Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Zihin Engelliler Eğitimi (MA)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programı, zihinsel yetersizliği olan çocuk/bireylerin tüm gelişim alanlarına yönelik becerilerini değerlendirebilen, tüm gelişim basamaklarını bireyselleştirilmiş programlarla destekleyebilen, çocuk/bireylerin yanısıra aileyede hizmet sunabilen, toplumu alanla ilgili bilgilendirme yetisine sahip, yaptıkları alan çalışmalarıyla mesleğine katkı verebilen bilim uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Program süresince öğrenciler, yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra, kendi dallarında bir tez hazırlar. Tez savunma sınavında başarılı sayılması durumunda Zihin Engelliler Eğitimi programında “Bilim Uzmanlığı” diploması almaya hak kazanırlar.

Eğitim Olanakları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programında tam zamanlı iki Profesör, bir doçent, iki yardımcı doçent ve iki öğretim görevlisinden oluşan nitelikli bir kadrosu bulunmaktadır. Öğrencilerimiz akıllı tahtalı sınıflarda öğrenim görmekte, bilgisayar derslerine yönelik çalışmaları bilgisayar laboratuarlarında yapmakta, sanat ve oyuna yönelik çalışmaları sanat atölyelerinde ve drama odasında gerçekleştirmektedir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Zihin Engelliler Eğitimi yüksek lisans programından mezun olan bireyin temel hedefi, 0-18 yaş grubu, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç ve risk grubu çocukların gelişimlerini desteklemektir. Uzman meslek elemanın olarak, özel gereksinimli çocukların gelişimini değerlendirmeye yönelik araçlar geliştirir; alanla ilgili kurum ve kuruluşlara gereksinimleri doğrultusunda danışmanlık yapar, yayın ve araştırma hizmetleri sunar. Çağdaş yaklaşımlar kullanarak alana yönelik toplumla ilgili projeler geliştirir ve projeleri hayata geçirip yaygınlaştırır. Meslek elemanıları, sosyal alanlarda, çocuk ve gençlik merkezlerinde, toplum merkezlerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, konu ile ilgili bakanlıklarda görev alabilirler. Eğitim alanında, üniversitelerde, önlisans, lisans eğitim kadrolarında akademik personel olarak görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ZİHİN ENGELİNİN KAVRAMSAL VE KURAMSAL TEMELLERİ

Ders Kodu

ZEEG501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Terim ve tanımlar, AAIDD tarafından yapılan tanımlarının kuramsal temelleri, sınıflama, görülme sıklığı ve yaygınlık, zekanın değerlendirilmesi, uyumsal davranışların değerlendirilmesi, biyolojik kaynakları ve önlenmesi, zeka geriliğinin psiko-sosyal yönleri, hafif geriliği olan bireylerin özellikleri, ağır geriliği olan bireylerin özellikleri, bebeklik ve erken çocuklukta eğitim, ilköğretim, geçiş yılları.
SEMİNER

Ders Kodu

ZEEG590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Öğrenciler Özel Eğitim alanında yapılan çalışmaları, alandaki gelişmeleri, var olan sorunları ve çözüm önerilerini güncel bir bakış açısıyla sunar ve tartışır. Alanla ilgili literatürü detaylı bir biçimde inceler. Öğrenciler alanıyla ilgili seçtikleri bir konuyu veya tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine (nicel ve nitel araştırma yöntemleri) uygun olacak şekilde hazırlar, anlatır, tartışır ve grup elemanlarıyla ve dersin öğretim üyesiyle iletişim kurar. Alan ile ilgili ana kaynaklar, temel araştırma yöntem ve kuramları üzerinde uygulamalı çalışmalar yapar, sunar, grup elemanlarının ve dersin öğretim üyesinin sorduğu sorulara cevap verir, tartışma ortamı yaratır. Bu çalışmalar tez hazırlığının başlangıcına uygun ders içeriğini oluşturur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

ZEEG503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrenciler bilimsel yöntem ve tekniklerini öğrenerek, araştırmaları değerlendirebilme ve araştırma projeleri ortaya koyabilme yeterliliklerini geliştirir. Bilimsel araştırmanın temelleri, bilimsel yöntem, nicel ve nitel araştırmalar, problemi tanımlama, literatür taraması, hipotez, sayıltı, sınırlılıklar, tanımlar, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması (güvenirlik, geçerlik, madde analizi, anket geliştirme süreci, gözlem, görüşme), nicel araştırma çeşitleri (tarama araştırmaları, korelasyonel araştırmalar, nedensel karşılaştırma, deneysel araştırma, tek denekli araştırma, meta analizi), nitel araştırmalar (içerik analizi, durum çalışması, eylem araştırması, anlatı araştırması), raporlaştırma (bilimsel bir yazının düzenlenmesi, bilimsel bir yazının bölümleri, genel yazım kuralları, metin içerisinde kaynak gösterme, kaynaklar listesinin hazırlanması dersin içeriğini oluşturur.
SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ

Ders Kodu

ZEEG5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

ZEEG500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

30
Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleri ve ilgili mevzuat çerçevesine uygun olarak Özel Eğitim alanında seçtiği konu üzerinde akademik nitelikte bilimsel araştırma yapılabileceğini kanıtlayan özgün bir çalışma yürütür. Tez çalışmasının her aşamasında tez danışmanıyla birlikte çalışır. Öğrenci tez konusunu belirlerken detaylı alanyazın taraması yapar, konuyla ilgili kaynakları araştırır. Tez araştırması, problemin tanımlanması, hipotezin belirlenmesi, araştırma yönteminin (nitel araştırma yöntemleri, nicel araştırma yöntemleri) belirlenmesi, veri toplama araçlarını belirleme, istatistiksel analiz ve/veya içerik analizi ve bulguların yazılması, tartışılması ve bulgularla ilgili öneriler getirilmesi aşamalarından oluşur. Öğrenci tez yazımının her aşamasında tez danışmanının önerileri doğrultusunda hareket eder. Öğrenci tezini yazdıktan sonra jüri önünde savunur.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.