Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, tüm dünyada ve ulusal düzeyde ihtiyaç duyulan yeni jenerasyon araştırmacılar ve eğitimciler yaratmayı amaçlamaktadır. Program, yalnızca özel sağlık ve emniyet kurallarına ilişkin öngörü yeteneklerini sağlamakla kalmamakta, aynı zamanda bölgesel ve kültürel farklılıklar ile ilişkili riskleri de göz önüne almaktadır. Böylece, program mezunları ulusal düzeyde sağlık ve emniyet programlarının hazırlanmasında öncü rol oynayacaklardır. Program, aynı zamanda sağlık ve emniyet normlarının, risklerinin ve gerekli önlemlerin dikkatli bir biçimde fabrikalarda, tesislerde, hastanelerde ve emniyet riskleri ile ilişkili tüm alanlarda ve çok disiplinli mesleklerde çalışan uzmanların yeteneklerine entegre edilmesini içerecektir. Seçilmiş üst düzey teorik derslerin sağlanacak olması bilgi ve becerileri sağlamlaştıracak olup öğrenci tarafından seçilecek konuda doktora tezinin hazırlanması sağlık ve emniyet alanlarında yeni girişimci araştırmacı adayların çoğalmasına katkıda bulunacaktır.

Eğitim Olanakları

İş sağlığı ve güvenliği derslerinin insan faktörünü merkeze alacak şekilde verilmesi sayesinde ortaya güçlü ve çok disiplinli bir eğitim çıkacaktır. Program kapsamında önerilen dersler yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı olmayacak, aynı zamanda araziye veya işyerlerine gidilerek gerçek zamanlı uygulamalara da ağırlık verilecektir. Eğitim kapsamında, firmalarda emniyet performansı ve emniyet kültürü ile aynı zamanda tüm altyapılarda ve risk iletişiminde insan faktörü ve emniyet kültürleri verilecektir. Öğrenciler aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk içeren fabrikaları ve benzer işyerlerini ziyaret etme olanağı bulacaklar ve bu işyerlerinde kapsamlı bir risk değerlendirme raporunun hazırlanış yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır. Bireysel olarak hazırlanacak projeler, emniyet kültürünün oluşmasında ve sağlamlaşmasında yardımcı olacaktır. Her zaman için, ilgili teknoloji laboratuvarları tüm doktora öğrencilerinin hizmetinde olacaktır.

ciu-occupational-health-safety-phd

Kariyer Alanları

İş Sağlığı ve Güvenliği Doktora Programı, iş sağlığı ve güvenliği konularında derin bilgi sahibi olmayı amaçlayan profesyoneller ve bireyler için ideal bir programdır. Özellikle günümüzde, ülkedeki geçerli yasa ve yönetmelikler tüm işyerlerinde bir İş Sağlığı ve Güvenliği raporunun hazırlanmasını ve doğru biçimde uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, özellikle bu programdan mezun olan bireyler yalnızca bu özellikleri nedeni ile bile işe alınabileceklerdir. Söz konusu işyerlerinde halen çalışıyor konumda iseler yine bu özellikleri nedeniyle gereklilikleri ve varlıklarının önemi ikiye katlanacaktır. Program kapsamında alınacak eğitim sonucunda, araştırmacı, eğitimci veya yönetici olarak iş sağlığı ve güvenliği konularında tam bilgi ve beceriye sahip yetkin mezunlar verilecektir. Böylece, ilgili program mezunları yalnızca Devlet kurumlarında değil aynı zamanda özel sektör kurumlarında da görev alabilecek üst düzey araştırmacı veya danışman olabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA

Ders Kodu

ISAG601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu ders kapsamında öncelikle yangının tanımı yapılacak ve yangının meydana gelmesinde etkin olan değişik parametreler üzerinde durulacaktır. Bu parametrelerin her birisi de kendi içerisinde kapsamlı olarak incelenecektir. Daha sonra, yangının nedenleri işlenecek ve hangi koşullar altında yangın olasılığının arttığı üzerinde durulacaktır. Bu olasılık artışına neden olacak koşulların ortadan kaldırılması bağlamındaki yangın güvenliği uygulamaları detaylı biçimde tartışılacak ve örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Ülkede geçerli olan Yangın Yönetmeliği detaylı olarak incelenecek, dış ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırılacak ve olumlu / olumsuz ile yeterli / yetersiz bölümlerine karşılık revize maddeler önerilecektir. Yangınların meydana gelmesi durumunda yapılması gereken organizasyonlar ve haberleşme teknikleri üzerinde durulacaktır. Yangından korunma yöntemleri, üç dakikanın önemi, patlamalar ve nedenleri de işlenecektir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ISAG6X1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ISAG6X2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SABL601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

FELS601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
TEHLİKELİ MADDE VE ATIK MADDE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ISAG602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT
SEMİNER

Ders Kodu

ISAG690

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

0
Tez ve yayın çalışmaları için hazırlık süreci ve sunum sürecinin belirlenmesi çalışmaları değerlendirilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

ISAG6X3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

ISAG600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlamasını takip eden dönemlerde alacağı bu ders, tezle ilgili araştırma ve sonucunda yazma faaliyetlerine yönelik bir derstir. İş Sağlığı ve Güvenliği konuları arasından seçilen bu tezin yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamayı da kapsamasına ve yöntem geliştirme ve iyileştirme içermesine ve ortaya atılan fikrin ve önerinin kullanılabilir olmasına ve test edilebilmesine itina gösterilir. Doktora tezi, yeterlilik sınavından başarılı olmayı gerektirmektedir ve tez çalışması süresince Danışmanın belirleyeceği sıklıkta (en az 4 adet) gelişim raporları hazırlanacak ve görüşmeler yapılacaktır. Gelişim raporları, tezin hangi aşamada olduğunu, varsa gecikmelerin nedenlerini ve yine kaybedilen zamanın nasıl telafi edileceği gibi bilgileri içerecektir.
YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

ISAG695

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Tüm zorunlu ve seçmeli derslerin ve seminerin başarılı bir biçimde tamamlanması ertesinde, öğrencinin Doktora tezine başlama yeterliliğine ulaşıp ulaşmadıkları konusunda bir karar üretilmelidir. Bu kararın üretilebilmesi için, öncelikle ikisi Üniversite dışından olmak üzere konunun uzmanlarından oluşan beş kişilik bir jüri kurulmaktadır. Bu jüri üyelerince hazırlanan yazılı bir sınav hazırlanarak yapılmakta ve sınavda öğrencinin başarı düzeyi ölçülmektedir. Yazılı sınavda jüri tarafından başarılı bulunmaları halinde, öğrenciler sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınav kapsamında, gerek genel iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekse planladıkları çalışma konularında yöneltilen sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Sözlü mülakatta da başarılı bulunmaları ertesinde, öğrencilerin doktora tezine resmi olarak başlamalarına onay verilmektedir.

Seçmeli Dersler

RİSK ANALİZİ VE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ISAG624

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Derste işlenecek olan başlıca konular, Risk yönetiminin dünü, bugünü ve geleceği, kalitatif risk değerlendirme teknikleri, kantitatif risk değerlendirme teknikleri, risk analizi, risk değerlendirme uygulama alanları, risk değerlendirmenin önemi, hizmet sektöründe risk değerlendirmesi, belirsizlik altında karar verme ve risk değerlendirme, iş hayatında risk faktörleri, proje risk yönetimi, risk kontrol teknikleri iş kazası, meslek hastalığı ve diğer acil durumların tanımı, tehlike ve risk kavramları yasal mevzuat, denetim ve kontrol, yorumlama risk analizleri, risk analiz yöntemleri karar matriksi yöntemi, hata ağacı analizi yöntemi, hata türü etki analizi yöntemi, kontrol listesi yöntemi eğer olursa yöntemi, olay ağacı analizi yöntemi neden sonuç analizi risk analiz raporlarının hazırlanması çözüm önerileri, planlama, bütçeleme, denetim ve kontrol formlarının hazırlanması kurulların oluşturulması, raporlama iş kazalarının incelenmesi, bilirkişilik.
TAŞIMA, İLETİM VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ

Ders Kodu

ISAG603

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ

Ders Kodu

ISAG609

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında, endüstriyel toplum konusu ana tema olarak işlenecektir. Öncelikle iş etüdü ve ergonomi konusu masaya yatırılacaktır. Bu kapsamda, insan ve makine sistemleri detaylı olarak incelenecek, insan merkezli bir yaklaşımın sergilenmesine ise özel önem gösterilecektir. Özellikle insan çalışması ve özellikleri üzerinde kapsamlı biçimde durulacaktır. Bunların yanı sıra, iş organizasyonu, fiziksel ergonomi, çalışma yeri tasarımı ve yerleşim düzenlemesi gibi konular öğrencilere aktarılacaktır. Bunların her biri için de ayrı ayrı örnekler yapılarak öğrencilerin benzer çalışmalara adapte olmaları temin edilecektir. Yine öğrencilerle uygulamalı olarak yapılacak çalışmalardan birisi de ergonomik değerlendirme kontrol listesinin özellikleri ve uygulanmasıdır. İş etüdü ve ergonominin iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi her aşamada ortaya konacaktır.
MESLEK HASTALIKLARI

Ders Kodu

ISAG607

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Ders kapsamında, meslek hastalıkları detaylı biçimde incelenecektir. Bu bağlamda en çok rastlanan meslek hastalık türlerinden olan akciğer hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, şiddetli travmalara neden olan hastalıklar, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kayıplarına ilişkin hastalıklar, dermatolojik hastalıklar ve psikolojik hastalıklar detaylı biçimde tartışılacaktır. Bu hastalıkların işyerlerinde nasıl süreç içerisinde gelişerek kalıcılaştığı, tam olarak ne şekilde meydana geldiği ve yine işyerlerinde meslek hastalıklarını oluşturan faktörler ayrı ayrı ve detaylı olarak İncelenecektir. Aynı zamanda meslek bağlantılı bu hastalıkların her birinin ayrı ayrı önem dereceleri de tartışılacaktır. Yine ders kapsamında, işyerlerinde rastlanan farklı meslek hastalıklarını önlemek için alınacak tüm tedbirler ayrı ayrı irdelenecektir.
İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Ders Kodu

ISAG626

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste iş sağlığı ve güvenliği yasasının amacı ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olmak, toplu beslenme sistemlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin görevleri, sorumlulukları hakkında bilgi vermektir. Öğrenciler işyerindeki hak ve yükümlülükler hakkında bilgi sahibi olur, işverene ve işçilere bilgi verir, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını takip eder ve yorumlar, iş güvenliği ve sosyal güvenlik mevzuatı hakkında bilgi sahibi olur. Bu derste iş kazası modelleri ve meslek hastalıklarının türleri, iş sağlığı ve güvenliğinin sosyal ve ekonomik boyutu, yasal boyutu, iş hijyeni ve kişisel koruyucu donanım tartışılacaktır. Derste iş sağlığı ve güvenliğinin temel ilkeleri, tarihsel gelişimi, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği ültürünün nasıl geliştirilebileceği ele alınacaktır.
İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ YAKLAŞIMLAR

Ders Kodu

ISAG614

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında iş sağlığı ve güvenliği üzerine mühendislik yönüyle yaklaşımlarda bulunulacaktır. Bu bağlamda, temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin yanı sıra bu konudaki tüm yaklaşımlar da paylaşılacaktır. Öğrenciler iş güvenliği mühendisliğini derinlemesine öğrendikten sonra, ileri yaklaşımlar üzerine fikirlerini belirteceklerdir. İş sağlığı ve güvenliğinin üç temel tarafı konumundaki çalışanlar, işletmeler ve kamu yönetiminin ayrı ayrı ve süreç içinde değişen algıları kapsamlı olarak irdelenecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki kayıplar, bu amaçla yapılan yatırımlar ve bu kapsamdaki sürekli artan kamu harcamalarının her h üç tarafça önem kazanması ve bunun sonuçları kapsamlı biçimde irdelenecektir.. Diğer yandan işçi sağlığı ve güvenliğinin uygulama boyutunda etkililik ve etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların konuya ilişkin algılarının doğru yönlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ

Ders Kodu

ISAG615

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin kapsamında, felaket ve acil durum yönetimi kapsamlı olarak irdelenmektedir. Bu bağlamda, öncelikle afet ve endüstriyel kaza durumları, yangın, deprem, sel ve diğer afetler üzerinde durulacaktır. Daha sonra, kaza nedenleri, acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar ve yardım isteme konuları irdelenecektir. Yine ders kapsamında işlenecek olan konular arasında yardım İsteme, araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, seçilen bu kalemlerin kullanılması ve hazırlanması, ilk yardım bilgisi, harita, pusula ve telsiz bilgisi, emniyet kemeri ve ipten sedye yapımı, makara sistemleri, tahliye yöntemleri, kurtarma teknikleri, arama organizasyonu ve arama yöntemleri yer alacaktır.
ULUSLARARASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUŞLARI

Ders Kodu

ISAG627

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste Global ölçekte iş sağlığı ve güvenliği konusunda hizmet veren organizasyonları tanıtmak, verdikleri hizmeti öğrencilere anlatılacaktır. Bu organizasyonlar arasında İSG konusunda gelişmiş ülkelerde kurallar koyan standartları belirleyen kuruluşlar (örneğin OSHA, ) ile uluslararası alanda limitler geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği konularının gelişmesine katkı koyan, kazaların ve meslek hastalıklarının istatistiklerini tutup sonuçları yayınlayan resmi kuruluşlar ( ILO, WHO), çeşitli ülkelerin resmi kuruluşları (HSE) ve İSG konusunda denetlemeler yapan, denetim kuralları geliştiren organizasyonlar (Örneğin ISSA, IALI) ile İSG konusunda sınavlar ve değerlendirmeler yapıp sertifika veren kuruluşlar. (IOSH) İSG yönetim sistemleri konusunda yeterlilik sertifikası veren çeşitli özel kuruluşlar ile bunların üst kuruluşlar ile ilgili bilgiler verilecektir.
İŞ SAĞLIĞINDA İLETİŞİM

Ders Kodu

ISAG630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste iletişimin tarifi ve çeşitleri, kişilerarası iletişimin tanımı, önemi, şartları ve özellikleri, İletişim sürecinde anlaşım ve uzlaşma sözlü iletişim, yazılı iletişim, dinleme ve anlama becerisi, empati yaklaşımları, empati yoksunluğu ve sosyal beceri olarak empati meslek hayatında iletişim, teknolojik araçlarla iletişim, insanlar açısından anlaşmazlıkların sosyo psikolojik nedenleri, örgütsel iletişim ve örgütsel iletişim modelleri. haberleşme kavramı ve önemi, çatışma ve çatışmanın yönetimi, kriz yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi ve toplantı yönetiminin önemi acil durumların yönetiminde kullanlacak iletişim yöntemleri , risk grupları için özellikle görme ve işitme engelliler, okuma yazma bilmeyenler ve farklı bir lisan ve kültüre sahip olanlarla iletişim kurulması, işaret ve beden diliyle iletişim kurulması konuları işlenecektir.
TEHLİKELİ MADDE VE ATIK MADDE YÖNETİMİ

Ders Kodu

ISAG602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
DANGEROUS MATERIAL AND WASTE MATERIAL MANAGEMENT
BİYOLOJİK RİSK ETMENLERİ

Ders Kodu

ISAG628

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Derste Biyozararlılara genel bakış, biyozararlıların çalışanlar ve iş verenler açısından önemi, biyozararlı grupları, biyozararlıların hastalık oluşturma özellikleri, biyozararlıların etkisiz hale getirilme yolları, modern bitoteknoloji ve gen aktarımının riskleri, biyozararlılarn risk yönetimi anlatılacaktır. . Biyolojik tehlike çeşitleri, vücuda giriş ve insanları etkileme şekilleri, biyolojik tehlikelerden kaynaklanan riskler ve alınabilecek önlemler, kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, biyolojik tehlikelerin görüldüğü faaliyetler ve iş yerleriyle meslekler, ülkelere göre biyolojik ajanların araştırılması, iş ortamının biyolojik tehlikelerle ilgisi, biyolojik ajanların vücuda giriş şekilleri, biyolojik ajanlardan kaynaklanan meslek hastalıklarıyla ilgili istatistikler, biyolojik ajanlardan korunmanın yolları, insan haklarının sınırlandırılması, karantina uygulaması, hayvanların itlafı, vasıtaların ve ekipmanların imhası. Çalışanların sağlık kontrolleri, kayıtların tutulması da ele alınacaktır.
MESLEKSEL KANSERLER

Ders Kodu

ISAG620

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Kanserin tanımı, kanserin nedenleri,mesleki kanserlerin tarihçesi, Mesleki maruziyet ve kanser ilişkileri. kansere yol açabilecek kimyasal, fiziksel ve biyolojik etmenler ve kanserojenik riskin varlığı kabul edilen işler, kanserojenik ya da kanserojenik potansiyeli olan maddeler, korunma yöntemleri, kanserde erken tanı yöntemleri, etkenlerine göre mesleki kanserler, organlara göre kanserler, mesleğe göre kanserler, mesleki kanser kavramının ortaya çıkışı, mesleki kanser araştırmaları, global ölçekte, Türkiye ve Kuzey Kıbrısta mesleki kanser istatistikleri, mesleki kanserler açısından çalışanlara uygulanacak sağlık kontrolleri,mesleki kanserlerden ortaya çıkan maluliyet ve ölümlerde uygulanan mevzuat hukuki süreç ve çalışanların hakları, mesleki kanserler açısından iş ortamı, taşımacılık faaliyetlerinde mesleki kanser tehdidi, uluslararası mevzuat ve uygulama örnekleri.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.