Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Enerji Sistemleri Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
insaat-muhendisligi-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora cevre-muhendisligi-yukseklisans

PRogram Hakkında

Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora Programı, akademik, araştırma, sanayi ya da girişimcilik kariyerine devam etmek isteyen öğrencilere enerji sistemleri mühendisliği alanında doktora yapma olanağı sunmaktadır. Doktora programı mezunlarının yaşam boyu öğrenme gereksinimini algılamış, sürekli kendilerini geliştiren ve ilgili uygulamalar hakkında detaylı bilgi kazanmış uzman mühendisler olması önem taşımaktadır. Bu sebeple, Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programının birincil amacı, enerji sistemleri konularında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma, alanındaki yeniliklere adapte olabilmek için kendini sürekli geliştirme/eğitme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneklerine sahip akademisyenler yetiştirmektir. Doktora tezi, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama amaçlarını yerine getirecektir.

Eğitim Olanakları

Doktora programı yedi ders, seminer, doktora yeterlilik sınavı ve tez çalışmasını içermektedir. Bu derslerden dört tanesinin Enerji Sistemleri Mühendisliği doktora derslerinden olması zorunludur. Diğer üç ders öğrencinin uzmanlaşmak istediği alana uygun yüksek lisans ve doktora derslerinden olabilir. Öğrenciler doktora derslerinin son yarıyılında öngörülen tez konusu ile ilgili seminer verirler. Toplam ders yükünü (seminer dahil), enstitü tarafından belirlenen sürede tamamlayan öğrenciler, not ortalamalarının 3.00’ın üzerinde olması durumunda doktora yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar. Doktora yeterlilik sınavını başarı ile geçen öğrenciler, doktora tezine kayıt yaptırabilmekte ve bilimsel araştırmalarına başlayabilmektedirler. Bir öğrencinin doktora tezini savunabilmesi için, öğrencinin doktora tezi çalışmalarından, SCI veya SCI-Expanded dergilerinde en az bir makalesi olması gerekir. Makale yayınlandıktan sonra öğrenci tez danışmanı tarafından uygun görülen bir zamanda tezini savunabilir.

ciu-energy-systems-engineering-phd

Kariyer Alanları

Enerji Sistemleri Mühendisliği Doktora programı mezunları üniversitelerde veya araştırma kuruluşlarında araştırmacı olarak çalışabilirler veya kariyerlerine akademisyen olarak devam edebilirler. Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde kendi alanlarında ders verebilirler. Enerji sistemleri mühendisliği doktora programı mezunları, mevcut enerji yasalarını takip etme ve yenilerini tasarlama, enerji kaynaklarını ve arz-talep dengesini değerlendirme konularında çalışabilirler. Dahası, enerji kaynaklarının (petrol, doğalgaz, kömür, güneş, rüzgâr, su, jeotermal, biyo-kütle, dalga, vb.) kullanılabilir hale (kimyasal, ısı, elektrik, mekanik) getirilmesi ve depolanabilmesi için teknolojiler geliştirme, enerjinin iletim, dağıtım ve depolanması süreçlerinin tasarlanması/yönetilmesi işlerinde de görev alabilirler. Enerji üreten sistemlerin verimliliklerinin artırılması veya maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji sistemleri mühendisliği ile ilgili sistemlerin çevresel etkileri gibi konularda çalışmalar da çalışma alanları dâhilindedir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
SEMİNAR

Ders Kodu

ENRE690

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
ELECTİVE I

Ders Kodu

ENRE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

ENRE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

ENRE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE IV

Ders Kodu

ENRE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

ENRE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE VI

Ders Kodu

ENRE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
THESİS

Ders Kodu

ENRE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
DOKTORA YETERLİLİK

Ders Kodu

ENRE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Seçmeli Dersler

EXERGY AND EXERGY-ECONOMİC ANALYSİS OF RENEWABLE SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DESİGN AND OPTİMİZATİON OF ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RENEWABLE ENERGY TRANSPORTATION SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
RENEWABLE ENERGY TRANSPORTATION SYSTEMS
INTEGRATED ENERGY SYSTEMS-MODELİNG & OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE619

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED SOLAR ENERGY UTİLİZATİON

Ders Kodu

ENRE607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEMS PROTECTİON AND CONTROL

Ders Kodu

ENRE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
ADVANCED ENGİNEERİNG THERMODYNAMİCS

Ders Kodu

ENRE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERGY SECURİTY AND GEOPOLİTİCS

Ders Kodu

ENRE610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ KARAR DESTEK ARAÇLARI

Ders Kodu

ENRE624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POLİCİES & FUTURE R&D OF FUEL CELL TECHNOLOGY

Ders Kodu

ENRE618

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

NUCLEAR ENERGY POLİCİES

Ders Kodu

ENRE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ ÜRETİM SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ

Ders Kodu

ENRE634

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders esasta farklı enerji üretim sistemlerinin modellenmesini ve analizini içerir. Bu dersi alan öğrencilerin, farklı enerji üretim sistemlerinin temel çalışma prensiplerini ve bunların dayandığı temel bilim esaslarını derinliğine öğrenmeleri sağlanacaktır. İşlenecek konular arasında çeşitli gaz çevrim santralları, Brayton Çevrim santralları, buhar çevrimli santallar ve gaz sıkıştırma esaslı soğutma sistemleri ve absorpsiyon esaslı soğutma sistemleri vardır. Güç üretim sistemlerinin ekonomik analizi, yakıtlar ve yanma (katı, sıvı, gaz dahil), buhar üreticiler kazanlar, buhar türbünleri ( tek kademeli, çok kademeli, ikili parallel ve karma düzenli), buhar ve gaz santrallerinin ana kısımları işlenecek, sisteme etkileri tartışılacaktır. Tüm konular birinci ve ikinci termodinamik kanunları esasında analiz edilecektir.
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
CIRCUIT THEORY I

Ders Kodu

EEE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENERGY SYSTEMS II

Ders Kodu

ENRE306

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
CIRCUIT THEORY II

Ders Kodu

EEE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
.
ADVANCED GAS TURBİNES

Ders Kodu

ENRE514

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THERMAL ENERGY STORAGE PRİNCİPLES AND APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

THERMODYNAMICS

Ders Kodu

ENRE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TECHNİWUES FOR ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FLUID MECHANICS

Ders Kodu

CVL331

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENGINEERING ECONOMY

Ders Kodu

INDE232

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
POWER ELECTRONİCS APPLİCATİONS FOR RENEWABLE ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR POWER DESİGN

Ders Kodu

ENRE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERMEDİATE HEAT AND MASS TRANSFER

Ders Kodu

ENRE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS

Ders Kodu

ENRE527

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SOLAR - THERMAL ENERGY AND İTS APPLİCATİONS

Ders Kodu

EELE581

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENGİNEERİNG ETHİCS

Ders Kodu

EMNT560

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPTİCAL COMMUNİCATİON NETWORK

Ders Kodu

CMPE622

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANALYTİCAL DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

MISY602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES

Ders Kodu

EMNT517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
INTEGRATİON OF RENEWABLES

Ders Kodu

ENRE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INTERMEDİATE FLUİD MECHANİCS

Ders Kodu

ENRE521

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

POWER SYSTEM HARMONİCS

Ders Kodu

EELE557

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SYSTEMS ENGİNEERİNG

Ders Kodu

CVLE601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu derste öğrencilere, yapısal güvenlik ve esnekliğe özel bir vurgu yaparak, tüm altyapı yaşam döngüsü bağlamında sistem düşüncesine tanıtılacaktır. Ders, yapıların yenilikçi tasarımı, inşası, işletilmesi ve yönetiminde sistem yaklaşımını kapsar. Öğrenciler, bileşenlerinin performansına bağlı olan sistemlerin performansını tanımayı ve değerlendirmeyi öğreneceklerdir. Sağlam ve dirençli yapısal sistemler için teknik, ekonomik, çevresel ve sosyal yönlerin bir kombinasyonu, yapısal sistemlerin yaşam döngüsünü kapsayan vaka çalışmaları aracılığıyla ele alınacaktır. Araştırma tabanından, sistem düşüncesi perspektifinden yapısöküm için tasarım ve güvenli inşaat için tasarım gibi çağdaş ve ortaya çıkan kavramlar ve eğilimler hakkında bilgi edinilir.
AKILLI ELEKTRİK ŞEBEKELERİ

Ders Kodu

ENRE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ

Ders Kodu

MCLE382

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Temel Kavramlar ve Tanımlar, Akışkanların Kinematiği, Duran akışkanlar, Manometreler ve basınç ölçümü, Dalmış cisimlere etki eden kuvvetlerin hesaplanması. Blok halinde öteleme ve dönme. Korunum denklemlerinin integral biçimi, Denetim hacmi ve sistem kavramları, Reynolds Transport Teoremi, Kütle, Momentum ve Enerjinin korunumu, Bernoulli denklemi, Süreklilik, Momentum ve Enerji denklemlerinin diferansiyel formları. Akım ve potansiyel fonksiyonları, Boyut analizi ve benzerlik, Borularda sürtünmeli akışlar, Laminer ve Türbülanslı akış, Sürekli ve Yersel kayıplar, Dalmış cisimler etrafında akış
PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
ADVANCED TOPİCS İN BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyoteknolojide ileri seviye konular. Öğrencinin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre farklı konular ele alınacaktır.
STATİSTİCS AND DATA ANALYSİS

Ders Kodu

BIOE605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre mühendisliğine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
GÜÇ ÜRETİM SİSTEMELERİ

Ders Kodu

ENRE534

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin esas hedefi, öğrencinin güç üretim sistemlerini, sitemlerin elemanlarını ve bu üretim sistemlerinin çalışma esaslarını lisans düzeyinden ileri seviyede anlamasıdır. Güç üretimi, buhar gücü, buhar çevrimli santraller (Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, buhar ve gaz combine çevrimleri) ve Brayton Çevrimi derinliğine işlenecektir. Güç üretim sistemlerinin ekonomisi, yakıt ve yanma ( katı, sıvı ve gaz yakıtlar dahil), buhar üreticileri, buhar türbünleri, gaz türbünleri, su dolaşım sistemleri ileri seviyede irdelenecek ve incelenecektir. Ekonomizer ve su ıstıcılar tasarımı, kondenzasyon sistemleri, yakıt ön hazırlama sistemleri ve methodları, su hazırlama prensipleri, çevresel etkiler, santral lokasyonunda seçimini etkileyen önemli hususlar işlenecek konular arasındadır. Güç iletim sistemlerinr giriş, dersin bir parçası olarak ayrıca işlenecektir.
FOTOVOLTAİK SİSTEMLER

Ders Kodu

EELE582

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Güneş enerji sistemlerine (Fotovoltaik sistemler) giriş. Güneş enerjisinin potansiyelleri, güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülme karakteristikleri, Fotovoltaik etki, güneş enerji panelleri tarafından toplanan ve aktarılan enerji, güneş ışınımı ve spektral dağılımı, güneş ışınımlarını modellenmesi ve tahmini. Güneş hücreleri, temel yapı ve karakteristikleri: Tekli kristal, çoklu kristal, ince-film silikon, gelişen yeni teknolojiler. Güneş hücresinin elektriksel karakteristikleri, matematiksel model ve eşdeğer devre, güneş hücrelerinin modellenmesi, sıcaklık, ışınım ve seri/şönt dirençlerinin açık-devre gerilimi ve kısadevre akımına etkileri. PV üreteçleri, gölge etkisi ve serbest geçiş diyotları. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlanması. PV modüllerinin yük ile etkileşimi, yüklerin doğrudan PV modüllerine bağlanması, PV modüllerinin yük ve akünün birlikte olduğu sisteme bağlantıları.
ORTA DÜZEY TERMODİNAMİK

Ders Kodu

MCLE511

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı, termodinamik ilkelerin anlaşılmasını ve bunların insanlığın sorunlarıyla olan ilişkisini pekiştirmek ve geliştirmektir. Ders, öğrencilere fiziksel olayları tahmin etmek ve mühendislik problemlerini çözmek için termodinamik prensipleri uygulama konusunda deneyim sağlar. Ders, ilk olarak gerekli olan benzersiz kelime dağarcığını oluşturmak için ilgili kavramların temel tanımlarıyla başlar. Daha sonra, termodinamiğin sıfırıncı, birinci, ikinci ve üçüncü kanunları olan temel kanunlara hızlı bir giriş yaparak devam eder. Doğanın bu kanunları üzerinde detaylı durularak öğrencilerin konuyu pekiştirmesi sağlanır. Ders, sürekli akış cihazı analizi, kararsız problem analizi ve termal sistem analizi gibi yaygın mühendislik problemlerine uygulamaları ile devam eder ve öğrencilerin termodinamik ile ilgili karşılarına çıkabilecek soruları çözme becerisi kazanmaları sağlanır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç