CIU-Hasan-Oral

Yrd. Doç. Dr. HASAN ORAL

Hukuk Fakültesi

Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2361
Ofis AS124
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ankara University Institute of Social Sciences - Financial Law (Doktora, 2017)
 • Ankara University Institute of Social Sciences - Financial Law (Yüksek Lisans, 2007)
 • Ankara University Faculty of Law -Law (Lisans, 2001)
Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 7. Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu, Bildiri: Vergi Hukukunda İştirak Müessesesi, Hasan ORAL, 1-4 Kasım 2023, Trabzon - 2023
 • 35. Uluslararası Maliye Sempozyumu, Bildiri: “Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge ve Sahte Faturanın Tespiti”, Hasan ORAL, Ekim 14-17 2021, Antalya - 2021
 • LAWPOS (Law In Positive And Social Sciences), (Pozitif ve Sosyal Bilimlerde Hukuk) 10-12 Ekim 2019 Konya, Bildiri: E-Defter ve E-Fatura Uygulamasına Geçişin Avantajlı ve Zayıf Yönleri, Hasan ORAL - 2019

Diğer yayınlar

 • İnsan Hakları Ve Vergi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara,2023, Editörler: Av. Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ, Av. Dr. Hasan ORAL - 2023
 • Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliği Özelinde Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesi Tartışmasına Katkı”, Türkiye Barolar Birliği Barobirlik Dergisi, Sayı: 17, Haziran 2015 - 2015
 • İlanen Tebliğ Edilen Ödeme Emirlerinin İptaline İlişkin Açılan Davalarda Bir Takım Tartışmalı Durumlar”, Türkiye Barolar Birliği Barobirlik Dergisi, Sayı: 19, Ağustos-Eylül 2015 - 2015
 • Avukatlık Ücretinin Vergilendirilmesi”, Kazancı Hukuk Araştırmaları Dergisi, 2005 - 2005

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • Kitap Bölümü “Jean Jaques Rousseau'nun Mülkiyet Anlayışı”, Bölüm Yazarı: Hasan ORAL, Bilimsel Araştırmalar, Yetkin Yayınları, 2023, s. 163-184 - 2023
 • Mülkiyet Hakkı Çerçevesinde Katma Değer Vergisinde İade Mekanizması, İnsan Hakları Ve Vergi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2023 - 2023
 • 7440 Sayılı Kanun Çerçevesinde Avukatlar İçin Vergi ve SGK Yapılandırması Rehberi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2023 - 2023
 • Vergi İncelemesinde Avukatların Hakları Sorumlulukları Rehberi, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2023 - 2023
 • Vergi Yargısı Sistemi (Türkiye-Almanya-Fransa Karşılaştırması), Adalet Yayınevi, Ankara, 2023 - 2023
 • “Avukatların Vergilendirme Rehberi” Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 391, Ankara Ocak 2021, Yayın Kodu: ISBN: 978-605-7848-40-6 - 2021
 • “Vergi Yargısında İdari İşlem Niteliğinde Karar ve İngiltere Deneyimi”, Anayasa Yargısı ve Maliye, On İki Levha Yayıncılık, Ekim 2021 - 2021
 • “Katma Değer Vergisinde İndirim Mekanizması (Türkiye-Avrupa Birliği)”, Yetkin Yayınları, Ankara 2019 - 2019
 • Kitap Bölümü: Yargıtay Kararları Işığında Vergi Kaçakçılığı Suçu”, Bölüm Yazarı: Hasan ORAL, Prof. Dr. Mualla Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara Üniversitesi Yayınları No. 243, Ankara, 2009 - 2009

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Gelir Vergisi Kanunu Açısından Özel İnşaatların Ticari Kazanç Niteliği, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 2023, Cilt 81, Sayı 4, Cumhuriyet 100. Yıl Özel Sayısı - 2023
 • Atık Su Bedelinin Hukuki Niteliği ve Avrupa Yaklaşımı, Legal Mali Hukuk Dergisi, Yıl 2023, Cilt:19, Sayı:225 - 2023
 • Vergi Yargılaması Hukukunda Tanık Beyanı (Türkiye Uygulamasının Avrupa Yaklaşımı Işığında Değerlendirilmesi)” Hakemli Makale, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 32 Sayı 147 - 2018
 • “Otomobil Alımlarında KDV İndirimi (Türkiye ve AB Uygulamaları)”, Hakemli Makale, Ankara Barosu Dergisi Yıl: 2018, Sayı: 76 - 2018
 • “Katma Değer Vergisi İndirimi Şartlarına Türkiye ve Avrupa Birliği’nin Yaklaşımı”, Hakemli Makale, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl: 31 Sayı 138 - 2018
 • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği Özelinde Vekalet Ücretlerinin Vergilendirilmesi Tartışmasına Katkı”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 76, Sayı 2018/4 - 2018
 • “Vergi Mahkemelerinde “Vekalet Ücreti” Özelinde Yaşanan Bazı Tartışmalı Uygulamalar”, Hakemli Makale, Ankara Barosu Dergisi 2011/ 3 - 2011
 • “Avrupa Birliği’nde Vergi Uyum Çalışmaları ve Türkiye”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 56, Nisan 2005 - 2005
 • • “Bir İnsan Hakkı Olarak Asimilasyon ve Laz Halkı”, Yasemin İnceoğlu, Savaş Çoban, Azınlıklar, Ötekiler ve Medya, Ayrıntı Yayınları, 2004, s. 167-219 - 2004
Yönetilen Tezler

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Nijerya Ve AB'de Vergi Kaçaklığının Yasalar Yoluyla Önlenmesinin Karşılaştırmalı Analizi - 2023
Çalışma Alanları
 • Vergi Hukuku
İdari Görevler
 • TBB Vergi Hukuku Kurulu Eski Başkanı (2020-2021)
 • Türkiye Barolar Birliği İdari ve Vergi Komisyonu Sözcüsü (2022-DEVAM EDİYOR)