Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Klinik Psikoloji (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Klinik Psikoloji, sağlık bilimleri alanında hızlıca büyümekte olan ve yine sağlık bilimlerince yüksek talep oranı bulunan bir programdır. Klinik psikologlara artan nüfus ve bu nüfusça belirlenen sorunlar doğrultusunda, birçok kesim tarafından ihtiyaç duyulmaktadır. Birçok veri göz önünde bulundurulduğunda ‘uzman klinik psikolog’ ihtiyacının giderilmesinin aciliyet taşıdığı gözlenmektedir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nin Klinik Psikoloji Yükseklisans Programı, bu ihtiyaca duyarlı olarak öncelikle uygulamada çalışacak uzmanlar ve araştırmacılar yetiştirmeyi hedefler. Tezsiz Program iki tezli program dört akademik yılda bitirilmektedir. Her iki programda dersler ortak sunulup sadece proje ve tez dersleri farklılıklar göstermektedir. Tezsiz ve tezli programda hem kuramsal hem de uygulamalı alan derslerinin yanı sıra seçmeli dersler de sunulmaktadır.

Eğitim Olanakları

Klinik Psikoloji Yükseklisans Programı, klinisyenlerin yetişmesine ışık tutan Boulder Konferansı ilkeleri temel alınarak hazırlanmıştır. Buna bağlı olarak öğrenmim, bilimsel çalışmaları ve klinik pratiği eşit oranda kapsar. Böylelikle, klinik becerileri kazanılabilecek ortamda, gelişmiş teori ve pratik uygulama ile uzman klinik psikologlar yetiştirir. Ek olarak, profesyoneller tarafından denetlenen klinik proje çalışmaları ile bilimsel katkı sağlanırken, yine profesyoneller tarafından denetlenen ve sürdürülen klinik uygulamalar yapılır. Bu yüksek lisans programı klinik ortamlarda, zihinsel problem ve/veya duygu-durum problemi yaşayan bireylerle çalışmak, öğretmek, araştırmak ve sosyal bakımlarına yardımcı olmak isteyen Psikoloji lisans ve Rehberlik Danışmanlık Lisans (1 yıl bilimsel hazırlık koşulu ile) mezunu bireyler için uygundur. Bu nedenle programın yapısı, alanda çalışacak kişilerin ihtiyaç duyacağı kuramsal bilgi ve pratik becerilerini (zekâ ve kişilik testleri, görüşme teknikleri, psikoterapiler ve araştırma teknikleri) güçlendirmeye ağırlık verecek şekilde düzenlenmiştir. Bu çerçevede UKÜ Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı; eğitimde ulusal çapta tanınmış bir lider olmak ve bünyesinde bulunan çalışanlar ve öğrencilerin işbirliği ile davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel ilkelerini öğrenmek, geliştirmek, psikoloji bilimine ve uygulamalarına katkıda bulunmak ve yerel, ulusal ve küresel topluluklara hizmet eden profesyoneller üretmeyi vizyon olarak belirlemiştir. 

uku-psikoloji-lisans-programi2

Kariyer Alanları

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, davranış ve zihinsel süreçlerin bilimsel olarak anlaşılmasına, psikopatolojik durumların tespitine ve psikoterapi merkezli tedavisine zemin hazırlamakta ve psikoterapi hizmetine teşvik etmektedir. Bu bağlamda Yüksek Lisans Programı öğrencileri, çeşitli sağlık ve eğitim ortamlarında çocuklar, yetişkinler ve aileler için kanıta dayalı hizmetler sunan Lisanslı Klinik Psikologlar olarak hazırlamayı hedeflemektedir. Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici olabilmekte ya da akademik görevlerde çalışabilmektedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ PSİKOPATOLOJİ

Ders Kodu

PSKO503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Anormal davranışı tanımlar, tarihçesini açıklar. DSM-5 sınıflandırma sistemi ve tanı kriterleri incelenir ve örnek vakalar üzerinde çalışılır. Psikolojik bozuklukların biyolojik ve psikososyal yatkınlıklar açısından ele alınması. Sınıflandırmaya yönelik boyutsal, betimsel ve kategorik yaklaşımların güncel psikopatoloji kategorileri üzerinde durularak incelenmesi. Çeşitli tanı kategorilerine ilişkin semptomatoloji, ayırıcı tanı, etiyoloji, epidemiyoloji ve tedavi yaklaşımları. Kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları, psikotik bozukluklar, psikosomatik bozukluklar, madde bağımlılığı, cinsel işlev bozuklukları, yeme bozuklukları ve kişilik bozukluklarının incelenmesi. Örnek vakaların psikolojik çözümlemeleri muhtelif kuramlar temel alır ve ders piskopatolojinin tanı ve tedavisine odaklanır. Ayaktan hasta takip eden klinikerde en sık rastlanılan patolojilere odaklanıp, du davranış problemlerine tanı koymaya ve etiyolojilerine dikkat çekilir. Sınıflandırma sistemi ve tanı kriterleri incelenir ve örnek vakalar üzerinde çalışılır.
İLERİ PSİKOTERAPİ KURAM VE TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PSKO504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, verilen okumalar, gerçek terapi seanslarının gözlemlenmesi, topikal sunumlar ve sınıf tartışmaları gibi araçlar sayesinde öğrencilerin, psikoterapi eğitimi almasını hedefler. Kursun üç ana odak noktası vardır: a) çeşitli psikoterapi modelleri ve davranış değişikliği yaklaşımlarının araştırılması, b) psikopatalojik değerlendirme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi ve c) psikoterapi sürecinin (kavramsal ve pratik süreç) işleyişinin anlaşılması. Öğrencilerin, ders süresince, halen devam etmekte olan terapi vakalarını sunmaları, ve sunum kapsamında, vaka bilgisini, ön kavramsallaştırmaları, başvuruyu ve süreci incelerler. Başlıca ampirik olarak desteklenen tedaviler ele alınır ve uygulanır. Ek olarak, teorik ve pratik açıdan hasta profilleri (direnci yüksek, vs.) incelenir. Genel olarak dersin amacı, öğrenciyi psikoterapinin güncel kuram ve teknikleri ile tanıştırıp, kazanılan teorik bilgileri vaka kavramsallaştırma üzerine uygulamaya koyabilmektir.
ÖNGÖRÜŞME-1

Ders Kodu

PSKO506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, psikoterapi sürecinin temel taşlarından olan klinik görüşme sürecini etkili bir şekilde yürütebilme becerilerine odaklanmaktadır. Dersin sonunda öğrenci, danışanla görüşme ile ilgili ve gözlem ve görüşme tekniklerine ilişkin belli bir bilgi birikimi edinir. Bu amaç doğrultusunda, danışanın temel şikayetlerinin belirlenmesi, hastalığın tarihçesini sorgulama, davranışsal ve bilişsel durum değerlendirmesi, görüşmeyi olumsuz etkileyebilecek etkenlerin ele alınması, görüşmeyi yönetme stratejileri ve klinik semptomların değerlendirilmesi ile birlikte görüşmenin etkili ve doğru bir biçimde nasıl sonlandırılacağı gibi konular ele alınır. Bu derste öğrenci, etkin dinleme ve geri bildirim alma ve verme becerilerini kazanır. Bu bağlamda derste Gözlem teknikleri, Klınik görüşme ve özellikleri, İletişim, Sözsüz iletişim, Dinleme ve anlama, Görüşmelerin değerlendirilmesi, Değerlendirmelerin vaka formülasyonuna dönüşümü ve rapor edilmesi, Psikolojik tedavi gerekliliğinin tartışalarak bir karara varılmas konuları ele alınır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

PSKOXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
İkinci Dönem
ARAŞTIRMA VE ANALİZ

Ders Kodu

FEED520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste Psikolojinin çeşitli alanlarından örnek araştırma problemleri ve ölçme problemlerine uygun veri setleri üzerinde çalışılarak, öğrencilerin uygun analizleri yapabilmesi, bulgularını rapor edebilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla öğrencilerin SPSS programı ile gerçekleştirilebilecek çeşitli analizleri ders kapsamında öğrenmesi, daha önce almış olduğu istatistik ve araştırma yöntemlerinden elde etmiş olduğu araştırma planlama ve istatistik bilgilerini kullanarak psikoloji alanından problemlere uygulayabilmesi ve sonuç çıkarabilmesi dersin temel çalışma alanını oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçların dünyada yaygın olarak kullanılan APA tarzına uygun olarak rapor edilmesi de dersin önemli kazanımlarındandır. Kurs kapsamında Psikolojik Testlerin yorumlanmasına temel teşkil eden değişkenlerin gösterdiği dağılımlar, yüzdelikler, standart puanlar, madde analizi ve normlar ayrıntılı olarak ele alınacak, Tek-Yönlü deneklerarası ve denek içi desenlerinde ANOVA, Faktoriyal ANOVA, Karışık-desen ANOVA and Çok değişkenli Regresyon analizleri ile değerlendirilebilecek problemler üzerinde durulacaktır.
TEZ

Ders Kodu

PSKO500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Tez çalışmasının amacı yüksek lisans öğrencilerinin programda yer alan dersler kapsamında klinik psikoloji ile ilgili bir konuda tez danışmanının desteği ile birlikte ileri Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi, Literatüre dayalı olarak araştırma sorusu oluşturabilmesi, bilgileri düzenleyebilmesini, veri toplama aracını kullanabilmesi ve geliştirebilmesi, araştırma verilerini veri toplayabilmesi ve uygun Verileri analiz edebilmesi, araştırma bulgularını tablolaştırılıp yorumlayabilmesi, Araştırma bulgularından sonuç çıkarabilmesi ve önerilerde bulunabilmesi ve araştırmayı raporlaştırabilmesi ve araştırmayı savunabilmesi hedeflenmiştir. Yürütülecek yüksek lisans tez konusunun etik kurul hazırlığı, geçerlilik ve güvenilirliğinin alınması, çalışmanın başlaması ile birlikte tez yazım aşamasının başlaması ve tez çalışmasının yürütülmesi temel alınmıştır. Çalışmanın bitimi ile tez sunumu ve kurul onayı mezuniyet durumunu belirlemektedir. Dersin sonunda yüksek lisans öğrencisinin tezi bölüm tarafından belirlenen heyet huzurunda çalışmanın sunumunu içermektedir.
UYGULAMA VE SÜPERVİZYON-I

Ders Kodu

PSKO512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste öğrencinin, eğitimini aldığı kuram ya da kuramlar doğrultusunda klinik gözetim ve denetim teori ve pratiğini araştırması ve bu alana özgül konuları / tartışmaları kavraması istenir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle, ilgili psikoterapi yaklaşımına ilişkin kuramsal bilgiler özetlenir. Öğrenci, ders boyunca etnik / ırksal, cinsel, cinsiyet ve çeşitliliğin diğer yönlerini temsil eden bireylerin bakış açıları ile ilgili terimleri inceler. Dersin ikinci aşamasında süpervizyon kapsamında, klinik açıdan uygulamada neler yapıldığı, yöntem ve tekniklerin nasıl kullanıldığı ile vaka formülizasyonun nasıl kavramsallaştırıldığı öğrenilir. Süpervizyon sürecinin önemli bir bölümü öğrencinin kişisel farkındalığını kazanması, hata ve eksikliklerin dikkatli bir şekilde ele alınması ve geliştirilmesi gereken beceriler üzerine temellendirilir.
SEMİNER

Ders Kodu

PSKO590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
Bu ders öğrencilerin tez hazırlama aşamalarını anlatmaktadır. Öğrenciler bu derste olası bir tez konusu seçecekler. Buna ek olarak doğru kütüphane taraması, çeşitli veritabanlarından makalelerin nasıl bulunduğunu, bu makalelerin nasıl okunduğunu ve de makalelerdeki bulguların sıradan basit bir dille nasıl aktaracaklarını öğrenecekler. Buna ek olarak, öğrenciler intihal ile kendi cümleleriyle yazmanın ne olduğunun dinamiklerini de kavrayacaklar. Öğrenciler tez öner formu, etik komite başvuru formu ile etik komitesine sunulacak olan evrakların hazırlanması konusunda bilgi sahibi olacaklar. Dersin sonunda öğrenciler tez danışmanlarını seçmiş olacaklar ve tezlerini yazmaya başlamadan evvel tez konularıyla ilgili bütün evraklarını da hazırlamış olacaklar. Son olarak öğrenciler tez konularıyla ilgili sunum yapacaklardır.
SEÇMELİ

Ders Kodu

PSKOXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
ELECTIVE
SEÇMELİ

Ders Kodu

PSKOXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.

Seçmeli Dersler

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.
Ders başı ücret  € 420,00
Tez ücreti € 1.260,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç