Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İşletme (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
isletme-doktora-programi isletme-doktora-programi isletme-doktora-programi

Program Hakkında

İşletme doktora programımız, günümüz dünyasında çağdaş işletmecilik uygulamalarını ve bu uygulamalara esas teşkil eden kuramsal yaklaşımları yaratıcı ve yenilikçi bir tarzda öğrencilerimize aktarmak, onları ulusal ve uluslararası işletmecilik literatürüne katkı sağlayacak bilimsel araştırmalar yapmaya yönlendirmek ve teşvik etmek üzere oluşturulmuş bir programdır. Program, işletmeciliğin temel fonksiyonlarını esas alınarak öğrencinin spesifik alanlarda yoğunlaşmasına imkan veren seçmeli derslerden oluşturulmuştur. İşletme doktora programının dört temel alanı bulunmaktadır. Bunlar, yönetim ve organizasyon, operasyonel yönetim, pazarlama yönetimi ve muhasebe ve finansdır. Programda zorunlu olarak Bilim Felsefesi, İleri Araştırma Yöntemleri, İşletmelerde Veri Analizi ve Bilgisayar Uygulamaları ve Kuram ve Uygulamada Strateji dersleri bulunmaktadır. Seçmeli dersler arasında ise, öğrenen örgütler, eleştirel düşünce becerileri ve liderlikte bilgelik, insan kaynaklarında alan araştırmaları, işletme etiğinde alan araştırmaları, pazarlama ve finansal hizmetlerin pazarlamasi, pazarlama stratejileri, yatırım analizi ve portföy yönetimi, örgütsel davranış, girişimcilikte alan araştırmaları, finansal pazarlar ve kurumlar kuramı, yönetsel karar verme ve oyun kuramı, uluslararası finansta güncel yaklaşımlar, tüketici davranışları, vb. gibi dersler yer almaktadır. Program, işletme alanında hem akademisyen hemde profesyonel yetiştirmeyi hedefleyecek şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim Olanakları

UKÜ de doktora eğitimi, yönetim bilimlerindeki güncel konular, yönetim kuramları, istatistik, ekonomi ve araştırma yöntemleri üzerine araştırmalar yapılmasını sağlar. Eğitim dili ingilizce olup öğrenciler, bir grup halinde birlikte temel dersleri alarak program boyunca ilerlemektedirler. Tez dönemine gelmeden, öğrencinin, fakülte danışmanları ile yakın işbirliği içerisinde, ilgi duyduğu alanda uzmanlık geliştirmesi beklenmektedir. Doktora çalışmalarının sonuç bölümü, tez teklifinin hazırlanması ve teze kon u araştırmanın fiili olarak tamamlanması ve akademik formata uygun olarak yazılıp akademisyenlerden tarafından oluşturulacak bir jüri önünde sunulması aşamalarını kapsar. Doktora eğitimi boyunca öğrenciler konferanslarda bildiri sunmaya ve hakemli dergilerde yayınlanmak üzere makaleler yayınlamaya teşvik edilmektedir. Programın yapısı, bağımsız araştırma projeleri yürütmek için gerekli araştırma uzmanlığını geliştirmeyi sağlamanın yanında öğrencileri gerçek hayatta karşılaşılabilecek en güncel stratejik, yönetsel ve uygulama odaklı gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmak amacındadır. İşletme doktora programı Almanca dilinde de eğitim vermektedir.

UKÜ İşletme Profesyonel Doktora Programı (DBA)

Kariyer Alanları

Genelde PhD çalışmasının amacının, öğrencileri akademik yaşama hazırlamak olduğu kabul edilmektedir. Ama çağımızda, iş yapma modellerinin vardığı çok yüksek karmaşıklık derecesi, ve çok hızlı değişim eğilimi, iş hayatında da PhD çalışmasını tamamlamış kadrolara büyük bir talep ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu anlamda bu program mezunları hem akademik alanda ilerleyerek kariyer yapabilmekte hem de iş hayatında en üst düzey yönetim kadrolarında yer alabilmektedirler. Çağımızda hangi görevde ve hangi seviyede faaliyet gösterilirse gösterilsin, bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek ve sürekli kendini yenilemek kaçınımaz bir gereklilik haline gelmiştir. Bu anlamda da, Üniversitemizde tamamlanacak doktora eğitimi mezunların sürekli bilimsel çalışmalar ile yakın olabilmesini, en yeni gelişmeleri takip edebilmesini ve kendisini de geliştirebilmesini sağlayacaktır.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BUSN605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, bilimsel araştırma ve literatür taramasının temel türlerini değerlendirerek, veri toplama ve analizi için olası teknikleri detaylandırarak, bilimsel araştırmanın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlayacaktır. Öğrenciler ampirik bulguları sunabilecek, edinilen bilgileri uygulamak için bir araştırma makalesi tasarlayabilecek ve üstlenebileceklerdir.
TEORİ VE UYGULAMADA STRATEJİ

Ders Kodu

BUSN630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, stratejik yönetimin ilkelerini ve uluslararası iş çevresindeki uygulamaları ele almaktadır. Stratejik yönetim ilkeleri içerisinde temel iş kararlarının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koyan ders, farklı stratejik okulların da temellerini öğrencilerle birlikte tartışmaktadır. Uluslararası rekabetin nasıl şekilleneceğini ve buna bağlı temel yönlendirici güçlerin neler olduğunu anlatan ders, küresel piyasalarda firmanın rekabetçilik düzeyinin şekillenmesine katkı sağlayan iç ve dış faktörlerin analizini anlatmaktadır. Ders boyunca öğrencilerle stratejik ortaklıklar, çeşitlenme stratejileri, ve firmaların bilgiye dayalı rekabet avantajları ve rekabetin bu anlamda nasıl şekilleneceğine yönelik konular tartışılacaktır. Ayrıca, bilimsel araştırma tasarımı ve uygulamaları konusu, stratejik yönetim perspektifinden öğrencilere anlatılacak ve araştırma yöntemlerinin stratejik yönetim bağlamında nasıl kullanılacağına odaklanılacaktır.
VERİ ANALİZİ VE İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, genel olarak araştırma sürecinin tanımını ve daha ayrıntılı olarak araştırma süreciyle ilgili uygulanacak adımları kapsar. Ders, her adımı gerçekleştirmenin alternatif yollarına ve belirli bir araştırma probleminin ihtiyaçlarına göre bu alternatifler arasından seçim yapmak için uygulanacak yöntemlere odaklanır. Ders ayrıca SPSS gibi yazılım paketlerinin kullanımını ve veri analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumlanmasını da açıklar. Ders, öğrencinin yaygın olarak kullanılan istatistiksel teknikleri farklı veri kümelerine uygulamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, tanımlayıcı analiz, korelasyon, t-testi, ANOVA, regresyon ve aracılık ve düzenleyicilik analizi gibi birçok sayısal veri analiz yöntemine odaklanacaktır. Öğrenciler veri setleri üzerinde çalışmak için SPSS yazılımını kullanacaklardır.
SEMİNER

Ders Kodu

BUSN690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu kredisiz bir derstir. Fakülte, misafir konuşmacı ve yüksek lisans öğrencileri tarafından sunulan seminer aracılığıyla öğrencilerin işletme yönetimine araştırma konusuna bakış açısı ve farkındalık kazandırılması sağlanmaktadır. Araştırma sonuçları sınıf ortamında tartışılmaktadır.
İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

BUSN600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

BUSN650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Doktora Yeterlik Sınavı, adayın doktora çalışmasının konularıyla ilgili olarak öğrencinin alanında almış olduğu derslerle ilgili derinlemesine sınanması anlayışı çerçevesinde tasarlanan bir derstir. Öğrencinin arka plan bilgisini test etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler doktora programına katılmak zorundadır. Doktora derecelerini tamamladıktan sonra Yeterlik Sınavı Genel not ortalaması 3.00'den fazla olan dersler dikkate alınarak sınav tasarlanır. Doktora yeterlik sınavı yazılı sınav ve sözlü sınavdan oluşur. Öğrencilerin başarılı olabilmeleri için her iki sınavdan da en az %70 ve toplamda en az %70 elde etmeleri gerekir. Yazılı sınavdan en az 70 puan alamayan öğrenci sözlü sınava giremez. Yeterlik sınavının genel sonucu jüri tarafından "geçti" veya "kaldı" olarak belgelenir.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

BUSN6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ II

Ders Kodu

BUSN6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
SEÇMELİ III

Ders Kodu

BUSN6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

ELEŞTİREL DÜŞÜNCE BECERİLERİ VE LİDERLİKTE BİLGELİK

Ders Kodu

BUSN635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to furnish the students with the tools to analyze, evaluate and improve thinking skills. The most significant variable in determining success or failure is the quality of thinking and it is an indispensable trait for any advance academic study. Based on this perspective students will be encouraged to examine their thinking patterns and put it to some stern tests. After covering standards of thinking and advance thinking techniques, attention will be focused on managerial judgment and leadership wisdom. Managerial judgment and decision making based on wise leadership gained paramount importance in the ever changing and extremely complex environment of our times.
CASES İN BUSİNESS ETHİCS

Ders Kodu

BUSN618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE VAKA ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN620

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri insan kaynakları yönetimi ile ilgili vakalarda verilen durumları analiz etmek için gerekli olan uygun teorik ve pratik becerilerle donatmaktır. Ders, işe alım süreci, kariyer gelişimi, mülakat süreci, insan kaynakları yönetimi planlaması, iş analizi ve iş gerekleri, eğitim ve oryantasyon programı, performans yönetimi, eşit istihdam edilebilirlik, ayrımcılık, cinsel taciz, iş sağlığı ve güvenliği, vb. insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile ilgili vakaları içermektedir. İnsan kaynakları yönetiminin hem teorik hemde uygulamalı perspektifinden çok önemli konuyu ele alan “vaka değerlendirme kılavuzuna” dayalı olarak öğrenciler her bir vakayı analiz ederek her hafta için raporlar hazırlamaktan sorumludur. Vaka değerlendirme kılavuzundaki kriterlere bağlı olarak her bir vakanın ele aldığı durumun arka planındaki teorik planı da ders boyunca irdelenecektir.
PAZARLAMA BİLİMİNDE STRATEJİ VE YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, pazarlama stratejisi alanındaki klasik ve güncel konuları ve tartışmaları genel perspektiften öğrencilerle paylaşmayı hedeflemektedir. Bu dersin temel amacı, öğrencilere işletme disiplini perspektifinden pazarlama alanının; üretim ve operasyonel yönetim, yönetim ve organizasyon ve finans & muhasebe gibi ilgili disiplinlerdeki bazı düşünceleri sunmaya çalışmaktır. Ders, öğrencilerin pazarlama düşüncesinin gelişimini anlamalarını sağlamanın yanı sıra pazarlama olgusunu ve uygulama alanlarını açıklamak için kullanılan temel teorileri tartışmayı da amaçlamaktadır. Bu dersin öğrencilere en önemli katkılarından birisi, stratejik yönetim teorilerini pazarlama teorileriyle bütünleştirmektir. Ders ayrıca öğrencilerin alanla ilgili son yayınlanan araştırmaları, eleştirel bir şekilde tartışmak ve değerlendirmek için yetenek ve becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır.
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

BUSN605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders, bilimsel araştırma ve literatür taramasının temel türlerini değerlendirerek, veri toplama ve analizi için olası teknikleri detaylandırarak, bilimsel araştırmanın temel kavramlarının anlaşılmasını sağlayacaktır. Öğrenciler ampirik bulguları sunabilecek, edinilen bilgileri uygulamak için bir araştırma makalesi tasarlayabilecek ve üstlenebileceklerdir.
ÖĞRENEN ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, akademik ve profesyonel kariyer hedefi güden katılımcılara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bundan dolayı, dersin birincil hedefi, ders taslağında belirtilen makalelerin öğrenciler tarafından okunmasını teşvik etmektir. Bu noktada öğrencilerin, makalelere yönelik eleştirel tartışmalarını yapmaları, söz konusu makalelere bağlı olarak yaratıcı tartışma ortamını sınıfta yaratmaları, ve katılımcıların nihai araştırma makaleleri için devam eden süreçte araştırma etkinliği çerçevesinde önerilerini hazırlamaları gerekmektedir. Bu bağlamda, öğrenen örgütler dersi, hem öğrenen örgütlenme mekanizmaları için hem de örgütsel öğrenme üzerine temel çalışmalar ve araştırmalar hakkında örğrencilerle bilgi paylaşmayı hedeflemektedir. Katılımcılar, bu dersin sonunda kendilerine faydalı olabilecek bilgiler için bilimsel kavramları uygulamaya çevirebileceklerdir. Bu dersin bir diğer amacı ise, öğrencilere öğrenen örgütler ve örgütsel öğrenme çalışma alanında sağlam bir altyapı kazandırmaktır.
ORGANİZATİONAL BEHAVİOUR: LİFE AND EXPERİENCES

Ders Kodu

BUSN603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, bireyden başlayarak, grup ve örgütsel analiz düzeyinde devam eden, örgütsel davranışla ilgili çok çeşitli teori ve uygulamaları kapsar. Ders, bireylerin ve grupların organizasyonlarda nasıl davrandığına dair teorileri ve araştırmaları derinlemesine tanıtmak ve tartışmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere, gerçek yaşam durumlarını örgütsel davranış teorileri ile kavramaları ve yorumlamaları için gerçek yaşam vaka çalışmaları anlatılacaktır. Odaklanacak konular arasında algı, duygular, motivasyon, stres, mentorluk, cinsiyet ve kültürel etkiler sayılabilir.
PAZARLAMA VE FİNANSAL HİZMETLERİN PAZARLAMASI

Ders Kodu

BUSN606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Program tasarısı,program tasarısını değerlendirmeye giriş, değerlendirme türleri, program tasarısını değerlendirme yaklaşımları, program değerlendirme modelleri,program değerlendirme yönetemleri, program değerlendirmede kullanılan araştırma desenleri, program değerlendirme yönelik ölçme araçlarının hazırlanması ve kullanılması, geçerlik ve güvenirliğin sağlanması verilerin çözümü ve yorumlanması, program değerine yönelik karar süreci.
INVESTMENT ANALYSİS AND PORTFOLİO MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MANAGEMENT AND ORGANİZATİONS

Ders Kodu

BUSN615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF FİNANCİAL MARKETS AND INSTİTUTİONS

Ders Kodu

BUSN602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MANAGERİAL ECONOMİCS

Ders Kodu

BUSN607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Temel kavramlar, eğitim sisteminin, program geliştirmenin kuramsal temelleri,eğitim programı tasarımları, program geliştirme modelleri, ihtiyaç analiz ve değerlendirilmesi, hedefler ile sınırlandırılması, hedef – davranışların, içerik analizi ve düzenlenlenmesi, eğitim durumlarını düzenleme, sınama durumlarını düzenleme, programın denenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi
ORGANİZATİON DESİGN

Ders Kodu

BUSN611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GİRİŞİMCİLİKTE VAKA ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Dersin amacı, vaka çalışmaları yoluyla yeni girişimlerde ve kurulmuş firmalarda iş yaratmanın temel sorunlarının yönetilmesine ilişkin kapsamlı bir içerik sağlamaktır. Vaka çalışmaları, girişimci iş gelişimi ve yönetimi konularına odaklanmaktadır. Öğrenciler dönem boyunca vaka çalışmaları yoluyla çeşitli girişimcilik tipolojilerini hazırlamakla yükümlüdürler. Ayrıca, yeni başlayanlar için girişimlerde finansal kaynakları hazırlama ve yönetme, iş ağı kurma biçimlerini oluşturma ve tutumlarını analiz etme gibi sorumluluklar taşımaktadır. Öğrenciler, girişimciliğin başarıları, fırsatları ve riskleri hakkında bir anlayış geliştirebilecek ve çeşitli iş zorlukları hakkında yenilikçi yollarla düşünmeye teşvik edilecektir. Dönem boyunca başarılı girişimcilerden oluşan bir listeyle birlikte, derslere konuk çağrılacak veya çeşitli şirketlere ziyaretler gerçekleştirilecektir. Öğrenciler ayrıca girişimcilik kavramlarını bütünleştirmek için yazılı iş iletişimi ve sözlü sunum becerilerini geliştirmelerine yönelik konularla eğitilecektir.
ORGANİZATİON BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN566

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin amacı örgütsel davranış ile ilgili temel kavramları öğrencilerle paylaşmak ve birey ve grup davranışlarının bir örgütün yönetiminde ne kadar önemli olduğunu göstermektir.
MANAGERİAL DECİSİON MAKİNG AND GAME THEORY

Ders Kodu

BUSN629

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED CONSUMER BEHAVİOUR

Ders Kodu

BUSN612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

VERİ ANALİZİ VE İŞLETMELERDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

BUSN631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, genel olarak araştırma sürecinin tanımını ve daha ayrıntılı olarak araştırma süreciyle ilgili uygulanacak adımları kapsar. Ders, her adımı gerçekleştirmenin alternatif yollarına ve belirli bir araştırma probleminin ihtiyaçlarına göre bu alternatifler arasından seçim yapmak için uygulanacak yöntemlere odaklanır. Ders ayrıca SPSS gibi yazılım paketlerinin kullanımını ve veri analizi sonucunda elde edilen bulguların yorumlanmasını da açıklar. Ders, öğrencinin yaygın olarak kullanılan istatistiksel teknikleri farklı veri kümelerine uygulamasını sağlamak için tasarlanmıştır. Bu amaçla ders, tanımlayıcı analiz, korelasyon, t-testi, ANOVA, regresyon ve aracılık ve düzenleyicilik analizi gibi birçok sayısal veri analiz yöntemine odaklanacaktır. Öğrenciler veri setleri üzerinde çalışmak için SPSS yazılımını kullanacaklardır.
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İşletmelerde insan kaynaklarının etkili kullanımı ve eğitilmesi hakkında bilgilerin verilmesi dersin hedefleri arasındadır.
CURRENT ISSUES İN INTERNATİONAL FİNANCE

Ders Kodu

BUSN622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED ACCOUNTİNG

Ders Kodu

BUSN608

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN ORGANİZATİON STUDİES

Ders Kodu

BUSN613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FİNANCİAL STATEMENT ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin mali tablolara ilişkin analiz ve yorumlamayı gerçekleştirmelerine yardımcı olmak amacı ile düzenlenmiştir. Öğrenciler mali tabloları kullanarak firmaların sermaye yapısı, ödeme gücü, karlılık, ve likidite yapısına yönelik kararlar üreteceklerdir. Ders kapsamında sunulacak konular şöyledir : mali tabloların karşılaştırmalı analiz, dikey analiz, konjonktür analizi, ve oran analizi yolu ile değerlendirilmesi. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Maliyetin Saptanması ve Tahmini , Tahakkuk Esaslı ve Nakit Akışı Esaslı Performans Ölçüleri, Sermaye Maliyeti, Kredi Analizi, Büyüme Analizi, Karar Üretme, Değerleme ve Muhasebede Kalite
PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Ders Kodu

BUSN532

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

HİSTORY OF MANAGEMENT THOUGHT

Ders Kodu

BUSN601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS

Ders Kodu

ACFN505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Dersin amacı öğrencilerin portfolyo yönetimi ile ilgili şu kavramlara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır: Markowitz Portfolyo Seçim Süreci, Risk-Getiri Eğrileri, Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli, ve Arbitraj Fiyatlandırma Teorisi. Bu ders kapsamında öğrenciler eleştirel düşünme becerilerini geliştirmenin yanında şu hususlar üzerine bilgi edineceklerdir : yatırım sürecine ilişkin teknikler, küresel piyasada yatırım kararı, etkin sermaye piyasası, borsa etkinsizlikleri (anomalileri), davranışsal iktisat, hisse senedi getirisi öngörüsüne ilişkin değişkenler, hisse senedi getirisi öngörü modelleri tabanlı nicel optimizasyon, ortalama sapma analizi, özkaynak seçim yönetimi, işlem masrafları, ve aktif portföy yöneticisinin performans değerlemesi.
ÖRGÜTSEL KURAM

Ders Kodu

TMAN603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders, hem bilimsel hem de pratik açıdan ilgi uyandıran merkezi organizasyon teorilerine genel bir bakış sağlayacaktır. Organizasyon çalışmaları alanı, kurum içindeki ve etrafındaki yaşamı incelemek için farklı yaklaşımlar sunan çok sayıda farklı teori ile tanımlanır. Bu ders örgütsel fenomenlerin eleştirel değerlendirmesinin sadece ekonomik yaklaşımların ötesine geçmekten ve ayrıca ilgili sosyolojik ve sosyo psikolojik paradigmaların geniş bir yelpazesini kabul etmekten faydalanabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, bu ders çalışma organizasyonları için bakış açılarının çeşitliliğini sunacak ve tartışacaktır: Farklı paradigmaların tarihsel gelişimi yansıtılacak, farklı teorik yaklaşımlar sunulacak ve pratik önemi tartışılacaktır. Bununla beraber, Örgütler, örgütsel yapılar ve süreçlere ilişkin temel bilgilerin anlaşılması, örgütsel yapının unsurlarının, etkin örgütsel tasarımın belirleyicilerinin, yöneticilerin kullanabilecekleri yapısal tasarımların ve bu tasarımların geçerli olacağı koşulların sunulması ders kapsamındadır.
SELECTED TOPİCS İN MANAGERİAL ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, yöneticilere gerek mali gerekse gayri mali bilgiler verilmesi konularını kapsayan Yönetim Muhasebesine ilişkin öğrencilere temel bilgi sağlamaktır. Bu ders çerçevesinde öğrencilerin belirli bir süre üzerinden yapılacak firma performansı analizine yönelik ve de bu performansa ilişkin kararlar alma hususuna yönelik genel bir kavrayış elde etmeleri sağlanacaktır. Ders kapsamı dahilinde üzerinde durulacak olan temel kavramlar şunlardır : Zaman Bazında uygulanan Faliyet Tabanlı Maliyetleme, Kalite Maliyeti, Tam Zamanında Üretime/Stoklamaya ilişkin Sistem, Sınırlılık Teorisi, ve İşletme Karnesi. Öğrenciler maliyet ve yönetim muhasebesi verilerini karar alma sürecinde kullanma olasılığını elde edecekler
TÜKETİCİ DAVRANIŞI

Ders Kodu

BUSN535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders çerçevesinde ilgili maliyet davranışı, gelişimi, yorumu ve kullanımı yanında işletme planlamasına yönelik denetim ve izlenilebilirlik kavramları ve denetleme ve karar alma hususları üzerinde durulacak. Ders kapsamı işletme muhasebesi uygulama ve kavramları üzerinden yöneticilere yönelik kurumsal karar alma becerileri odaklıdır. Ders dahilinde vurguda bulunulan hususlar; işletim kontrolüne yönelik alternatif maliyet sistemleri arasında seçim yapabilmek amaçlı genel bir çerçeve oluşturulması, ve ürün maliyeti ve karlılık ölçümüdür. Ders kapsamında ayrıca yönetim muhasebesi konusunda yakın geçmişte gerçekleşmiş olan analitik ve kavramsal gelişmeler irdelenecek olup, buna modern ve ilgili planlama, denetim teknikleri ve firma dahilinde farklı fonksiyonel alanlarda uygulandıkları üzere, bu tekniklerin temelini oluşturan kavramlar, ve performans değerlemesi de dahildir.
AUDİTİNG AND ASSURANCE SERVİCES

Ders Kodu

ACFN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı öğrencilere temel denetim kavramlarına ilişkin bilgi aktarmak, ve onlara bir denetim ve teminat sisteminin temel koşullarını öğretmektir. Ders çerçevesinde uluslararası denetim standartları ve denetim prosedürleri de incelenecektir. Ders kapsamında ayrıca temel bir muhasebe denetimi gerçekleştirmek için gereken denetim dönüşümü üzerine detaylı bilgi sağlanacaktır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Teminat ve mali tablo denetimine giriş, Mali tablo denetim ortamı , Denetim planlaması, Denetim test türleri ve önemi , Risk değerlendirmesi, İspat ve belgelendirme, Bir mali tablo denetimi dahilinde iç kontrol, Mali raporlamaya yönelik iç kontrolün denetimi, Denetimsel Örnekleme ve benzer hususlar.
İLERİ KURUMSAL FİNANS

Ders Kodu

ACFN584

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı, modern kurumsal finans teorisi ve pratiğindeki temel konuları analiz etmektir. Dersin başlıca odak noktası, değer yaratacak ve hissedarların servetini en üst düzeye çıkaracak kurumsal uygulama (kurumsal finans politikaları) olacaktır. Finans yöneticilerinin ne yaptığı ve neden yaptığı ve bu davranışların finans teorisi tarafından nasıl açıklandığı ele alınacaktır. Bu ders, Chartered Financial Analysts (CFA), Yeminli Mali Analistler, Sınavında (Seviye I) kapsanan konu başlıklarına göre tasarlanmıştır. Ders, kurumsal finansmanın ilkelerini ve temel teorilerini inceler. Bu dersin ana konuları arasında paranın zaman değeri, mali tablo analizini, hisse senetlerini ve tahvilleri değerlemeyi, sermaye bütçelemesini, sermaye yapısı kararları ve sermaye tahmini maliyeti bulunmaktadır.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Araştırma
YATIRIM DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

ACFN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Temel amacı alternatif yatırımları değerlendirip maliyeti en düşük ve kârlılığı en yüksek yatırımı tespit etmek olan bu derste, yatırım projelerinin maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmaktadır. Ders hem analitik teknikleri hem de karar vermedeki pratik uygulamalara yer vermektedir. Dersin konuları yatırım projelerinin finansal modellemesi, alternatif yatırım kriterleri, paranın zaman değerini indirgemenin rolü, proje değerlendirmesinde ön fizibilite ve fizibilite çalışmaları, duyarlılık analizi ve reel ve nominal fiyatlar arasındaki tutarlılığın sürdürülmesi, enflasyon oranları, döviz oranlar ve faiz oranlarıdır. Ders yatırımların en uygun ölçeğinin ve zamanlamasının nasıl belirleneceğini ve nakit akışı projeksiyonlarından finansal tabloların en önemlileri olan gelir tablosu ve bilançonun hazırlanma yöntemlerini de kapsayacaktır.
PAZARLAMA TEORİSİ

Ders Kodu

BUSN626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, öğrencilerin pazarlamadaki temel teoriler hakkındaki bilgilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste kullanılan bakış açısı, pazarlamanın saf veya tek bir disiplin tabanına bağlı olmadığıdır. Ders, uygulamalı bir sosyal bilim olarak veya sentetik disiplin olan pazarlamayı, ayrı unsurları, özellikle de fikirleri bağlantılı bir bütün veya bir teori veya sistem halinde oluşturma sürecinin veya sonucunun orijinal anlamında gözden geçirir. Bu ders, eğer bir kişinin pazarlama mesleğini icra edecek niteliklere sahip olmak istiyor ise, üzerine kurulduğu orijinal fikirlerin ve teorilerin kaynaklarını bilmesi ve anlaması gerektiğini de açıklar. Ders, pazarlamadaki temel teorilere odaklanmaktadır. Bu ders, tanımlayıcı veya normatif olmaktan çok teorik bir yaklaşıma sahiptir.
LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE

Ders Kodu

BUSN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DESTİNASYON GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

TMAN602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders tesis yönetimi ve operasyonlarının bir özetini sunar. Bu endüstrilerin kapsamı, başarılı bir pazarlama, yönetim ve bir tesisin geliştirilmesi felsefeleri ile birlikte tartışılacaktır. Bu ders öğrencilere kayak, golf ve oyun merkezleri dahil olmak üzere modern tatil köylerinin faaliyetlerini tanıtır. Bu, dünya çapındaki tatil köylerinin tarihçesi ile bunların operasyonları ve özellikleri hakkında bir incelemeyi içerecektir. Öğrenciler, tesis misafirlerinin beklediği ve bugünün tatil köyleri tarafından sunulan geniş hizmet yelpazesi ve hizmet seviyesine aşina olacaklardır. Bir destinasyonun sürdürülebilirliği sağlamak ve turist ziyaretçi memnuniyetini arttırmak için turistleri / ziyaretçileri, ev sahibi toplulukları, özel sektörü ve kamu sektörünü çeşitli destinasyonlarda ele alma becerisine sahip öğrencileri yetiştirir.
TEDARİK ZİNCİRİ LOJİSTİK YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, tedarik zinciri bağlamında geleneksel lojistik konularını inceleyerek tedarik zinciri yönetimi ve tedarik zinciri stratejisindeki mevcut eğilimleri kapsamayı hedefler. Tedarik zinciri lojistik yönetimi, lojistiğin tedarik zincirindeki rolünü net bir şekilde tanımlayan, konunun tam bir görünümünü sunan ve tüm parçaların nasıl bir araya geldiğini gösterecek kadar genişleyen sağlam bir temel sağlar. ders, tedarik zinciri bilgi teknolojisi, lojistik, entegre operasyon planlaması, envanter, taşımacılık, küresel tedarik zinciri, ağ tasarımı ve performans yönetimi gibi tedarik zinciri lojistik yönetiminin güncel konularını kapsayacaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, tedarik zinciri ve lojistikteki mevcut eğilimlerin neler olduğunu ve değişken bir ortamda nasıl etkin bir şekilde yönetileceğini anlayabileceklerdir.
İŞLETME EKONOMİSİ

Ders Kodu

BUSN521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEJİK YÖNETİM

Ders Kodu

BUSN509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, katılımcıların, günümüzde stratejik yönetim alanındaki en hassas meseleler hakkında daha iyi bir anlayış kazanmaları için tasarlanmıştır. Değinilen meseleler şu konuları kapsar: gelecekteki uluslararası rekabeti şekillendirecek temel güçlerin anlaşılması, her bir şirkette şirket amacının merkezi rolü, sermaye piyasalarının ve şirketin finansal politikalarının şirketin küresel piyasalardaki rekabet gücünü şekillendirmekteki rolü, stratejik işbirlikleri ve çeşitlendirmelerin derecesi dahil olmak üzere şirketin ve sınırlarının tanımlanması, çalışanlar ile şirket arasındaki örtülü anlaşmaların geleceği ve bunun bilgi temelli rekabetçi avantaj kazanılması için insanların işlerinde anlam bulmalarına etkisi, ve şirket yönetişiminin (özellikle yönetim kurulları ve kurumsal hissedarlar olmak üzere) gelecekteki evrimi.
INVESTMENTS MANAGEMENT

Ders Kodu

ACFN514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Ders kapsamında, gözlenen fiyatlama, piyasa ve katılımcı davranışının irdelenmesi ve ilgili teorilerde gelişmelere dayanılarak karlı yatırım modelleri ve ilgili kavramlar hususunda öğrencilerin kavrayışı geliştirilecektir. Ders dahilinde yatırım fonlarının hangi piyasalar aracılığı ile kanalize edildiği ve yatırımcı ve borçlanan bünyeleri motive eden faktörler incelenecektir. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : menkul kıymetlerin alımı ve satışı, Yatırım fonları ve diğer yatırım kuruluşları, Global Finansal Araçlar, Etkin Çeşitlendirme, Etkin piyasa hipotezi, Uluslararası yatırım, Vergiler, Enflasyon, ve yatırım Stratejileri, Yatırımcılar ve yatırım süreci, Davranışsal İktisat ve Teknik analiz.
ORGANİZATİON AND MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS

Ders Kodu

BUSN565

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ

Ders Kodu

BUSN540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERNATİONAL MONETARY POLİCY

Ders Kodu

BUSN640

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ İNOVASYON YÖNETİMİ

Ders Kodu

MISY677

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders İnovasyon çalışmaları ile ilgili güncel konseptlerin aktarımını hedeflemektedir. Öğrenciler aktarılan güncel konseptleri kullanarak, organizasyonlar ve şirketler için etkili olan uygulamaları tartışır ve etkin olmayan inovasyon metodlarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler uygulanmakta olan inovasyon aşamalarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste inovasyon adaptasyonunun farklı aşamaları incelenir ve adapte olan kişilerin psikolojik yaklaşımları kategorize edilir. Öğrenciler günümüzde inovasyon yönetimi alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, kurumların inovatif düşünmesine engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır. Ayrıca bu derste inovasyonun değişmekte olan kurum yapılarına etkisi de incelenir. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler kullanılmakta olan farklı inovasyon türlerini ve kurum verimliliği üzerine etkisini tartışır ve değerlendirir.
ENDÜSTRİYEL, ORGANİZASYON VE İŞ DAVRANIŞ YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN556

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu derste endüstriyel organizasyon ilkeleri, teorisi ve araştırması, iş davranışı yönetimi ve davranış bilimi bilgisinin iş ortamı bağlamında uygulanması incelenir. Dersin ana amacı, işletmelerin hem çalışanların verimliliğini hem de yaşam kalitesini iyileştirecek şekilde iş ve organizasyonlarını nasıl tasarlayabileceğini göstermektir. Kapsanan konular arasında, iş analizi, eğitim ve geliştirme, personel kararları, organizasyonel değişim, liderlik, motivasyon, takım çalışması, mesleki stres ve iş gücü refahı, personel değerlendirmesi, alandaki bilimsel araştırmaların tarihçesi ve evrimi ve diğer işveren-çalışan ilişkisi ile ilgili konular yer alır. Ders ayrıca öğrencilerin, alandaki bilim adamları tarafından sorulan ve cevaplanan soruları ve bu soruları yazılı olarak cevaplamak için kullanılan yöntemleri anlamalarını geliştirmeyi içerir.
TEORİ VE UYGULAMADA STRATEJİ

Ders Kodu

BUSN630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, stratejik yönetimin ilkelerini ve uluslararası iş çevresindeki uygulamaları ele almaktadır. Stratejik yönetim ilkeleri içerisinde temel iş kararlarının nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koyan ders, farklı stratejik okulların da temellerini öğrencilerle birlikte tartışmaktadır. Uluslararası rekabetin nasıl şekilleneceğini ve buna bağlı temel yönlendirici güçlerin neler olduğunu anlatan ders, küresel piyasalarda firmanın rekabetçilik düzeyinin şekillenmesine katkı sağlayan iç ve dış faktörlerin analizini anlatmaktadır. Ders boyunca öğrencilerle stratejik ortaklıklar, çeşitlenme stratejileri, ve firmaların bilgiye dayalı rekabet avantajları ve rekabetin bu anlamda nasıl şekilleneceğine yönelik konular tartışılacaktır. Ayrıca, bilimsel araştırma tasarımı ve uygulamaları konusu, stratejik yönetim perspektifinden öğrencilere anlatılacak ve araştırma yöntemlerinin stratejik yönetim bağlamında nasıl kullanılacağına odaklanılacaktır.
QUALITATIVE AND QUANTITAIVE RESEARCH METHODS

Ders Kodu

BUSN636

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENTREPRENEURSHİP

Ders Kodu

BUSN538

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MONETARY POLİCY AND ROLE OF CENTRAL BANK

Ders Kodu

INBA501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Finansal Piyasalar, Bankacılık ve Para Politikası, piyasaların, kurumların ve finans mekanizmalarının yanı sıra merkez bankalarının ve para politikasının rolü de dahil olmak üzere finansal sisteme kapsamlı bir giriş sağlar. Finansın temelini oluşturan ekonomik ilkeler, mali krizlerin nedenlerine ve finansal krizlere verilen tepkilere yol açan konuların anlatımınıda içerir. Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıda belirtilen konular hakkında detaylı bilgiye sahip olacaktır; Finansal Sisteme Genel Bakış, Ticari Bankaların Özel Rolü, Finansal Varlıkların Fiyatlama, Getirileri Etkileyen Faktörler, Portföy Seçimi ve Verimli Piyasaların İlkeleri, Para Piyasası, Tahvil Piyasası, Menkul Kıymet Ödeme, İpotek Piyasası, Hisse Senedi Piyasası, Merkezi Bankacılık ve Federal Rezerv, Para Politikası: Temel Konular, Para Politikası: Politika Yapıcıların Karşılaştığı Zorluklar
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Ders Kodu

BUSN513

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ORGANIZATION AND MANAGEMENT
DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG

Ders Kodu

TRHM506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders öğrencileri sürdürülebilir turizm politikaları ve planlaması ile ilgili temel kavram ve uygulamalar hakkında bilgilendirir. Turizmin, çevreye, topluma ve ekonomik kalkınmaya yararlı, sürdürülebilir ve zararlı olmayan bir şekilde gelişmesi için etkili planlama gereklidir. Bu ders bugün turizm planlamasına duyulan gereksinimi, süreci ve turizm planlaması ile ilgili konuları ele alacaktır. Ders ayrıca turizmin sürdürülebilir gelişiminin sağlanmasında yerel yönetimlerin kararlarının ve uygulamalarının önemini ortaya koymayı ve bu konuda karar vericilere yeni öneriler geliştirmeyi hedefler. Kaynakların korunarak gelecek kuşakların da kullanımına olanak sağlanmasını amaçlayan sürdürülebilirlik kavramının turizme uyarlanması sırasında, turizmde planlama çalışmaları ve turizmin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini bu ders kapsamında öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
INTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTİNG STANDARDS

Ders Kodu

ACFN507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında uluslararası finansal raporlama standartlarına ilişkin temel bilgiler irdelenecektir. Tüm standartlar standart ve standartların kapsamındaki kavramlar detaylı olarak analiz edilecektir. Öğrenciler raporlamanın uluslararası açılardan arz ettiği homojenliği inceleme olasılığına erişecekler. Dersin kapsamındaki perspektifler şunlardır : uluslararası finansal raporlama standartlarının saptanmasında kullanılan kriterin kurumsal yapısını tanımlanması, kavramsal bir çerçevenin amacının açıklanması – bu çerçeveyi kim, hangi amaca yönelik kullanır, mali tablolar dahilindeki verileri kullanışlı kılan niteliksel özelliklerin açıklanması, mali tabloların düzenlenmesinde geçerli olan işletmenin sürekliliği varsayımının irdelenmesi, finansal tablolardaki temel öğelerin tanımlanması – malvarlığı (aktifler), yükümlülükler (pasifler), özkaynak, gelir, ve giderler-, finansal tablolar dahilindeki öğelerin ölçümüne ilişkin farklı tabanların ayırt edilmesi, ve mali sermaye kavramının anahatlarının sunulması
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS

Ders Kodu

ACFN512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste uluslararası finans ilkeleri üzerine odaklanılıp, döviz kuru dinamikleri, uluslararası finansal akımlar , ve gerek yükselmekte olan ekonomiler gerekse gelişmiş olan ekonomiler dahilinde yakında gerçekleşmiş olaylar hususlarında öğrencilerin kavrayışı geliştirilir. Kurs kapsamındaki temel konular ise, döviz kurları, faiz oranları, türev ürünlerdir ( duruma bağlı talepler). Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : opsiyon piyasaları, opsiyon fiyatlandırması, Vadeli İşlem Piyasaları, Tahvil Fiyatları ve Getirileri, Tahvil Yönetimi , ParasalYetki Kurumları, Yatırıma ilişkin riskler İpotekler ve Mali Krizler, Sermaye piyasaları, Ticari bankacılık, Bankalara İlişkin Düzenlemeler, Para Politikası, Para piyasaları, Sermaye Piyasaları, Borç verilebilir fonlara ilişkin Arz ve Talep.
EKONOMİK VE PAYDAŞ ANALİZİ

Ders Kodu

BUSN623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu derste, maliyet-fayda analizi teknikleri anlatılmakta, aynı zamanda finansal, ekonomik, paydaş ve risk analizinin tutarlı bir metodoloji içinde yürütülmesine izin veren entegre bir yaklaşım takip edilmektedir. Ek olarak bu ders kapsamında, projelerin fayda ve maliyetlerinin ölçülmesine olanak sağlamak için pratik yöntemler geliştirilecek ve ekonomik ilkelerin kullanımına önem verilecektir. Aynı zamanda yol, su temini ve elektrik gibi altyapı yatırımlarına yönelik uygulamalar detaylandırılacak ve sağlık ve yol güvenliği gibi sosyal sektörlere yönelik yatırımlar da bu ders kapsamında tartışılacak konular arasındadır. Ayrıca kamu fonlarının ekonomik fırsat maliyetinin ölçülmesi, emeğin ekonomik fırsat maliyetinin ölçülmesi ve zaman tasarrufunun toplumsal değerinin ölçülmesi de ders kapsamında işlenecektir.
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECONOMETRİCES

Ders Kodu

ECON503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ

Ders Kodu

BUSN527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin temel amacı öğrencilere başlıca yönetim yaklaşımlarını sunarken, onları farklı yönetim perspektifleri ile ilgili bilgilerle donatmaktır. Ders öncelikle çeşitli yönetim ekollerinin kronolojik tanıtımı ile başlayacak ve yönetim biliminin yıllar içerisindeki gelişimi ile devam edecektir. Daha sonrasında ise, öğrenciler çağdaş bilim teorileri ve yaklaşımları ile ilgili bilgilendirilecektir.
BİLİM DİLİ VE ELEŞTİREL DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

BUSN519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin ana odak noktası, öğrencilerin, araştırmaya rehberlik etmek amacı ile sosyal bilimler literatürü aracılığıyla ve nesnel ölçüm veya manipülasyon kullanımı yolu ile, sistematik koşullar altında gerçekleştirilen kanıtlara ve bağlantılara erişme, anlama ve değerlendirme yeteneklerini kristalize etmektir. İnternetin hazır hale getirdiği bilgi bolluğu, seçme ve değerlendirme gibi önemli sorunları da beraberinde getirmiş durumdadır. Bu süreç ancak Bilim dili olarak da adlandırılabilecek bilimsel süreçler ışığında gerçekleştirilebilir. Bu nedenle amaç, farkındalığı artırmak ve öğrencilere neyin doğru ve neyin yanlış olduğu arasındaki ince nüansları saptamak, çoğu zaman birbiriyle çelişen çeşitli sinyal ve uyaranların anlamlarını yakalayabilmek için temel eleştirel değerlendirme araçlarını öğrenmelerini sağlamak ve sonuçları derin ve bütüncül bir şekilde yorumlama becerisi kazandırmak ve nihayet, bu bulgulara dayanarak pratikteki uygulamaları yönlendirmektir.
INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS & BANKİNG

Ders Kodu

INBA503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı, finansal sistemi, finansal piyasaların ve kurumların rol ve işlevlerini anlamayı sağlamaktır. Bu derste bankalar ve yatırım firmaları gibi aracı kurumların rollerinin anlaşılmasına özel bir vurgu yapılmaktadır. Bu ders ayrıca sabit getirili menkul kıymet, sermaye ve döviz piyasalarının çeşitli özelliklerini ve rollerini anlamayı geliştirmektedir. Dersin içeriğinde finansal piyasaların küresel doğasına dikkat edilecek olsa da, bu konu geniş çapta tartışılacaktır. Bu derste küresel ekonomi bağlamında finansal piyasalarda ve kurumlarda bir farkındalık ve anlayış yaratma amaçlamaktadır. Bankacılık sektörünün rolü ve katkısı üzerinde özellikle durulacaktır. Ayrıca, bu derste bankacılık üzerine özel odaklanan finansal piyasaların ve kurumların nedenlerini ve niteliğini, bu pazarların küresel doğası ve bunların düzenlenişide anlatılmaktadır.
GLOBAL MEDİA AND CONFLİCT

Ders Kodu

INRE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Medya ve uluslararası çatışma üzerine bilimsel çalışmalara dayanan bu ders, katılımcılara, küresel, bölgesel, ulusal medya temsilciliğini kavramak ve açıklamak için uygun teoriler ve metodolojilerle desteklenen iç tutarlı bir bilimsel bakış açısı geliştirme becerisine sahip olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, bu dersin konuları arasında medya temsili teorileri, uluslararası çatışma teorileri, aracılı çatışmaların analizi yöntemleri, medya kurumlarının ve profesyonellerinin temsil, yapı, yapısöküm, yeniden yapılanma ve çeşitli çatışma türlerinin çözümlenmesindeki rolü ve konumu yer almaktadır.
OPERATİON MANAGEMENT

Ders Kodu

BUSN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu dersin niyeti Üretim yönetimi ve tedarik zinciri bünyesi içerisinde karar verme süreçlerini yönetme hakkında gerekli olabilecek analitik kavramları ve yöntemleri sağlamaktır. Geçtiğimiz birkaç yıldan beridir tedarik zinciri yönetimi tarafından yönlendrilen rakabet avantajı iş ortamında kabul edilen bir uygulama olmuştur. Çağunlukla temel stratejiler maliyetlerin düşürülmesi ile sağlanan üretim verimliliği veyahut sermaye verimliliği konularını içermektedir. Üretim konuları ile ilgili karar vermek örgütlerde en çok rastlanan görevlerdendir. Bu ders, öğrencilerin, tedarik zinciri bünyesinde iyi üretim yönetimi kararları vermesini sağlayacak olan yönetim konularını ve sayısal analiz yapma kaabiliyetlerini arttıracaktır. İçerisinde teaderik zinciri konularını ve stratejiyi, üretim yönetimi çerçevesini, Altı-Sigma yanaşımını, kalite yönetimini, arz ve talep planlamasını, depo ve sevk kontrolu, nakliye sistemi optimizasyonu konularını kapsayacaktır
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
FİNANCİAL MANAGEMENTS

Ders Kodu

ACFN516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Finans yönetimine ilişkin sorunların çözümlenmesi çağımız mali yöneticileri için büyük bir sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda bir değişiklik yaratmak adına bu ders tasarlanırken özellikle öğrencilerin kendilerine sunulan araçları sentezleyip mali yöneticilerin uzun zamandan beridir süregelen bu sorunlarının sınırlandırılması amacına yönelik esnek bir modele entegre etme becerisini edinmeleri amaçlanmıştır . Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Proje Analizi ve Değerlemesi; Sermaye Piyasası Tarihinden Bazı Dersler; Getiri, Risk ve Menkul Değer Piyasası Doğrusu; Sermayenin Maliyeti; Sermaye Tedarik Etmek; Finansal Kaldıraç ve Finansal Yapı Politikası; Kar Dağılımı ve Kar Dağılım Politikası; Kısa Vadeli Finans ve Planlama; Nakit ve Likidite Yönetimi; ve Kredi ve Envanter Yönetimi.
ADVANCED TOPİCS İN INFORMATİON SECURİTY

Ders Kodu

MISY660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bilgi, günümüz toplumunun çok önemli bir kaynağıdır. Bilgiyi ve ilgili fikri mülkiyeti korumak son zamanlarda bir zorluk teşkil etmektedir. Bilgi güvenliği, güvenli bir bilgi toplumu geliştirmek için olanak sağlayan bir teknolojidir. Bu ders öğrencilere ileri düzeyde Bilgi güvenliği bilgisi sağlamayı amaçlamaktadır. Ders, öğrencileri bilgi güvenliği alanındaki güncel ve heyecan verici araştırma konularıyla tanıştıracaktır. Dersin sonunda öğrenciler, kriptografi, internet güvenliği, veritabanı güvenliği, steganografi, erişim kontrol mekanizmaları, güvenlik duvarları ve saldırı tespit sistemi gibi temel güvenlik özelliklerini, modellerini, politikalarını ve güvenlik araçlarını anlayabileceklerdir. Öğrenciler ayrıca gerçek hayattaki güvenlik vakalarını değerlendirme fırsatı bulacaklardır.
ADVANCED MACROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE

Ders Kodu

INBA502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste finansal yönetim konuları tartışılmakta ayni zamanda finansal piyasaların ve kurumların birbirlerini nasıl tamamladıklarını açıklanmaktadır. Aynı zamanda, finansal sistemler içerisinde çalışan ekonomik güçleri tanımlar ve sistem organizasyonunu nasıl belirlediklerini araştırır. Ayrıca finansal faaliyetlere ilişkin teorik araştırmalar yapar ve bu araştırmaların sonuçlarının pratik durumlara uygulanmasını sağlar. Ders ayrıca statik finansal sistem organizasyonunu ve finansal sistem evriminin dinamiklerini açıklamaktadır. . Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler, Finansal Sistem Fonksiyonları, Finansal Sistem Yönetimi, Finansal Sistem Organizasyonu ve Değişim, Piyasa Yönetişimi, Aracılık ve İç Yönetişim, Hisse Senedi ve Tahvil Fiyatlama, Tahkim yoluyla Türev Ürünlerin Fiyatlandırılması, Tahvil ve İpotek Piyasaları, İşlem Riski Piyasaları, Döviz Kurları ve Piyasalar, Menkul Kıymetler Portföyleri, Pazarlanamayan Menkul Kıymetler Portföyleri, Aracılık Esasları, Yönetim Uygulamaları: Yurtiçi Kuruluşlar, Uluslararası Bankacılık ve Diğer Bankacılık Piyasaları.
COMPUTER VİSİON

Ders Kodu

ISYE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FİNANCİAL THEORY AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ACFN508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders kapsamında finans temel ilkelerine başlangıç niteliğindeki konular irdelenir. Bu bağlamda öğrencilerin uygulamaya başlayacakları hususlar, finansal tabloların yorumlanması ; uzun vadedeki nakit akışlarının değerlemesi; hisselerin, tahvillerin , ve opsiyonların ve bu gibi finansman araçlarının değerlemesi; ve de firmalarda finansman ve yatırıma ilişkin alınan kararlardır. Kurs dahilinde öğrencilerin bilgi edineceği diğer bir konu da bir danışman veya yatırımcının perspektivinden firmaların icraatlarıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Mali Tablolar, Vergiler ve Nakit Akışları, Mali Tablolar Kullanarak Çalışmak, Uzun Vadeli Finansal Planlama ve Büyüme, Paranın Zaman Bazında Değeri, İndirgenmiş Nakit Akışı Değerlemesi, Faiz Oranları ve Tahvil Değerlemesi, Senet Değerlemesi, Net Bugünkü Değer ve Diğer Yatırım Kriterleri ve Sermaye Yatırım Kararları Üretmek
DATA SCİENCE AND MANAGİNG BİG DATA

Ders Kodu

BUSN555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ULUSLARARASI EKONİMİ

Ders Kodu

BUSN553

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞLETME ETİĞİ

Ders Kodu

BUSN560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NEURAL NETWORKS MODELİNG AND ANALYSİS

Ders Kodu

CMPE626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANİSATİON UND MANAGEMENT

Ders Kodu

MAN513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

STRATEGİC MANAGEMENT FOR TOURİSM AND HOSPİTALİTY ENTERPRİSES

Ders Kodu

TRHM514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Tüm turizm ve otelcilik sektörü işletmeleri, stratejik yönetim teorilerini ve kuramlarını çevrelerindeki rakip firmaları anlamak ve algılamak için sistematik bir yolla kullanmalı ve rekabet üstünlüğü her alanda geliştirme amacına yönelik olarak bunları değerlendirmelidir. Bu dersin amacı, öğrencilere stratejik yönetim ve sistematik düşünme süreci kazandırmak için gerekli eğitimi sunmaktır. Bu ders ayrıca, öğrencilerin turizm organizasyonları ve destinasyonları için stratejik analizleri anlama, uygulama ve eleştirel bir değerlendirme yapma fırsatı sunmayı amaçlamaktadır. Belirli turizm organizasyonlarının ve destinasyonların stratejilerini inceler ve analiz eder ve başarılı bir stratejiye katkıda bulunabilecek faktörlerin anlaşılmasını ve eleştirel bir değerlendirmesini sunar. Öğrencilerin stratejileri, uygunluklarını ve başarılı olup olmadıklarını belirleyecek konuları değerlendirmelerini sağlar.
MARKETİNG

Ders Kodu

BUSN331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere günümüzün dinamik pazar ortamında kârlı müşteri ilişkileri yönetimi ile kritik pazarlama temel ilkelerini (anahtar kavramları, analiz, strateji yöntem ve taktikleri) tanıtmaktadır. Konular dahilinde pazar, ürün, hizmet ve marka stratejileri, yeni ürün stratejileri, ürün fiyatlandırması, pazarlama kanalları, bütünleşik pazarlama iletişimi ve stratejileri yer almaktadır. Derste öğrencilerin uygulamalı pazarlama vakalarını da analiz etme yoluyla yönetsel karar verme teknikleri ve problem çözme becerilerini de geliştirmek hedeflenmektedir. Öğrencilere genellikle pazarlama yöneticilerinin karşılaştığı sorunlar gösterilecek ve verilen iş durumlarındaki pazarlama problemleri analiz edilerek bu analizlere dayalı uygulanabilir eylem planları hazırlama becerileri geliştirilecektir. Gerçek hayattan örnekler ve pazarlama simülasyonları kullanılarak temel pazarlama kavramları pekiştirilecektir.
ADVANCED ACCOUNTİNG

Ders Kodu

ACFN501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu derste öğrencilere çağdaş muhasebe alanında başarılı omaları için gereken tüm araçlar sağlanmaktadır. Ders kapsamında vurgulanan hususlar mali muhasebe kavramları ve bu kavramların gerek işletmelerde gerekse işletme harici kurluşlarda meydana gelen sorunların çözülmesine yönelik kullanılmasıdır. Bu dersi başarı ile tamamlayan tüm öğrenciler şu hususlarda kavrayış ve bilgilerini geliştirmiş olacaklardır : Ticari Birleşmelere Giriş ve Kavramsal Çerçeve, Ticari Birleşmeler Muhasebesi, Konsolide Mali Bildirimler, Kaydedilmiş Değer ve Örtük Değer arasındaki farkların Dağılımı ve Amortismanı, Şirketler Arası Envanter Satışından Tahakkuk Etmemiş Gelirin Mahsup Edilmesi, Şirketler Arası Gayrimenkul ve Ekipman Satışından Tahakkuk Etmemiş Zarar veya Karın Mahsup Edilmesi, Sermaye Payındaki Değişmeler ve Şirketlerarası Tahvil Mevcutları ve Muhtelif Konular - Konsolide Mali Bildirimler ve Ödeme Aczi- Tasfiye ve Yeniden Yapılanma.
ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR

Ders Kodu

BUSN306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED MİCROECONOMİC THEORY

Ders Kodu

ECON501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SERVİCES MARKETİNG

Ders Kodu

MRKN506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTİON TO TRANSPORTATİON & LOGİSTİCS

Ders Kodu

BUSN511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ E-DEVLET ÇALIŞMALARI

Ders Kodu

MISY666

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders ‘Elektronik Devlet (e-devlet) çalışmaları ile ilgili güncel konseptlerin aktarımını hedeflemektedir. Öğrenciler aktarılan güncel konseptleri kullanarak, kamu kuruluşları için etkili olan uygulamaları tartışır ve etkin olmayan e-devlet uygulamalarına eleştiri getirir. Ders sayesinde öğrenciler kullanılmakta olan farklı e-devlet ölçme metodlarını mukayese edip, farklı çözüm metodlarını analiz eder. Ayrıca bu derste farklı paydaşlar için kullanılan e-devlet uygulamalarını kategorize ederek, farklı paydaşlarla etkili iletişim kurabilmek için metodlar geliştirir. Öğrenciler günümüzde e-devlet uygulamaları alanında pratikte yaşanan sorunları vaka çalışmaları ile değerlendirirken, e-devlet uygulamalarının pratikte uygulanmasına engel olan faktörleri de karşılaştıracaklardır. Ayrıca bu derste inovasyonun değişmekte olan e-devlet uygulamalarına etkisi incelenir. Dersin başarı ile tamamlanması sonucunda öğrenciler kullanılmakta olan e-devlet uygulamalarının katılımcılar ve kurum verimliliği üzerine etkisini tartışır ve değerlendirir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Ders Kodu

ECON520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste farklı bölgesel (yerel, ulusal ve uluslararası) ölçeklerde sürdürülebilir kalkınma kavramları ele alınmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın çıkışı, amaçları ve karşı karşıya kaldığı güçlüklerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu ders kalkınmanın tarihi ve küreselleşme projelerinin analizi ile başlar. Bu analizde farklı kültürel açılardan sosyal ve çevresel etkiler dikkate alınır. Bu analiz yoksulluğun azaltılması ve dünya ekolojik bütünlüğünün sağlanması gibi önemli zorlukları ortaya koyar. Bu derste ayrıca doğal kaynakların üretim, dağıtım ve tüketim ele alınmaktadır. Bu ders küresel pazar, kapitalizm, devamlılık ve diğer üretim sistemlerinin uzun dönemde sürdürülebilirliğini açıklar. Yine bu derste çevresel değerleme politikaları ve araçları, sürdürülebilir kalkınmanın göstergeleri ve ilgili sosyal kurumlar ele alınmaktadır.
LÜKS TURİZMİ

Ders Kodu

TMAN615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin amacı, öğrencileri lüks kodlar (belirlilikler) ve iletişim ile tanıştırmak ve lüks pazarlamanın kitlesel pazar için kullanılan “klasik” pazarlamadan farklı olduğunu vurgulamaktır. Bu ders, lüks iş dünyasının güçlü marka bilinci oluşturma, niş bir pazarı hedefleme ve bu benzersiz ürünlerin uzun vadeli başarısını garanti etme üzerine nasıl inşa edildiğini açıklar. Öğrenciler, lüks seyahatin nasıl daha iyi ürün ve hizmet kalitesi anlamına geldiğini anlayacaklar - örneğin, ziyaretçiler burada kalmayı tercih ediyor lüks otellerde çünkü daha büyük odalar, hoş fiziksel ortamlar ve daha yüksek hizmet kalitesi sunuyorlar.Öğrenciler, özünü ortaya çıkarmak ve onu diğer endüstrilerden ayırmak için lüksün tarihini inceliyorlar.. Bu ders, tüketicilerine odaklanarak dünyadaki farklı lüks pazarlar hakkında bir fikir verir.
PROJE FİNANSMANI VE RİSK YÖNETİMİ

Ders Kodu

BUSN637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilere proje finansman teknikleri yoluyla büyük yatırım projelerinin risklerini nasıl analiz edeceklerini ve yöneteceklerini öğretecektir. Risk yönetimi teknikleri, modern uluslararası proje finansmanı ve güvenlik düzenlemelerinin incelenmesini içerecektir. Yatırım projelerinin değerlendirilmesinde reel opsiyonların tasarımı ve uygulaması uygulanacaktır. Ders ayrıca hem teoriyi hem de teorilerin çeşitli projelere uygulanmasını kapsayacaktır. Öğrencilerden bir dizi bilgisayar tabanlı ödevi tamamlamaları.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

 

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00    
  KDV Hariç