Eğitim Fakültesi

Pedagojik Formasyon

Süre 1 Yıl
Başvur
isletme-lisans-programi isletme-lisans-programi özel eğitim öğretmenliği

Program Hakkında

Pedagojik Formasyon Programı üniversitemizde 2013 yılında açılmıştır. “Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’nun Eğitim Fakültelerini Yeniden Yapılandırma” kararı ile program Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesine alınmıştır. Programın amacı eğitim fakültelerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik yapmak isteyen öğrencilere formasyon eğitimi vermektir. Program etkili öğretmenlik davranışları kazanmış, öğretim ilke ve yöntemlerini bilen, bunları öğrenciyi merkeze alan bir eğitim anlayışıyla uygulayabilen, öğrencileri öğrenmeye ve başarıya güdülemeyi bilen, disiplinlerarası yaklaşımı benimsemiş, vizyon sahibi, problem çözme yeteneğine sahip, sosyo kültürel farklılıklara saygılı, din, dil, görünüş veya bireysel özellikler nedeniyle bireyler arasında ayrımcılık yapmayan, bireysel, toplumsal değerlere saygılı öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezun olan öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme ve gelişimin kendini gerçekleştirme sürecindeki yerini ve bu bağlamda bireysel ve toplumsal gelişim arasındaki bağı yorumlayabilen bireyler olarak yetişmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Olanakları

Pedagojik Formasyon Programının kadrosunu Eğitim fakültesinde görev yapan nitelikli öğretim üyeleri oluşturmaktadır. Program süresince öğrencilerimiz ile her türlü eğitim teknolojilerini kullanarak araştırmalara dayalı verimli bir öğretim yürütülmektedir. Tüm sınıflarımızda akıllı tahta bulunmaktadır. Akıllı tahtalar aracılığıyla öğretim üyeleri öğrencilerine derslerle bağlantılı videolar ve filmler gösterebilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz akıllı tahtaları kullanarak sunumlar yapmakta, projelerini grup arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Programda öğrenim gören öğrencilerimiz kuramsal derslerde öğrendiklerini, “Öğretmenlik Uygulaması” dersinde önceden belirlenen eğitim kurumlarında uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Öğrencilerimiz üniversitemiz kütüphanesinin sağladığı önemli bazı veritabanları sayesinde bilimsel kaynaklara rahatlıkla ulaşabilmekte ve yürüttükleri araştırmalarda kullanabilmektedir. Programda eğitim gören öğrencilerimiz fakültemizde yer alan bilgisayar laboratuvarında, öğretmenlik alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmektedir.

CIU Campus Students

Kariyer Alanları

Eğitim Bilimleri Bölümü, Pedagojik Formasyon Programından mezun olan öğrenciler, KKTC ve T.C. resmi ve özel okullarında, lisans programında eğitim aldıkları alanlarla ilgili öğretmenlik yapabilmektedir.

İletişim

Program Başkanı: Prof. Dr. Fatoş SİLMAN
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2720
E-posta: fsilman@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

PEGT501

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersi alan öğrenciler eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri açıklayabilirler. Ayrıca ders sonunda bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilirler. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda da tutum geliştirebileceklerdir.
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

Ders Kodu

PEGT502

Kredi

5

Teorik Saat

2

Pratik Saat

6

AKTS

8
Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. Öğretmenlerin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi (Sınıf yönetimi, ders planı, araç gereç, materyaller, yöntem, teknikler, konu alanı bilgisi, alan eğitimi bilgisi, iletişim, ölçme ve değerlendirme). Öğrencilerin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi, okulun fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi, okul yöneticilerinin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi. Öğretmen adayının yeterlilikleri ve değerlendirilmesi (ders planı, konu alanı yeterliliği, genel kültür, etkili öğretmen özellikleri).
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

PEGT503

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, hedefler ve hedeflerin belirlenmesi (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), içerik ve içerik düzenlemesi, belirtke tablosu hazırlama, öğretme ve öğrenme stratejileri, öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar), öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri (düz anlatım, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma gibi yöntemler), bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özellikleri.
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI

Ders Kodu

PEGT504

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

9
Temel kavramlar ve tarihsel süreç. Teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisi kavramları. Eğitim teknolojisinin yararları. “Neden eğitimde teknoloji?” sorusunun tartışılması. Öğretim analizi, öğretim araçlarına giriş: Yazı tahtası, akıllı tahta, tepegöz, opak projektör (episkop), slayt makinesi, elmo, radyo-teyp, televizyon, video, analiz ve içerik tasarımı (öğrenci analizi, teknoloji analizi, görev ve içerik analizi, kazanımların belirlenmesi) - ASSURE modeli, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ders Kodu

PEGT505

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve olgular, iyi bir ölçme aracında bulunması istenen özellikler ve nitelikler (güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi , ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, ölçme çıktılarını değerlendirme ve not verme.
ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

PEGT506

Kredi

4

Teorik Saat

3

Pratik Saat

2

AKTS

8
Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, alanla ilgili programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, vb). Öğretim ilkelerinin yöntem ve tekniklerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik etkinliklerde uygulanması, ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, üst düzey düşünme becerilerine (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme) yönelik etkinliklerin ilgili derslerde uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapılması, problem çözme ve edebî metinler arasındaki ilişkinin kavranması.
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

Ders Kodu

PEGT507

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersi alan öğrenciler, gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir.
SINIF YÖNETİMİ

Ders Kodu

PEGT509

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, sınıf yönetiminin temelleri, sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, sosyal bir sistem olarak sınıf, sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, sınıfta motivasyon ve öğrenme, sınıfta zaman yönetimi, sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, sınıfta lider olarak öğretmen, okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.
SEÇMELİ I

Ders Kodu

PEGTXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

SEÇMELİ II

Ders Kodu

PEGTXX1

Kredi

2

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programı belirlenen kontenjanlar çerçevesinde her dönem başvuru alır. 

Başvuru için Gerekli Belgeler:

  • Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi (Mezun)
  • KKTC kimlik kartı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf (3 adet)

Başvuru ve kayıt hakkında detaylı bilgi için:
KKTC Tanıtım Uzmanı Cemaliye Aligüllü
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2073
GSM: +90 548 858 96 47
E-posta: kktctanitim@ciu.edu.tr

Ödeme Şekli:
Peşin: 23900 TL + KDV
Taksitli: 1. Taksit 11950 TL + KDV  2. Taksit 11950 TL + KDV  
* Eğitim ücretlerine KDV dahil değildir.

Dekontun açıklama bölümünde:
Başvuranın Adı-Soyadı, KKTC Kimlik Numarası ve Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı kayıt ücreti olduğunun belirtilmesi gerekir. Aşağıda belirtilen hesap numaralarına ödeme yapılabilir. 

Garanti Bankası Hesap Numarası
Türk Lirası Hesabı
Banka Adı  Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
Şube Adı KKTC Lefkoşa Şubesi
Hesap Adı New Island Education Ltd.
Hesap Cinsi TRY
Şube Kodu 493
Hesap No. 6296762
IBAN No. TR59 0006 2000 4930 0006 2967 62
NovaBank Hesap Numarası
Türk Lirası Hesabı
Banka Adı NovaBank Ltd.
Şube Adı KKTC Lefkoşa Şubesi
Hesap No. 700005093