Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevre Mühendisliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
ciu-environmental-engineering-program3 ciu-environmental-engineering-program2 CIU-eczacilik-programi-2

Program Hakkında

Programın amacı, çevre mühendisliği ve teknolojileri alanında eğitimlerine devam etmek isteyen uzman ve araştırmacılara çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği için gereken politikaların oluşturulması amacıyla bölgesel ve küresel çevresel problemlere çözüm sağlayabilecek, bilime katkıda bulunacak ve küresel araştırma projelerini anlayabilecek vizyonun oluşturulmasını sağlamaktır. Bu programda su, toprak ve hava kirliliği kaynakları, çevreye etkileri ve bu sorunların bertaraf yöntemlerini anlatan doktora dersleri bulunmaktadır. Ayrıca, çevresel matrislerde kirleticilerin ölçüm teknikleri ile gelişen teknoloji sonucu ortaya çıkan analitik enstrümanlar hakkında da öğrencilere bilgi verilmektedir. Mevcut laboratuvar altyapısı ve sınırsız dökümana ulaşma imkanları ile öğrenciler seçtikleri araştırma konusu üzerinde incelemeler yapabilir ve dünyada yapılan çalışmaları erişme fırsatı bulmaktadırlar.

Eğitim Olanakları

Çevre Mühendisliği Doktora Programı ile çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz alacakları dersler ve ortaya koyacakları tez çalışmaları ile su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda çalışmalar yapmaktadırlar. Öğrencilere tez çalışmaları sırasında, analiz laboratuarları, bilgisayar salonları ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendisliği konularında uğraşan araştırmacılara büyük görevler düşmektedir.

ciu-environmental-engineering-phd

Kariyer Alanları

Çevre Mühendisliği Doktora Programında okuyan öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında çeşitli devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı bulabilmekte ve proje tasarımı, uygulaması ve çevre yönetimi konularında çalışmaktadırlar. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekeleri projelendirme ve inşaatı; evsel ve endüstriyel atıksu arıtımı sistem seçimi, projelendirme, inşaat ve işletimi, gürültü kirliliği kontrolü; hava kirliliği ve kontrolü gibi konular çevre mühendisliğinin çalışma alanlarını oluşturmaktadır. Çevre Mühendisliği multi disipliner bir meslek olup, bir çok modern meslekle ortak çalışmalar yapılmasını gerektirmektedir. İnşaat, makina, enerji gibi Mühendislik alanlarınn yanı sıra, siyasi bilimler, hukuk gibi sosyal konularda da etkin hale gelmektedir ve bu tür projelerde yer alabilimektedirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

ENVE6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

ENVE6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

ENVE6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE IV

Ders Kodu

ENVE6X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

ENVE6X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
DOKTORA YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

ENVE650

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

20
Öğrencileri doktora çalışmalarına devam etmeye niteleyen bir sınavı ifade eder. Tez sınavları için ne kadar hazır oldukları görünür. Bu, seçilen kişinin ne kadar bilgili olduğunun bir göstergesidir. İki adımda yapılır: Yazılı ve sözlü sınav. Öğrenci yazılı sınavı geçtiğinde, sözlü sınavı jüri üyeleri önünde yapabilir. Bu sınav, ENVE 600 almak için ön koşul olarak gereklidir.
SEMİNAR

Ders Kodu

ENVE690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çevre Mühendisliği ile ilgili seçilmiş konularda seminer sunumu ve grup tartışmaları.
FREE ELECTİVE I

Ders Kodu

ENVE6X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ENVE600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

160
Öğrenci ve tez danışmanı arasında kararlaştırılan ve Lisansüstü Araştırmalar ve Araştırma Enstitüsü İdari Komitesi tarafından onaylanan bir konuda denetimli bağımsız araştırma. Üç öğretim üyesi ve iki diğer üniversitelerden oluşan bir jüri tarafından değerlendirilir.

Seçmeli Dersler

ADVANCED TOPİCS İN BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVE614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Biyoteknolojide ileri seviye konular. Öğrencinin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre farklı konular ele alınacaktır.
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

ENVE633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre mühendisliğine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
ADVANCED TOPİCS İN AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE611

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hava kirliliğinin modellenmesi ve kontrolü için meteoroloji; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, jeopotansiyel yükseklik, termal rüzgar, baroklinik ve barotropik atmosfer, atmosferik stabilite ve inversiyon. Hava kirliliği konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri. Birincil parçacık kontrolü. Kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin kontrolü.
THEORY AND APPLİCATİON OF ADSORPTİON

Ders Kodu

ENVE612

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Adsorpsiyon teorisinin teorisi ve uygulaması. Su ve atık su arıtımındaki uygulamalar. Matematiksel modeller ve bilgisayar destekli modelleme teknikleri. Filtrasyon modelleri ile benzerlikler.
ADVANCED ANAEROBİC TREATMENT

Ders Kodu

ENVE609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED TOPİCS İN HAZARDOUS AND TOXİC WASTES TREATMENT & CONTROL

Ders Kodu

ENVE623

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Tehlikeli ve Toksik atık arıtımının temelleri. Mevcut yönetim uygulamaları. Termal ve bertaraf yöntemleri. Site iyileştirme.
ADVANCED WATER CHEMİSTRY

Ders Kodu

ENVE629

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Su Kimyasında Kavramlar. Fiziksel / Kimyasal Sistemlerde Değişiklikleri Yorumlama Yolları. Asit / Baz Kimyası. Gaz / Sıvı Dengesi. Metal Kimyası. Kimyasal denge problemlerini çözme yazılımı.
ECOLOGY

Ders Kodu

ENVS502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders temel ekolojik kavramları gözden geçirecek, ekolojistler tarafından kullanılan teknikleri belirleyecek, yerel ve küresel çevre konularına genel bir bakış sunacak ve doğal ekosistemleri korumak için önemli olan bireysel, grup ve hükümet faaliyetlerini inceleyecektir. Ders teknik bilgi sağlamak, öğrenciyi ilgili literatüre yönlendirmek, problemleri ve sorunları belirlemek, doğal ekosistemlerin araştırılmasında araştırma metodolojisini kullanmak ve uygun çözümler ve analitik teknikleri düşünmek için tasarlanmıştır. Tartışmaya dayanan bir derstir.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
MÜHENDSİLİK İÇİN İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ENGI660

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, istatistiksel yöntemler, örneğin tanımlayıcı ve çok değişkenli analizler kullanılarak veri analizini kapsar. Ayrıca, ders korelasyon, örnekleme, tahmin ve hipotez testi konularını kapsar. Çok değişkenli sıradan en küçük kareler regresyon modelinin temelini oluşturan mantık ve temel varsayımlar, zaman serilerinin analizi ve panel veri analizi gibi daha ileri konular ve uygulamalar ile birlikte verilecektir. Öğrencilerin veri analizi konusunda, teoriden, model tanımı ve sonuç sunumu arasında geçiş sağlayıp, analiz sonuçlarını anlamlandırması sağlanacaktır. Analizlerin bulgularını (örneğin, grafikleri, tabloları ve metinleri kullanarak) sunarak ve anlamlarını anlayarak çeşitli veri analizi yöntemlerini gösterecektir. Katılımcılar, bu derste tartışılan teknikleri istatistiksel yazılım kullanarak çeşitli veri kümelerine uygulayarak uygulamalı deneyim kazanacaklar.
ANALYTİCAL DECİSİON MAKİNG

Ders Kodu

MISY602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOMATERİALS

Ders Kodu

BIOE616

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CHEMISTRY I

Ders Kodu

ENVE201

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SPECİAL TOPİCS İN ENVİRONMENTAL SCİENCES II

Ders Kodu

ENVE639

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre mühendisliği üzerine çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVE641

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
PROJECT SCHEDULİNG

Ders Kodu

EMNT503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER AİDED DATA ANALYSİS

Ders Kodu

EMNT515

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED OXİDATİON PROCESSES

Ders Kodu

ENVE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İleri oksidasyon işlemleri (AOPS), basit oksidasyon teknikleriyle giderilemeyen kimyasal bileşiklerin oksitlenmesi için bir ozon, hidrojen peroksit, UV ışığı ve katalizör kombinasyonudur. Sınıf, UV / O3, UV / H2O2, UV / TiO2, O3 / H2O2, O3 / FeOH, vb. AOP'lara odaklanır. AOP'ların avantajlarını ve sınırlamalarını ve su kalitesi parametrelerinin AOP'lerin verimliliği üzerine etkilerini tartışır.
ADVANCED BİOLOGİCAL NUTRİENT REMOVAL

Ders Kodu

ENVS625

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
TİSSUE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders biyomedikal uygulamalarda kullanılan malzemelerin doku mühendisliğine özel olarak vurgulanması, işlenmesi, denenmesi ve performansına odaklanacaktır. Konular malzeme seçimi ve işlenmesi, malzeme bozulmasının mekanizmaları ve kinetiği, hücre-malzeme etkileşimleri ve arayüzleri; yapı mimarisinin doku büyümesi üzerine etkisi; ve tasarlanmış dokulardan taşınma. Kıkırdak, kemik, tendonlar, bağlar, cilt ve karaciğeri değiştirmek için mühendislik dokularına örnekler sunulacaktır. Nanotektoloji de ele alınacaktır.
BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE613

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE631

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİN RİSK MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE662

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WASTEWATER ENGINEERING DESIGN

Ders Kodu

ENVE422

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CHEMISTRY II

Ders Kodu

ENVE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
Çevre Mühendisliği Kimyası II dersi atıksularda bulunan bileşenlerin nitel ve nitel incelenmesi temeline dayanmaktadır. Bu parametreler Çözünmüş oksijen, Kimysal Oksijen İhtiyacı (KOI), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI), Toplam Organik Karbon (TOK), ya da kısaca sudaki ve atıksudaki tüm organik bileşenlerdir. Ayrıca öğrencinin diğer atıksu parametreleri olan Yağ ve Gres, Azot, Fosfor, Sülfat, Fosfor ve Fosfat, Sürfaktanlar, İz Kirleticiler, Toksisite, Ağır Metalleri de öğrenmesi önem taşır. Bu derste öğrenci Gaz Analizi, Enstrumental analiz , Sıvı-Gaz ve İyon Kromatografları ve diğer analitik cihazları öğrenir. Bu ders öğrencinin daha sonra ihtiyaç duyacağı kirlilik envanteri çıkarması ve kirliliği ifade edip hesaplama yapması için gerekli bir ders olarak öğrencilere sunulmaktadır.
SOSYAL BİLİMLER İÇİN STATİSTİKSEL BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

Ders Kodu

STAT602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Toplanan verilerin bilgisayara işlenmesi, düzenlenmesi ve analiz yapılabilecek duruma getirilmesi; normal dağılım ve örneklem ortalamalarının dağılımı, güven aralığı oluşturma, araştırma sorusu, araştırma hipotezi, boş hipotez ve hipotez testi. Betimsel istatistik işlemleri: Merkez eğilim ve konum ölçüleri (Aritmetik ortalama, ortanca, tepedeğer, yüzdelik ve çeyrekdeğer), değişkenlik ölçüleri (dağılım genişliği, varyans, standart sapma); verilerin görselleştirilmesi. Anlam çıkartıcı istatistik analizleri: t-testi uygulamaları (tek-örneklemli t-testi, bağımsız örneklemler t-testi, bağımlı örneklemler t-testi), varyans analizi uygulamaları (tek-yönlü ANOVA, çift-yönlü ANOVA, MANOVA, ANCOVA); korelasyon (Pearson, Spearman korelasyon katsayıları), kısmi korelasyon; çoklu doğrusal regresyon, model oluşturma; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi; güvenilirlik; ve non-parametrik testler (Wilcoxon işaretli sıra testi, Mann-Whitney U testi, Kruskal-Wallis testi, Ki-Kare testleri) için analizlerin bilgisayar ortamında yapılması; yapılan analizlerin çıktılarının yorumlanması.
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

PHIL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler

 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Doktora araştırma önerisi,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 480 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.