Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Süre 2 Yıl
Başvur
uku-cocuk-gel-program3 uku-cocuk-gel-program1 uku-cocuk-gel-program2

Program Hakkında

Programın amacı; 0-18 yaşlar arasındaki tipik ve atipik gelişim gösteren, korunmaya muhtaç, çalışan, mülteci, suçlu ve hastanede yatan çocukların zihinsel, dil, motor, sosyal, duygusal gelişimlerini ve öz bakım becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda çocuğa, aileye, eğitimciye ve topluma hizmet sunan insan kaynağı yetiştirmektir. Eğitim reformu kapsamında okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde yüze çıkarılması hedeflenmekte, bu hedefe ulaşılırken okul öncesi eğitimin sürdürülmesinde eğitmen yardımcılarına duyulan ihtiyacın kısa vadede katlanarak artacağı öngörülmektedir. Bu bölümle sürekli olarak kendini geliştiren, alanında öncelikle tercih edilen, nitelikli çocuk gelişimcilerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bölümde okuyan öğrencilerimize; çocukların tüm gelişim alanlarını en iyi şekilde bilmeleri, alanla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet verecek nitelikte olmaları için gerekli eğitimler verilmektedir.

Eğitim Olanakları

Bu program için akademik yönden güçlü bir kadro hazırlanmıştır. Bu programda yer alan öğrenciler; çocukların gelişim özelliklerine en uygun etkinlikleri planlar, hazırlar ve uygular; çocuk ve anne-baba başta olmak üzere diğer paydaşlarla etkili iletişim kurar; çocuk gelişimi alanında teknolojiyi ve araç-gereçleri etkili bir biçimde kullanır; çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygulayabilir; çocukların gereksinimlerine uygun materyal geliştirir, uygulama etkinliklerinde kayıt tutabilme, belge ve raporları düzenleyebilir; Özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklara yönelik etkinlikler planlar ve uygular; Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olur; çalışma ortamındaki araç-gereç, materyal ve dokümanları kullanır, gerekirse hazırlar, geliştirir ve bakımını yapar. İki yıl süren ön lisans programı boyunca öğrenciler konunun uzmanı öğretim elemanları tarafından eğitilmekte ve mesleklerini icra edebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve donanımı en güvenilir kaynaklardan edinmektedir. Öğrencilerin iş yerlerindeki eğitimi, uygulama ve stajları, Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır.

uku-cocuk-gelisimi

Kariyer Alanları

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, ön lisans diploması alarak "Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı" unvanını kazanırlar. Çocuk Gelişimi Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin çocuk kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurumlarda istihdam edilebilme olanağına sahip olurlar. Bu alanda özel eğitim görmüş çocuk gelişimi elemanlarına ihtiyaç olması nedeniyle iş bulma fırsatları yüksektir. Çocuk Gelişimi Önlisans Programından mezun olan öğrencilerin, örgün öğretim ya da açıköğretim lisans programlarının 5. yarıyılından lisans öğrenimine devam edebilmeleri için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavına (DGS) girmeleri gerekir. Çocuk Gelişimi ön lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına lisans tamamlama, yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

İletişim

Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
Çevik Uraz Merkezi, CU206
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2251
Yüksekokul E-posta: secretary-vhs@ciu.edu.tr
Müdür E-posta: cdikmen@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
TEMEL BİLGİSAYAR

Ders Kodu

BILT110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bilişim teknolojileri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, çevre birimleri, yazılım, genel olarak işletim sistemleri, işletim sistemini kullanma, windows, menüler, dosyalar, kelime işlemci programları, kelime işlemci hakkında genel bilgiler, kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programları, tablo programları hakkında genel bilgiler, temel kavramlar ve araç çubukları, formül hazırlama ve kullanma, hazır fonksiyonları kullanma, verileri sıralama, sunu programı hakkında genel bilgiler, veri sunumu, sunu programı hazırlama, yeni slayt ekleme, slime, yakınlaştırma, uzaklaştırma, sunuya canlandırma effekti vermek, slayt gösterisi, eğitimde internet kullanımı, virüs nedir, solucan nedir, truva atı nedir, işletim sistemini virüslerden korumak, parolalar, bilişim teknolojilerinin sosyal yapı üzerindeki etkileri ve eğitimdeki yeri, bilişim sistemleri güvenliği ve ilgili etik kavramları.
İNSAN BİYOLOJİSİ

Ders Kodu

BIYO105

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
İnsan Biyolojisi, öğrencilere insan vücudunun anatomik yapıları ve fizyolojik işlevleri hakkında bilgi vermeye yönelik hedefleri olan özellikle sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin faydalanabileceği bir derstir. Öğrenciler insan hücrelerinde, dokularında ve organlarda normal yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkileri inceleyecektir. İnsan Biyolojisi'nde organ sistemleri, İnsan Biyolojisi IA'da sunulan içerik üzerine kurulmuş ve bu düzende eğitim yapılmaktadır. Ders içeriği beş modüle ayrılmıştır: Kardiyovasküler Sistem; Solunum sistemi; Sindirim Sistemi ve Metabolizma; Üriner Sistemler; ve Enfeksiyon ve Bağışıklık. Öğrencilere içerik sunmanın yanı sıra, araştırmalara, kritik analizlere ve insanların çalışmalarıyla ilgili bilimsel bilgilerin iletişimi konularına ağırlık verilir. Bu ders biyoloji ve kimya dalları üzerinden insanın anlatıldığı bir derstir.
ÇOCUK GELİŞİMİ-I

Ders Kodu

CKGL101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders çocuk gelişimine giriş niteliğinde temel bir derstir. Derste Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlar, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, Ekolojik sistem teorisi, gelişimin ilkeleri ve dönemleri, çocuk gelişimine bakış açıları, doğum öncesi dönemde gelişim ve doğum konularının işlenmesi amaçlanmaktadır. Konular teorik olarak anlatılmakla birlikte öğrencinin derse katılımı, konularla ilgili yorumlarda bulunması önem taşımaktadır. Bu bağlamda soru-cevap, hayattan kesitler, örnek olaylar üzerinde tartışmalar dersin içeriğinin işlenişi açısından elzemdir. Ders kapsamında; Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramlar, gelişim alanları, gelişimi etkileyen faktörler, Ekolojik sistem teorisi, gelişimin ilkeleri ve dönemleri, çocuk gelişimine bakış açıları, doğum öncesi dönemde gelişim ve doğum konuları ele alınacaktır.
TEMEL İNGİLİZCE-I

Ders Kodu

INGL123

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilere okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak temel düzeydeki konuşma şekillerini sunmayı amaçlamaktadır. Dinleme becerisi ile birlikte öğrenciler farklı sesleri, harflerin, kelimelerin, ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayacaklardır. Konuşma becerisi aracılığıyla öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanıyarak dili doğru biçimde kullanabileceklerdir. Derste, öğrenciler, ayrıca, kendilerini veya bir başkasını tanıtabilecek, geniş zamanda sorulara cevap verebilecek, nesnelerin yerini belirtebilecek ve bir günlük rutinlerini anlatabilecek becerileri kazanabileceklerdir. Okuma becerisi aracılığıyla öğrenciler basit metinler ve paragraflar okuyarak metinleri anlama yetilerini geliştirecek ve metin sorularına cevap verebileceklerdir. Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler daha önce edindikleri yeni kelimeleri kullanarak geniş zamanda kontrollü paragraflar üreterek kendi cümlelerini geliştirebileceklerdir.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİME GİRİŞ

Ders Kodu

OOEG101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Okul öncesi eğitimin tanımı, kapsamı ve önemi, okulöncesi eğitime temel olan görüşler, okul öncesi öğretmeninin özellikleri, okulöncesi çocuğunun temel özellikleri ve gereksinimleri, okul öncesi eğitimin temel ilkeleri, Türkiye’de ve çeşitli ülkelerde okulöncesi eğitimin dünü ve bugünü, okul öncesi eğitime öğretmen yetiştirme, okulöncesi eğitimde temel alışkanlıkların ve sosyal davranışların kazandırılması, okulöncesi eğitim kurumlarının fiziksel ve eğitsel ortamları, okulöncesi eğitim ve kitle iletişim araçları, Okul öncesi eğitim kurumları ile aileler arasındaki ilişkiler.
PSİKOLOJİYE GİRİŞ

Ders Kodu

PSKO103

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersi alan öğrenciler psikoloji bilimi ile ilgili genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Ders kapsamında öğrenciler; psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi, gelişim psikolojisi, okul psikolojisi, sağlık psikolojisi, endüstri-örgüt psikolojisi, adli psikoloji vb.), psikoloji kuramları (psikanalitik kuramlar, davranışcı kuramlar, bilişsel kuramlar, varoluşçu kuram, vb.), psikolojinin biyolojik temelleri, zeka ve kuramları, duyum ve algılama, bellek, kişilik ve kuramları , normal dışı davranışlar, güdülenme ve duygular, heyecan, kişilerdeki savunma mekanizmaları hakkında genel bir bakış açısı kazanmaktadırlar. Bu dersi alan öğrenciler derste kazandıkları genel bilgiler ile daha sonraki dönemlerde alacakları dersler için bir temel oluşturmaktadırlar.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOSY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki bu ders, bu disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler incelenir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teorileri incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi amaçlanır. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiflerin penceresinden bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Öğrencilerin derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilmesi dersin önemli bir parçasıdır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
İkinci Dönem
ANATOMİ

Ders Kodu

ANAT201

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

6
Temel anatomi bilgileri, terminoloji, kemik, eklem, kas, hakkında genel bilgilerin kavranması ve Lokomotor sistemi oluşturan organların ve bu organlar arasındaki yapısal ve komşuluk ilişkilerinin açıklanması, insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıması,bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimlerini bilmeleri,komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantıları bilmeleridir. Bu dersin amacı öğrencilere insan bedenini ve bedenin bölümlerini tanıtmak, bedendeki sistemler ve organların anatomik yerleşimleri, komşulukları, görevleri, damarsal ve sinirsel bağlantılar hakkında bilgi vermektir. ders içerigi olarak; Hareket sistemi ve anatomisi, Sindirim sistemi ve anatomisi,Dolaşım sistemi ve anatomisi, Ürogenital sistemve anatomisi,solunum sistemi ve anatomisi, Otonomik sinir sistemi v e anatomisi, sindirim sistemi ve anatomosi, kas-iskelet sistemi ve anatomisi, konular arasındadır.
GENEL BESLENME

Ders Kodu

BESD200

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Beslenmeye giriş, sağlıklı yaşamda beslenmenin yeri, beslenme biliminin gelişimi, yeterli ve dengeli beslenme, besinlerin gruplandırılması, tanımı, bileşimi, beslenmedeki önemi ve kullanılması, besin öğelerinin işlevleri, sindirim, emilim ve metabolizmaları, gereksinim düzeyleri ve kaynakları, besinlerin enerji değeri, vücudun enerji gereksinmesi, enerji dengesizliği sorunlarını öğretmek. Enerji ve makro besin ögelerinin (karbonhidrat, protein, yağ) sağlıklı beslenme ve vücut çalışmasındaki önemini öğrenciye öğretmek, besinlerin enerji, karbonhidrat, protein ve yağ içerikleri açısından değerlendirilmesini, farklı yaş ve cinsiyete göre günlük enerji, karbonhidrat, protein ve yağ gereksinmeleri ile bunlarınsağlanabileceği besinlerin tür ve miktarını öğrenciye öğretmek, beslenme durumunun saptanmasında, bireysel besin tüketim kayıtları ve fiziksel aktivite kayıt yöntemlerinin uygulanmasını ve sağlıklı beslenme için öneriler geliştirmek.
ÇOCUK GELİŞİMİ - II

Ders Kodu

CKGL102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersin amacı; erken çocukluk döneminde (0-8) sosyal gelişim, duygusal gelişim, kişilik gelişimi, ahlak gelişimi ve cinsel gelişim alanlarını tüm boyutlarıyla incelemek ve analiz etmektir. Bu derste öğrenciler erken çocukluk döneminde dil gelişimini ve özelliklerini öğrenirler. Sosyal ve duygusal gelişim özelliklerini bilerek çocukların benlik duygularının ve toplum içindeki yer ve önemlerinin bu yaştan kazandırılarak kendilerini keşfetmelerini sağlamak hedeflenir. Duygusal gelişim özelliklerine göre bu yaş çocukların sosyal ve bireysel anlamda olaylara karşı duygu durum değişikliklerini anlamaya yardımcı olmayı sağlamaktadır. Ahlak gelişim özelliklerinin bilinmesiyle toplum içerisindeki ahlak kurallarının bu yaş çocuklarına sırasıyla nasıl benimsetilebileceği hedeflenir. Cinsel gelişim özelliklerinin bilinmesiyle bu yaş grubu çocukların cinsiyet ayrımına varıp kendi cinsiyetlerinin getirdiği özellikleri benimsetmeyi ve toplum içindeki cinsiyet kavramının çocuğa nasıl aktarılacağı konusunda yardımcı olmak amaçlanmaktadır.
FİZYOLOJİ

Ders Kodu

FIZY201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu dersin amacı, bütün tıbbi fizyoloji konularında öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu ders kapsamında öğrenciler fizyolojide temel kavram ve terimleri, hücrenin görevleri, solunum mekaniği, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması ve fonksiyonları, kalbin fonksiyonları, kan ve lenf dolaşımı, kan ve sıvı- elektrolitler, santral sinir sistemi, periferik sistem, endokrin sistem, boşaltım sistemi, sindirim sistemi, duyu organları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaklar bu ders kapsamında öğrenciler ayrıca; hücre-kan-kas-dolaşım -solunum fizyolojisini öğrenirler, fizyolojik mekanizmaları açıklayabilir düzeye gelirler, hücre fizyolojisini tanımlayabilir düzeye gelirler, kas fizyolojisini açıklayabilir düzeye gelirler, kan fizyolojisi, solunum fizyolojisini hakkında bilgi sahibi olup fizyolojik olayları açıklayabilme yeteneği de kazanırlar.
TEMEL İNGİLİZCE-II

Ders Kodu

INGL124

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders INGL123 dersinin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilere daha ileri düzeyde bütünleşik bir şekilde dört beceriyi kazandırmayı hedeflemektedir. Çekinik beceriler olan dinleme ve okuma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı sesleri ve harflerin, kelimelerin ve belirli kalıpların sesletimini tanımlayabilmektedirler. Buna ilaveten öğrenciler, daha ileri düzeyde metinler ve paragraflar okuyarak metinlerden bildikleri kelimeleri kullanarak bilmedikleri kelimelerin anlamlarına ilişkin çıkarımda bulunabilmektedirler. Üretken beceriler olan konuşma ve yazma becerileri ile birlikte öğrenciler farklı dil çeşitliliğini tanımlayarak dili doğru kullanabilme becerisi kazanabilmektedirler. Öğrenciler, derste, ayrıca, şimdiki zamanı ve geçmiş zamanı kullanarak temel diyaloglarda ve günlük konuşmalarda kendilerini etkin bir şekilde ifade etme becerisi kazanabilmektedir.Yazma becerisinin edinilmesiyle birlikte öğrenciler geçmiş tecrübelerini kapsayan konular hakkında paragraflar hazırlarlarken edindikleri yeni kelimeleri kullanarak kendi cümlelerini kurabilmektedirler.
SAĞLIKTA İLETİŞİM

Ders Kodu

SGBL260

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Sağlığın tanımı. Hastalığın tanımı. İletişime Giriş. Iletişimin amacı, sağlıkta iletişim sürecenin temel öğeleri. İletişim Koşulları, İletişim Engelleri. Sağlıkta İletişim. Sağlık iletişiminde hedef kitle. Sağlık iletişiminin amaçları ve önemi. Sağlık Hizmetlerinde İletişim Düzeyleri. Sağlık personelinin hastalar ile iletişimi. Sağlık personelinin hasta yakınlarıyla iletişimi. Engelli bireylerle iletişim. Terminal döneminde ki hasta ve yakınlarıyla iletişim. Hasta ile hastane çalışanları arasındaki etkili iletişim aşamaları. Hasta ile kurulan iletişim de aşamalar. Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarıyla iletişimin de ki doğru ve yanlışlar.Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınları ile kurdukları doğru iletişim sonucu sağlık kurumuna sağlanan faydalar. Davranış biçimleri ve empati. Beden dili, hakkında bilgi sahibi olur.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNISXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
UNIVERSITY ELECTIVE
Üçüncü Dönem
YAZ STAJI

Ders Kodu

CKGL200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
SUMMER INTERSHIP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ders Kodu

CKGL203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

CKGL209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Aileyle ilgili temel kavramları tartışabilme, aile eğitiminin temel amaçlarını, ilke ve yöntemlerini betimleyebilme, engelli çocukların ailelerinin geçirdikleri uyum evrelerini tanımlayabilme, ailelerin gereksinimleri ve karşılanma yollarını tartışabilme, ailelerin uyum sürecine, özürlü çocuğun sosyalleşmesine yardım etme yollarını araştırabilme, davranışsal görüşe dayalı aile eğitim oturumları planlayabilme: beceri öğretimi, kavram öğretimi. uygulamalı davranış analizine dayalı aile eğitimi oturum süreçlerini planlar, kaydedebilme, Türkiye´de yapılan çalışmaları değerlendirebilme. Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma öğretilmektedir.
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARI

Ders Kodu

OOEG257

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM PROGRAMLARI
ÇOCUKLA İLETİŞİM

Ders Kodu

OOEG413

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu dersin amacı; İletişim kavramı ve çeşitli modeller, çocukların duygusal gereksinimleri, çocuk yetiştirme biçimleri ve gelişime etkisi, etkili iletişimi oluşturan öğeler, uyumsuz davranışların engellenmesine yönelik yaklaşımlar, güvenli davranış kazandırma, etkili iletişim becerilerinin etkili öğretmenlik açısından önemi, etkin dinleme, ben, sen iletileri, çatışma ve çözümlenmesi, disiplin yöntemleri ile ilgili çalışmalar yapmaktır.
ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG219

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünün temel derslerinden biri olan Özel Eğitim Dersi kapsamında öğrencilere, özel eğitimin tanımı, özel eğitimle ilgili temel ilkeler, engelliliği oluşturan nedenler, erken tanı ve tedavinin önemi, engele bakışla ilgili tarihsel yaklaşım, zihinsel engelli, işitme engelli, görme engelli, bedensel engelli, dil ve iletişim bozukluğu olan, süregelen hastalığı olan, özel öğrenme güçlüğü gösteren, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan, otistik ve üstün yetenekli çocukların özellikleri ve eğitimleri, farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi, özel eğitime muhtaç çocukların ailelerinde gözlenen tepkiler, ülkemizde özel eğitimin durumu, bu amaçla kurulmuş kurum ve kuruluşlar gibi temel konular üzerinde detaylı olarak bilgiler verilmektedir. Kredi: (3, 0, 0)3 Önkoşul: Yok AKTS (ECTS) kredisi: 3 Dersin Kısa Adı: ÖZEL EĞİTİM Kategorisi: Alan Temel Eğitim Dili: Türkçe
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI

Ders Kodu

PSKO209

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Ruh sağlığı, tanımı, önemi, tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramlar, ruhsal gelişim dönemleri, çocuklarda görülen davranış ve uyum sorunları, aile içindeki özel durumlar, ana- baba tutumları, ruh sağlığını etkileyen diğer faktörler, her gelişim döneminde ayrı özellikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle çocuk ve ergenin ruhsal gelişimine yardım edebilmek için anne, baba, öğretmenler ve çocuk gelişimciler onun bu dönemlere özgü ruhsal özelliklerini, o dönemleri yaşayış biçimine göre geliştireceği kişilik özelliklerini iyi bilmek zorundadırlar. Çocukların ve ergenlerin daha mutlu yaşamaları, özellikle bu alandaki görevlinin, üzerlerine düşen sorumluluğu bilinçli bir biçimde yerine getirmelerine bağlıdır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı, normal çocuk ve ergenlerin sağlıklı gelişim gerçekleştirme, uyum sağlama ve başarılı olma yollarını belirleyerek ilgililere yardım etmekle, önleyici ruh sağlığı hizmeti vermektedir.
SOSYAL ANTROPOLOJİ

Ders Kodu

SOSY104

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
Antropolojiye giriş niteliğindeki bu derste, insan toplumlarının gösterdiği kültürel/davranışsal çeşitlilik ve bu çeşitliliği ortaya çıkaran faktörler incelenir. Bunun yanında evrensel toplumsal yapıların farklı toplumlarda ve tarihsel dönemlerde hangi farklı biçimlere büründükleri betimlenir. Bu derste sosyal ve kültürel antropolojinin nasıl ortaya çıktığı, temel teorilerinin neler olduğu, fiziksel ve sosyal antropoloji arasındaki farklar gibi konular tanıtılır. Dersin içeriği, insanın biyolojik ve kültürel evrimi, kültür kavramının doğası, temel antropolojik konulardan toplumsal değişim, akrabalık ve aile ilişkileri, dinler ve diller, siyasi gücün biçimi, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet rollerinin farklı kültürlerde nasıl yaşandığı, küreselleşme ve insanların üretim faaliyetlerindeki tarihsel değişmeler kapsanmaktadır. Öğrencilerden , kendi kültürleri de dahil olmak üzere farklı kültürlere karşılaştırmalı gözle bakabilme becerisi kazanmaları beklenir.
Dördüncü Dönem
MESLEKİ UYGULAMA

Ders Kodu

CKGL204

Kredi

10

Teorik Saat

0

Pratik Saat

20

AKTS

22
MESLEKİ UYGULAMA
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CKGLXX2

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

İLK VE ACİL YARDIM

Ders Kodu

IAYM220

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

4
nsan vücudu yapı ve işleyişi , Temel yaşam fonksiyonları, İlkyardımda temel kavramları ve bu kavramların uygulamadaki önemi, Olay yeri,olayh yeri vaka türü değerlendirmesi,Acil müdahele öncesi vaka türüne gore alınması gereken tedbirler, Acil olgu değerlendirme, Temel Yaşam desteği,Temel yaşam desteği konusunda uygulanması gereken konular, Yaralanmalar, yara bakımıYara bakımı esnasında öncelikle yapılması gereken müdahaleler., Kanamalar,Kanamalar konusunda öncelikle yapılması gereken müdahaleler. Kırık,çıkık,burkulma ve incinmeler ve ilk anda yapılması gereken müdahaleler,, Isıya bağlı sorunlar,ısıya bağlı sorunlarda yapılması gereken ilk müdahaleler, Zehirlenmeler, Bilinç bozuklukları, Boğulmalar,yabancı cisimler,ile ilgili problemlerde ilk yapılması gereken müdahaleler. Taşıma teknikleri, Sargı teknikleri,konularında yapılması gerekenler hakkında, İlkyardım çantası ile ilgili bilgi sahibi olurlar.analizi ile ilgili bilgi ve beceri sahibi olmaları gerekir. Ders bu bilgi ve beceriyi kazandırmak amacı ile EKG değerlendirme prensipleri ve normal ve anormal paternlerin tanımlanmasını içermektedir. Kardiovasküler system konusunda bilgilendirme yapılırken özellikle kalp hastalıkları vurgulanacak ve ileri derece aritmi, kardiak iskemi ve myokard enfarktüsü gibi durumların yorumu öğretilecektir.

TC Adaylar

T.C. Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen sınavlarda başarılı olup tercihleri doğrultusunda üniversitemize kayıt yapmaya hak kazanan ögrenciler, kayıt için gerekli belgeleriyle, tüm Türkiye genelinde bulunan Kayıt ve İrtibat Ofislerimizden veya KKTC’de Tanıtım Müdürlüğümüzden kayıt işlemlerini tamamlayabilirler.

Detaylı Kayıt- Kabul bilgileri için tıklayınız

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.