Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Çevre Bilimleri (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
muhendislik-yonetimi-yukseklisans uluslararasi-iliskiler-doktora muhendislik-yonetimi-yukseklisans

Program Hakkında

Çevre Bilimleri Lisansüstü Programının amacı, karmaşık çevre problemlerine çözümler getirebilecek yüksek lisans sahibi kişiler yetiştirmektir. Çevre Bilimleri Lisansüstü Programı, sağlıklı ve kaliteli insan yaşamı için çevresel koşulların iyileştirilmesi yönünde temel bilim esaslarının uygulanmasında gerekli bilgi ve becerilerle donanmış kişilerin yetiştirilmesini hedeflemektedir. Öğrenciler laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak çevreyi etkileyen kirleticiler hakkında veri tabanları oluşturabilirler ve çevre ile ilgili yasa ve politikaları anlama ve oluşturma konusunda çalışarak hükümetler/sanayi için yeni standartlar belirlerler. Bu programdan mezun olan öğrencilerin, çevre konularını ekonomik, hukuksal ve sosyal açılardan değerlendirebilen, çevre sorunlarına sürdürülebilir sistem perspektifinden bakabilme yeteneğine ve gerekli tasarım ve projelendirme bilgi birikimine sahip olmaları beklenmektedir.

Eğitim Olanakları

Çevre Bilimleri Bölümü olarak, çevre kirliliğini önleyecek veya bozulmuş çevrenin tekrar sağlıklı hale gelmesini sağlayacak mühendislik yapı ve sistemlerinin tasarımı, işletimi, kontrolü ve inşaatında görev alabilecek öğrencileri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimiz bölümde verilen 4 yıllık eğitim programı boyunca su ve atıksu arıtma tesisleri, su şebekeleri, isale hatları tasarımı, katı atık kontrolü, hava kirliliği modellemesi ve kontrolü, çevre yönetimi ve planlaması, gürültü kirliliğinin kontrolü gibi temel konularda dersler almakta ve bu konularda projeler yapmaktadırlar.Teorik ve uygulamalı derslerde, mezuniyet projelerinde analiz laboratuarlarımızın yanı sıra, bilgisayar salonlarımız ve kütüphanemiz gerekli çalışma imkanlarını sağlamaktadır. Dünyayı daha yaşanılabilir bir hale getirmek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için çevre mühendislerine büyük görevler düşmektedir.

ciu-environmental-engineering-phd

Kariyer Alanları

Çevre Bilimleri Lisansüstü programından mezun olan öğrenciler, kariyerlerine hem akademik alanda hem de endüstriyel uygulamalar alanında başarı ile devam edebileceklerdir. Çevresel sorunlar ve uygulamaları ile ilgili araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu ve özel laboratuvarlar, danışmanlık ve tasarım şirketleri, kamu ve özel istatistik bölümleri, bakanlıklar, çevre ve etki değerlendirme birimleri, belediyeler ve sivil toplum örgütleri mezunlarımızın eğitim sonrası çalışabilecekleri kuruluşlardır. Bu tip kuruluşlarda, mezunlarımız elde ettikleri analitik düşünme yeteneği sayesinde çevre sorunlarını belirleyip analiz ederken çözüm yöntemleri geliştirip bu çözüm yöntemlerinin uygulanabilirliğini ve verimliliğini araştırabileceklerdir. Özellikle doktora mezunlarımız dünyadaki prestijli üniversitelerde hem öğretim üyesi hem de araştırmacı olarak çalışıp yapacakları kaliteli araştırmalarla bilimsel dünyaya katkıda bulunabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2776
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ELECTİVE I

Ders Kodu

ENVS5X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE II

Ders Kodu

ENVS5X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE III

Ders Kodu

ENVS5X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE VI

Ders Kodu

ENVS5X6

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
İkinci Dönem
SEMİNAR

Ders Kodu

ENVS590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

4
Çevre Bilimi ile ilgili seçilmiş konularda seminer sunumu ve grup tartışmaları.
ELECTİVE IV

Ders Kodu

ENVS5X4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE V

Ders Kodu

ENVS5X5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
ELECTİVE VII

Ders Kodu

ENVS5X7

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Üçüncü Dönem
THESİS

Ders Kodu

ENVS500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

60
Öğrenci ve süpervizör (bir öğretim üyesi) arasında kararlaştırılan ve Lisansüstü Araştırmalar ve Araştırma Enstitüsü İdari Komitesi tarafından onaylanan bir konuda denetimli bağımsız araştırma. İki öğretim üyesi ve diğer üniversitelerden bir jüri tarafından değerlendirilir.

Seçmeli Dersler

ENVIRONMENTAL ENGINEERING CHEMISTRY II

Ders Kodu

ENVE202

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

8
Çevre Mühendisliği Kimyası II dersi atıksularda bulunan bileşenlerin nitel ve nitel incelenmesi temeline dayanmaktadır. Bu parametreler Çözünmüş oksijen, Kimysal Oksijen İhtiyacı (KOI), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI), Toplam Organik Karbon (TOK), ya da kısaca sudaki ve atıksudaki tüm organik bileşenlerdir. Ayrıca öğrencinin diğer atıksu parametreleri olan Yağ ve Gres, Azot, Fosfor, Sülfat, Fosfor ve Fosfat, Sürfaktanlar, İz Kirleticiler, Toksisite, Ağır Metalleri de öğrenmesi önem taşır. Bu derste öğrenci Gaz Analizi, Enstrumental analiz , Sıvı-Gaz ve İyon Kromatografları ve diğer analitik cihazları öğrenir. Bu ders öğrencinin daha sonra ihtiyaç duyacağı kirlilik envanteri çıkarması ve kirliliği ifade edip hesaplama yapması için gerekli bir ders olarak öğrencilere sunulmaktadır.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING CHEMISTRY I

Ders Kodu

ENVE201

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVS509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hava kirliliği modellemesi ve kontrolü için meteoroloji; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, jeopotansiyel yükseklik, termal rüzgar, baroklinik ve barotrofik atmosfer, atmosferik stabilite ve inversiyonlar. Hava kirletici konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri. Birincil parçacıkların kontrolü. Kükürt oksitlerin ve azot oksitlerin kontrolü.
HAZARDOUS AND TOXİC WASTES-TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVS505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Sorunun tanımı. Tehlikeli atık kavramı. Tehlikeli atıkların tanımı. Tehlikeli atıkların tayin yöntemleri. Tehlikeli atıkların belirlenmesi için kriterler. İlanı. Tehlikeli atık su tutma. Tehlikeli atık yönetimi. Tehlikeli atıkların taşınması. Yönetim, arıtma ve elden çıkarma. Yakma ve arıtma teknolojileri. Arazi doldurma ve bertaraf stratejileri. Tehlikeli atık sahalarının belirlenmesi. Site planlama. Derin kuyu enjeksiyonu. Eski maden bölgesine göme.
ADVANVED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVS528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, katılımcılara modern çevre analitik teknikleri konusunda, ortaya çıkabilecek problemleri çözme hususunda özel bir eğitim vermek için tasarlanmıştır ve veri toplama sürecini anlarken çevresel çalışmaların gerçek dünyasına bir giriş niteliğindedir.
RESEARCH METHODS

Ders Kodu

EMNT525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
This course is designed to be a background pass to graduate studies. The ability to formulate a research question, finding the data relevant to research questions, analyze those data, and presentation of research findings are skills that will be acquired through this course. Scientific thinking skills and methods of research, using library and online archives, experimental design, and presenting quantitative data are modules covered within the scope of this course. Scientific communication, writing research proposals, scientific reporting and thesis writing are also supported. Conference presentations, time management in research projects, ethical issues, plagiarism and skills of working in a group and networking are also highlighted throughout the semester.
REMOVAL OF ORGANİCS FROM WATER

Ders Kodu

ENVS513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hümik maddeler, fenol, kresoller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yağ, yüzey aktif cisimleri, yağlar, böcek ilaçları, tipik olarak su ve atık sularda bulunan toksik ve biyolojik olarak çözünmeyen çözünebilir organik maddeler gibi organik maddelerin ölçümünü ve uzaklaştırılmasını tartışır. Karbon adsorpsiyonu, biyolojik arıtma, kimyasal oksidasyon ve gelişmiş oksidasyon işlemleri gibi uzaklaştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal sistemlerde uzaklaştırma işlemlerini de kapsar.
ECOLOGY

Ders Kodu

ENVS502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders temel ekolojik kavramları gözden geçirecek, ekolojistler tarafından kullanılan teknikleri belirleyecek, yerel ve küresel çevre konularına genel bir bakış sunacak ve doğal ekosistemleri korumak için önemli olan bireysel, grup ve hükümet faaliyetlerini inceleyecektir. Ders teknik bilgi sağlamak, öğrenciyi ilgili literatüre yönlendirmek, problemleri ve sorunları belirlemek, doğal ekosistemlerin araştırılmasında araştırma metodolojisini kullanmak ve uygun çözümler ve analitik teknikleri düşünmek için tasarlanmıştır. Tartışmaya dayanan bir derstir.
INDUSTRİAL WASTE TREATMENT

Ders Kodu

ENVS523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Çeşitli endüstrilerden üretilen atıksuların kaynağı, özellikleri ve arıtma teknikleri. Endüstriyel atık suyun karakterizasyonu, arıtma ve yönetmeliklerin amacı. Atıksu miktarının tespiti. Süreçleri değiştirerek atıkların minimize edilmesi. Atıksu akışının ve değişkenliğinin modellenmesi. Dengeleme ve akış tasarımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içeren birim işlemlerin tasarımı. Sedimantasyon, DAF ve filtrasyon yoluyla sıvı-katı ayrımı. Seçilen endüstrilerin atıksu arıtma tesisi proses akış diyagramlarının incelenmesi.
ENVİRONMENTAL BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVS525

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere biyolojik süreçlerin çevre teknolojisindeki uygulamaları hakkında bilgi vermektir. Çevresel biyoteknoloji, atık su ve endüstriyel atıksu arıtımı, katı atık bozulması, toprak arıtımı, tehlikeli atıklarla kirlenmiş alanların biyolojik olarak arıtılması, içme suyunun kalitesinin artırılması, biyolojik detoksifikasyon gibi biyoteknolojik işlemlerde mikroorganizmaların kullanımını kapsar.
ADVANCED OXİDATİON PROCESSES

Ders Kodu

ENVS512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İleri oksidasyon işlemleri (AOPS), basit oksidasyon teknikleriyle giderilemeyen kimyasal bileşiklerin oksitlenmesi için bir ozon, hidrojen peroksit, UV ışığı ve katalizör kombinasyonudur. Sınıf, UV / O3, UV / H2O2, UV / TiO2, O3 / H2O2, O3 / FeOH, vb. AOP'lara odaklanmaktadır. AOP'ların avantajlarını ve sınırlamalarını ve su kalitesi parametrelerinin AOP'lerin verimliliği üzerine etkilerini tartışmaktadır. .
CALCULUS I

Ders Kodu

MAT101

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

INTRODUCTION TO PROBABILITY AND STATISTICS

Ders Kodu

MAT205

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

STATİSTİCAL METHODS İN BİO&ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS541

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin ana konuları: sayısal özet istatistikler, grafiksel özet teknikleri, olasılık teorisi, olasılık dağılımları, matematiksel beklenti, özel olasılık dağılımları (bernoulli, binom, poisson), olasılık yoğunluk fonksiyonları (gama, üstel, ki-kare), doğrusal regresyon ve korelasyon, mükemmel ve spss uygulamaları, örnekleme dağılımları, hipotez testleri.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING ANALYTICAL CHEMISTRY

Ders Kodu

ENVE104

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Analitik kimya, maddenin yapısının aydınlatılması, hangi bileşenlerden ve hangi oranlarda birleşmesiyle meydana geldiğinin nitel ve nicel yöntemlerle ölçümü ile uğraşır. Kimyasal literatürde su, birçok değişik bileşen içeren seyreltik bir çözelti olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca su, birçok organik ve inorganik maddeyi askıda tutabilen bir çözeltidir. Bu ders kapsamında, intermoleküler güçler (dipol-dipol, iyon-dipol, hidrojen bağları, dispersiyon güçleri) ve çözeltilerin özellikleri başlıklı konuları detaylı olarak tartışılmaktadır. Bu ders kapsamında su kirliliği, su ve atıksuyu ilgilendiren çevre mühendisliği problemlerini anlamak için suyun kimyasal yapısını ve suyun diğer bileşenler ile olan etkisinin anlaşılması amaçlanmaktadır. Kimyasal denge, asit-baz reaksiyonları, çözünürlük, kompleks oluşumu ve redox reaskiyonlarının prensipleri ve uygulamaları bu ders kapsamında yer almaktadır.
PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini hücresel ve sistem fizyolojisine, fonksiyon, işlev bozukluğu ve tedavinin altında yatan mekanizmalar dahil olmak üzere uygulamalarını öğretecektir. Tabii ayrıca, biyomedikal cihazların veya tedavilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması (veya stopajı) ile ilgili mesleki ve etik sorumluluğu ele alacaktır. Öğrencilere deney tasarlamayı, yürütmeyi ve analiz etmeyi öğretmenin yanı sıra mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve araçlar ele alınacaktır. Konular sinir sistemi, çizgili ve düz kas ve solunum, böbrek ve kardiyovasküler sistemleri içerebilir.
SPECIAL TOPICS IN ENVIRONMENTAL SCIENCES II

Ders Kodu

ENVS539

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre bilimlerine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
SPECİAL TOPİCS İN ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, ıslak laboratuvarın moleküler biyoloji prensiplerini, bunları belirli hücre modellerine uygulayarak ve genel moleküler biyoloji laboratuvar prosedürlerini ve güvenlik uygulamalarını öğretecektir. Öğrenci PCR, jel elektroforezi, görüntüleme, Western blot ve sahaya yönelik mutajenez teknikleriyle tanıştırılacak.
ANAEROBİC BİOTECHNOLOGY FOR INDUSTRİAL WASTEWATERS

Ders Kodu

ENVS507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

WATER CHEMİSTRY

Ders Kodu

ENVS501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kimyasal Dengenin Dinamik Yapısı. Kimyasal Dengenin Termodinamik Temelleri. İyon ve Moleküllerin Çözeltide İdeal Olmayan Davranışı. Asit Baz Kimyası. Koordinasyon Kimyası. Yağış ve Çözünme, Yükseltgenme İndirgenme Tepkimeleri.
ADVANCED WASTEWATER TREATMENT

Ders Kodu

ENVS519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

LABORATORY APPLİCATİONS İN ENVİRONMENTAL AND BİO TECHNOLOGİES

Ders Kodu

ENVS540

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Genel laboratuvar güvenlik prosedürleri ve kuralları, çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalarda kullanılan genel laboratuar malzemeleri ve cam ürünlerine giriş, analitik ve kaba denge ve örnekleme tekniklerinin uygulama ve işleyişi, otomatik pipetlerin uygulanması ve işletilmesi, stok ve seyreltilmiş numune çözeltilerinin hazırlanması ve kullanılması davlumbaz, pH-metre uygulamaları ve işlemleri, fırın, inkübatör ve karıştırıcı uygulamaları ve işlemleri, santrifüj uygulamaları ve işlemleri, cam eşyaların ve laboratuar ekipmanlarının temizleme prosedürleri ve çeşitli taşınabilir cihazların uygulamaları (Termostat, UV-görünür spektrometre, İletkenlik, Türbidimetre) çevre ve biyoteknoloji ile ilgili çalışmalar
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
FERMENTATİON MİCROBİOLOGY

Ders Kodu

BIOE531

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

ENVS520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

REMOVAL OF ORGANİCS FROM WATER

Ders Kodu

ENVE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hümik maddeler, fenol, kresoller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yağ, yüzey aktif cisimleri, yağlar, pestisitler, tipik olarak su ve atık sularda bulunan toksik ve biyolojik olarak çözünmeyen çözünür organik maddeler gibi organik maddelerin ölçümünü ve uzaklaştırılmasını tartışır. Karbon adsorpsiyonu, biyolojik arıtma, kimyasal oksidasyon ve gelişmiş oksidasyon işlemleri gibi uzaklaştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal sistemlerde uzaklaştırma işlemlerini de kapsar.
GENETİC ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders, klasik ve moleküler genetiğin temel prensiplerini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Drosophila melanogaster, Neurospora crassa, bezelye ve mısır gibi genetik analizler için model sistemler ele alınacaktır. Tabii, nükleik asitlerin yapısının ve fonksiyonunun ayrıntılı bir açıklamasını kapsar. Bu, genetik hastalıklar, mutasyonlar ve genetik mühendisliği üzerinde durularak çoğaltma ve düzenlemeyi içerir ve gen terapisi ve genetiği değiştirilmiş organizmalar da dahil olmak üzere uygulamaları üzerinde durulacaktır.
TİSSUE ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders biyomedikal uygulamalarda kullanılan malzemelerin doku mühendisliğine özel olarak vurgulanması, işlenmesi, denenmesi ve performansına odaklanacaktır. Konular malzeme seçimi ve işlenmesi, malzeme bozulmasının mekanizmaları ve kinetiği, hücre-malzeme etkileşimleri ve arayüzleri; yapı mimarisinin doku büyümesi üzerine etkisi; ve tasarlanmış dokulardan taşınma. Kıkırdak, kemik, tendonlar, bağlar, cilt ve karaciğeri değiştirmek için mühendislik dokularına örnekler sunulacaktır. Nanotektoloji de ele alınacaktır.
İLERİ GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders standart kimya dersinde yeterlik hedefleri olarak tanımlananlara özellikle vurgu yaparak, temel kimya kavramlarına kapsamlı bir genel bakış sunar. İleri kimya dersi, sorgulamaya dayalı bir yaklaşımı izleyecek ve deneysel verilerin yorumlanması yoluyla bilimsel bilginin kazanılmasını sağlayacaktır. Ders maddenin türlerini, ölçümlerini, maddelerin özelliklerini öğrenecek lisansüstü öğrencileri için tasarlanmıştır; atomlar ve atomik teori, atomun bileşenleri, periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, formüller ve isimlendirme iyonik bileşikler, mol, kütle ilişkileri, gazlar üzerindeki ölçümler, ideal gaz yasası, gaz yasası hesaplamaları, gaz reaksiyonlarının stokiyometrisi, kuantum sayıları, atomlardaki elektron konfigürasyonları buna ek olarak polarite, ısı akışının prensipleri ve ölçümleri, kalorimetri, termo-kimyasal denklemler, formasyonun entalpileri derste verilecek konulardır.
KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER

Ders Kodu

CHEM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TOTAL QUALİTY MANAGEMENT

Ders Kodu

EMNT502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
ADVANCED AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders hava kirliliğinin etkileri, ölçümleri, emisyon tahminleri, meteoroloji ve modelleme ile ilgilidir. İşlenen konular hava kirliliği meteorolojisi; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, atmosferik kararlılık ve inversiyon / hava kirletici konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri.
İLERİ ANALİTİK TEKNİKLER

Ders Kodu

CHEM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED WASTEWATER TREATMENT

Ders Kodu

ENVE519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

TECHNO-ECONOMİCAL ANALYSİS OF ENERGY APPLİCATİONS

Ders Kodu

ENRE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSEPERATİONS

Ders Kodu

BIOE506

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste proteinlerin, nükleik asitlerin ve oligonükleotitlerin biyolojik matrislerden ayrılması, analitikten proses skalasına kadar ele alınmaktadır. Ayrıca bu derste, terapötik ve tanısal ajanlar olarak çok sayıda kullanım bulmuş olan monoklonal antikorların ayrılması ele alınacaktır. Analitik teknikler, kromatografik yöntemlerin, kılcal elektroforezin, izoelektrik odaklamanın ve kütle spektrometrisinin ilginç bir montajını içerir. Ayırma ve saflaştırma yöntemleri arasında, sıvı-sıvı dağılımı, yer değiştirme kromatografisi, genişletilmiş yatak adsorpsiyonu, membran kromatografisi ve simüle edilmiş hareketli yatak kromatografisi, uzunluk olarak kaplanacaktır. Tesis ve proses ekipmanı ve mühendislik proses kontrolünde olduğu gibi düzenleyici ve ekonomik hususlar ele alınacaktır. Kanser, AIDS, romatoid artrit ve Alzheimer hastalığının tedavisi için geliştirilmekte olan çok sayıda ilaç için gelişen DNA metodları, proteomik ve gelişen metodolojilerin uygulanması tartışılacaktır.
PROTEİNG ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

COMPUTER APPLİCATİONS İN HYDRAULİCS

Ders Kodu

CVLE517

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ECOLOGY

Ders Kodu

BIOE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

FUNDAMENTALS OF ENERGY SYSTEMS OPTİMİZATİON

Ders Kodu

ENRE533

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OLASILIK VE İSTATİSTİĞE GİRİŞ

Ders Kodu

MATH205

Kredi

0

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Dersin amacı temel olasılık ve istatistik konularının verilmesidir. Bu derste teori ve uygulamaya birlikte yer verilmektedir. Dersin içeriği; değişken tanımına giriş, temel veri analizi, veri çeşitleri, veri düzenlemesi, frekans dağılım tabloları, örneklem, örneklem uzayı, olay tanımı, temel sayma yöntemleri, küme işlemleri, olasılık aksiyomları, olasılık kuralları, şartlı olasılık, toplam olasılık ve Bayes teoremi, bağımsız olaylar, rassal değişken tanımı, olasılık dağılım ve olasılık yoğunluk fonksiyonu, temel dağılımlar ve yığılımlı dağılım fonksiyonları, kesikli ve sürekli dağılım fonksiyonları, Binom, Hipergeometrik, Poisson, Düzgün sürekli, Normal, Gamma, Üstel, çok değişkenli dağılım fonksiyonları, dağılımı belli olan kesikli ve sürekli değişkenlerin ortalama ve varyans hesaplamarı, örneklem dağılımları, Merkezi Limit Teoremi’ni kapsamaktadır.
MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS

Ders Kodu

MISY523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM

Ders Kodu

BUSN558

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

HAZARDOUS AND TOXİC WASTES - TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

INDUSTRİAL WASTE TREATMENT

Ders Kodu

ENVE523

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Çeşitli endüstrilerden üretilen atıksuların kaynağı, özellikleri ve arıtma teknikleri. Endüstriyel atık suyun karakterizasyonu, arıtma ve yönetmeliklerin amacı. Atıksu miktarının tespiti. Süreçleri değiştirerek atıkların minimize edilmesi. Atıksu akışının ve değişkenliğinin modellenmesi. Dengeleme ve akış tasarımı. Fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçleri içeren birim işlemlerin tasarımı. Sedimantasyon, DAF ve filtrasyon yoluyla sıvı-katı ayrımı. Seçilen endüstrilerin atıksu arıtma tesisi proses akış diyagramlarının incelenmesi.
SPECİAL TOPİCS İN ENVİRONMENTAL SCİENCES

Ders Kodu

ENVS633

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencilerin ihtiyacına ve öğretim elemanının ilgisine göre çevre bilimlerine ilişkin çeşitli ileri düzey konular ele alınacaktır.
OPTİCAL IMAGİNG TECHNİQUES

Ders Kodu

BIOE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, ışık, floresan ve elektron mikroskobu ve görüntüleme de dahil olmak üzere, biyo-mühendislik alanındaki optik görüntüleme tekniklerinin teorisi ve temelleri üzerine derslere katılacaklar. “Optogenetik” gibi yeni ortaya çıkan teknikler de ele alınacaktır. Işık, floresan ve elektron mikroskoplarının kullanımında, öğrenciler tarafından hazırlanan örneklerle pratik uygulama yapılacaktır.
STATİSTİCS AND DATA ANALYSİS

Ders Kodu

BIOE505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Olasılık Teorisi: Deneyler ve sonuçlar; rasgele değişkenler, olasılık, olasılık yoğunluğu ve kütle fonksiyonları; koşullu olasılık, ortak olasılık. Bayes teoremi. Standart dağılımlar Dağılımların tahmini özellikleri: ortalama ve varyans, çarpıklık ve kurtosis. Deneysel verilerin dağılımlara uygunluğu: Chi-kare testi, normal dağılım testleri. İki popülasyon: karışım modelleri, t testleri, eşleştirilmiş ve eşleştirilmemiş. F-testleri. Bonferroni düzeltmesi; Varyans analizi (ANOVA). Parametrik ve parametrik olmayan istatistikler. Regresyon: Tek değişkenli ve çok değişkenli regresyon; doğrusal regresyonda anlamlılık testi; Pearson korelasyon katsayısı; kademeli regresyon; doğrusal olmayan regresyon. Örnekleme yöntemleri: Dağılımlardan örnekleme, Monte-Carlo yöntemleri, önyükleme. Zaman serileri: İşaretleme, zaman dizisi türleri, basit zaman dizisi tanımlayıcıları. Çapraz ve otomatik korelasyon. Eğilim kaldırma. Doğrusal filtreleme DFT ve uygulamaları. Çıkarım: Bayesian yöntemleri. Karar sınırları. Bayes ve sinir ağları. PCA ve KL dönüşümleri. MAP ve ML kararları.
MANAGEMENT SCİENCE

Ders Kodu

MISY555

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİON QUALİTY, PRODUCTİVİTY AND SAFETY

Ders Kodu

CVLE661

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

CONSTRUCTİN RİSK MANAGEMENT

Ders Kodu

CVLE662

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANIC CHEMISTRY

Ders Kodu

ENVE102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciden beklenen, organik bileşiklerin isimlendirilmesini yapabilmesi, temel yapı ve reaktivite ilişkileri tahmin edilebilmesi, temel organik bileşiklerini sınıflandırabilmesi ve basit sentez tasarımı yapabilmesi, bazı organik reaksiyon mekanizmalarını açıklayabilmesi ve stereokimyanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Dersin amacı, temel reaksiyon tipleri, alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tioller, karbonil grupları, aldehidler gibi organik bileşiklerin fonksiyonel grupların, reaksiyon mekanizmaları tanıtmaktır ayrıca ketonlar, karboksilik asitler ve bunların türevleri, aminler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ders notları, örenklemeler, gösterimler, örnek soru çözümleri, sınıf tartışmaları ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılmaktadır.
CONSTRUCTION TECHNOLOGY I

Ders Kodu

CVLE696

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIT PROCESSESS

Ders Kodu

ENVE302

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin özelliklerini tanımlayıp biyolojik atıksu arıtımına dahil işlemler hakkında temel bilgiler vermektir. Ders biyolojik atıksu arıtımında mikroorganizmaların görevleri, mikroorganizmaların sınıf ve içerikleri, bakteriyel büyüme kinetiği, aerobic (havalandırmalı) organik madde giderim işlemi ve aktif çamur sisteminin detayları, nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biyolojik fosfor giderimi hakkında temel bilgiler içermektedir. Askıda büyüme, tutunarak büyüme, arıtma havuzu ve lagünleri gibi farklı biyolojik sistemlerin detayları anlatılmaktadır. Ders notları ve sınıf tartışmaları kullanılarak teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken, örneklemeler ve örnek soru çözümleri aracılığı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yerinde gözlem yapmak için ders kapsamında atıksu arıtma tesisine teknik gezi düzenlenmektedir.
ENVIRONMENTAL ENGINEERING UNIT OPERATIONS

Ders Kodu

ENVE301

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere yüzey, yeraltı ve atıksularda bulunan kirleticilerin özellikleri ve bu suların arıtımında kullanılan işlemler hakkında temel bilgiler vermektir. Ders, reaksiyon kinetiklerini, reaktör çeşitlerini, ağırlık ve malzeme dengesini, havalandırma, karıştırma, koagulasyon, flokulasyon, çöktürme, filtreleme ve dezenfeksiyon işlemlerinin temel bilgilerini içermektedir. Durağan, sürekli karıştırmalı tank, ardışık sürekli karıştırmalı tank, boru tipi ve yukarı akışlı dolgu sütunu gibi farklı reaktör tiplerinin detayları anlatılmaktadır. Ders notları ve sınıf tartışmaları kullanılarak teorik bilgiler öğrencilere aktarılırken örneklemeler ve örnek soru çözümleri aracılığı ile teorik bilgiler uygulamada kullanılmaktadır. Bunlara ek olarak yerinde gözlem yapmak için ders kapsamında içme suyu arıtma tesisine teknik gezi düzenlenmektedir.
SIFIR EMİSYONLU %100 YENİLENEBİLİR KENTLERİN TASARIMI

Ders Kodu

ENRE537

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILI ÇEVRE

Ders Kodu

CVLE637

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

8
Bu ders, enerji tasarruflu ve sürdürülebilir binalar ve yapılı çevreler tasarlamak için gerekli bilimsel ve mühendislik becerilerini geliştirir. Ders, bina fiziği, gelişmiş doğal havalandırma, sürdürülebilir yapı malzemeleri, rasyonel su kullanımı, küresel enerji talepleri ve yenilenebilir/alternatif enerji teknolojileri, biyoiklimsel bina tasarımı, insan konforu algısı gibi geniş bir yelpazedeki ileri çevresel bina tasarımı yönlerini yanal olarak bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. Ders ayrıca mevcut bina tasarımı uygulamalarının hem sürdürülebilir hem de sürdürülemez yönlerine ilişkin örnekleri ve uluslararası politika çerçevelerinin sürdürülebilir çözümlere nasıl hem itici güç hem de engel teşkil edebileceğini göstermektedir. Ders, uluslararası çevresel tasarım projelerinin bireysel vaka çalışmalarını içermektedir. Mevcut sürdürülebilirlik sertifikasyon programları eleştirel bir şekilde sunulmakta ve tartışılmaktadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti  € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Yıllık Kayıt Ücreti € 295,00
  KDV Hariç

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.