Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İç Mimarlık (MID)

Süre 3 Yıl
Başvur
ic-mimarlik-yukseklisans ic-mimarlik-yukseklisans ic-mimarlik-yukseklisans

Program Hakkında

Günümüzde, kurumlar ve bireyler çevrelerinde yer alan ve gündelik yaşamlarını etkileyen her şeyden geçmişe göre daha yüksek kalite ve daha iyi performans beklemektedirler. Bu gerçeği göz önünde tutarak, yüksek lisans programının içeriği iç mekân tasarımcılarının iç mekânların yaşam kalitelerini geliştirmede sorumlu bir gelişkin bakış açısı sergilemeleri yoluyla iç mekân tasarımı ilkelerini kullanmalarını ve değerlendirmelerini sağlamak üzere oluşturulmuştur. Ayrıca, öğrencilerin yeni anlamlar, yaklaşımlar ve yeni hedef arayışlarındaki başarılarının bilimsel değerlendirilmesi olarak görülebilecek iç mekân tasarımı konusuna ilişkin gerekli araştırmaları yaparak ve bağımsız bir çalışma yürüterek tasarım problemlerini çözmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda, program, özellikle mekân tasarımı, disiplinin çok-yönlü yaklaşımları, çevre koruma ve restorasyon, iç mekân mobilya uygulamaları konularına yoğunlaşmıştır. Yüksek lisans öğrencileri bu programa devam etmek suretiyle tasarım mesleğindeki, araştırma yöntemlerindeki, mesleki uygulama ve sanayi alanlarındaki güncel gelişmeleri de takip edebilecektir. Eğitimleri süresince ve mesleki yaşamlarında yaratıcı tasarım fikirlerini düşünmek, şekillendirmek, hayata geçirmek için yenilikçi ve benzersiz yöntemleri elde etmeleri mümkün olacaktır.

Eğitim Olanakları

İç Mimarlık bölümünde sınıf ve stüdyolara ek olarak bölümde toplam 5 tane atölye bulunmaktadır bunlar; Maket Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, Malzeme Atölyesi, Serigrafi Atölyesi, 3 Boyutlu Baskılama ve Tarama Stüdyosudur. Fakültede bulunan giriş holü ve koridorlar sergi mekanları olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında UKÜ Kütüphane binasının giriş galerisi de sergi mekanı olarak kullanılmaktadır. İç Mimarlık programı ile ilişkili olarak UKÜ Kütüphanesi’nde 3899 adet yayın mevcuttur.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

İç mimarlıkta yükseklisans" programını MID derecesi ile bitiren yüksek lisans mezunları çeşitli disiplinler ile ortak iş yapabilirler. İç mekân tasarımında belli bir konuda uzmanlaşmak meslekte çeşitli gelişkin becerilere ve kariyer seçeneklerine sahip olmayı sağlar. Mezunlar çok karmaşık araştırma ve / veya tasarım projelerinde çalışabilirler. Akademik çalışmalarına devam etmeyi seçerlerse akademisyen olabilirler. Ayrıca, kendi tasarım ofislerinde veya kurumsal işyerlerinde birey olarak veya bir ekip dahilinde çalışabilirler. Proje yönetimi, ticari bina tasarımı, eğitim yapıları tasarımı, sağlık yapıları, mutfak / banyo tasarımı, aydınlatma tasarımı, ofis / konut mobilya tasarımı vb. alanlarda, üretim, inşaat ve ticaret sektörlerinde ve mağaza satış yerlerinde de hizmet verebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
INTERİOR ARCHİTECTURE PROJECT I

Ders Kodu

INAR501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu stüdyo, belli kültürel, sosyal veya mekansal özelliklere sahip orta ve büyük ölçekli bir çevre bağlamında öğrencilere temel tasarım ilkeleri, tasarım teorisi ve kavram geliştirme konularını tanıtmaktadır. Tasarım stüdyosunda verilen iç mekan tasarımı konusu kavram çalışması ile başlar ve kuramsal çerçevede ilişkin literatür de araştırılır. Veri toplama, analiz çalışmaları, proje yeri, tasarım süreci, problem çözme, mekansal organizasyon, antropometri, evrensel tasarım farkındalığı ve sunum teknikleri gibi iç mimaride kritik meselelere analitik yaklaşımlar üzerinde durulacaktır. Ders, öğrencilerin topladıkları verileri mimari bilgiye dönüştürme, bunları yorumlama ve bunları mimari tasarım sorununun sorgulandığı bağlamda sunma yeteneklerini geliştirmelerinde yardımcı olacak materyalleri içermektedir.
ELECTİVE I

Ders Kodu

INAR5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

INAR5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

INAR5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
INTERİOR ARCHİTECTURE PROJECT II

Ders Kodu

INAR502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders öğrencilerin topladıkları verileri mimari bilgiye dönüştürebilme, ortaya konulmuş mimari tasarım problemini içerik bağlamında yorumlama ve sunabilme yetilerini geliştirmeyi içermektedir. Kuramsal dersler, alanların ve mekanların örnek alan çalışmalarıyla desteklenmekte ve strüktürel, yapısal, sosyolojik ve çevresel belirteçler hedef alınarak mimarlığın anlamı irdelenmektedir. Stüdyo, programlı gereksinimler ve sentezlenmiş ve tanımlanabilir çevre üzerinde orta ve büyük ölçekli konut veya kurumsal iç mekan tasarımı üzerine odaklanmaktadır. Çalışmalar kavram ve tasarım geliştirme; programlama; alan planlaması; mobilya, aparatlar ve teçhizatın seçimi ve tasarımı; malzemeler, aydınlatma sistemleri; mimari detaylar; kod uyumluluğu ve sunum konularını içerir.
SEMİNAR

Ders Kodu

INAR590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ana alan ünitesi öğrencilerin sistemli ve metotlu akademik çalışma kapasitelerini artırmayı ve bunun sonucunda onları kuramsal ve/veya pratik çalışmaları bağımsız ve değişik bakış açısıyla araştırma, inceleme, değerlendirme ve sentez yapma ve görüşlerini akademik esaslar çerçevesinde tartışma ve sunma yetisi kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisansüstü seminer, araştırmanın çeşitli yönleriyle bağımsız ve araştırmacı bir çalışma imkânı sunmaktadır. Fakülte danışmanları ve tez öğrencileri ile küçük grup tartışması ve eleştiri oturumları sağlanmaktadır. Seminer, tez, veri toplama, programlama, bina, saha seçimi, tasarım geliştirme, dokümantasyon ve sunum üzerine yoğunlaşmaktadır. Konunun ifadesi seminer konusuna ilişkin tarihi ve/veya güncel kuramsal görüşlerin ve/veya pratik çalışmaların tartışılması, sonuçların sunulması bu ders içeriklerinde yer almaktadır.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

INAR5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

INAR5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

INAR500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenciler mesleki yeterliliklerini gerekli araştırmaları yapmak ve bir yürütücünün danışmanlığında araştırma raporlarını yazmak bağlamında göstereceklerdir. Öğrenci ve danışman belli bir konu üzerinde uzlaşarak araştırma alanı ve kapsamı belirleyecektir.. Öğrenci önerilen okumalardan ve konu için gerekli araştırmalardan sorumlu olacaktır. Karşılıklı tartışmalar ve kritikler sonucu tez tamamlanacaktır. Öğrenci önerilen metinleri okumak ve konu ile ilgili araştırmalar yapmakla yükümlüdür. Karşılıklı tartışmalar ve eleştiriler sonrasında öğrenci tezi sonuçlandıracaktır. Bu, danışman olarak görevlendirilen ve enstitü tarafından onaylanan öğretim üyesi ve öğrenci arasında düzenlenen bir konuda bağımsız denetim araştırmasıdır. Tez, İç Mimarlık alanına özgün bir katkı sağlamalı, analitik düşünceyi geliştirmeli ve araştırma problemine sistematik bir yaklaşım geliştirmelidir.

Seçmeli Dersler

INTRODUCTION TO ARCHITECTURAL RESEARCH

Ders Kodu

ARCH521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course aims to understand the conceptual framework in an architectural research. The course focuses on the research methods and it aims to provide students qualitative and quantitative skills; and to help students to conceptualize how research can be used in the design process, and how research findings can be integrated into design. The content of the course includes the definition of a research, the process of problem statement, the methodology of literature review, data collection and evaluation, which are correlated with the research design. The students are expected to study a textbook/paper or a case study by its various interpretations; and to define, plan, execute and complete a research project; and understand the basic principles of scientific investigation and the architectural research process.
ERGONOMİCS

Ders Kodu

INAR505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu dersin amacı öğrencilerin iç mekan çevre koşullarının insan faktörleri yönlerini eleştirel olarak değerlendirebilmelerini sağlamaktır. Öğrenciler insan faktörlerini, antropometrik verileri ve tasarım gelişiminin geniş açılarının tasarım üzerindeki etkilerini analiz eder. Müşterinin / kullanıcının fizyolojisi ve psikolojisi, çevrenin tasarımını etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu ders ergonomi ve proksim konularını iç tasarıma uygulayınca ortaya çıkan ve keşfedilen tasarım problemlerini sunacaktır. Evrensel tasarım, erişilebilirlik sağlayan tasarım, tasarım problemlerinin bağlamı olacaktır. Tartışmalar aşağıdakileri kapsayacaktır: çevre ve kullanıcı kültürü arasındaki etkileşim, cinsiyet, yaşam döngüsü aşaması ve fiziksel yetenekler.
INTRODUCTİON TO EXHİBİTİON DESİGN

Ders Kodu

INAR511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERIOR DESIGN V

Ders Kodu

INAR401

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTERS İN DESİGN

Ders Kodu

GRDE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders her öğrencinin kişisel tasarım vizyonuna odaklanmaktadır. Öğrenciler, posterleri, katalogları benzersiz bir iletişim aracı olarak tasarlamak için gerekli olan özel becerileri keşfederler. Bu dersin amacı, öğrencilerin Grafik Tasarım ve dijital medya uygulamalarına yönelik projelerle ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu dersde öğrenciler, yaratıcı düşünceyi etkili grafik tasarım çözümleri üretmek için uygulamalara ve dijital Grafik Tasarım araçlarına, yöntemlerine ve stratejilerine aktarmayı geliştirir. Bu ders, Adobe programlarını kullanarak grafik tasarımda 2 boyutlu ve 3 boyutlu modelleme ve tasarımın temellerini analiz etmeyi ve uygulamayı amaçlamaktadır.
FURNITURE DESIGN AND CONSTRUCTION I

Ders Kodu

INAR303

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LİGHTİNG AND COLOR

Ders Kodu

GRDE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Dersin amacı öğrencilere genel renk bilgisini, renk uyumu kurallarını, rengin kültürel ve psikolojik etkilerini öğretmek ve grafik tasarımda renk kullanımını sürdürülebilir olarak kazandırmaktır. öğrenciler belirlenen konularda araştırmalar yapar ve makale / rapor hazırlarlar. Teorik olarak renk kültürü konusunun yanısıra, öğrenciler sıcak-soğuk ve nötr renklerle ilgili değerlendirme ve analizler yaparlar. Fotoğraf, grafik tasarım, imge ve anlam, sinema estetiği gibi konularda renk dilinin kullanımı araştırılır. Rengin kültür üzerindeki etkileri incelenir, öğrenciler renk ve kültür ilişkisi üzerine araştırma yapar, rapor yazarlar ve sunum yaparlar. Toplumların renk anlayışındaki ortak ve farklı alanlar üzerinde tartışılır. Kavramlar ve imgeler üzerine renk ve ışık bağlamında gözlem temelli çalışmalar yürütülür. Gözlemlerden elde edilen bulgular sınıf ortamında tartışılarak renk ve imge etkileşimi tanımlanmaya çalışılır.
İÇ MİMARİ TASARIM-II

Ders Kodu

INAR202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

9
.
SPACE, PLACE AND PLACE - MAKİNG

Ders Kodu

ARCH541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MİMARİ TASARIMDA KULLANICI FAKTÖRÜ

Ders Kodu

ARCH526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Binanın tasarım süreci kullanıcı gereksinmeleri ve eylemlerinin tanımlanması ile başlar. Bu doğrultuda mimari tasarım ve inşa sürecleri tamamlanır. Kullanıma açılan binanın, tasarım ekibinin ve kullanıcının beklentilerini karşılayıp karşılamadığı Kullanım Sonrası Deperlendirme ( Post Occupancy Evaluation-POE) ile ölçülür. POE, kullanıcı davranışı ve fiziksel çevre ilişkilerinin tanımlanması için kullanılan bir araçtır. Kullanıcı gereksinmesinin doğrultusu, gelişimi, bireysel ve toplumsal değerler, davranış normları, sosyal ve mekansal örüntüler irdelenen konular arasındadır. Bu konular, değişik kültürel yapıya ait toplumların tanımlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Aynı zamanda tüm bu konuların ve gelişmelerin mimarın toplumsal rolü ve sorumluluğu üzerindeki etkileri de dikkate alınmaktadır. POE aynı zamanda, binanın işlevsel kullanım ve yatırım açısından istenen performansı gösterip göstermediğinin belirlenmesi için de uygun bir değerlendirme yöntemidir.
ENVİRONMENTAL AESTHETİCS

Ders Kodu

ARCH530

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FURNİTURE DESİGN AND CONSTRUCTİON II

Ders Kodu

INAR304

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİOTİCS OF IMAGE

Ders Kodu

GRDE503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, imge ve anlam arasındaki ilişkiyi araştırır. Öğrenciler görsel göstergebilimsel analiz yaklaşımını öğrenir ve kullanır. Reklamlar, işaretler, semboller, filmler ve gündelik nesneler araştırma konusu olabilir. Sanat sergileri ve sanat çalışmaları da uygun araştırma ortamlarıdır. Görüntü ve anlam arasındaki bağlantı, Barthes, Panofsky ve Fiske’nin teorileri bağlamında incelenir. Gösteren, gösterilen ve gösterge ilişkisi, düzanlam ve yan anlam tanımlamaları, semantik, sentaktik ve fonksiyonel analiz yöntemleri verilen konular üzerinde araştırılır ve değerlendirilir. Öğrenciler belirlenen konularla ilgili gözlem ve göstergebilimsel analizleri yaparak rapor yazarlar. Sergiler, sanat eserleri, filmler gibi görsel materyaller incelemeler için konu olarak değerlendirilebilir.
YAPIYA GİRİŞ

Ders Kodu

INAR108

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Yapıya Giriş dersi, geleneksel yöntemlerle üretilen ve yaygın kullanımı olan yığma ve iskelet yapıları oluşturan taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarını içermektedir. Bu elemanların işlevleri, türleri, yapım özellikleri ve detay çözümleri teorik bilgi ve uygulama çalışmaları ile irdelenmektedir. Alt yapı kapsamında; zemin ve türleri, kazı ve iksa sistemleri, zemin suyu ve drenaj, temeller, temel duvarları ve zemin kat döşemesi; üst yapı kapsamında ise duvarlar (taş ve tuğla örgü duvarlar, betonarme perde duvarlar, ahşap ve çelik iskelet duvarlar ile panel duvarlar), döşemeler (betonarme plak, kirişli, nervürlü, kaset ve kompozit döşemeler), kolon ve kirişler, merdivenler ve baca konuları incelenmektedir. Bu derste mimarlık öğrencilerine kazandırılan bilgi, kalite, yaratıcılık ve tasarım becerilerinin, mimari projelerde tasarım çözümleri için bir zenginleştirme oluşturması hedeflenmektedir.
İÇ MEKAN YAPI FİZİĞİ-I

Ders Kodu

INAR209

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

İklim ve iklim elemanları, iklimsel konfor, iklim ve enerji kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri, yapma çevrenin enerji etkin pasif iklimlendirme sistemi olarak tasarlanması. Işığın tanımı ve fotometri büyüklükler, görsel konfor, ışık kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (pencereler, hacim boyutları, iç yüzey yansıtıcılarla, dış engeller, yapma ışık kaynakları, vb.), doğal aydınlatma sistemi tasarımı, yapma aydınlatma sistemi tasarımı, bütünleşik aydınlatma tasarımı. Ses, insan sağlığı ve ses ilişkisi, işitse konfor, ses kontrolünde etkili olan yapma çevreye ilişkin tasarım değişkenleri (yer, bina aralıkları ve konumları, hacim boyutları ve konumları, hacim formu, yapı kabuğu, engeller, vb.), yapma çevrenin gürültüyü kontrol eden sistem olarak tasarlanması, salonların akustik tasarımı gibi konular iç mimari projeleri ile incelenir.
ARCHİTECTURE AND THE CİTY İN SCİENCE FİCTİON MOVİES

Ders Kodu

ARCH619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The course scrutinizes the meaning and significance of architecture and urban space in science fiction movies and how architecture is displayed in dystopian visions of the future in movies of the modern and post-modern eras. The dystopian visions repeatedly suggest an anti-democratic future world of surveillance controlled by the international corporations and authoritarian administrations. The architecture of these worlds is variously rendered in Art Déco, Classicism, the International Style, Brutalism, High Tech / Slick Tech, an eclectic Historicism, in vernacular and “eco-” forms, and situated in (decayed) skyscraper mega-cities or within an idyllic natural environment. The course is based on the analysis of selected movies and the reading of scholarly literature on the subject.
RESTORASYON VE KORUMA-I

Ders Kodu

INAR305

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

LİGHTİNG DESİGN

Ders Kodu

INAR510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF CONSERVATİON

Ders Kodu

INAR514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THEORY OF COLOUR

Ders Kodu

INAR513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEVELOPMENT OF CONTEMPORARY ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HİSTORY OF FURNİTURE AND ARCHİTECTURE

Ders Kodu

INAR507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Bu ders, öğrencinin tarihi stilleri ve çağdaş tasarım çözümleri üzerindeki etkisini eleştirel bir şekilde kavramasını geliştirir. Çalışma Mısır dönemi ile başlar ve antik Yunan ve Roma, Gotik ve Rönesans, Barok ve Rokoko dönemleri de dahil olmak üzere Sanayi Devrimi aracılığıyla mobilya ve mimarlık tarihine bir bakış sağlar. Kronolojik dönemlere, bölgesel özgünlükler dahil her tarzın görsel özelliklerine ve mobilya - mimarlık çalışmasıyla ilgili terminolojiye vurgu yapılacaktır. Dersin ikinci kısmı, koruma, restorasyon, rehabilitasyon ve adaptif yeniden kullanımı ile ilgili konuları ele alırken, 20. yüzyılda soruşturmayı genişletir. Saha gezileri ve yerinde çalışma ile öğrenciler, stilistik ilerlemeye ve yerel yaşam tarihine aktif olarak dahil olacaklardır.
TYPOMORPHOLOGİCAL ANALYSİS İN URBAN STUDİES

Ders Kodu

ARCH536

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

GLASS STRUCTURE

Ders Kodu

ARCH537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
The objective of this course is to provide knowledge on the static of advance glass structural systems. Analyze some real systems in detail. Glass facade coating systems and application details will be examined. The course focuses on the suspended glass systems with pre-stressed cable truss (SGSPCT) structure in detail. Design criteria and structural solutions will be examined for suspended glass systems with pre-stress cable truss. The course also focusing glass annex buildings. Historical buildings additions with glass and how can be design and construction also part of the course.1/10 articulated bold and many other detail also will be discuss at the course. Problem solving strategies and behaviour of the stone and glass will be discuss at the course and the reading materials.
SPACE, FORM AND SUSTAİNABLE TECHNOLOGY

Ders Kodu

ARCH529

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DİSCUSSİONS ON ARCHİTECTURAL DESİGN FUTURES

Ders Kodu

ARCH603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL HERİTAGE RECORDİNG

Ders Kodu

ARCH535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERİOR DETAİLİNG

Ders Kodu

INAR309

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

FİLM ESTETİĞİ

Ders Kodu

COMM513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

10
Film Estetiği dersi, sinemayı bir sanat ve estetik kategori olarak inceleyebilmek için öğrencilere bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, bu çerçevede, film kuram ve eleştirilerine odaklanmakta ve film analizlerine özel bir önem atfederek “auteur” film geleneğini incelemekte ve bu gelenek içerisinde ortaya konan filmlerin estetik niteliklerini ana akım sinema filmlerinkilerle, eleştirel bir perspektif içerisinde, karşılaştırmaktadır.
TASARIMDA KADIN STEREOTİPLERİ

Ders Kodu

GRDE516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Tasarımda Kadın Stereotipleri dersi kapsamında, günümüzde kanıksanmış kadın stereotiplerinin nasıl ortaya çıktığı ve yaygınlaştığının anlaşılması için grafik tasarım tarihine odaklanılacaktır. Genel olarak Batı medeniyetinde Sanayi Devrimi, Birinci Dünya Savaşı, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı, savaş sonrası dönem ve İkinci Dalga Feminizm dönemlerindeki sosyal değişimler ve bu değişimlerin kadını ve imgesini nasıl etkilediği tartışılacaktır. Bu amaçla derste, toplumsal değişim süreçlerinde üretilmiş olan çeşitli kadın imgeleri arasındaki benzerlikler posterler üzerinden karşılaştırılacak ve farklı dönemlerdeki kadın imgelerinin sunum biçimlerindeki tekrarların izi sürülecektir. Ders anlatımlarının yanı sıra, derse katılan öğrenciler kendi araştırmalarını da sınıfta sunacak ve bu sunumlar sınıf içi tartışmalar şeklinde ele alınacaktır
PARADİGMS ON ARCHİTECTURE

Ders Kodu

ARCH609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

GRDE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler bu derste araştırma yöntemlerini öğrenir ve uygularlar. Gözlem, röportaj, anket, vaka analizi gibi yöntemleri hangi kapsamlarda nasıl kullanacaklarını anlarlar. Bir rapor, makale, bildiri ya da tezin yazılma biçimini ve sistematiğini öğrenmek, nasıl araştırma yapılacağını ve literatür taramayı öğrenmek bu dersin kazanımları arasındadır. Birincil ve ikincil kaynakların kulanımı, literatür tarama, gözlem, deney, vaka analizi gibi araştırma yöntemleri hakkında bilgi verilir, öğrenciler bu yöntemlerle belirledikleri konularda araştırma yaparlar. Araştırmanın sonucunun nasıl rapora dönüşeceğini, bu verilerin nasıl akademik metinlere dönüşeceğini öğrenirler. Bildiri, makale, sempozyum katılımı, ders sunumu gibi farklı gereklilikler için nasıl yazılacağını kendileri de üreterek kavrarlar. Yayın etiği konusunda da içeriklerde etik yazma kurallarını öğrenirler. Bu dersi alan her öğrenciden dönem sonunda akademik bir metin yazması beklenir.
COMPOSİTE BUİLDİNG MATERİALS AND DESİGN PRİNCİPLES

Ders Kodu

ARCH614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTECTURAL ENVİRONMENTS AND SPACE

Ders Kodu

ARCH524

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ARCHİTEXTİLES

Ders Kodu

INAR504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERİOR ACHİTECTURAL DESİGN IV

Ders Kodu

INAR302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti     € 295,00    
  KDV Hariç