Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Kimya (MSc)

Süre 2 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Kimya Yüksek Lisans Programının amacı bireylere kimya ve ilgili disiplinlerdeki gelişmelere yeni çalışmalarda katkılarda bulunabilmek, bilimsel araştırmalarda lider olmak için gerekli olan kabiliyetleri sağlayacak ortam sunmaktır ayrıca öğrenciye üniversitenin araştırma laboratuvarlarında bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Kimya Yüksek Lisans Programında yeni çalışmalara katkıda bulunarak bilim dünyasına sunulmasını hedeflemektedir. Kimya Tezli Yüksek Lisans programı iki yıllık bir lisansüstü eğitim programıdır. Bu program öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak temeli üzerine kurulmuştur. Program öğrencinin ilgi duyduğu konuda dersler almasını sağlamak amacıyla çoğunlukla seçmeli derslerden oluşmaktadır. Kimya Tezli yüksek lisans programında 7 adet ders alma ve Master Tezi hazırlama zorunluluğu söz konusudur.

Eğitim Olanakları

Kimya Tezli Yüksek Lisans programı öğrenciye araştırma motivasyonu kazandırıp kendini ilgi duyduğu konuda ileri düzeyde geliştirmesini sağlayamak ve multidisipliner bir bakış açısıyla çözümler üretebilen lisansüstü öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hem akademik kadro hem de fiziki laboratuvar olanakları açısından Kimya yüksek lisans programı yeterli alt yapıya sahiptir ve diğer mevcut yüksek lisans programları ile birlikte çalışarak bu programların imkânlarını kısıtlamayacak tam tersi hem yeni fikirler hem de fiziki imkânları ile onları geliştirecektir.

ciu-research-facilities-analysis

Kariyer Alanları

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kimya Tezli Yüksek Lisans eğitim programından mezun olan öğrenciler pekçok sektörde ihtiyaç duyulan kişiler olarak mezun olacaklardır. Akademide, kimya sanayisinde, sağlık kuruluşlarında, hastanelerde, araştırma merkezlerinde, özel sektör kurumlarının araştırma-geliştirme birimlerinde, tıbbi tahlil laboratuvarlarında çalışabileceklerdir.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

Ders Kodu

ARSC510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ GENEL KİMYA

Ders Kodu

CHEM501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders standart kimya dersinde yeterlik hedefleri olarak tanımlananlara özellikle vurgu yaparak, temel kimya kavramlarına kapsamlı bir genel bakış sunar. İleri kimya dersi, sorgulamaya dayalı bir yaklaşımı izleyecek ve deneysel verilerin yorumlanması yoluyla bilimsel bilginin kazanılmasını sağlayacaktır. Ders maddenin türlerini, ölçümlerini, maddelerin özelliklerini öğrenecek lisansüstü öğrencileri için tasarlanmıştır; atomlar ve atomik teori, atomun bileşenleri, periyodik tabloya giriş, moleküller ve iyonlar, formüller ve isimlendirme iyonik bileşikler, mol, kütle ilişkileri, gazlar üzerindeki ölçümler, ideal gaz yasası, gaz yasası hesaplamaları, gaz reaksiyonlarının stokiyometrisi, kuantum sayıları, atomlardaki elektron konfigürasyonları buna ek olarak polarite, ısı akışının prensipleri ve ölçümleri, kalorimetri, termo-kimyasal denklemler, formasyonun entalpileri derste verilecek konulardır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CHEMXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CHEMXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İkinci Dönem
TEZ

Ders Kodu

CHEM500

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

SEMİNER

Ders Kodu

CHEM590

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CHEMXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CHEMXX4

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

CHEMXX5

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

İLERİ ANALİTİK TEKNİKLER

Ders Kodu

CHEM508

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KROMATOGRAFİK TEKNİKLERDE ÖZEL KONULAR

Ders Kodu

CHEM510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİONANOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE522

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ANALİTİK KİMYA II

Ders Kodu

CHEM201

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı öğrencilere analitik metot ve enstrümental metot kavramlarının sınıflandırılmasının öğretmesi yanında örnek alma ve hazırlama, doğruluk, kesinlik, seçicilik, güven aralığı, olasılık seviyeleri problemlerinin çözümlenebilmesini öğretecektir. Ayrıca, ayrıma tekniklerine giriş yapılacak, ekstraksiyon ve ekstraksiyon problemleri, kromatografik tekniklere genel bir girişle birlikte ince tabaka kromatografisi, kağıt kromatografisi, GC ve HPLC, kromatografinin mekanizması, öğretilecektir. Bunların yanında, spektroskopinin temel ilkelerini ve çeşitli analiz yöntemlerini anlatmak yanında ultraviyole-görünür bölge, floresans ve kızılötesi spektrofotometri yöntemlerinin öğretilmesi, optik spektrofotometre için cihaz sunumu, nicel ve nitel atomik ve moleküler absorpsiyon spektrofotometrisi analizi, kalibrasyon eğrisi hazırlanması ve elektrokimyaya giriş yapılarak polarografik, amperometrik, potensiometrik ve, kondüktometrik analizler konularını öğretmek hedeflenmektedir.
ANALİTİK KİMYA I

Ders Kodu

CHEM102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Genel olarak bu dersin amacı öğrencilere analitik kimyanın temel ilkelerini öğretmektir. Bu dersle öğrencilere çözünürlük ve çözünme kavramıyla birlikte, sulu çözeltilerde çözünürlük, molarite, az çözünür tuzlar ve seçici çökelme, çözünürlüğe ortak iyonların ve ortamda bulunan elektrolitlerin etkisi, çözünürlük dengesi ve dengeye etki eden faktörler öğretilecektir. Bunun yanında gravimetrik analiz ve volumetrik analizin temelleri öğretilecektir. Bu ders ayrıca, asit baz kimyası, tampon çözeltiler, pH ve pOH hesaplamaları, zayıf ve kuvvetli asit; zayıf kuvvetli baz kavramları, volumetrik analizde titrasyonun ilkeleri, zayıf ve kuvvetli asit baz titrasyonları, pH indikatörlerinin özellikleri, karbonat - bikarbonat titrasyonları, çöktürme titrasyonları, indirgenme yükseltgenme titrasyonları ve kompleksleşme konseptiye birlikte komleksleşme titrasyonlarının öğretilmesini hedeflenmektedir.
ORGANİK KİMYA

Ders Kodu

CHEM104

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

REMOVAL OF ORGANİCS FROM WATER

Ders Kodu

ENVE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hümik maddeler, fenol, kresoller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yağ, yüzey aktif cisimleri, yağlar, pestisitler, tipik olarak su ve atık sularda bulunan toksik ve biyolojik olarak çözünmeyen çözünür organik maddeler gibi organik maddelerin ölçümünü ve uzaklaştırılmasını tartışır. Karbon adsorpsiyonu, biyolojik arıtma, kimyasal oksidasyon ve gelişmiş oksidasyon işlemleri gibi uzaklaştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal sistemlerde uzaklaştırma işlemlerini de kapsar.
HAZARDOUS AND TOXİC WASTES-TREATMENT AND CONTROL

Ders Kodu

ENVS505

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Sorunun tanımı. Tehlikeli atık kavramı. Tehlikeli atıkların tanımı. Tehlikeli atıkların tayin yöntemleri. Tehlikeli atıkların belirlenmesi için kriterler. İlanı. Tehlikeli atık su tutma. Tehlikeli atık yönetimi. Tehlikeli atıkların taşınması. Yönetim, arıtma ve elden çıkarma. Yakma ve arıtma teknolojileri. Arazi doldurma ve bertaraf stratejileri. Tehlikeli atık sahalarının belirlenmesi. Site planlama. Derin kuyu enjeksiyonu. Eski maden bölgesine göme.
ADVANCED TECHNİQUES OF ENVİRONMENTAL ENGİNEERİNG ANALYSİS

Ders Kodu

ENVE528

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Modern analitik araçların çalışma prensiplerini ve çevre mühendisliğinde karşılaşılan analitik problemleri çözmek için nasıl kullanılabileceğini anlamayı amaçlar. Optik yöntemler, ultraviyole, görünür, kızılötesi, X ışını emilimi, emisyon ve alev spektroskopisi, seçici iyon elektrotları, kütle spektroskopisi, gaz ve sıvı kromatografi teorisi ve uygulamaları, toplam organik karbon analizörü, elektriksel ayırma yöntemleri içerir. Laboratuvar deneyleri.
BİOTECHNOLOGY

Ders Kodu

BIOE535

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER

Ders Kodu

CHEM503

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ORGANIC CHEMISTRY

Ders Kodu

ENVE102

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders mühendislik ve eczacılık fakültesi öğrencileri için tasarlanmıştır. Dersin sonunda öğrenciden beklenen, organik bileşiklerin isimlendirilmesini yapabilmesi, temel yapı ve reaktivite ilişkileri tahmin edilebilmesi, temel organik bileşiklerini sınıflandırabilmesi ve basit sentez tasarımı yapabilmesi, bazı organik reaksiyon mekanizmalarını açıklayabilmesi ve stereokimyanın ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Dersin amacı, temel reaksiyon tipleri, alkanlar, alkenler, alkinler, benzen ve aromatik hidrokarbonlar, alkil halojenürler, alkoller, eterler, epoksitler, tioller, karbonil grupları, aldehidler gibi organik bileşiklerin fonksiyonel grupların, reaksiyon mekanizmaları tanıtmaktır ayrıca ketonlar, karboksilik asitler ve bunların türevleri, aminler hakkında bilgi sahibi olmaktır. Ders notları, örenklemeler, gösterimler, örnek soru çözümleri, sınıf tartışmaları ile teorik bilgiler öğrencilere aktarılmaktadır.
İLERİ AYIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

CHEM509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİOSENSORS

Ders Kodu

BIOE507

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, biyosensörlerin ve biyoenfeksiyonun ilkelerini, teknolojilerini, yöntemlerini ve uygulamalarını kapsayacaktır. Bu dersin amacı, mühendislik ilkelerini sensörler ve biyoelektronikteki biyosistemlerin anlaşılması ile ilişkilendirmektir. Öğrenciye, biyosensörlerin ve biyoelektronik cihazların tasarımında, üretiminde ve uygulamasında kullanılan yöntem ve prosedürlerin detaylarını sağlayacaktır. Ölçüm biliminin temelleri optik, elektrokimyasal, kütle ve basınç sinyal iletimi için uygulanmaktadır. Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrencilerden biyosensing ve transducing tekniklerini, biyosensör enstrümantasyon tasarımını ve yapımını açıklayabilmeleri beklenir.
ECOLOGY

Ders Kodu

BIOE526

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ADVANCED AİR POLLUTİON

Ders Kodu

ENVE509

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders hava kirliliğinin etkileri, ölçümleri, emisyon tahminleri, meteoroloji ve modelleme ile ilgilidir. İşlenen konular hava kirliliği meteorolojisi; atmosferin fiziksel ve termodinamik özellikleri, hareket denklemleri, hidrostatik denklem, süreklilik denklemi, jeostrofik yaklaşım, atmosferik kararlılık ve inversiyon / hava kirletici konsantrasyon modelleri; sabit kutu modelleri, difüzyon modelleri.
REMOVAL OF ORGANİCS FROM WATER

Ders Kodu

ENVS513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Hümik maddeler, fenol, kresoller, karbonhidratlar, yağlar, proteinler, yağ, yüzey aktif cisimleri, yağlar, böcek ilaçları, tipik olarak su ve atık sularda bulunan toksik ve biyolojik olarak çözünmeyen çözünebilir organik maddeler gibi organik maddelerin ölçümünü ve uzaklaştırılmasını tartışır. Karbon adsorpsiyonu, biyolojik arıtma, kimyasal oksidasyon ve gelişmiş oksidasyon işlemleri gibi uzaklaştırma yöntemlerinin yanı sıra doğal sistemlerde uzaklaştırma işlemlerini de kapsar.
TECHİQUES İN MOLECULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, ıslak laboratuvarın moleküler biyoloji prensiplerini, bunları belirli hücre modellerine uygulayarak ve genel moleküler biyoloji laboratuvar prosedürlerini ve güvenlik uygulamalarını öğretecektir. Öğrenci PCR, jel elektroforezi, görüntüleme, Western blot ve sahaya yönelik mutajenez teknikleriyle tanıştırılacak.
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK

Ders Kodu

ENRE501

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
ENERJİ - GEÇMİŞ, BUGÜN & GELECEK
TECHNİQUES İN TİSSUE CULTURE AND CELLULAR BİOENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE502

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders, in vitro çalışmalar için hayvan hücrelerinin izolasyonu, in vitro hayvan hücrelerinin korunması, in vitro hayvan hücrelerinin manipülasyonu ve moleküler tekniklerin in vitro durumlara uygulanması için pratik becerilerin kazandırılmasıyla başlayacak. Bu ders aynı zamanda hücre biyolojisini mühendislikle köprülemek için tasarlanmıştır. Bu dersi tamamlayan öğrenciler: • Yaşamın moleküler ve hücresel temelini mühendislik perspektifinden tartışın, hücresel olaylarda yer alan kritik moleküler parametreleri tanımlayın, moleküler parametreleri deneysel olarak ölçün ve manipüle edin, mühendislik prensiplerini, kavramları ve matematiği uygulayın Moleküler parametrelerin çalışılmasında modelleme, hücre yapısı, işlevi ve hücresel olayların belirgin özelliklerini yakalar. Ayrıca, öğrenciler biyolojik hücrelerin davranışını manipüle edebilmeli, yapı-fonksiyon ilişkisini inceleyebilmeli ve moleküler ve hücre biyolojisi bilgimizi kullanan ve genişleten mevcut ve ortaya çıkan teknolojileri araştırıp eleştirebilmelidir.
PHYSİOLOGY FOR ENGİNEERS

Ders Kodu

BIOE513

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrencilere matematik, fen bilimleri ve mühendislik bilgilerini hücresel ve sistem fizyolojisine, fonksiyon, işlev bozukluğu ve tedavinin altında yatan mekanizmalar dahil olmak üzere uygulamalarını öğretecektir. Tabii ayrıca, biyomedikal cihazların veya tedavilerin geliştirilmesi, denenmesi ve uygulanması (veya stopajı) ile ilgili mesleki ve etik sorumluluğu ele alacaktır. Öğrencilere deney tasarlamayı, yürütmeyi ve analiz etmeyi öğretmenin yanı sıra mühendislik uygulamaları için gerekli olan teknik, beceri ve araçlar ele alınacaktır. Konular sinir sistemi, çizgili ve düz kas ve solunum, böbrek ve kardiyovasküler sistemleri içerebilir.
ADVANCED OXİDATİON PROCESSES

Ders Kodu

ENVE512

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İleri oksidasyon işlemleri (AOPS), basit oksidasyon teknikleriyle giderilemeyen kimyasal bileşiklerin oksitlenmesi için bir ozon, hidrojen peroksit, UV ışığı ve katalizör kombinasyonudur. Sınıf, UV / O3, UV / H2O2, UV / TiO2, O3 / H2O2, O3 / FeOH, vb. AOP'lara odaklanır. AOP'ların avantajlarını ve sınırlamalarını ve su kalitesi parametrelerinin AOP'lerin verimliliği üzerine etkilerini tartışır.
ADVANCED WASTEWATER TREATMENT

Ders Kodu

ENVS519

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

OPTİCAL IMAGİNG TECHNİQUES

Ders Kodu

BIOE504

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Öğrenciler, ışık, floresan ve elektron mikroskobu ve görüntüleme de dahil olmak üzere, biyo-mühendislik alanındaki optik görüntüleme tekniklerinin teorisi ve temelleri üzerine derslere katılacaklar. “Optogenetik” gibi yeni ortaya çıkan teknikler de ele alınacaktır. Işık, floresan ve elektron mikroskoplarının kullanımında, öğrenciler tarafından hazırlanan örneklerle pratik uygulama yapılacaktır.
PROTEİNG ENGİNEERİNG

Ders Kodu

BIOE520

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİYOKİMYA-I

Ders Kodu

BCHM203

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

3
İşlenilen esas konular arasında su, pH, karbohidrad yapısı, lipid, amino asit, protein ve nükleik asitler, enzimler ve çalışma mekanizmaları, enzim kinetiği, enzim aktivitelerinin ayarlanma mekanizmaları, koenzimler ve biyoenerji bulunmaktadır. Protein yapısı, karbohidrat ve lipid yapıları, hücre membrane da çeşitli kanalların, pompaların ve reseptörlerin çalışma mekanizmaları yanında işlenmektedir. Enerji kullanımı ve enerji depolama gibi konulara da metabolizmaya giriş konuları arasında değinilmektedir. Nükleik asit yapısı, DNA çoğalımı, RNA üretimi ve işlenmesi, gen okunumu, protein üretimi, protein biyokimyasında kullanılan teknikler de işlenecektir. DNA transkripsiyonu sonucu RNA üretimi ve RNA’nın ribozomda nasıl işlenip protein üretildiği üzerinde, protein/enzim yapı/görevleri ve makromolekül yapı çalışmaları yanında detaylı durulacaktır.
BİYOKİMYA-II

Ders Kodu

BCHM204

Kredi

0

Teorik Saat

2

Pratik Saat

0

AKTS

3
Esas konular hücresel solunum, metabolizma ve metabolizmanın kontrolü, lipid metabolizması, protein/ amino asit ve nükleik asit metabolizması ve bunların kontrolüni içermektedir. Makromoleküllerin görevi, üretimi, hormonlar ve hormon mekanizmaları, metabolizmaların entegrasyonu, hormonların metabolizma ve reaksiyonları üzerindeki etkileri. Hücresel solunumun detayları, reaksiyonları, enerji üretim mekanizmaları, homeostaz, biyolojik membranlar ve transport mekanizmaları da tartışılacaktır. Esas odak TCA döngüsü (Kreb’s döngüsü), Oxidatif Fosforilasyon, Glikoliz, Glukoneogenez, Ketogenez, Pentoz Fosfat Yolu ve bunların hormon regülasyonu, reaksiyonları ve enzimlerinin çalışma mekanizmalarıdır. Bu reaksiyonları inhibe edip aktive eden ajanlar, enerji üretimi ve kullanım mekanizmaları ve reaksiyonları üzerinde de durulacaktır. Gen regülasyonu ve bunun biyokimyasal mekanizmaları da tartışılacak konular arasındadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

Uluslararası Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce Dil yeterliliğinin kanıtı: TOEFL (65 IBT) veya IELTS (5.5). Bu belgelere sahip olmayan öğrenciler, kampüse varışlarından sonra UKÜ İngilizce yeterlilik sınavına gireceklerdir,
 • Uluslararası pasaport/doğum belgesinin taranmış kopyası,
 • Öz geçmiş,
 • Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış UKÜ Kural ve Yönetmelikleri belgesi (online başvuru sırasında indirilebilir).

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız

UKÜ, lisansüstü programlarında pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

KKTC Adaylar 

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Uluslararası Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 350,00
Tez ücreti € 1.050,00
Seminer ücreti € 120,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00. 

Bu programın sarf malzeme giderleri için € 335 (KDV hariç) ek ücret alınacaktır.