İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dijital Medya ve Pazarlama

Süre 4 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Bölüm Hakkında

Program, geleneksel bilgi temelleri ile birlikte yaratıcılık, ilerici bilgi ve teknoloji gerektiren kültür ve sanatla harmanlanmış teknolojik yeniliklerin geniş bir resmini sunmaya odaklanmaktadır. Günümüzün teknoloji merkezli toplumu, yüksek teknolojinin gelecekteki seyrini tahmin etme ve yeni talepleri yaratıcı yaklaşımlarla karşılama becerisi gerektirdiğinden, program, küresel kültür ve teknoloji trendlerini yansıtan ve öğrencilerin küresel rekabet becerilerinin geliştirilmesi de dahil olmak üzere işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik, özellikle pazarlama alanında özelleştirilmiş dersler sunmaktadır.

Program, ağ bağlantılı medya ve pazarlamayı hızla değişen koşullarda yönlendirebilen, nitelikli ve yetenekli profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamak için en güncel müfredatı sunmaktadır. Disiplinlerarası yapısı ile program öğrencilere hızla değişen bir dünyaya bakış açısı sunmayı ve öğrencileri günümüz iş dünyasındaki güncel dijital medya ve pazarlama programlarını uygulama becerilerini hem teorik bilgi hem de pratik uygulamalarla  donatmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Olanakları

4 yıllık müfredat dâhilinde öğrencilerin hem teorik hem de pratik yönde bilgi ve becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. İlk iki dönemde temel iletişim, medya ve pazarlama derslerinin yanı sıra, bilgi teknolojileri, İngilizce ve ekonomi ile ilgili dersleri alacak olan öğrencilere, ilk yarıyıldan itibaren Dijital Medya ve Dijital Pazarlama dersleri verilmektedir. Öğrenciler sunulan dersler sayesinde uzmanlaşmak istedikleri alanlarla ilgili farklı dersler alma imkanı bulmaktadırlar. 

Program, öğrencilerin çok kültürlü ve yüksek teknolojili bir çalışma ortamında planlama, tasarlama, geliştirme ve faaliyet gösterme anlayışına dayalı yaratıcı ve harmanlanmış becerilerini geliştirir. Öğrencilerin becerilerini endüstriyel alanlara uyarlamak için sektörün ihtiyaçlarını yansıtan program, alanında uzman konuşmacıları davet etmekte, çok disiplinli proje ve staj olanakları sunmaktadır.

dijital medya ve pazarlama lisans programi

Kariyer Alanları

Günümüzde dijital medya hayatımızın her alanında olduğu gibi eğitim alanında da rağbet görmeye başlamıştır. Dijital medyanın kullanım alanının genişlemesi sonucunda e-ticaret, e-pazarlama gibi yeni kavramlar ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak birçok sektörde çalışmak isteyen bireylerin eğitimlerinin de bu yönde olması beklenmektedir. Bu noktada eğitimli insan gücüne ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Dijital medyanın kullanım alanları çok genişlemiştir. Ticaretin her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler ışığında eğitimli insan gücüne ve bu alanda eğitimli insan gücünü yetiştirebilecek akademisyenlere ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olan kişiler, medya ve pazarlama sektörünün değişik alanlarında kendilerine rahatça iş bulabileceklerdir. Ayrıca\ bu alanda yüksek lisans ve doktora yapabilmeleri için gereken altyapıyı almış olacaklardır.

İletişim

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Çevik Uraz Merkezi, CU241
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2201
Fakülte E-posta: secretary-fes@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
DİJİTAL MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ

Ders Kodu

DMMA101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
DİJİTAL MEDYA VE İLETİŞİME GİRİŞ
MİKROEKONOMİ

Ders Kodu

ECON101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste ekonomi kavramı, mikro ve makro ekonomi, ihtiyaçlar, istekler, tercihler, kıtlık ve tüketici tercihleri,üretim olasılıkları eğrisi, fırsat maliyeti, bütçe eğrisi,"Rational Person", maliyet-fayda prensibi, açık maliyet ve örtük maliyet, arz-talep esnekliği, aşağı mallar, normal mallar, lüks mallar, tamamlayıcı mallar ve ikame mallar, arz eğrisi ve talep eğrisi, denge fiyatı ve miktarı,arz fazlası ve talep fazlası, arz ve talep fonksiyonları, fonksiyonlarla denge fiyatı ve miktarı hesaplama, vergi çeşitleri ve arz ve talep üzerine etkisi, maliyet çeşitleri; sabit maliyet ve değişen maliyet, toplam geliri ve toplam maliyeti hesaplama, kâr-zarar hesabı, başabaş noktası hesaplama, başabaş grafiği hazırlama, amortisman çeşitleri ve amortisman hesaplaması gibi konular tartışılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

ITEC101

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeler.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ

Ders Kodu

DMMA102

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
DİJİTAL PAZARLAMAYA GİRİŞ
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Ders Kodu

DMMA104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
INTRODUCTION TO PUBLIC RELATIONS
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ-II

Ders Kodu

ITEC102

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders bilgisayar destekli eğitimi, temel teorilerini ve uygulanma metodlarını öğretme amacında olan bir derstir. Microsoft (MS) Word’ün temelleri, çıktısı alınabilecek bir Word dökmanının nasıl elde edileceği ve dökümanda uygulanabilecek en yaygın format değişiklikleri için gerekli araçların nasıl kullanılabileceği konuları verilmektedir. Ayrıca öğrenciler bilgisayar tabanlı profesyonel sunumlar hazırlanmasına olanak sağlayan bir MS yazılımı olan Powerpoint ile ilgili olarak da bilgilendirilmektedirler. Bu sunumlar slayt geçişleri, animasyonlar, grafikler, çizimler ve daha fazlasını içermektedir. Öğrencilere verilen diğer bir program da MS Excell’dir. Excell dosyası içerisinde amaca uygun veriler içeren sayfalar yaratma, bu sayfaları düzenleyebilme, format değişiklikleri ve sayfayı yazdırma, verilerin/ bilgilerin sırlanması, filtrelenmesi ve analizleri; fonksiyon ve formüllerin uygulanabilmesi ve grafik elde edilmesi gibi uygulama becerileri öğrencilere kazandırılmaktadır.
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin temel amacı öğrencilere daha ilerideki çalışmaları için bu disipline ait gerekli, temel arka planı sağlamaktır. Ders, Türk Dili'nin doğası hakkında genel bir özet ile başlar, Türkçe imla kuralları, anlatım bozuklukları ve doğru kullanımı, uygulanması, yazılı anlatım türleri, Türkçe yapım ve çekim ekleri, yazılı anlatım türlerinin incelenmesiyle devam eder. Başlıca ders konuları arasında sayabileceğimiz başlıklar; formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi olarak sıralanabilir. Dersi tamamlayan öğrenciler Türkçe gramer yapısı ve Türkçenin ses özelliklerini öğrenmiş olacaklardır. Derste yazma yöntemleri, metinsel ve bağlamsal biçimlerde ele alınacaktır.
Üçüncü Dönem
INTERCULTURAL COMMUNİCATİON

Ders Kodu

DMMA201

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
INTERCULTURAL COMMUNICATION
MARKETING MANAGEMENT

Ders Kodu

DMMA203

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
MARKETING MANAGEMENT
POPULAR CULTURE AND MEDİA

Ders Kodu

DMMA205

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
POPULAR CULTURE AND MEDIA
PRİNCİPLES OF ADVERTİSİNG

Ders Kodu

DMMA207

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
PRINCIPLES OF ADVERTISING
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL241

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmektir. Ders, öncelikle 3 ve 5 paragraflı tanımlayıcı kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere beş paragraflı tanımlayıcı kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra okuma açısından öğrencilerin okuyacakları metinlerin konusunu tahmin etmelerine yönelik öngörü yapmayı, metinlerin ana düşüncelerini nasıl tanımlamaları ve nasıl özetlemeleri gerektiğini, tahmin yapabilmek için kullanılan gözgezdirme ve tarama yöntemlerinin nasıl kullanılması gerektiğini, verilen çizelge, grafik ve tabloların nasıl okunması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu derste öğrenciler, ayrıca, etkili sunum tekniklerini de öğrenmektedirler.
Dördüncü Dönem
SOCİAL MEDİA İN COMMUNİCATİON

Ders Kodu

DMMA202

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
SOCIAL MEDIA IN COMMUNICATION
CREATİVE DİGİTAL MEDİA PRODUCTİON

Ders Kodu

DMMA204

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
CREATIVE DIGITAL MEDIA PRODUCTION
NEW MEDİA TECHNOLOGİES

Ders Kodu

DMMA206

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
NEW MEDIA TECHNOLOGIES
FACULTY ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
FACULTY ELECTIVE
İLERİ DÜZEY OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL242

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
ENG 201 dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı ikinci sınıf öğrencilerinin akademik ve araştırma yazıları çerçevesinde akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders öncelikle 3 ve 5 paragraflı eleştirisel kompozisyonun farkının anlaşılmasını hedefler. Daha sonra öğrencilere 5 paragraflı eleştirisel kompozisyon yazabilmek için oluşturulması gereken taslağın nasıl hazırlanması gerektiğini, konu seçiminin nasıl olması gerektiğini, ana fikir cümlesini, her bir paragraf için konu cümlelerinin, destekleyici cümlelerin, karşı görüşün ve ortaya atılan tezin çürütülmesi için olan cümlenin nasıl yazılması gerektiğini ve sonuç paragrafının nasıl yazılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bunun yanında okuma açısından öğrencilerin verilen metinden nasıl çıkarım yapmaları gerektiği,metinin içinden nasıl not alınması ve önemli kısımları belirlenmesi gerektiği, metinlerin içinden nasıl karşılaştırma ve kıyaslama yapılması gerektiğini öğretmeyi amaçlar. Bu dersde öğrenciler ayrıca etkili sunum tekniklerini öğreneceklerdir.
Beşinci Dönem
SUMMER TRAİNİNG I

Ders Kodu

DMMA200

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
SUMMER TRAINING I
MEDİA LAW AND ETHİCS

Ders Kodu

DMMA301

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
MEDIA LAW AND ETHICS
RESEARCH METHODS FOR SOCİAL SCİENCES

Ders Kodu

DMMA303

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
RESEARCH METHODS FOR SOCIAL SCIENCES
MARKAYÖNETİMİ

Ders Kodu

DMMA305

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
MARKAYÖNETİMİ
DEVELOPİNG A DİGİTAL BUSİNESS

Ders Kodu

DMMA307

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
DEVELOPING A DIGITAL BUSINESS
FACULTY ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
FACULTY ELECTIVE
Altıncı Dönem
CORPORATE IDENTİTY DESİGN

Ders Kodu

DMMA302

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
CORPORATE IDENTITY DESIGN
MEDİA PLANNİNG İN ADVERTİSİNG

Ders Kodu

DMMA304

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
MEDIA PLANNING IN ADVERTISING
CONSUMER BEHAVİOR

Ders Kodu

DMMA306

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
CONSUMER BEHAVIOR
INTEGRATED MARKETİNG COMMUNİCATİON

Ders Kodu

DMMA308

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION
FACULTY ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
FACULTY ELECTIVE
Yedinci Dönem
SUMMER TRAİNİNG II

Ders Kodu

DMMA300

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
SUMMER TRAINING II
SİBER KÜLTÜR

Ders Kodu

DMMA401

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
SİBER KÜLTÜR
DİGİTAL MEDİA PORTFOLİO

Ders Kodu

DMMA403

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
DIGITAL MEDIA PORTFOLIO
DATABASE MARKETİNG

Ders Kodu

DMMA405

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
DATABASE MARKETING
ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ELECTIVE
ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ELECTIVE
Sekizinci Dönem
WEB DESİGN AND MARKETİNG

Ders Kodu

DMMA402

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
WEB DESIGN AND MARKETING
DİGİTAL CAMPAİGN MANAGEMENT

Ders Kodu

DMMA404

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
DIGITAL CAMPAIGN MANAGEMENT
DİGİTAL PROPAGANDA

Ders Kodu

DMMA406

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
DIGITAL PROPAGANDA
ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE
ELECTİVE

Ders Kodu

DMMAXX7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE

Seçmeli Dersler

KKTC Adaylar

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.