Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Araştırma Enstitüsü

Beslenme ve Diyetetik (PhD)

Süre 5 Yıl
Başvur
halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program halkla-iliskiler-ve-tanitim-program

Program Hakkında

Beslenme ve Diyetetik doktora programının amacı, kanıta dayalı bilimsel bilgiler doğrultusunda diyetisyenlik mesleğinin; besin ve beslenme, diyet ve diyetetik, toplu beslenme sistemleri ve toplum beslenmesi alanlarında yetkin, analitik düşünme yeteneğine sahip doktora eğitimi almış diyetisyenler yetiştirmektir. Besin ögelerinin; türlerini, miktarlarını, özelliklerini, biyokimyasal ve fizyolojik süreçlerdeki rollerini, besinlerin bileşimini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, üretimden tüketime değin besinlere uygulanan işlemlerin besin ögelerine etkilerinin incelenmesine, hastaların fonksiyonel beslenme sağlığının iyileştirilmesi, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması, toplu beslenme yapılan kurum ve kuruluşlarda, bireylerin veya grupların sağlık ve hastalıkta kaliteli ve yeterli beslenmelerinin sağlanmasına, yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri kazandırmak, araştırma ve uygulamalarda bulunmak ve üniversitelerde akademik pozisyonlarda çalışacak öğretim üyeleri yetiştirmektir.

Eğitim Olanakları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı içeriğinde; toplumun beslenme durumunun, beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirilerek uygulanması, ülkenin besin ve beslenme politikalarının tanımlanması ve bu bağlamda uyum aktivitelerinin uygulanması, besin analizlerinin yapılması, farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, bebeklikten başlayarak, her yaş grubunda görülebilen çeşitli hastalıklar nedeniyle ortaya çıkan beslenme ve metabolizma ile ilgili bozuklukları azaltmak, ilerlemesini önlemek, iyileşmeye yardımcı olmak amacıyla çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gibi konular yer almaktadır. İlgili konularda, uygulama ve araştırma faaliyetleri yapılmakta ve üst düzey bilgi verilmektedir.

ciu-nutrition-and-dietetics-phd

Kariyer Alanları

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlayan öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında çeşitli özel ve kamu kurumlarında çalışma imkanı bulabilmektedir. Kamu ve özel hastanelerin erişkin ve çocuk kliniklerinde, hastaların klinik olarak belirlenen tıbbi beslenme tedavisinin planlanması, eğitimi, denetimi ve değerlendirilmesinde, toplu beslenme sistemleri çerçevesinde hastaların ve toplumun diğer kesimlerinin ihtiyaçlarına uygun beslenme gereksinimlerinin karşılanmasında, sağlığın sürdürülmesinde, toplum düzeyinde beslenme politikalarının oluşturulmasında ve toplum sağlığı beslenmesinde, sağlığın korunması, iyileştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması, toplumda beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesinde, önceliklerin saptanması, çözüm yollarının bulunması, besinlerin bileşimi ile besin ögelerinin yapısı, vücuttaki metabolizmaları, yaşam siklusu boyunca insanların beslenme gereksinmeleri, besinlerin sağlık üzerine etkileri, besinlerin hastalık riskini minimize ederek bireylerin ve toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesi çalışmalarında ve akademik olarak doktoralı öğretim üyesi olarak üniversitelerde görev alabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Zorunlu Dersler

Birinci Dönem
İLERİ BESLENMEDE MAKRONUTRİENTLER

Ders Kodu

BESD601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı diyetle alınan karbonhidratların sınıflandırılması yapılarak, fizikokimyasal özelliklerini ve kaynaklarını incelemek; diyet yağı ve yağ asitlerinin metabolizma ve fonksiyonları ve hastalık gelişiminde yağların önemine yönelik bilgi sahibi olmak. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerden, proteinlerin biyolojik gereksinim temellerini tanımlaması, gereksinimleri karşılayacak besin kaynaklarını önerebilmesi, protein ve aminoasitlerin metabolik süreçlerini bilmesi, protein ve aminoasitler ile ilgili beslenme bilgilerini sunabilme ve tartışabilmesi beklenmektedir. Karbonhidratlara giriş, basit ve kompleks karbonhidratların tanımı, sınıflandırılması, fiziko kimyasal özellikleri, karbonhidrat kaynakları ve günlük alım önerileri ve posa kaynakları, yağ asitlerinin sınıflandırılması, kimyasal ve fiziksel özellikleri, proteinleri sağlık üzerinde etkileri, proteinin yapısı ve organizasyonu, sindirimi ve emilimi, proteinlerin kalitesi ve protein alımı konuları ele alınacaktır.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX1

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX2

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

BİLİM FELSEFESİ

Ders Kodu

FELS601

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

7
Bu ders üç temel yol izleyecektir: Öncelikle felsefeyi doktora öğrencileriyle tanıştıracaktır. Felsefenin anlamı, içeriği, alt dalları, farklı ekolleri ilk haftalarda ele alınacaktır. İkinci olarak ders felsefenin bilginin kaynağı ve bilimlerle ilişkisini ele alacak; bunu yaparken Akılcılık, Deneycilik ve Sezgicilik akımlarını inceleyecektir. Kalan haftalarda bilim felsefesi ve bilim etiği konuları ele alınacak ve bu çerçevede Mantıksal Pozitivizm, Paradigma değişimleri, Yanlışlamacılık kuramları işlenecektir. Aynı zaman diliminde dersimiz “bilim nedir?”, “sözde bilim nedir?”, “kuram ve gerçeklik arasındaki fark nedir? ”gibi sorulara verilen değişik cevapları tartışacaktır. Bilim felsefesine ayrılan son haftalarda ise farklı etik teorileri ele alınacak, bu teoriler ile bilimsel etik konusu ilişkilendirilecek ve bilimsel etiğin temel prensipleri incelenecektir.
İkinci Dönem
İLERİ BESLENMEDE MİKRONUTRİENTLER

Ders Kodu

BESD602

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı dünyada ve toplumda görülen mikro besin ögesi yetersizliklerini tanımlayabilme, biyolojik gereksinimlerinin temelleri ve gereksinimleri karşılayacak besin kaynaklarının anlaşılması, metabolik süreçler çerçevesinde yararlı ve zararlı etkilerinin açıklanması, besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını teorik olarak öğrenebilme, ve bu konu ile ilgili araştırmaları tartışarak yorumlayabilme. Besin ögesi yetersizliklerini önleme ve kontrol programlarını uygulama alanlarına dahil edebilme. Bu ders süresince toplumlarda sıklıkla görülen beslenme yetersizliği sorunlarının tanımlanması, obezite-zayıflık, yeme davranışı bozuklukları, demir yetersizliği anemisi, iyot yetersizliği hastalıkları, folat yetersizlikleri, çinko yetersizliği, A vitamin yetersizliği hastalıkları, B12 vitamini yetersizliği, diğer vitamin yetersizlikleri ve dünyada uygulanan program ve politikalar gibi konular işlenecektir.
SEMİNER

Ders Kodu

BESD690

Kredi

0

Teorik Saat

1

Pratik Saat

0

AKTS

Öğretim elemanları ile birlikte seçilen besin, beslenme ve diyetetik ile ilgili güncel konularda yapılmış son araştırma verilerinin değerlendirilmesi, yeniliklerin tartışılması, derlenen bilgilerin rapor edilmesi ve sunulması. Bu dersin sonunda öğrenciler; çeşitli dergilerde yayınlanmış olan makalelerin nasıl okunması, yorumlanması gerektiğini öğrenir. Beslenme ve diyetetik alanındaki güncel konuları araştırarak bunları bir rapor halinde hazırlar ve sunar. Diğer sunumlar hakkında eleştiri yapabilme pratiği kazanır. Hazırlanan konuya yönelik olası soru ve soruların çözülmesine yönelik yanıtların verilmesinde bilgi ve deneyim kazanır. Ders sorumlu öğretim elemanı ile yüz yüze yürütülmektedir. Öğrenci verilen konu hakkında hazırladığı raporu dönem sonu sunum hale getirerek sorumlu öğretim elemanına sunar. Hazırlamış olduğu rapor ve sunuma göre başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
ALAN SEÇMELİ

Ders Kodu

BESDXX3

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Ders Kodu

SGBL610

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında Öğrencilerin bilimsel araştırma kavramı, bilimsel aşamanın farklı ilke, yöntem ve aşamaları ile tanışmalarını ve bir araştırma çalışması ile bir bilimsel çalışmanın nasıl yapılacağını uygulamalı olarak da öğrenmelerini sağlanır, Bilimsel araştırma ve bilimsel araştırma ile ilgli diğer kavram ve terimleri tanımlayabilir. Bilimsel araştırmanın önemi konusunda bilgi ve tecrübeye dayalı olumlu tutumlar geliştirir. Araştırma yaparken uyulması gereken etik kurallar konusunda farkındalık kazanır. Alanıyla ilgili bir araştırma sorusu belirleyip küçük kapsamlı bir araştırma proje önerisi hazırlayabilir. Bilimsel araştırma türleri ve yöntemleri, bilimsel araştırma konularını belirleme, kaynak tarama, araştırma probleminin tanımlanması ve hipotezlerin kurulması, araştırma planı ve yönteminin gözden geçirilmesi, örnekleme yöntemleri, evren ve örneklemin belirlenmesi bu ders kapsamında işlenen konu başlıklarıdır.
Üçüncü Dönem
TEZ

Ders Kodu

BESD600

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Doktora tezi olarak seçilen bir alanda danışman denetiminde araştırma planlama, verileri toplama, toplanan verileri değerlendirme ve araştırma sonuçlarını tez yazım kurallarına uygun olarak raporlama, sunma ve savunma. Bu dersin sonunda öğrenciler; Belirlediği araştırma konusuna yönelik literatür taraması yapabilecek, Araştırma planlamayı öğrenecek, Araştırmayı yürütmeyi ve bulguların değerlendirip yorumlanmasını öğrenecek, Rapor hazırlamayı öğreneceklerdir. Öğrenci bu ders kapsamında belirlemiş olduğu proje konusu üzerinde yapmış olduğu geniş literatür taramasının ardından tezi ile ilgili saha / klinik / laboratuvar çalışmalarını tez danışmanının yönlendirmesi ile yürütür. Çalışma sonunda elde edilen veriler hakkında gerekli istatistik analizler yapılır. Elde edilen sonuçlar literatür taraması ile birleştirilerek tez sonlandırılır. Proje sunum haline getirilerek konu hakkında yetkin jüriye savunma yapılarak jüri tarafından değerlendirilir.
YETERLİLİK SINAVI

Ders Kodu

BESD695

Kredi

0

Teorik Saat

0

Pratik Saat

0

AKTS

Seçmeli Dersler

DİYALİZDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD630

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu der sile hastalara yönelik tıbbi beslenme tedavisi, diyaliz hastalarında protein Enerji Malnutrisyonunun önemi, vücuttaki yağ ve somatik protein depolarının gizli kaybı, azalmış serum protein konsantrasyonları, kötü performans status ve fonksiyonlar, diyaliz sırası sıvının önemi, İmmunolojik indeksleri, Periferik lenfosit sayısını, Lenfosit fonksiyon testlerini, Gecikmiş tipte deri reaksiyonlarını, İmmunoglobulin düzeylerini, tanıda kullanılan testleri, bu testlerin altın standarlarınının neler olduğunu, diyaliz öncesi ve sonrası beslenme tedavisi ilk eve prensipleri, asidozun düzeltilmesi, aneminin düzeltilmesi, Hiperparatiroidinin düzeltilmesini, diyetle optimal protein ve kalori alımının nasıl olması gerektiğini bilir ve kişilerin günlük ihtşyacına göre hesaplamayı öğrenir. Bu ders kapsamında diyaliz tedavisi ve amaçları, çocuk ve yetişkin hastalarda periton diyaliz uygulaması ve periton diyalizde beslenme, çocuk ve yetişkin hastalarda hemodiyaliz uygulaması ve hemodiyalizde beslenme konu başlıkları işlenir.
DİABETES MELLİTUS’TA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD632

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders öğrenciye, Diyabet hastalığına ilişkin kavram, ilke, yöntem ve tekniklerle ilgili teorik bilgileri verme, uygulama becerisi kazandırma, Diyabetin tanı ve tedavi yöntemleri, Diyabet ve beslenme, Diyabet ve egzersiz, İnsülin tedavisi ve yöntemi, Oral antidiabetik tedavinin yöntemi, Çocukluk çağında diyabet, Diyabet ve gebelik, Diyabette ayak bakımı, Diyabette genel sağlık önerileri, Besin ögeleri kan glukozu ilişkisi, tıbbi beslenme tedavisi ile ilişkisini açıklar. Kendi kendini izleme tedavi ve rehabilitasyon ilkelerini öğretmeye yönelik bir derstir. Bu ders doğrultusunda Diyabetes mellitüs hastalığının fizyopatolojisi ve sınıflandırılması, klinik değerlendirme prensipleri, hormonlar/insülin çeşitleri/duyarlılığı ve direnci, komplikasyonlar, nefropati, inflamasyon, karbonhidrat sayım ve glisemik yük, bağlantılı hastalıklar konu başlıkları ele alınır.
KANSERDE TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD606

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin amacı kanseri önleme ve tedavi yaklaşımlarında beslenmenin yeri ile ilgili ileri düzey bilgi edinilmesi; altında yatan biyokimyasal mekanizmaların irdelenmesidir. Kanser ve kanser oluşumu, kliniği, tedavisi, kanser hastalarında beslenme uygulamaları, besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin kanser oluşumu ve süreci üzerine etkileri, kanser hastalarında kullanılan beslenme destek ürünleri. Kanser oluşum mekanizmaları ve patogenezi hakkında bilgi sahibi olur, Kanser hastalarına uygulanan tedavi yöntemleri sonucu oluşan beslenme ile ilintili yan etkileri değerlendirir, Kanser oluşumunda ve kanser süresince etkili olan besin, besin öğesi ve besin bileşenlerinin işlevlerini ve diyet uygulamalarını bilir, Kanserli hastalarda klinikte kullanılan beslenme desteklerini inceler ve klinikte kullanımlarını değerlendirebilir. Bu dersde kanser ve karsinogenez mekanizmaları,kanser ve enerji dengesi,kanser ve makro besin ögeleri,kanser ve mikro besin ögeleri konu başlıkları işlenecektir.
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON

Ders Kodu

BESD634

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu ders kapsamında İnsan sağlığını tehdit eden mikroorganizmaları bulundukları ortamdan uzaklaştırılması, sağlıklı ortamın korunması konularında bilgi sahibi olmak dersin amaçarı arasındadır. Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, gıda güvenliğinde karşılaşılan problemlerdendir. Öğrenci gıda güvenliği sistemlerinin önemini bilir. Gıda endüstrisinde uygulanan hijyen kurallarının önemini bilir sanitasyon prensiplerini öğrenir ve bunların uygulmayana nasıl olması gerektiğini öğrenir. Temizlik ve temizleme maddeleri, deterjanlar ve çeşitleri, temizleme faktörleini biliir, Dezenfeksiyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, dezenfektanlar ve çeşitlerini öğrenir CIP sistemini bilir ve Hijyen ve Sanitasyon uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayabilir. Bu dersde gıda endüstisi ve sanitasyon, mikroorganizma ile sanitasyon ilişkisi, temizlik maddeleri, dezenfektanlar, sanitasyon ekipmanları, personel hijyeni, GMP uygulaması, HACCP konu başlıkları ele alınır.
YAŞLILIK DÖNEMİ HASTALIKLARI VE BESLENME TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD617

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu dersin içeriğinde, yaşlıların besin tüketimini etkileyen faktörleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi, yaşlılık dönemi hastalıklarının tanımı, etiyolojisi, klinik bulguları, tedavide beslenme yaklaşımları, beslenmenin önemi, beslenmeye etki eden etmenleri bilmek. Yaşlı hastalarda; besin tüketimini etkileyen faktörler, beslenmenin önemi, besin ve besin ögesi gereksinimleri, beslenme durumunun değerlendirilmesi ve diyet tedavisi ilkeleri. Yaşlı hastanın beslenmesini etkileyen faktörleri öğrenmek,yaşlı hastalarda beslenme durumunu değerlendirmek, yaşlı hastaya özel besin ve besin ögesi gereksinmelerini bilmek, yaşlıda sık karşılaşılan kronik hastalıkları bilmek, yaşlı hastalarda beslenme tedavisi ilkelerini bilmek. Bu ders süresince yaşlılık dönemi hastalıklarına giriş, kronik hastalıklar, gastrointestinal sorunlar, sarkopeni ve kaşeksi, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, alzahimer ve diğer nörodejeneratif hastalıklar, bası yaraları gibi konular işlenecektir.
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE SATINALMA VE DEPOLAMA

Ders Kodu

BESD635

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

Bu derste, öğrenciler toplu beslenme sistemlerinde yönetici diyetisyenin rolü ve görevleri, toplu beslenme sistemlerinde besin güvenliği, toplu beslenme sistemleri aşamalarının gözlemlenmesi, farklı kurumların toplu beslenme hizmetlerinin tartışılması amaçlanmaktadır. Diyetisyenin yönetici rolünü öğrenir ve bu konuda bilgi ve becerilerini geliştirir, Toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve var olan teorik bilgileriyle yorumlar, Özel gruplar için toplu beslenme hizmetlerine yönelik çözüm yollatını açıklar, Toplu beslenme sistemlerinde karşılaşılan sorunları tanır ve çözüm yollarını öğrenir, Hizmet edilen hedef gruba yönelik menü planlama uygulamasını öğrenir, Besin güvenliği yönünden toplu beslenme sistemleri süreçlerini gözlemler ve yorumlar. Satınalma şartnamaleri, miktarı, fiyatı, tedarikçileri, sipariş prosedürleri, depo özellikleri ve depolama presedürleri, besin gruplarına göre satınalma ve depolama kriterleri konu başlıkları incelenir.
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE DİYET TEDAVİSİ

Ders Kodu

BESD510

Kredi

3

Teorik Saat

3

Pratik Saat

0

AKTS

0
Bu dersin amacı; Sindirim sistemi hastalıklarının oluşumunda ve tedavisinde beslenmenin etkisini öğrenmek. Sindirim sistemi hastalıklarının beslenme durumuna etkisini öğrenmek. Sindirim sistemi hastalığı olan bireylerde kişiye özgü tıbbi beslenme tedavisi programlarını geliştirmektir. Bu ders kapsamında; sindirim sistemi özellikleri, ağız, özefagus hastalıkları ve beslenme, ağız, özefagus hastalıkları ve beslenme, mide hastalıkları ve beslenme, mide hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, barsak hastalıkları ve beslenme, karaciğer hastalıkları ve beslenme, pankreas hastalıkları ve beslenme, safra kesesi hastalıklar ve beslenme konuları yer almaktadır.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

TC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • YÖK tarafından kabul edilen geçerli YÖK-DİL veya eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil puanı,
 • Geçerli ALES sonuç belgesi (Sadece Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adaylar ve 5 yılı aşmamış olması gerekiyor),
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

Lisansüstü çalışmalarını sürdürmek isteyen öğrencilere yüksek lisans, doktora ve profesyonel doktora programların kabulleri her yıl Güz ve Bahar dönemleri için verilir. Adaylar, başvuru sistemi ile doğrudan UKÜ’ye başvurabilirler.

KKTC Adaylar- Başvuru sırasında istenilen belgeler:

 • Diploma fotokopisi,
 • Tüm lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • Tüm yüksek lisans eğitimi içeren not döküm belgesi (transkript),
 • İngilizce dilindeki bölümler için İngilizce yeterliliği ispatlayacak belgeler,
 • Pasaport, kimlik, veya nüfus cüzdanı fotokopisi.

Kayıt-Kabul işlemleri hakkında genel bilgi için tıklayınız.

UKÜ, pek çok burs ve indirim olanağı sunar.

TC Adaylar

 • Başarıyı özendiren ve ödüllendiren burslar ve daha fazlası için tıklayınız.

KKTC Adaylar

 • Akademik Başarı Bursları ve daha fazlası için tıklayınız.

Öğrenim Ücretleri her akademik yılın başında belirlenir. UKÜ’ye kayıt yapmaya hak kazanan aday öğrenciler Eğitim Ücreti Hesaplama sistemi doğrultusunda ücretlerini öğrenebilirler.

Ders başı ücret  € 650.00
Tez ücreti (4 Dönemlik)  € 2.600,00
Seminer ücreti € 200,00 
Ders başı Bilimsel Hazırlık ücreti € 150,00
Kayıt harcı ve diğer ücretler* € 245,00
Sosyal Etkinlik Ücreti € 50,00    
  KDV Hariç

*1. yıl öğrencilerine uygulanır. Diğer öğrenciler için € 195,00.