Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Zihin Engelliler Eğitimi (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programı, zihinsel yetersizliği olan çocuk/bireylerin tüm gelişim alanlarına yönelik becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim basamaklarını bireyselleştirilmiş programlarla destekleyebilen, çocuk/bireylerin yanısıra aileyede hizmet sunabilen, toplumu alanla ilgili bilgilendirme yetisine sahip, yaptıkları alan çalışmalarıyla mesleğine katkı verebilen bilim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresince öğrenciler, yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra, kendi dallarında bir tez hazırlar. Tez savunma sınavında başarılı sayılması durumunda Zihin Engelliler Eğitimi programında “Bilim Uzmanlığı” diploması almaya hak kazanırlar.

Eğitim Olanakları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programında tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan bireyin temel hedefi, 0-18 yaş grubu, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve risk grubu çocukların gelişimlerini desteklemektir. Uzman meslek elemanın olarak, özel gereksinimli çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar, yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak alana yönelik toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri hayata geçirip yaygınlaştırır. Meslek elemanıları, sosyal alanlarda, çocuk ve gençlik merkezlerinde, toplum merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, konu ile ilgili bakanlıklarda görev alabilirler. Eğitim alanında, üniversitelerde, önlisans, lisans eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ZİHİN ENGELİNİN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERİ

Ders Kodu

ZEEG501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Terim ve tanımlar, AAIDD tarafından yapılan tanımlarının kuramsal temelleri, sınıflama, görülme sıklığı ve yaygınlık, zekanın değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, biyolojik kaynakları ve önlenmesi, zeka geriliğinin psiko-sosyal yönleri, hafif geriliği olan bireylerin özellikleri, ağır geriliği olan bireylerin özellikleri, bebeklik ve erken çocuklukta eğitim, ilköğretim, geçiş yılları.
SEMİNER

Ders Kodu

ZEEG590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenciler Özel Eğitim alanında yapılan çalışmaları, alandaki gelişmeleri, var olan sorunları ve çözüm önerilerini güncel bir bakış açısıyla sunar ve tartışır. Alanla ilgili literatürü detaylı bir biçimde inceler. Öğrenciler alanıyla ilgili seçtikleri bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine (nicel ve nitel araştırma yöntemleri) uygun olacak şekilde hazırlar, anlatır, tartışır ve grup elemanlarıyla ve dersin öğretim üyesiyle iletişim kurar. Alan ile ilgili ana kaynaklar, temel araştırma yöntem ve kuramları üzerinde uygulamalı çalışmalar yapar, sunar, grup elemanlarının ve dersin öğretim üyesinin sorduğu sorulara cevap verir, tartışma ortamı yaratır. Bu çalışmalar tez hazırlığının başlangıcına uygun ders içeriğini oluşturur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ZEEG503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

ZEEG500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleri ve ilgili mevzuat çerçevesine uygun olarak Özel Eğitim alanında seçtiği konu üzerinde akademik nitelikte bilimsel araştırma yapılabileceğini kanıtlayan özgün bir çalışma yürütür. Tez çalışmasının her aşamasında tez danışmanıyla birlikte çalışır. Öğrenci tez konusunu belirlerken detaylı alanyazın taraması yapar, konuyla ilgili kaynakları araştırır. Tez araştırması, problemin tanımlanması, hipotezin belirlenmesi, araştırma yönteminin (nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri) belirlenmesi, veri toplama araçlarını belirleme, istatistiksel analiz ve/veya içerik analizi ve bulguların yazılması, tartışılması ve bulgularla ilgili öneriler getirilmesi aşamalarından oluşur. Öğrenci tez yazımının her aşamasında tez danışmanının önerileri doğrultusunda hareket eder. Öğrenci tezini yazdıktan sonra jüri önünde savunur.

Seçmeli Dersler

ZİHİN ENGELLİLERE SOSYAL BECERİLERİN KAZANDIRILMASI

Ders Kodu

ZEEG514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar: temel beceriler, uyum becerileri ve toplumsal uyum becerileri; toplumsal becerilerinin tanımı: temel beceriler, sosyal beceriler ve pratik beceriler; temel becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: işlevsel okuma-yazma, rakamları, parayı, zamanı bilme; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal beceri gelişimi, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde sosyal ve duygusal zekâ; sosyal becerileri oluşturan unsurlar; sosyal becerilerin günlük ve iş yaşamındaki, toplumsal uyum sürecindeki Önemi; sosyal becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: kişilerarası ilişkiler, sosyal sorumluluk, özgüven, sosyal problem çözme, kurallara uyma; pratik becerilerin değerlendirilmesi ve öğretimi: günlük yaşam-özbakım becerileri; özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere hangi toplumsal uyum becerilerinin kazandırılmasının uygun olduğuna karar verme; toplumsal uyum becerilerinin kazandırılması için değerlendirme araçları hazırlama; öğretim ortamları ve yöntemleri; öğretim sunma; kazandırılan becerilerin sürekliliğini ve genellenmesini sağlama.
ZİHİN ENGELLİLERDE AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

ZEEG510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Zihin engelli çocuk ve ailelerinin özellikleri, zihin engelli öğrencilerin ailelerinin geçirdikleri uyum evreleri, zihin engelli çocukların eğitimine aile katılımının önemi, kuramsal ve yasal dayanakları, yasalarda ailelere getirilen hak ve sorumluluklar, ailelerin zihin engelli öğrencinin eğitim sürecine katılımı, öğrencinin değerlendirilmesi, bireyselleştirilmiş eğitim programının hazırlanmasına ailenin katılımı, ailelere öğretme becerileri kazandırma, 0-3 yaş dönemi zihin engelli çocuklar ve aileleri için bireyselleştirilmiş aile hizmet planı (BAHP) ve ev öğretim programlarının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

ZEEG511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Erken çocuklukta özel eğitim dersinin amacı; zihinsel engelli öğrencilere dil ve iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik öğretim yöntemlerine göre(doğrudan öğretim yöntemi, doğal dil öğretim yöntemi, çevrenin yapılandırılmasına dayalı dil öğretim yöntemi) öğretimsel süreçlerin hazırlanması, ilk okuma yazmaya hazırlığa hazırlık ve hazırlık becerilerinin değerlendirilmesine yönelik ölçüt bağımlı testlerin öğretim süreçlerinin hazırlanması hedeflenmektedir. Temel kavramlar: bebeklik erken çocukluk dönemi ve gelişimsel gerilik kavramı; erken çocuklukta özel eğitimin (EÇÖZE) tanımı, önemi, tarihi ve teorik alt yapısı; yasalarda EÇÖZE; EÇÖZE’de rol alan uzmanlar; aile katılımı; EÇÖZE’de değerlendirme; EÇÖZE’de müdahale programları: kurum, ev ve kurum-ev merkezli uygulamalar; EÇÖZE ve geçiş süreci; EÇÖZE’de temel konular: oyun, gelişimsel dönemlere uygun uygulamalar, doğal öğretim, aile merkezli uygulamalar.
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

Ders Kodu

ZEEG505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bireyselleştirilmiş eğitim planlan (BEP); BEP’in öğeleri; BEP’in yasal dayanakları; BEP ve okul programları (okulöncesi, ilköğretim programlan); ölçme araçları ve ayrıntılı değerlendirme; amaçlar: kısa ve uzun dönemli amaçlar; yerleştirme ve ilgili ek özel eğitim hizmetlerinin belirlenmesi; öğretim amaçlanın ve öğretim basamaklarım oluşturma ve sıralama; öğretim süreçlerini belirleme ve ilerlemeleri kayıt etme; tüm hizmet planlan; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde 0-3 yaş döneminde bireyselleştirilmiş aile hizmet planlarının (BAHP) tanımı, önemi ve örnekleri; geçiş planlan: tanımı ve önemi; geçiş türleri: hastaneden-eve, evden- kuruma, kurumdan-kuruma; farklı geçiş planı örnekleri ve geliştirilmesi; özel eğitim ihtiyacı olan bireylerde BAHP, BEP ve geçiş planı uyarlamaları ve dikkat edilecek hususlar; BEP’in, BAHP’in ve geçiş planlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi.
KENDİNİ YÖNETME STRATEJİLERİ

Ders Kodu

ZEEG506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Kendini yönetme ile ilgili temel kavramların açıklanması, bu stratejilerin özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere uygulanması, öğretim planı ve ölçme aracı geliştirilmesi, stratejiler kullanılarak bilimsel araştırmalar planlanması ve uygulanması konuları işlenecektir. Bu derste öğrenciler kendini yönetme stratejileri kavramlarını kullanma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır. Öğretmenler, özel gereksinimli öğrencilerine kendi davranış sorumluluklarını almaları için kendini yönetme stratejilerini kazandırmaları hedeflenmektedir. Özel gereksinimli öğrenciler kendi kendilerine amaçları belirleme, kendine öğretim, kendini gözlemleme, kendini pekiştirme, kendini değerlendirme, problem çözme, seçim yapma, ders çalışma stratejileri, dikkat süresini artırma, gününü düzenleme, not tutma, özet çıkarma, sınava hazırlanma, sınav olma gibi bilgi ve becerilere sahip olacaktır. Bu stratejileri kullanarak farklı becerilerin geliştirilmesine yönelik etkililiğine ilişkin araştırmalar planlayabileceklerdir.
TEK DENEKLİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ZEEG518

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bilimsel araştırma ve öğrenme süreçleri; Uygulamalı davranış analizi ilkeleri; Ölçme ve değerlendirme kavramları; geçerlik ve güvenirlik kavramını tartışabilme; tek denekli araştırma modelleri ve tek denekli araştırma modelerinin özellikleri, ABAB modeli, tersine çevirme modelleri, çoklu başlama modeli, çoklu yoklama modeli, karşılaştırma modelleri, karşılaştırma modellerinin özellikleri, ABC modeli, dönüşümlü uygulama modeli, parallel uygulama modeli.
ZİHİN ENGELLİLERİN EĞİTİMİNDE UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

ZEEG507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Uygulamalı davranış analizinin (UDA) temelleri, tarihçesi, tanımı, ilkeleri ve önemi; UDA ve etik; hedef davranış belirleme, tanımlama, ölçme ve kaydetme; hedef davranışa ilişkin toplanan verilerin analizi ve değerlendirilmesi; öğretime karar vermek için verilerin kullanımı; davranış işlevlerini belirleme; davranış artırma ilkeleri ve işlem süreçleri; pekiştireç çeşitleri ve kullanımı; sembol pekiştirme; yeni davranışların kazandırılmasında ilkeler ve işlem süreçleri; davranış azaltma ilkeleri ve işlem süreçleri; ayrımlı pekiştirme: sönme, tepkinin bedeli; genellemenin sağlanması; UDA ve tek denekli araştırma yöntemleri.
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ZEEG522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Nitel araştırma paradigmasının tarihsel gelişimi, nitel araştırmada problem cümlesinin oluşturulması, kavramsal ve kuramsal çerçevesinin oluşturulması, veri toplama ve analiz yapma teknikleri, verilerin raporlaştırılması ve etik kuralların belirlenmesi ve içselleştirilmesi; nitel araştırma türleri; bir nitel araştırma için uygun metot oluşturma; nitel araştırmada veri toplama; nitel araştırmada veri analizi.
EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ZEEG207

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
EĞİTSEL-DAVRANIŞSAL ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ

Ders Kodu

EGIT309

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANLARI VE ÖĞRETİMİN BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

Ders Kodu

OZEG203

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

ZEEG205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ

Ders Kodu

OZEG304

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

2
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ

Ders Kodu

OZEG301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ

Ders Kodu

OZEG205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

OZEG211

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Temel kavramlar; değerlendirmenin yasal ve felsefi temelleri; değerlendirmenin amaçları; tıbbı, gelişimsel, psikolojik ve eğitsel değerlendirme; değerlendirme süreci: tarama, tamlama, yerleştirme, programlama ve programın değerlendirilmesi; değerlendirmede gönderme öncesi süreç; gönderme ve ayrıntılı değerlendirme süreci; formal değerlendirme yöntemleri; informal değerlendirme yöntemleri; müfredata dayalı değerlendirme; gözlem; beceri analizi; ölçüt bağımlı testler; çalışma örneği analizi; performans değerlendirmesi; değerlendirme sürecinin raporlaştırılması; ölçü araçları geliştirme: çeşitli öğretim alanlarında öğrencilerin performanslarını ve gelişimlerini belirlemek için ölçü aracı hazırlama, uygulama, yorumlama, elde edilen verileri kullanma. Tıbbi, Psikolojik ve Eğitsel tanılama ve ilgili kavramlar, ülkemizdeki tanılama süreci, tıbbi ve eğitsel değerlendirme yaklaşımları, eğitsel değerlendirmenin kaynaklandığı esaslar, standartlaştırılmış bağıl testler ve eğitsel değerlendirme araçları öğe ve özellikleri.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç