Meslek Yüksekokulu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı, bir iletişim mesleği olma özelliği ile kamu veya özel sektör ile bireyler arası verimli ve etkili iletişim kurabilecek, değişen iş dünyasının iletişim ihtiyaçlarına cevap verecek, insan merkezli ve uzun süreli ilişkiler kurabilecek, bu ilişkileri en iyi şekilde yönetebilecek ve de geliştirebilecek profesyoneller yetiştirmeyi hedeflemektedir. Eğitim dili İngilizce olan programımızda öğrencilerimiz, hem kuramsal hem de teknik bilgiler içeren dersler almaktır. Uygulamaya dönük dersler sayesinde öğrencilerimiz, gerek kuramsal bilgilerini gerekse bireysel yeti ve becerilerini geliştirebilmektedir. Programımızda zorunlu olan ve 30 iş gününü kapsayan yaz stajı, yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarda gerçekleştirilebilmektedir, bu sayede öğrencilerimizin halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğini uygulamada görmesi sağlanmaktadır. Programımız, öğrencilerimizin iletişim ve kitle iletişimi alanlarında sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilecek, becerilerini ve yeteneklerini yöntem bilgisi ile zenginleştirebilmiş halkla ilişkiler profesyonelleri olarak yetişmelerine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Eğitim Olanakları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programında öğrencilerimize eğitim müfredatı dışında eğitimlerine destek niteliğinde çeşitli kurum ve kuruluşlardan uzman kişiler davet edilerek sahip oldukları iş tecrübelerini ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşma olanağı sunulmaktadır. Öğrencilerimiz Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Kulübüne üye olabilmekte ve çeşitli etkinlikler düzenleme, farklı reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları tasarlama ve diğer iletişim odaklı çalışmalara katılma olanağına sahip olmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerimiz İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren UKÜ Haber Ajansı ve UKÜ Radyo ve Televizyon Stüdyosu’nda görev alma olanağı bulabilmekte, böylece halkla ilişkiler ve tanıtım mesleğinde başarılı olmak için büyük önem taşıyan yazma ve görsel anlatım becerilerini geliştirme şansına sahip olabilmektedir. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında doğrudan iş yaşamına katılabildikleri gibi, ilgili alanlarda 4 yıllık lisans bölümlerine devam edebilme olanağına da sahiptir.

halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Kariyer Alanları

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programını başarı ile tamamlayan mezunlarımız geniş iş olanaklarına sahip olmakla önemli bir avantaja sahiptir. Halkla ilişkiler bir iletişim yönetimi ve iletişim mesleği olması nedeni ile hem kamu hem de özel kurum ve kuruluşların bünyesinde barındırdıkları iletişim odaklı bölümlerde görev yapma şansına sahip olurlar. Program mezunları halkla ilişkiler şirketleri ve reklam ajansları; Medya kurumları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurumların kurumsal iletişim ve pazarlama bölümleri; sivil toplum örgütleri; siyasal kurum ve kuruluşlar; bankalar; hastaneler ve çeşitli kamu ya da özel kuruluşlarda görev alabilirler. Ayrıca, programdan mezun olan öğrenciler kamu ve özel kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde müşteri temsilcisi, pazarlama uzmanı ve satış danışmanı olarak da çalışabilmektedir.

İletişim

Meslek Yüksekokulu
Bilim ve Teknoloji Merkezi, ST256
Tel: +90 392 671 1111 Dahili:2751
Yüksekokul E-posta: secretary-voc@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
KİTLE İLETİŞİMİNE GİRİŞ

Ders Kodu

CMMS101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders yeni iletişim teknolojilerini de göz önünde bulundurarak öğrencilere medyanın yapısı ve işlevleri hakkında temel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ders, iletişim öğrencilerine yazılı ve dijital de dahil olmak üzere çeşitli medya endüstrilerinin temel niteliklerini aktaracak şekilde tasarlanmıştır. Kitle İletişimine Giriş dersi çerçevesinde, ayrıca, medyanın, yaşam biçimleri, kamuoyu, yönetişim ve işletmeler üzerindeki etkileri de ele alınmaktadır. Bu ders kitap, gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel kitle iletişim araçlarının tarihsel arkaplanına özel bir önem atfederek bu araçların toplumun günlük yaşamı ve ekonomi üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak da incelemektedir. Bunun yanı sıra iletişim sürecindeki temel öğeleri ve bu öğelerin medya ilişkileri açısından önemi de Kitle İletişimine Giriş dersinin ana konuları arasında yer almaktadır.
MEDYA OKURYAZARLIĞI

Ders Kodu

CMMS133

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
Bu ders öğrencilerin medya metinlerinin arka planında yer alan mesajları yeterli ve etkili bir biçimde incelemelerini, yorumlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayarak medya metinlerinin sosyal, kültürel ve politik etkilerine dair eleştirel bir anlayış geliştirmelerini hedeflemektedir. Derste, özellikle radyo ve televizyon programları, gazete haberleri, reklamlar, dergilerde yayınlanan makaleler ve filmler gibi farklı türlerdeki medya metinlerinin eleştirel bir bakış açısıyla analizlerini kapsayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu derste öğrenciler, medyanın anlam yaratma sürecinde nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edinerek, bu süreci anlamak ve analiz etmek için kullanılan eleştirel yaklaşım ve yöntemleri öğrenmektedirler. Bunlara ek olarak, medya analizine uygun olan eleştirel yazım yöntemlerine ilişkin bilgiler de ders kapsamında öğrencilere aktarılmaktadır.
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-I

Ders Kodu

ENGL141

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ders, kontrollü aktiviteler aracılığı ile öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeye fırsat sunmakta ve öğrencileri eğitim dili İngilizce olan müfredatları takip edebilmeleri için gerekli olan temel çalışma becerileri ile donatmayı hedeflemektedir. Ders, ayrıca, öğrencilere yeni edinilen bilgileri süzgeçten geçirme ve bu edinilen yeni bilgileri yeni durumlara nasıl uygulayabileceklerini öğrenme ve eleştirel düşünme için gerekli olan soru sorma becerilerini geliştirme fırsatı sunmaktadır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını gözden geçirerek anlamalarını kolaylaştırmak için ana fikir bulma, detayları ana fikirden ayırt etme gibi gerekli olan farklı stratejileri öğrenmelerini mümkün kılmaktadır.
BİLGİSAYARA GİRİŞ

Ders Kodu

ITEC110

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar, donanım, yazılım, ağ, web, internet, bilgisayar güvenliği gibi temel bilgisayar konuları hakkında bilgi vermenin yanı sıra e-ticaret, bloglar, wiki, RSS, sosyal ağ ve Google uygulamaları, sağlık sorunları, yeşil bilişim ve erişilebilirlik gibi diğer gelişmekte olan teknolojiler konusunda da öğrencileri bilgi sahibi yapmayı hedeflemektedir. Öğrenciler derste bilgi teknolojisi bağlamında etik ilkeler, yasalar ve yönetmeliklere ilişkin temel etik, yasal ve sosyal konuları da yorumlama fırsatı bulacaklardır. Derste öğrenciler, bilgisayar terminolojisine aşina olmalarının yanı sıra Microsoft Office uygulama programlarının bazılarını (Word Excel ve PowerPoint) birebir kullanarak rapor hazırlama, biçimlendirme, grafik ekleme gibi beceriler elde edebileceklerdir.
HALKLA İLİŞKİLERE GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD111

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders öğrencilerin halkla ilişkilerin çeşitli ilkelerini, stratejilerini, kavramlarını, kuramlarını, uygulamalarını ve tarihsel süreçleri konularındaki bilgi birikimlerini genişletmek ve bu konulardaki kavrayışlarını derinleştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu derste halkla ilişkiler mesleği günümüzde çok önemli bir yönetim fonksiyonu olan bir alan olarak irdelenir ve pazarlama ile reklamcılık gibi ilintili olduğu diğer alanlarla olan ilişkisi ele alınır. Bu derste ticari şirketler, devlet kurumları ve kar gütmeyen kurumlarda halkla ilişkilerin yerine getirdiği farklı işlevlerin yanı sıra doğru bir halkla ilişkiler stratejisinin etkili iletişimin kurulmasına, ikna ve rızanın sağlanmasına ve istenen yönde değişimin gerçekleşmesine yönelik katkısı tartışılacaktır. Öğrencilerden final projesi olarak kendi halkla ilişkiler kampanya planını oluşturmaları ve sınıfta sunmaları istenecek, böylece profesyonel hayata hazırlanmalarına katkıda bulunulacaktır.
SOSYOLOJİ

Ders Kodu

SOCY101

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Sosyolojiye giriş niteliğindeki olan bu ders, sosyoloji disiplinin doğası hakkında genel bir özet ile başlar ve toplumsal yaşamın yapılarının ve dinamiklerinin çeşitli yönlerinin incelenmesiyle devam eder. Sosyolojinin tarihi, kurucularının görüşleri ve modern sosyolojideki perspektifler derste incelenmektedir. Sosyolojideki araştırma yöntemleri ve teoriler incelenerek sosyolojik bakışın etrafımızdaki dünya hakkındaki bilgimize nasıl katkıda bulunacağının gösterilmesi dersin temel hedeflerinden biridir. Derste sosyolojinin temel konularından kültür, toplumsallaşma, medya ve kitle iletişim araçları, aile, eğitim, toplumsal tabakalaşma, kentleşme, toplumsal değişim, farklı sosyolojik perspektiften bakılarak işlenmektedir. Ders, farklı akademik alanlardan gelen ve farklı arkaplanlara sahip öğrencilere göre düzenlenmiştir. Derste işlenen konulara dair sınıf içi tartışma özendirilir ve tartışma dersin önemli bir parçası halini alır.
TÜRK DİLİ

Ders Kodu

TREG100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, dil ve anlatım gibi temel konuları inceler. Dersin ilk yarısında dil ve dille ilgili teorik alt zemin oluşturularak Türkçe imla kuralları öğretilir. Anlatım bozuklukları ve metin tamirinin ardından dersin ikinci yarısına geçilir. Dersin ikinci yarısında ise formal yazılar, özgeçmiş, dilekçe, köşe yazılarının dil ve üslup açısından değerlendirilmesi, yazılı anlatım türleri ve uygulama; Türkçe yapım ve çekim ekleri uygulamaları; Türkçe gramer yapısı; Türkçenin ses özellikleri gibi konular işlenir.
TÜRKÇE

Ders Kodu

TURK100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu ders, kendi ihtiyaçlarını Türkçe’yi kullanarak belirtmek isteyen yabancı öğrencilere Modern Türkçe hakkında kısa bilgiler sunmaktadır. Bu derste, öncelikle Türkçe ve İngilizce alfabeleri arasındaki farklar, özellikle İngilizce alfabede bulunmayan Türkçe harfler ve tüm harflerin telaffuzu, Türkçe’deki temel dilbilgisi ve cümle yapıları irdelenmektedir. Buna ek olarak, gerekli dilbilgisi ve kelime bilgisi farklı durumlarda şekillenen günlük hayata ilişkin aktivitelerle geliştirilecektir. Kendini Türkçe dilini kullanarak tanıtma, birilerini selamlama, iyelik sıfatlarını kullanarak sahip oldukları nesnelerden bahsetme, geniş zamanı kullanarak olumlu, olumsuz ve soru cümleleri oluşturma, saatleri söyleme, kendi zaman çizelgeleri hakkında konuşma, nesnelerin yerini tarif ederken işaret zamirlerini kullanma, aile üyelerine ilişkin kelimelere aşina olma konuları bu ders çerçevesinde öğrenciye kazandırılacaktır.
İkinci Dönem
YENİ MEDYAYA GİRİŞ

Ders Kodu

CMMS104

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
YENİ MEDYAYA GİRİŞ
OKUMA VE YAZMA BECERİLERİ-II

Ders Kodu

ENGL142

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders, ENG 101 kodlu dersin devamı niteliğindedir. Ders öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve çalışma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Derste, venn şeması kullanılarak karşılaştırma ve kıyaslama, komposizyon yazımı desteklenmektedir. Buna ek olarak, kompozisyon yazımı için gerekli bağlaçların öğrenilmesi dersin amaçlarındandır. Ayrıca, öğrenciler derste fikir ve olgusal gerçek cümleler arasındaki farkı ve karşı görüş ve onu çürütmek için kullanılan cümlelerin nasıl yazıldığını öğrenerek, dört paragraflık eleştirisel komposizyon yazabileceklerdir. Böylece, öğrenciler karşılaştırma ve kıyaslama komposizyonu ile eleştirisel komposizyonun farkını ayırt edebileceklerdir. Ayrıca, öğrenciler istenilen konularda sunum tekniklerini kullanarak, sunum yapacaklardır. Buna ilaveten, bu ders öğrencilerin çeşitli okuma parçalarını okuyarak özetleyebilme ve okuma stratejilerini kullanarak, parçadan sonuçlar, anlamlar çıkarmaları hedeflenmektedir.
DİJİTAL UYGULAMA

Ders Kodu

GRDE108

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Temel olarak dijital teknolojiye giriş niteliği taşıyan bu ders, görsel imgeleri dijital ortamda yaratma, yeniden üretme ve yaymayı içerir. Grafik tasarım alanında kullanılan başlıca çizim ve görüntü işleme programları üzerinde çalışılır. Öğrenciler yaratıcı görsel iletişim uygulamalarında karşılaşacakları dijital araçlar ve terminolojiye alışırlar. Projelere verilen eleştiri, gösterim ve tartışma yoluyla, öğrenciler teknolojiyi bir sanat ortamı ve tasarım stratejisi olarak kullanmayı deneyimlerler. Dersin amacı ağırlıklı olarak Adobe Photoshop programının temel tekniklerini araştırmak, denemek ve işlevsel biçimde öğrenmektir. Öğrencilerin Adobe Photoshop konusundaki merakı için ideal bir derstir; katman kullanma teknikleri, temel fotoğraf yenileme işlemleri, foto manipülasyon ve renk çeşitlemeleri ve kullanımı da öğrenilir.
MEDENİYET TARİHİ

Ders Kodu

HIST100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu dersin amacı tarih boyunca gelişen medeniyetleri ana hatlarıyla anlamak ve anlamlandırmaktır. Uygarlık, tarih ve tarih öncesi gibi kavramlar tartışıldıktan sonra, derste ilk uygarlıkların ortaya çıkmasını zorlayan koşullar ve bu koşulların insanlığın gelişmesindeki etkileri de incelemektedir. Derste esas olarak, ilk uygarlıklar; sırası ile Mezopotamya, Mısır, Ege, Klasik Yunan, Helenistik, Roma, Hint ve sonrasında Çin uygarlıkları incelenmektedir. Bu uygarlıkların temsil ettiği siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel kurumlar ve bunlara ek olarak fikrî gelişmeler de medeniyet tarihi dersinin diğer odak noktalarını oluşturmaktadır. Siyasal ve toplumsal yapı, dinsel inanış ve kurumlar, aile yapısı, ekonomik faaliyetler, bilim, sanat ve felsefe bu derste üzerinde önemle durulan diğer konulardır.
REKLAMCILIĞA GİRİŞ

Ders Kodu

PRAD112

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu ders reklamcılığı çağdaş toplumlarda önemli işlevleri olan bir iletişim türü olarak ele almayı ve öğrencilere tanıtmayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler reklamın değişik boyutlarıyla, örneğin ekonomik bir güç olarak ya da önemli sosyal etkileri olan bir kültürel temsil biçimi olarak oynağını roller açısından irdeleyecek, ve çeşitli diğer işlevlerini tartışacak. Bu derste öğrencilerden değişik türlerde reklamları analiz etmeleri ve tartışmaları istenecek, ilgili okumaları ve izlemeleri yapmaları beklenecektir. İnteraktif bir sınıf atmosferi ve yaratıcı bir öğrenme ortamında gerçekleşmesi hedeflenen bu derste öğrenciler reklama sadece marka sadakatini güçlendiren ve ürün tüketimini motive eden bir pazarlama aracı olarak değil, aynı zamanda çağdaş popüler kültürün ayrılmaz bir parçası olan kültürel bir ürün olarak bakma şansına sahip olacaklardır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
PSİKOLOJİ

Ders Kodu

PSYC110

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

6
Bu dersin amacı, psikoloji biliminin kapsadığı geniş bir yelpazeye giriş sağlamaktır. Bu dersin sonunda öğrenciler, davranışları incelemek için kullanılan temel teorileri ve araştırma yöntemlerini bilir. Bunlara psikolojik işlevlerin, duyumun, algılamanın ve farklı bilinç durumlarının biyolojik temelleri dahildir. Bilişsel konulara ek olarak, ders sosyal, gelişimsel ve klinik psikolojiye bir giriş sağlar.
MODERN TÜRKİYE TARİHİ

Ders Kodu

TARH100

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

2
Bu derste, Osmanlı devlet ve toplum yapısı, devletin dağılmasına yol açan etkenler, Osmanlı modernleşmesi; Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve Sevr Anlaşması; partiler ve cemiyetler, Mustafa Kemal öncülüğünde ulusal direniş örgütlenmesi ve Kurtuluş Savaşı, Havza ve Amasya Genelgeleri, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM’nin açılışı, isyanlar, düzenli ordunun kuruluşu ve savaşlar; Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması; Siyasal alanda devrim, devlet ve toplumun laikleşmesi, saltanatın kaldırılışı, cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması; 1921 ve 1924 anayasası, anayasal değişiklikler; Şeyh Sait İsyanı; çok partililik deneyimi, hukukta laikleşme ve modernleşme, eğitim ve kültürde millileşme ve laikleşme, Atatürkçülük ve Atatürk’ün 6 ilkesi, Atatürk dönemi Türk dış politikası(1923-1938) konuları işlenir.
Üçüncü Dönem
PAZARLAMA VE TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI

Ders Kodu

BUSN365

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

3
Tüketici davranışlarının temel ilkelerini irdeleyen bu ders, tüketicilerin karar alma süreçlerini incelerken, bu süreçte rol oynayan iç ve dış faktörlerin anlaşılması için bir çerçeve sunar. Ders kapsamında öğrenciler tüketici davranışlarının gelişimini inceleyecek ve yeni iletişim teknolojileri ile medyanın tüketicilerin davranışlarının anlaşılması ve bu davranışlara yön verilmesindeki etkileri ile kullanılan güncel pazarlama yöntemlerini öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler tüketicilerin satın alma süreçlerini ve bu süreçleri etkilemede kullanılan pazarlama yöntemlerini irdeleyecek ve tüketici davranışlarını öğrenmenin önemini kavrayacaktır. Bu derste tüketici davranışları alanındaki temel kuramsal bilgi ve terminolojilerinin öğretilmesinin yanı sıra, iletişim ve pazarlama odaklı bakış açısından, tüketici davranışları konusunda stratejik düşünme ve uygulamalar incelenecektir.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK

Ders Kodu

COMM331

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine bir giriş niteliği taşıyan derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı ayrıntılarıyla karşılaştırarak örnekler üzerinden incelemektedir.
YAZ STAJI

Ders Kodu

PRAD100

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

6
Reklamcılık ve Halkla İlişkiler öğrencilerinin mezun olabilmeleri için yapmaları gereken iki yaz stajından ilkidir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünce alınan karar ve düzenleme uyarınca her iki staj en az 20 iş günü yapılmalıdır. Bu ilk yaz stajı öğrencilerimize Halkla İlişkiler mesleğiyle profesyonel ortamda tanışma ve kampanya tasarımı, özel etkinlik organizasyonu ve kamu bülteni yazma gibi halkla ilişkilerin çeşitli alanlarında yeteneklerini geliştirme fırsatı sunacaktır. Öğrenciler bölümleriyle işbirliği içinde staj yerlerini tespit ederler, kabul yazılarının temininden sonra da hem kendilerinin hem de staj yapacakları kurumdaki yöneticinin doldurması gereken bir staj dosyasını fakülte sekreterliğinden alırlar. Staj tamamlandıktan sonra, stajın başarısını değerlendirmek ve staj sırasında öğrencilerin yaşadığı deneyimi öğrenmek amacıyla, en az iki fakülte hocasının öğrencileri tek tek dinlediği bir mülakat düzenlenir.
REKLAMDA YAPIM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

PRAD311

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

4
Bu ders öğrencilere tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaran özgün bir tarzı yakalamış olan yaratıcı reklamların yapım süreçlerini öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Ders kapsamında öğrenciler reklam yapımında geçerli terminolojiyi ve temel kavramları öğrenecek ve çeşitli mecralar için reklam yapımının temel aşamalarını, farklı yapım tekniklerini ve süreçlerini irdeleyeceklerdir. Reklamcıların, tüketicilere vermeyi amaçladıkları mesajı nasıl güçlü bir şekilde ilettiklerini ve temel misyonları olan ikna etmeyi nasıl sağladıklarını anlamak amacıyla kullandıkları farklı teknikler bu ders kapsamında öğrencilere tanıtılır. Böylece reklam yapımında kullanılan çeşitli yapım teknikleri, reklam yapımının öncesi, sırası ve sonrası aşamaları irdelenir. Ayrıca reklamın başarısını etkileyen çeşitli görsel uygulamalar, örneğin çerçeveleme, renk, kurgu ve özel efektler incelenir ve reklamda çok önemli yeri olan ses ve müzik gibi öteki unsurlar ele alınır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

PRADXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE
GRAFIK ÜRETİM TEKNİKLERİ

Ders Kodu

VICD403

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

3
Grafik Üretim teknikleri, öğrencilerin grafik üretim sürecinde kullanılan farklı teknikler konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu doğrultuda derste, baskı teknolojisinin tarihçesi ve gelişim süreci gibi kavramsal konuların yanı sıra baskı türleri, renk ayrım sürecindeki temel unsurlar, tasarımı baskıya hazır hale getirme süreci, matris, kesme ve birleştirme yöntemleri gibi teknik konulara da yer verilmektedir. Derste ayrıca, görüntü düzenleme, elektronik dosya yönetimi ve formatlama, kağıt ve diğer alternatif baskı malzemeleri, renk yönetimi ile temel basım teknikleri gibi konular, grafik tasarım uygulamalarındaki etkileri bağlamında ele alınmaktadır. Derste yürütülen çalışmalarda öğrencilerin geçmiş derslerde edindikleri teorik ve pratik bilgi ve becerilerini kullanmaları beklenmektedir
Dördüncü Dönem
İLETİŞİM HUKUKU VE ETİĞİ

Ders Kodu

CMMS242

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders iletişim hukuku ve etiğine odaklanan bir derstir. Derste iletişim hukuku ve iletişim etiğiyle ilgili konularındaki temel kavramların, sorunların tartışılmasının yanı sıra özgül vaka analizlerine de yer verilmektedir. Bu çerçevede ders, belirli ülkelerdeki iletişim etiği ve hukukuna ilişkin daha ileri düzeyli tartışma ve analizleri yapabilmek için, bilimsel bir temel oluşturma adına, inceleme konularına etikle ilgili felsefi soruşturmalarla başlamakta ardından iletişim alanında çalışan profesyonelleri doğrudan etkileyen konuları ayrıntılarıyla ele almaktadır. Haber manipülasyonlarına, hakikat, özel hayatın ihlali, gizli reklam, klişeler, tabuların yıkılması, güncel olaylara ilişkin haberlerin analizleri, medyada yayınlanan kamuoyu araştırmaları, karalama, telif hakları gibi konulara yer veren ders, belirli ülkelerdeki medya kuruluşlarını şekillendiren hukuki düzenlemeleri anlayabilmek için temel hukuk bilgisini de öğrencilere aktarmaktadır.
İLETİŞİMDE SOSYAL MEDYA

Ders Kodu

CMMS254

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Bu ders 21. Yüzyılın iletişim ortamları olarak bilinen Facebook, Twitter, YouTube da dahil olmak üzere sosyal medya olarak bilinen bilgisayarla sağlanan iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışı, gelişimi ve tarihini inceler. İletişimde Sosyal Medya dersi kapsamında, çeşitli medya araçları ve onların mevcut medya ortamındaki uygulamaları üzerinde durulur ve sosyal medya kullanımındaki güncel alışkanlıklar tartışılır. Bu ders ayrıca sosyal medyanın kişilerarası ilişkiler, aktivizm, markalama, politika ve haber ortamı üzerindeki etkisini eleştirel şekilde değerlendirmek için teknolojik çalışmaları, iletişim teorisini ve kültürel çalışmaları içeren ilgili sosyal teorileri inceler. Bu ders, ayrıca, içerik üretme ve sosyal medya aracılığı ile yürütülen iletişim çalışmalarında hedeflenen etkiyi yaratacak içeriği oluşturma sürecine dair konuları da kapsamaktadır.
REKLAMDA YARATICILIK

Ders Kodu

PRAD324

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

5
Bir reklamı yaratıcı yapan şey nedir sorusuna odaklanan bu ders, öğrencilerin yaratıcılık olmadan etkili reklam olamayacağını kavramasına yardımcı olur. Bu derste yaratıcılık kavramı çeşitli boyutlarıyla irdelenir ve yaratıcı tarz ve yaklaşımların kullanıldığı farklı reklam türleri incelenir. Bu amaçla dönem boyunca öğrenciler çeşitli reklamları inceleyecek ve yaratıcılık açısından eleştirel değerlendirmeler yapacaklardır. Derste yapılan kuramsal tartışmalar ve profesyönel reklam analizlerinin yanı sıra her öğrenci kendi reklamlarını tasarlama ve sunma şansına sahip olacak ve bu sayede yaratıcı bir fikirle ortaya çıkmanın zorluğunu deneyimleyebilecektir. Bu dersin sonunda öğrencilerin reklamda yaratıcılığın neden bu denli hayati bir öneme sahip olduğu konusunda net fikir sahibi olmaları hedeflenir.
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
Alan Seçmeli

Ders Kodu

PRADXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

5
Alan Seçmeli
ÜNİVERSİTE SEÇMELİ

Ders Kodu

UNIEXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

4
UNIVERSITY ELECTIVE

Seçmeli Dersler

ETKİLİ KONUŞMA

Ders Kodu

PRAD122

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere topluluk önünde dinamik ve etkili konuşmayla ilgili temel ilkeleri ve faktörleri öğretmek üzere tasarlanmıştır. Bu ders, öğrencilere konuşma becerileri ve deneyimlerinin artması yönünde gerek kuramsal bilgiler verir, gerekse uygulama şansı tanır. Ayrıca bu derste sadece konuşma değil aynı zamanda dinlemenin de önemi vurgulanarak öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmek de amaçlanır. Böylece öğrenciler dinledikleri sunumları düşünerek, değerlendirerek ve eleştirel süzgeçten geçerek dinleme becerilerini geliştirme imkanı bulur. Bu ders öğrencilere, kendilerini tehdit altında hissetmedikleri bir ortamda, hem sınıf arkadaşlarından hem de öğretim elemanından yapıcı geri bildirim alabilecekleri bir dizi konuşma hazırlama ve topluluk önünde sunma imkanı verir. Böylece öğrenciler hem kendilerinin hem de sınıf arkadaşlarının konuşmalarını interaktif bir ortamda dinleyip değerlendirme ve etkili konuşma kriterlerini göz önünde tutarak eleştirel bir irdeleme yapma şansı bulurlar.
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK-I

Ders Kodu

CMMS231

Kredi

3

Teorik Saat

2

Pratik Saat

2

AKTS

6
Bu ders, fotoğrafçılığa, fotoğraf tarihine, fotoğrafın estetik ve temel tekniklerine giriş niteliği taşıyan bir derstir. Ders, fotoğrafa ilişkin kuramsal yaklaşımların ve fotoğraf tarihine ilişkin önemli gelişmelerin incelendiği teorik dersler ile pratik uygulamaların söz konusu olduğu fotoğraf gezilerine de yer vermektedir. Öğrenciler çok farklı konu ve alanları kapsayan fotoğraf gezilerinde gerçek çekim süreçlerine katılma imkanı bulabilmektedirler. Öğrencilerin bu çerçeve içerisinde fotoğrafçılığın tarihsel ve estetik gelişimine ilişkin bilgiler edinmelerinin yanı sıra, daha iyi fotoğraf çekebilmeleri için, zorunlu teknik becerileri de kazanmaları beklenmektedir. Ders, ayrıca, dijital teknolojilerin devasa gelişimi ve fotoğraf sanatı üzerindeki etkilerini de incelemekte, bu çerçevede, dijital ve analog fotoğrafçılığı detaylı karşılaştırmalı örnekler üzerinden incelemektedir.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

KKTC vatandaşı aday öğrenciler ile KKTC’de lise eğitiminin tamamını tamamlamış T.C. vatandaşı öğrencilere yönelik düzenlenen UKÜ Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nda gösterdikleri başarı ve tercih ettikleri programlar doğrultusunda lisans programlarına yerleşirler.

Sınavda başarı gösteren öğrenciler, kayıt işlemlerini KKTC Tanıtım Ofisi’nden yapabilirler.

Lisans programlarımıza başvurularınızı online olarak direkt başvuru portalı üzerinden yapabilirsiniz.  Bilgilerinizi doğru bir şekilde doldurun ve başvuru formunun son sayfasında listelenen tüm gerekli belgeleri yükleyin. 

Gerekli belgeler;

  • Doldurulmuş başvuru formu,
  • Yüksek/İkincil Sertifika veya eşdeğerleri (ör. O/A'Level, WAEC/NECO)
  • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
  • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
  • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

UKÜ, lisans programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Aday Öğrenciler

  • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.