Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Makine Mühendisliği (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
cevre-muhendisligi-yukseklisans halkla-iliskiler-ve-tanitim-program uluslararasi-iliskiler-doktora

Program Hakkında

Makine Mühendisliği Lisansüstü Programı, öğrencilerini ilgili alanda sağlam temellerle donatmak ve aynı zamanda ileri seviyede uygulamalı ve teorik araştırma yapma becerilerini geliştirmektir. Teknolojik ürünlerin yalnızca uzmanlıkla ve yaratıcılık ile mühendislik deneyimlerinin bir araya getirilmesi yoluyla elde edilebileceği gerçeğini esas almaktadır. Bu sebeple program, öğrencilere makine sistemleri ve detayı konusunda uzmanlaşma olanağı tanıyacak şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler bilimsel etkinliklere katılma becerilerini geliştirmekte ve elde ettikleri sonuçları bilim camiasıyla paylaşmaktadır.

Eğitim Olanakları

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programı malzeme, statik, mukavemet, katı ve akışkanlar mekaniği, termodinamik, ısı transferi, kontrol, enstrümantasyon, tasarım ve üretim alanlarında uzmanlaşma imkânı sunar. İmalat, biyomekanik, enerji dönüşümü, yanma, kırılma mekaniği, otomotiv, titreşimler, ısıtma-soğutma sistemleri, mekanizma teknikleri gibi uzmanlık konularını içeren program termal ve mekanik sistemlerin tasarım konularını da kapsar. Ayrıca, son teknoloji araştırma laboratuvarları olanaklarını da sağlar.

ciu-research-sol-mechanics-analysis

Kariyer Alanları

Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, yüksek teknoloji ve uygulamalarını içeren kurum ve şirketlerde yönetici olarak çalışabilirler. Program mezunları, otomotiv ve makine alanlarında faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), büyük ölçekli şirketler ve çok uluslu firmalarda istihdam olanağı bulabilirler. Ayrıca, günlük mühendislik problemlerinin rutin uygulamalarının dışında kalan ulusal ve uluslararası projelerde ve Ar-Ge faaliyetlerinde görev alabilirler. Yükseköğretim kurumlarında akademik kariyerlerine doktora ile devam edebilirler ve öğretim personeli olarak görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ: DİFERANSİYEL DENKLEMLER VE DOĞRUSAL CEBİR

Ders Kodu

MATH501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders temel olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Dersin ilk bölümü diferansiyel denklemlerin ve doğrusal cebir lisans konularının gözden geçirilmesini ve öneminin tekrardan öğrencilere hatırlatılmasını kapsar. Bu konular: Birinci mertebeden ve ikinci mertebeden adi diferansiyel denklemler ve Çözümleri, Laplace dönüşümleri ve kuvvet serisi çözümleri, doğrusal cebir konuları (sistem çözümleri, vektörler vb.) ve mühendislik alanındaki uygulama örnekleri. İkinci bölümde, değişken katsayılı yüksek mertebeden lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden lineer olmayan diferansiyel denklemler, Laplace Dönüşümleri, ters Laplace dönüşümleri, Konvolüsyon ve integral denklemler, Laplace dönüşümü ile diferansiyel denklem sistemlerinin çözümü, başlangıç değeri ve lineer sınır değer problemleri, Green fonksiyonu, diferansiyel denklemlerin seri çözümleri tartışılır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
İkinci Dönem
SEMİNER

Ders Kodu

BASC590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Seminer dersi elektrik-elektronik mühendisliği anabilim dallarının herhangi birini içerecek şekilde, araştırma sorusu geliştirme, kaynak tarama, araştırma yöntemi ve kuramsal çerçeve belirleme ve uygulama yapma, belirli bir konuyu veya problemi tanımlama, veri toplama, verileri analiz edip tartışma ve varılan sonuçların önerilen bilimsel yazım kurallarına uygun biçimde bir rapor olarak sunma amacına yöneliktir. Bu kapsamda öğrencilerin araştırma odağını güçlendirmeleri ; araştıma sorusunu keskinleştirmeleri ve arıtmaları; çeşitli teorik ve metodolojik yaklaşımları ve araştırma etiğini belirgin hale getirmeleri; arşiv ve kütüphane araştırmasıyla ilgili pratik becerilerini geliştirmeleri; topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme, bilimsel inceleme ve sunum becerilerinin düzenini geliştirmeleri ve ulaştığı sonuçları topluluk önünde sunabilmeleri beklenmektedir.
THESIS

Ders Kodu

MCLE500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
THESIS
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
AREA ELECTIVE
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

MCLE5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ

Seçmeli Dersler

Principles of Manufacturing Processes

Ders Kodu

MCLE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Principles of Manufacturing Processes
İLERİ MUKAMEVET

Ders Kodu

MCLE571

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Cartesian tensor notation. Analysis of strain, components and compatibility of strain. Analysis of stress; definitions and components of stress; equations of equilibrium. Constitutive equations, generalized Hook's law; governing equations of elasticity. Plane strain and plane stress; problems some examples of 2-D problems of elasticity. Energy principles. Sample problems of applied elasticity.
Advanced CAD/CAM

Ders Kodu

MCLE529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Advanced CAD/CAM
SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

EXERGY AND EXERGY-ECONOMİC ANALYSİS OF RENEWABLE SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GÜÇ ÜRETİM SİSTEMELERİ

Ders Kodu

ENRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin esas hedefi, öğrencinin güç üretim sistemlerini, sitemlerin elemanlarını ve bu üretim sistemlerinin çalışma esaslarını lisans düzeyinden ileri seviyede anlamasıdır. Güç üretimi, buhar gücü, buhar çevrimli santraller (Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, buhar ve gaz combine çevrimleri) ve Brayton Çevrimi derinliğine işlenecektir. Güç üretim sistemlerinin ekonomisi, yakıt ve yanma ( katı, sıvı ve gaz yakıtlar dahil), buhar üreticileri, buhar türbünleri, gaz türbünleri, su dolaşım sistemleri ileri seviyede irdelenecek ve incelenecektir. Ekonomizer ve su ıstıcılar tasarımı, kondenzasyon sistemleri, yakıt ön hazırlama sistemleri ve methodları, su hazırlama prensipleri, çevresel etkiler, santral lokasyonunda seçimini etkileyen önemli hususlar işlenecek konular arasındadır. Güç iletim sistemlerinr giriş, dersin bir parçası olarak ayrıca işlenecektir.
MATERYAL BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İLKELERİ

Ders Kodu

MCLE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinin temel konularını ve temel kavramlarını detaylı bir şekilde öğrenciye anlatmayı hedeflemektedir. Yapı ve yapının özellikleri arasındaki detaylı ilişkiye özellikle vurgu yaparak giriş niteliğindeki malzeme işleme, yapı, özellikler ve performansı ele alınır. Ders işlenirken geleneksel malzeme sınıflarına odaklanılır, metaller, seramikler ve polimerler ve bunların mekanik, elektronik, termal, optik, manyetik ve elektrokimyasal gibi çeşitli özellikleri tartışılır. Ortaya çıkan daha geniş temalar, malzemelerin performansının teknolojik gelişimi, ekonomiyi, çevreyi ve toplumu nasıl etkilediği irdelenir. Atomik bağ ve kristal yapı, kristallerde kusurlar, x-ışını ve elektron kırınımı, kristallerin termodinamiği, kinetik, malzemelerde taşınım, faz dönüşümleri, tavlama süreçleri, malzemelerin deformasyonu ve kırılması, teknolojik malzeme örnekleri de ders içeriği kapsamında anlatılır.
TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Intermediate Fluid Mechanics

Ders Kodu

MCLE582

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Intermediate Fluid Mechanics
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
INTERMEDİATE HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
ISIL SİSTEM TASARIMI

Ders Kodu

MCLE445

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Termal sistemlerin, bilgisayar destekli olarak, modellenmesi, analizi, tasarımı ve optimizasyonu; Sistem tasarım kavramları. Matematiksel modelleme. Optimizasyon metotları. Büyük sistemlerin kararlı hal simülasyonu. Fan, pompa, ısı değiştirgeçleri, lüleler ve difüzörler, kanallardaki akış. Isıl sistemlerin dinamik davranışı. Emniyet, güvenirlik ve ekonomik değerlendirmeler.
MAKİNE TEORİSİ

Ders Kodu

MCLE572

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, temel mekanik elemanların temelleri ve ilkeleri, arıza teorileri ve tasarım kriterleri ve temel mekanik sistemlerin yapılarına odaklanmakta ve detaylandırmaktadır. Bu dersin temel amacı, basit mekanik elemanların ve sistemlerin nasıl tasarlanacağını öğrenmektir ve gerekli hesaplamaları yapabilecek alt yapıyı sağlamaktır. Ders kinematik diyagramlar, kinematik zincirler ve hareketlilik ile başlar ve bazı temel mekanizmaların irdelenmesi ile devam eder. Dönem boyunca aşağıdaki ana başlıkları içerir; Mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi, mekaniğin bazı temel prensiplerinin gözden geçirilmesi, makinelerin statik dengelenmesi, hareket denklemleri ve uygulaması, hız dalgalanmaları ve volan hesabı, makinelerde kuvvet analizi, sarsma kuvvetleri ve kütle dengesi, Rijit rotorların ve mekanik titreşimlerin dengelenmesi.
SONLU ELEMAN ANALİZİ

Ders Kodu

MCLE574

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders sizi karmaşık mühendislik yapısal mekaniği problemlerini sonlu eleman analizi ile çözmeniz için eğitir. Kurs, size ilgili temel hesaplama yöntemlerini öğreterek sonlu eleman analiz yazılımının işleyişi hakkında derinlemesine bilgi sağlayacaktır. Planlama, modelleme, ağ oluşturma, çözme, sonuçları değerlendirme ve gerçek dünya verilerine göre doğrulama dahil olmak üzere ayrıntılı bir sonlu eleman çalışması yürütmeniz öğretilecektir. Sınır değer problemlerinin güçlü ve zayıf ifadeleri, Sonlu eleman ayrıklaştırma ve sonlu interpolasyon şemaları kavramı, İzoparametrik kavram, Sayısal entegre sonlu elemanlar için programlama teknikleri, Sonlu eleman modelinin uygulanması ve çözüm yöntemleri, Ön işleme ve son işleme, Zaman adımlı algoritmalar ve sonlu elemanlar yönteminde gerçekleme yaklaşım hataları ve hata analizi dersin esas konuları olacaktır.
YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
MAKİNE DİNAMİĞİ

Ders Kodu

MCLE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Tanımlar ve titreşim sistemi elemanları. Titreşimlerin kinematiği. Bir serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Sönümsüz ve sönümlü serbest titreşimler. Sönümsüz ve sönümlü zorlanmış titreşimler. Zorlanmış sistemlerle ilgili uygulamalar. Dönme ve gidip gelme dengesizliği. Dönen millerin kritik hızları. Titreşim yalıtımı ve geçirgenlik. İki serbestlik dereceli sistemlerin titreşimleri. Dinamik titreşim yutucusu. Çok serbestlik dereceli sistemlerin doğal frekanslarının bulunması yöntemleri.
MAKİNE ELEMANLARI I

Ders Kodu

MCLE371

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, makine tasarımının genel ilkelerini, yük analizlerini, malzeme seçimini; gerilim, esneme analizleri ile makina elemanlarına gelen kuvvetleri ve gerilmeleri; statik ve değişken zorlanmaya ilişkin kırılma teorilerinin yardımıyla makina elemanlarının emniyetli olup olmadığının belirlemesini; güvenirlik, emniyet, tolerans ve standardlara dayalı tasarım uygulamalarına ilişkin temel ilkeleri ; ve çözülemeyen bağlama elemanları; kaynak, lehim, yapıştırma ve perçin bağlantıları; çözülebilen bağlama elemanları; civata bağlantıları ve güç civataları, pimler, pernolar ve mil-göbek bağlantıları ve yayların tasarımını içerir.
MAKİNE ELEMANLARI-II

Ders Kodu

MCLE372

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Yağlar ve yağlama teorisi, kaymalı ve yuvarlanmalı yataklar. Dişli çarkların tasarımı; düz, helisel ve konik dişli çarklar, spiral ve sonsuz vida mekanizmaları. Kaplinler, kavramalar ve frenlerin tasarımı. Kayış - kasnak mekanizmalarının tasarımı, zincir - dişli mekanizmalarının tasarımı. Sürtmeli çarklar.
HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY

Ders Kodu

ENRE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THERMAL ENERGY STORAGE PRİNCİPLES AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BASC501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Akademik araştırmalarda bilimsel yöntem, araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması, araştırma tasarımı, anket tasarımı, örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri. Doğru referans vermek. Yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelere ilişkin araştırma örnekleri incelemek. İstatistik yöntemleri öğrenme, Nicel ve nitel araştırma esaslarını öğrenme, Bilginin kaynağı ve problem çözmenin pratik dayanaklarını öğrenme, Bilim tarihindeki bazı önemli sonuçları öğrenme, Bilgi edinme yollarını öğrenme. Bilimde araştırmanın rolü konusunda özel anlayış geliştirmek. Araştırma süreci ve yöntemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırmak. Araştırmaları ciddi ve tutarlı yaklaşımlarla analiz etme ve değerlendirme yetisi edindirmek, Sektörel sorunların çözümünde sistemli düşünme ve analitik yöntemleri uygulama becerisi kazandırmak, Veri toplama, veri analiz ve değerlendirme tekniklerini uygulayabilme becerisi geliştirmek, Bağımsız makale, teknik rapor ve tez hazırlamaya katkı getirmektir.
İMALAT TEKNOLOJİLERİ

Ders Kodu

MCLE312

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

7
Modeller. Maçalar. Kalıp tasarımı. Döküm yöntemleri. Ergitme ve döküm. Döküm malzemeleri. Döküm yöntemiyle üretilecek parçaların tasarlanması. Kaynak yöntemleri.Kaynak makinaları. Kaynak elektrotları. Lehimleme. Kesme yöntemleri. Lehimleme. Döküm ve kaynakla ilgili deney ve uygulamalar Plastik şekil verme ilkeleri. Dövme. Haddeleme. Ekstrüzyon. Çubuk ve tel çekme. Boru üretimi. Sacların şekillendirilmesi: Kesme, Dilme, Ayırma, Bükme, Sıvama, Gererek biçimlendirme, Derin çekme ve yüksek hızlı şekillendirme işlemleri. Biçimlendirme kriterleri ve biçimlendirme sınır diyagramı. Füzyon işlemleri.
ORTA DÜZEY TERMODİNAMİK

Ders Kodu

MCLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı, termodinamik ilkelerin anlaşılmasını ve bunların insanlığın sorunlarıyla olan ilişkisini pekiştirmek ve geliştirmektir. Ders, öğrencilere fiziksel olayları tahmin etmek ve mühendislik problemlerini çözmek için termodinamik prensipleri uygulama konusunda deneyim sağlar. Ders, ilk olarak gerekli olan benzersiz kelime dağarcığını oluşturmak için ilgili kavramların temel tanımlarıyla başlar. Daha sonra, termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü kanunları olan temel kanunlara hızlı bir giriş yaparak devam eder. Doğanın bu kanunları üzerinde detaylı durularak öğrencilerin konuyu pekiştirmesi sağlanır. Ders, sürekli akış cihazı analizi, kararsız problem analizi ve termal sistem analizi gibi yaygın mühendislik problemlerine uygulamaları ile devam eder ve öğrencilerin termodinamik ile ilgili karşılarına çıkabilecek soruları çözme becerisi kazanmaları sağlanır.
ADVANCED ENGİNEERİNG THERMODYNAMİCS

Ders Kodu

ENRE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİGH VOLTAGE UNDERGROUND CABLES

Ders Kodu

EELE555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

MCLE382

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç