Program Hakkında

Uluslararası İlişkiler Bölümü Yüksek Lisans programı, Uluslararası İlişkiler disiplinini en kapsamlı şekilde anlamayı ve çözümlemeyi amaçlamaktadır. Dünya sistemin birimleri olarak kabul edilen devletlerin, ulusaşırı/ulusötesi aktörlerin ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini kuramsal ve çok boyutlu bilimsel ve akademik bir yaklaşım ile irdelemek amacı ile kurulduğu ilk günden itibaren Programımız, özellikle disiplinlerarası ve analitik bilgi üretimine odaklı bir anlayış çerçevesinde yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda, Programın amacı, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen olayları ve uyuşmazlıkları çözümleyebilmek ve bu olaylara tarihsel ve çok boyutlu analizler üretmektir. Uluslararası İlişkilerdeki temel yaklaşımların yer aldığı derslerin yanı sıra bölge çalışmalarına da yön vermek amacı ile yürütülen seçmeli dersler; öğrencilerin yerel, bölgesel ve küresel meseleleri kuramsal bir çerçevede değerlendirmelerine olanak sağlamaktadır.

Eğitim Olanakları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimi sonrasında öğrencilerin uluslararası ilişkiler disiplinine eleştirel bir yaklaşım getirebilmelerini amaçlayan zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Disiplinin temel derslerini uluslararası sistemde meydana gelen gelişmelerin, değişimin ve sorunların analiz edildiği Uluslararası İlişkiler Kuramı ve Uluslararası Güvenlik Sorunları dersleri oluşturmaktadır. Bu derslerin yanı sıra öğrencilere, günümüz uluslararası ilişkilerindeki meselelere ve çozümlenememiş sorunlara farklı bakış açılarıyla çozüm üretme üzerine çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak amacıyla konu ve alan odaklı seçimlik ders alabilme olanağı tanınmaktadır. Bu dersler arasında, Dünya Olaylarında Ortadoğu, Kafkasya, Güncel Dünya Olayları, Ortadoğu’da Demokratikleşme ve Sivil Toplum, Avrupa Bütünleşmesi, Küreselleşme ve Uluslararası Örgütler ve Türk Dış Politikası gibi dersler sürekli güncellenen müfredat kapsamında yer almaktadır.

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki ayrı sekilde yürütülmektedir. Tezli programda öğrenciler toplam 7 ders + seminer alıp bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamak; Tezsiz Programda öğrenciler toplam 10 ders alıp bir dönem projesi hazırlamak zorundadırlar.

Kariyer Alanları

Uluslararası ilişkiler yüksek lisansı mezunları develt bürokrasisinde, politiş yaşamda, medya kuruluşları, üniversite ve araştırma kuruluşları ile uluslararası örgütlerde çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca, uluslararası ilişkiler birimi olan özel şirketler de mezunlarımızı istihdam etmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

İngilizce/Türkçe