CIU Academic Staff Default Image

Dr. MUHAMMET EMİN ZARARSIZ

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili
Ofis
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Yüksek Lisans, 1998)
 • Selçuk Üniversitesi Genel Kamu Hukuku Bilim Dalı (Doktora, 1995)
 • Ankara Üniversitesi Kamu Hukuk Anabilim Dalı (Yüksek Lisans, 1988)
 • Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Lisans, 1984)
Yayınlar

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • "Avrupa Topluluğu'nun Münhasır Yetkisinin Kapsamı ve Sonuçları", DPT Planlama Dergisi, 42. Yıl Özel Sayısı, Ankara 2002, s. 277 - 292 - 2022
 • “Türk Eğitim Sistemine Genel Bir Bakış: Sorunlar ve Öneriler”, Yeni Türkiye, Yıl 10, Sayı 58, Mayıs-Haziran 2014, Türk Eğitimi Özel Sayısı I. s. 143 – 178 - 2014
 • “Sosyal Güvenlik Reformuna Dair”, Sosyal Güvenlik Dünyası Dergisi, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği, Yıl 9, Sayı 40, Kasım-Aralık 2006, Sosyal Güvenlik Reformu Özel Sayısı, s. 35 - 67 - 2006
 • "Avrupa Topluluğu Hukukunda 'Doğrudan Etki' Prensibi ve Bunun Türk Hukukunda Muhtemel Sonuçları", Yeni Türkiye, Yıl 6, Sayı 35, Eylül-Ekim 2000, Avrupa Birliği Özel Sayısı I, s. 713 - 731 - 2000
 • “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Göre Bireysel Başvuruların Kabul Edilebilirliği: İç Hukuk Yollarının Tüketilmesi Kuralı ve Türk Hukuku”, Yeni Türkiye, Yıl 4, Sayı 22, Mayıs-Haziran 1998, İnsan Hakları Özel Sayısı II, s. 1301 - 1315 - 1998
 • “Devlet Egemenliği Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması”, Liberal Düşünce, Güz 1998, Sayı 12, s. 23 - 35 - 1998
 • “1982 Anayasasına Göre Grev Hakkı ve Sınırları”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1992, Sayı 5, s. 115 - 148. - 1992
 • “Sendikaların Devlet Tarafından İdari ve Mali Denetimi”, Çimento İşveren, Ocak 1991, Cilt 5, Sayı 1, s. 17 - 27. - 1991
 • “Grevin İdari Kararla Ertelenmesi ve Bunun Yargısal Denetimi”, Çimento İşveren, Mayıs 1991, Cilt 5, Sayı 3, s. 3 - 15. - 1991
 • “Özelleştirmenin Hukuki Çerçevesi 1”, TÜHİS, İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt 2, Aralık 1990, Sayı 2. - 1990
 • “İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Manevi Tazminat Ödeme Sorumluluğu”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1985, Sayı 3, s. 287 - 325. - 1985

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 4046 Sayılı Özelleştirme Kanununun İş Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi: İş Kaybı Tazminatı, Diğer Hizmetler, Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Nakil, Özendirici Emeklilik Hakkı, Ankara: Devlet Planlama Teşkilatı, 1999 - 1999
 • Lise ve Dengi Okullar İçin Demokrasi ve İnsan Hakları, -H. H. Dilaver, T. Duman ile birlikte- Ankara: Gün Yayımcılık, 1999 - 1999
 • Kamu Kesiminde Ücret Dengesizliği: Sorunlar - Çözüm Önerileri -T. Kocaman, R. Dumanlı, S. N. Işık, A. Eroğlu ile birlikte-, DPT için bir rapor, Ankara: DPT, 1995 - 1995
Çalışma Alanları
 • İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, Anayasa Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku
İdari Görevler
 • Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı (2003-2007)
 • Başbakanlık Müsteşarı (2007-2007)
 • Gümrük Müsteşarı (2007-2009)
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı (2009-2011)
 • Yüksek Öğretim Kurulu Üyesi (2009-2017)
 • Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı (2011-2013)
 • Başbakan Başmüşaviri (2013-2017)