Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Eğitim Yönetimi ve Planlaması (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ic-mimarlik-yukseklisans uluslararasi-iliskiler-doktora uluslararasi-iliskiler-doktora

Program Hakkında

Eğitim Yönetimi ve Planlaması Programı, günümüzün hızla değişen ve zorlu koşulları ile mücadele edebilecek donanıma sahip, eğitimi sürekli geliştirmeye kendini adamış seçkin liderler yetiştirir. Ayrıca, program ile eğitimde daha fazla okul gelişimine, uygun eğitim politikalarının oluşturulmasına ve hem sosyal adalet sorunlarına odaklanmış etkili yönetici liderlerin hem de öğretmen liderlerinin geliştirilmesine yönelik bilgi yaratma ve yaymak amaçlanmıştır. Programdan yetişen öğrencilerin hem eğitim kurumlarının geliştirilmesi sürecinde sahada rol almaları, hem de akademik anlamda yeni araştırmaların yapılması, sorunlara yeni çözüm önerileri getirilmesi ve projeler yapılması gibi akademik anlamda alana katkı sağlaması da beklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitü bünyesinde yer alan program eğitim yönetimi kuram ve süreçleri, etkili liderlik ve proje yönetimi gibi dersleri içermektedir. Aynı zamanda, bilimsel araştırma yöntemlerini içeren programın temel amaçlarından biri de çağdaş yönetim anlayışı ve uygulamalarına bağlı olarak eğitim sisteminde yer almak isteyen araştırmacı ruhuna sahip ve çözüm üretebilen uzmanlar, nitelikli öğretim üyelerinin desteği ile kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklardır.

CIU Arts and Sciences Faculty Students

Kariyer Alanları

Programdan mezun olanlar “Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktoru” unvanı alacaklardır. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması Doktora Programından mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığına bağlı hemen her eğitim kurumunda ihtiyaç duyulan kişiler olacaklardır. Bunun yanı sıra, üniversitelerde yönetici ve akademisyen olarak da çalışabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
EĞİTİM YÖNETİMİ KURAM VE SÜREÇLERİ

Ders Kodu

EYOP604

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu dersin temel amacı yönetim kuram ve süreçlerine ilişkin öğrencilerin kuramsal bilgi düzeyine sahip olmasını ve güncel eğitim yönetimi sorunlarına çözüm getirme becerilerini arttırmalarını sağlamaktır. Bu amaçla ders sürecinde tarihsel gelişim süreci içinde yönetim kuramları sırasıyla, Bilimsel işletme, yönetim süreçleri, bürokratik örgüt, yönetimin formülleşmesi, dinamik yönetim olmak üzere eski yaklaşımlar, insan ilişkileri, işbirliği, rasyonel karar, hizmetlerin takası, örgütte uyum, sosyal sistem olmak üzere yeni yaklaşımlar ve modern yaklaşımlar içinde ise enformasyon teorisi, genel sistem ve açık sistem teorisi, sibernetik ve öğrenen örgüt kuramları ele alınacaktır. Ayrıca yönetim süreçleri olan karar, iletişim, planlama, örgütleme, eşgüdümleme, denetim ve değerlendirme ve etki hem kuramsal olarak ele alınacak hem de uygulamadaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışılacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EYOP6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EYOP6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SOBL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders kapsamında öğrenciler, öğretim teknolojileriyle ile ilgili bir araştırmanın tasarımı, uygulanması ve temel istatistik becerisine paralel olarak SPSS kullanarak istatistik analiz yapılır ve yorumlanır. Gerçek bir araştırma problemi belirlenerek bir araştırma ve veri analizi gerçekleştirilerek rapor oluşturulur. Dersin amacı, öğrencinin eğitim bilimiyle ilgili olarak karşılaştığı bir problemi analitik düşünme temelinde çözmek için bilimsel araştırma yöntemlerini kullanabilmesini sağlamaktır. Dersin içeriğini tam olarak tamamlayan öğrenciye, eğitim sorunlarının çözümü için bilimsel araştırma yöntemleri sürecinde, veri toplama, modelleme, veri analiz etmede elde edilen bulguları yorumlayarak rapor yazabilme özelliklerini kazandırmaktır. Ders, anlatım, soru-cevap, tartışma, anket uygulaması ile veri toplama, SPSS programı ile veri analizi, araştırma konusu raporlama, proje sunumu ve farklı örnek uygulamalar şeklinde işlenecektir.
İkinci Dönem
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

EYOP6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ALAN SEÇMELİ
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

FELS601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN İSTATİSTİKSEL UYGULAMALAR

Ders Kodu

ISTA602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Toplanan verilerin bilgisayara girilmesi, verilerin organize edilmesi ve istatistiksel analizlere hazırlanması; normal dağılım ve ortalamanın örnekleme dağılımı; güven aralıkları oluşturmak; araştırma sorusu araştırma hipotezi ve boş hipotez yazma; hipotez testi. Betimsel istatistikler: Merkezi eğilim ölçüleri ve konum ölçüleri (aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer); değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin özetlenmesi ve görselleştirilmesi. Analam çıkarıcı istatistikler: t-testi uygulamaları (tek örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, ANCOVA); korelasyonlar (Pearson ve Spearman korelasyon katsayıları); çoklu doğrusal regresyon; açımlayıcı faktör analizi; güvenilirlik; parametrik olmayan testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri); analiz sonuçlarını yorumlama ve yazma.
SEMİNER

Ders Kodu

SOBL690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
SEMINAR
Üçüncü Dönem
DOKTORA TEZİ

Ders Kodu

EYOP600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Doktora tez çalışması, çalışma alanında bir araştırma konusunun belirlenmesi, araştırma probleminin tanımlanması, uygun araştırma sorularının ve hipotezlerinin yazılması, araştırma sorularına cevap bulunmasını sağlayacak araştırma yönteminin belirlenmesi, verilerin toplanması ve analiz edilmesi, bulgular, tartışma ve önerilerin yazılması çalışmalarını içermektedir. Teze başlayabilmek için öğrenci tarafından danışmanının rehberliğinde hazırlanan tez önerisi danışmanla birlikte en az üç üyeden oluşan tez izleme komitesine sunulur. Tez sürecinde tez izleme komitesi tarafından tezin bütün aşamaları izlenir. Öğrenci tezini tamamladıktan sonra tez izleme komitesi üyerini de içeren beş üyeden oluşturulan jüri önünde savunur. Yazılan tez çalışma alanına katkı sağlamalı ve adayın tezle ilgili bir makaleyi SSCI, AHCI ve SCI indeksleri kapsamında taranan bir dergide yayınlaması gerekir.
YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

EYOP695

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Yeterlilik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci, seminer ve kredili dersleri başardıktan sonra yeterlilik sınavına en fazla iki kez girebilir. Yeterlilik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Bu sınavlar öğrencinin seminer ve kredili dersleri tamamladığı dönemi takip eden dönem içerisinde Lisansüstü Eğitim Komitesinin belirlediği tarihte yapılır. Doktora yeterlilik sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirir ve öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava alınabilir.

Seçmeli Dersler

EĞİTİM POLİTİKALARI

Ders Kodu

EYOP613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı politik ideolojilerin hangi yollarla ve ne şekilde eğitimin içeriğini, yapısını ve işlevlerini etkilediğinin anlaşılması ve tartışılmasıdır. Bu ders kapsamında, eğitim politikaları (muhafazar, liberal v.b.), kültür ve eğitim politikalaları, politik psikoloji ve politik ekonomi, güç, cinsiyet ve küreselleşme, eğitimle ilgili yasa, kanun hükmünde kararname, uluslararası antlaşmalar, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelgeler ile birlikte kalkınma planları, milli eğitim şuraları, hükümet programları gibi konulara yer verilecektir. Ele alınan konular hem yurt içi hem de yurt dışı farklı eğitim politakaları karşılaştırılarak analiz edilecektir. Türkiye’de ve KKTC’de eğitim politikaları hangi seviyededir? Eğitimcilerimiz bu politikaların ne kadar farkındadır? Eğitim Politikalarımız dünya standartlarına göre ne durumdadır? Eksiklerimiz nelerdir? Eksiklerimizi tamamlama yolunda neler yapılmalıdır? gibi konular tartışılacak ve çözüm önerileri getirilecektir.
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM YÖNETİMİ

Ders Kodu

EYOP607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin temel amacı karşılaştırmalı eğitimin tarihçesi, karşılaştırmalı eğitimde kullanılan araştırma yöntemlerin konusunda bilgilendirilen öğrencilerin farklı ülkelerde uygulanan eğitim sistemleri tanıması, ülkelerin özelliklerini dikkate alarak uyguladıkları sistemleri karşılaştırması ve bu karşılaştırmaya dayalı olarak varolan sorunlara çözüm önerileri geliştirebilmesidir. Bu amaçla ders kapsamında öncelikle karşılaştırmalı eğitimin kuramsal çerçevesi, tarihi ve yaklaşımlar açısından ele alınacak daha sonra ise farklı ülkelerin, örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, İngilitere, Almanya, Finlandiya, Danimarka, Japonya, Çin, Hindistan, Avustralya, Türkiye, Mısır, Rusya v.b. gibi dünyanın farklı bölgelerinden farklı kültürel ve demografik özelliklere sahip ülkelerin eğitim sistemleri, yönetim, yapı, öğretim kademeleri, öğretmen yetiştirme gibi boyutlar açısından tartışılacaktır. Öğrenciler seçtikleri ülkelerle ilgili araştırma yöntemlerinden yararlanarak bilimsel araştırmalar yapacaklardır.
EĞİTİM REFORMLARI VE STRATEJİK DÜŞÜNME

Ders Kodu

EYOP608

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste temel amaç öğrencilerin eğitim reformları neden yapılır?, eğitim reformlarını tetikleyen nedenler nelerdir?, farklı ülkelerde yapılan eğitim reformları nelerdir? Bu reformların ülke kültürüyle uyumu, sürdürülebilirliği nedir gibi konuları ve problemleri analiz etmek ve problemlere alternatif çözüm yolları bulmaktır. Bu amaçla ders kapsamında farklı ülkelerde yapılan eğitim reformlarını inceleyeceklerdir. Öğrenciler ayrıca şu sorulara da yanıt bulmaya çalışacaktır; Eğitimin amacı nedir?, Bu amaca kim/kimler karar verecektir?, Sürdürülebilir kaliteyi destekleyecek bir eğitim sistemi nasıl inşaa edilebilir?, Geçmiş reformların sonuçlarından ne dersler çıkarılabilir?, Bütün bu sorular tarih ve politika tarafından nasıl şekillendirilmiştir? gibi soruları tartışıp çözüm önerileri getirebileceklerdir. Öğrenciler bu sorulara yanıt ararken stratejik düşünme becerilerini de geliştirme fırsatı bulabileceklerdir.
EĞİTİM VE OKUL LİDERLİĞİ

Ders Kodu

EYOP605

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste amaç genel olarak liderlik kavramı ve kuramlarına özelde ise okul liderliğine ilişkin öğrencilerin bilgi düzeylerini arttırmaktır. Bu kapsamda, geçmişten günümüze liderik kuramları, özellikler kuramı, davranışsal liderlik yaklaşımları, durumsal liderlik yaklaşımları güncel yaklşaımlar ele alınacak ayrıca, okul özelinde ön plana çıkan liderlik stillerine, örneğin öğretimsel liderlik, ahlaki liderlik v.b., ayrıca ayrıntılı biçimde yer verilecektir. Bu derste öğrenciler eğitim ve okul liderliğinde önemli olan bir kurumda grup etkinliklerini etkilemsüreci, gidişatta, işte ve düşüncede rehberlik etme, etkili olma, takım kurma, insanları grup hedeflerine yönlendirme gibi liderlik davranışlarını da öğreneceklerdir. Bu ders kapsamında ayrıca öğretmen liderliği, hem kuramsal olarak hem yurt dışındaki uygulamalar açısından incelenecek, Türkiye ve KKTC’de uygulanabilirliği olası sorunlar ve çözüm önerileri çerçevesinde ele alınacaktır.
EĞİTİM VE ÖĞRETİM LİDERLİĞİ

Ders Kodu

EYOP506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Öğrenciler bu ders kapsamında eğitimsel liderlik özelliklerini, ve bu özelliklerin okul yönetiminde nasıl kullanılacağını öğrenir. Okul yöneticisinin klasik liderlik davranışlarının dışında koordinasyon, problem çözme, öğretmen yönetimi ve öğretmen geliştirilmesi, öğretmen değerlendirme, öğretimsel yönetim ve destek, kaynak yönetimi ve kalitenin kontrol edilmesi gibi rollerinin olması gerektiğini öğrenir.Öğretimsel liderlik davranış boyutları: Okul vizyonunu ve misyonunu belirleme, okulun amaçlarını belirleme ve paylaşma, öğretimi denetleme, değerlendirme ve önerilerde bulunma, eğitim programlarını eşgüdümleme, okulun başarı durumunu ve öğrencilerin gelişimi takip etme, olumlu öğrenme iklimi geliştirme, öğretim zamanını iyi değerlendirme, öğretmenleri çalışmaya güdüleme, akademik başarı sağlanması ve bunun takibi, öğrencileri öğrenmeye özendirme ve öğrenci başarısını ödüllendirme dersin içeriğini oluşturur.
YÜKSEK ÖĞRETİMİN YÖNETİMİ

Ders Kodu

EYOP610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste amaç öğrencilerin yükseköğretimin yönetimi konusundaki bilgi düzeylerini arttırmaktır. Bu derste yükseköğretimin yönetimi ile ilgili ele alınacak temel konulardan bazıları şunlardır; yükseköğretimin örgütlenmesi, yüksek öğretimde yapılan reformlar, yüksek öğretim kurumlarının yetki ve sorumlulukları, yükseöğretimde liderlik, yükseköğretimin finansmanı ve uluslararasılaşma, Bologna süreci ve Türkiye’ye yansımaları. Yükseköğretimin örgütlenmesi kapsamında, örgütsel yapı, özerklik gibi konular ele alınıp tartışılacaktır. Yükseköğretimin finansmanı konusunda, hem devlet hem de özel/vakıf üniversitelerinin finansman sorunları ele alınacak bu kapsamda, insan kaynakları yönetiminin finansman üzerindeki etkisi de incelenecektir. Yükseköğretimde liderlik kapsamında ise, liderin yükseköğretimdeki rolü, formal ve informal liderlik, kampüs kültürü, stratejik planlama, kriz liderliği ve etkili liderlik konuları ele alınacaktır.
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ

Ders Kodu

EYOP516

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

Ders Kodu

EYOP504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
DEĞİŞİM YÖNETİMİ
EĞİTİMDE DENETLEME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

EYOP507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OKULLARDA STRATEJİK PLANLAMA

Ders Kodu

EYOP510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE GELİŞİM

Ders Kodu

EYOP611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı, öğrencilerin değişimin temel dinamiklerinin anlamaları ve farkına varmalarını sağlamaktır. Bu amaçla bu ders kapsamında örgütsel değişim teorileri, (örn, Lewin’in üç aşamalı modeli, Kotter’in 8 aşamalı modeli, Harris’in 5 aşama modeli v.b.), değişime zorlayan güçler, değişime direnç ve değişime direnci azaltan etkenler ele alınıp, tartışılacaktır. Ayrıca örgüsel gelişim, toplam kalite yönetimi, stratejik planlama, kıyaslama, değişim mühendisliği, yeniden yapılanma, otomasyon gibi örgütü geliştirmeye yönelik modeller ayrıca, iş zenginleştirme, laboratuar yetiştirmesi ve davranışsal performans yönetimi gibi bireyi geliştirmeye yönelik modeller ele alınacak, bu modellerin yurt içi ve yurt dışındaki uygulamaları, bu uygulamaların sonuçları, sorunlar ve çözüm önerileri çerçecesinde analiz edilip tartışılacaktır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

  • Diploma fotokopisi,
  • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
  • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
  • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik) € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç