prof-dr-metin-karadag

Prof. Dr. METİN KARADAĞ

Fen- Edebiyat Fakültesi

Pozisyon Dekan
Telefon numarası +90 392 671 11 11
Dahili 2600
Ofis No. E114
Diğer bilgiler

Öz geçmiş

Öğrenim Durumu
 • Ataturk University Art and Sciences (Doktora, 1982)
 • Ataturk University Art and Sciences (Lisans, 1974)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • KIBRIS TÜRK HALK KÜLTÜRÜNDE HARNUP VE KULLANIM ALANLARI- Milli Folklor (AHCI) Yaz 2020-sayı 126 - 2020

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • 25. PETER WEİSS'DEKİ MİTİK DİRENME EYLEMİNİN HALK EDEBİYATIMIZDAKİ YANSIMALARI- Kıbatek 25-30 Haziran 'Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu'. Krakow. Yayımı: Folklor Edebiyat sayı 86. 2016/2 - 2016
 • 23. Şiir Serüveninden Fikret Demirağ ve Kıbrıs. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Sempozyumu. 12-14 Kasım 2014. Ankara. - 2014
 • 24. İki Eski Kıbrıs Tarihi Üzerinde İncelemeler. Şubat 2014. Çukurova Üniversitesi Prof.Dr. Erman Artun anı kitabında yayınlanan makale. - 2014
 • 19. Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri. Bilge Seyidoğlu Anı Kitabı. 2011. - 2011
 • 20. Yunus Emre'de insan Sevgisinin Boyutları 'Eskiyen dergisi Eskişehir, Mayıs 2011. - 2011
 • 22. Gönüllü Göçmen L. Durrel'ın Kıbrıs'ı ve Kıbrıs insanı, Kültür ve Edebiyatta Göç uluslararası sempozyum.Hamburg Almanya, . 4-8 Mayıs 2009. - 2009
 • 21. Akdeniz Kültürü Bağlamında Kıbrıs Türk Şiiri, Atatürk Üniversitesi Türklük Bilgisi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2007. - 2007
 • 18. Geleneksel Sözlü Kültür Ürünlerimizin Çağdaş Konum ve İşlevleri Üzerine Düşünceler' Doğu Akdeniz Üniversitesi 02.06.2006. Gazimağusa - 2006
 • 17-Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu' Düzenleyen Erzurum Valiliği.s -12-26

 Kültür Müdürlüğü.19-23 Temmuz 2005 - 2005
 • 17. Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları-11-13 Kasım 2005- II. ULUSLARARASI TÜRK TARİHİ VE EDEBİYATI KONGRESİ - 2005
 • 20. Halk Kültürü Bağlamında Yunus Emre Şiiri: Yakındoğu Üniversitesi Yunus Emre'de İlim ve Aşk Sempozyumu, 25.05.2005 - 2005
 • 15. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarla İlgili Efsaneler: Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür - Sanat Sempozyumu , 26-31 Ekim 1998. - 1998
 • 11. Yeni Belge ve Bilgilerin Işığında Ignac Kunoş'un Hayatı ve Eserleri: Balıkesir Üniversitesi, I.Halkbilimi Bilgi Şöleni, 2-4 Haziran 1997. - 1997
 • 12. Dilbilimi Açısından Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü IX.Milli Türkoloji Kongresi , 27 Eylül 1997. - 1997
 • 13. B.Mahir'in Köroğlu Destanı'ndaki Özel Adlar Üzerinde Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi , I. Bolu ve Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997. - 1997
 • 17. Manas Destanı'nın Türk Halk Edebiyatı ve Kültürü ile Ortak Yönleri: Folklor/Edebiyat Dergisi , Sayı, 5/6, Ocak- 1996. - 1996
 • 18. Bazı Avrupa Ülkelerinde Halkbilimi Çalışmaları: Prof.Dr.Umay Günay Armağanı Kitabı, s.80 Ankara,199 ( Folklor/ Edebiyat Dergisi, Cilt 2, Sayı:1, Aralık 1996 ) - 1996
 • 19-Kazdağı Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: İpek Yolu Uluslararası Halk Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, s.311, Ank.,1995 Cenin Dergisi, S.1, Nisan 1996 - 1996
 • 10. XVII. Yüzyıla Ait Bir Cönkteki Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, II.Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Mayıs 1996. - 1996
 • 13. Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Folklor/Edebiyat Dergisi, Cilt 1,Sayı,2 Şubat 1995. - 1995
 • 15. Erzurum'un Halkbilimi Alanındaki Yeri: İzmir Palandöken Dergisi,Mart 1995. - 1995
 • 16. Halkbilimi Araştırıcılarının Sorunları: Akademi Dergisi, s,3.Cumhuriyet Gazetesi,26 Nisan 1995 - 1995
 • 8. Manas Destanının Türk Halk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi : Çanakkale Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu , 31 Mayıs - 2 Haziran 1995. - 1995
 • 9.Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Kültür Bakanlığı, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 31 Haziran 1995. - 1995
 • 12. Yunus Emre'de İnsan Sevgisinin Boyutları: NEF Dergisi,C.VI.,S,2. (NOT : Bu 12 çalışma ,Türk Halkbilimi İncelemeleri, ( Balıkesir, 1994 ) adlı kitapta yer almaktadır) - 1994
 • 14. Erzurumlu Emrah'ın Şiir Dünyasında Aşkın Yeri: İzmir Palandöken Dergisi,Mart,1994. - 1994
 • 7. Kazdağı Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Kültür Bakanlığı, I. Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı ve Folklor Sempozyumu, 1-7 Temmuz 1993 ( Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır. - 1993
 • 8. Erzurumlu Emrah'ın Yeni Bir Elyazma Divânı: NEF Dergisi,S: 2, Milli Kültür Dergisi, Temmuz,1990, sayı, 74. - 1990
 • 6.Yunus Emre'nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri : Mili Kütüphane ,YunusEmre Sempozyumu , 2-6 Mayıs 1988. - 1988
 • 5. Halk Hikâyelerimizde Hayat Anlayışı: Selçuk Üniversitesi II. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, 1987. - 1987
 • 4. E.Schuyler'in Seyahatnâmesi'nde Folklor Unsurları: Selçuk Üniversitesi , I. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu , 1986. - 1986
 • 3. Elazığ - Diyarbakır Türkülerindeki Bazı Ortak Motifler: Fırat Üniversitesi, I.Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Ekim, 1985. - 1985
 • 2.Âşıklar Geleneği ve Halk Müziğimiz: İstanbul Teknik Üniversitesi ,Güzel Sanatlar Fakültesi, II.Türk Müziği Sempozyumu, 24 Kasım 1984. - 1984
 • 1.Türk Halk Müziğinde Âşıkların İşlev ve Sorunları:Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi,I.Türk Müziği Kongresi, 20-23 Ekim 1981. - 1981
 • 7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 1. Türk Saz Şâirlerinde Hikâye Türkülerinin Teknikleri: Köz Dergisi, Atatürk Üniversitesi , Sayı, 5.
 • 2.Âşıklık Geleneği ve Halk Müziğimiz: Erciyes Dergisi, Sayı, 112.
 • 3.Halk Şiirinde Barış : Erciyes , Sayı, 119
 • 4. E. Schuyler'in Türkistan Seyahatnâmesindeki Folklor Unsurları: U.Ü., NEF (Necatibey Eğitim Fakültesi ) Dergisi, Sayı, 1.
 • 5. Necatibey Eğitim Fakültesinde Yapılan Folklorla İlgili Öğrenci Bitirme Tezleri: NEF Dergisi, S,2.
 • 6. Şirvan Şah ile Şemail Banu Hikâyesi Üzerinde Bir Araştırma: NEF Dergisi, S. 2.
 • 7. Yunus Emre'nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri, S: 129
 • 9. Dilbilim Metodu ve Folklor Araştırmaları: NEF Dergisi, S: 2
 • 10. Mahalli Türk Evlerindeki Halk Geleneklerinin Anlam ve Fonksiyonları: Türk Kültür Dergisi,Sayı 373.
 • 11. Folklor ve Edebiyatın Karşılıklı Etkileşmeleri ve Uyarlanmaları: Varlık Dergisi, Sayı,1020,( Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi ,Şükrü Elçin Özel Sayısı )
 • 7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
 • 14. Kütahyalı Şeyhi'nin Şiirlerinde Halk Kültürü Bağlantıları: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şairler Sempozyumu.
 • 16. Kıbrıs Türklerinin Millî Mücadelelerinde Halk Kültürü Üzerinde Bir Araştırma
 • Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • 19. Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri- Lefke 8. Edebiyat Buluşması.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • Peter Weiss'deki Mitik Direnme Eyleminin Halk Edebiyatımızdaki Yansımaları- Kıbatek 25-30 Haziran 'Doğu Edebiyatında Batı, Batı Edebiyatında Doğu Sempozyumu'. Krakow. Yayımı: Folklor Edebiyat sayı 86. 2016/2 - 2016
 • Şiir Serüveninden Fikret Demirağ ve Kıbrıs. Uluslararası Kıbrıs Türk Edebiyatı Sempozyumu. 12-14 Kasım 2014. Ankara. - 2014
 • Gönüllü Göçmen L. Durrel'ın Kıbrıs'ı ve Kıbrıs insanı, Kültür ve Edebiyatta Göç Uluslararası Sempozyum. Hamburg Almanya, 4-8 Mayıs 2009. - 2009
 • Akdeniz Kültürü Bağlamında Kıbrıs Türk Şiiri, Atatürk Üniversitesi Türklük Bilgisi Uluslararası Sempozyumu 25-27 Nisan 2007. - 2007
 • Geleneksel Sözlü Kültür Ürünlerimizin Çağdaş Konum ve İşlevleri Üzerine Düşünceler' Doğu Akdeniz Üniversitesi 02.06.2006. Gazimağusa. - 2006
 • Çağdaş Kıbrıs Türk Şiirinde Halkbilimsel Yansımalar, LAÜ Lefke Edebiyat buluşması 20-21 Nisan 2006. - 2006
 • Tarihi: 19-23 Temmuz 2005-12-26 ''Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu' Düzenleyen Erzurum Valiliği Kültür Müdürlüğü. - 2005
 • Tarihi: 11-13 Kasım 2005- II. ULUSLARARASI TÜRK TARİHİ VE EDEBİYATI KONGRESİ - 2005
 • Halk Kültürü Bağlamında Yunus Emre Şiiri: Yakındoğu Üniversitesi Yunus Emre'de İlim ve Aşk Sempozyumu, 25.05.2005 - 2005
 • Kütahyalı Şeyhi'nin Şiirlerinde Halk Kültürü Bağlantıları: Dumlupınar Üniversitesi, Kütahyalı Şairler Sempozyumu.4-5 Haziran 1998. - 1998
 • Kıbrıs Barş Harekâtı'nın Türk Halk Şiirindeki Yansımaları. DAÜ Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu. Gazimağusa 1998. - 1998
 • Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Balkanlarla İlgili Efsaneler: Uluslararası Türk Dünyası Bilim-Kültür - Sanat Sempozyumu, Ankara 26-31 Ekim 1998. - 1998
 • Yeni Belge ve Bilgilerin Işığında Ignac Kunoş'un Hayatı ve Eserleri: Balıkesir Üniversitesi, I.Halkbilimi Bilgi Şöleni, 2-4 Haziran 1997. - 1997
 • Dilbilimi Açısından Erzurumlu Emrah'ın Şiirlerinde Yananlam Öğeleri: İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü IX.Milli Türkoloji Kongresi , 27 Eylül 1997. - 1997
 • B.Mahir'in Köroğlu Destanı'ndaki Özel Adlar Üzerinde Bir Araştırma: Abant İzzet Baysal Üniversitesi , I. Bolu ve Köroğlu Sempozyumu, 10-12 Ekim 1997. - 1997
 • XVII. Yüzyıla Ait Bir Cönkteki Halk Edebiyatı Ürünlerinin Karşılaştırılması: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, II.Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 16-18 Mayıs 1996. - 1996
 • 9- Manas Destanının Türk Halk Edebiyatındaki Yeri ve Önemi : Çanakkale Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu , 31 Mayıs - 2 Haziran 1995. - 1995
 • Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Kültür Bakanlığı, Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, 31 Haziran 1995. - 1995
 • 8- Sarıkız Efsanesi Varyantları ve Karşılaştırılması: Budapeşte. 1994. - 1994
 • 7- Kaz Dağları Yöresi Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Kültür Bakanlığı, I. Uluslararası İpek Yolu Halk Edebiyatı ve Folklor Sempozyumu, 1-7 Temmuz 1993 (Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır. - 1993
 • 6- Yunus Emre'nin Erzurumlu Emrah Üzerindeki Etkileri : Mili Kütüphane, Yunus Emre Sempozyumu, 2-6 Mayıs 1988. - 1988
 • 5- Halk Hikâyelerimizde Hayat Anlayışı: Selçuk Üniversitesi II. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu, 1987. - 1987
 • 4- E.Schuyler'in Seyahatnâmesi'nde Folklor Unsurları: Selçuk Üniversitesi , I. Milli Türk Folklor ve Halk Edebiyatı Sempozyumu , 1986. - 1986
 • 2. Âşıklar Geleneği ve Halk Müziğimiz: İstanbul Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, II.Türk Müziği Sempozyumu, 16-19 nisan 1985. - 1985
 • 3- Elazığ - Diyarbakır Türkülerindeki Bazı Ortak Motifler: Fırat Üniversitesi, I. Fırat Havzası Folklor ve Etnografya Sempozyumu, Ekim, 1985. - 1985
 • 1- Türk Halk Müziğinde Âşıkların İşlev ve Sorunları: Eskişehir İletişim Bilimleri Fakültesi, I. Türk Müziği Kongresi, 20-23 Ekim 1981. - 1981
 • Bildiriler- Bu çalışmaların İngilizce başlık çevirileri daha önceki bölümlerde yapılmıştır.
 • Kıbrıs Türklerinin Millî Mücadelelerinde Halk Kültürü Üzerinde Bir Araştırma
 • Çağdaş Kıbrıs Türk Edebiyatı İçinde Osman Türkay Şiirinin Evrensel Boyutları
 • Yer: Manisa Celal Bayar Üniversitesi.
 • Akdeniz Kültürü Bağlamında Osman Türkay Şiiri- Lefke 8. Edebiyat Buluşması.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • 18. Dağların Ruhu. Erzurum 2016. - 2016
 • 17. Kıbrıs Türk Halk Kültürü ve Halk Edebiyatı Kaynakçası. UKÜ Yayını, Lefkoşa 2007. - 2007
 • 7. Türk Halk Edebiyatı Anlatı Türleri: Ankara 1995 (2. baskı: Balıkesir 1996, 3. baskı: Ankara 1999, 4. baskı Ankara 2004). - 2004
 • 14. Edebiyat Bilgi ve Kuramları. Ankara 2000 (2.baskı Ankara 2004) - 2004
 • 16. Kuram-Yöntem Bağlamında Yazılı Sözlü Anlatım. İzmir 2003. - 2003
 • 15. Sözlü Anlatım Bilgileri: Ankara 2001. - 2001
 • 13. Sözlü Anlatım Bilgileri: Ankara 1999. - 1999
 • 12. Türk Halk şiirinde Anlam Çerçevesi. Akademi Yayını. Balıkesir 1998. - 1998
 • 2. Diksiyon Bilgileri ve Konuşma Sanatı: Balıkesir 1997. - 1997
 • 10. Kazdağı Masalları (Mehmet Akkaya ile): Ankara 1997 - 1997
 • 8. Erzurumlu Emrah Hayatı Sanatı Şiirleri: Ankara 1996. - 1996
 • 9. Türk Halk Şiiri: Balıkesir 1996. - 1996
 • 3. Halkbilimine Giriş: Bursa 1989. (2.baskı: Balıkesir 1995). - 1995
 • 6. Türk Halkbilimi İncelemeleri: Balıkesir 1994. - 1994
 • 5. Karşılaştırmalı-Transkripsiyonlu Erzurumlu Emrah Divanı. Balıkesir: Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Yay. 1992. - 1992
 • 1. Görüntüler: Erzurum 1976. - 1976

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • 4. Kıbrıs'taki Millî Mücadelenin Edebî Yansımaları, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele I. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 19-22 Temmuz 2005 Erzurum, Bildiriler Kitabı sayfa:95-106. - 2005
 • 2.Yatır Efsaneleri Üzerinde Bir Araştırma: Uluslararası Rumeli Türk Kültürü Sempozyumu 23-25.03.1998, Üsküp - Makedonya - 1998
 • 3. Halk Şiirimizde Kıbrıs: İkinci Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, 24-27 Kasım 1998 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa-KKTC. (Baskıda) - 1998
 • 1. The Folklor Education in Turkish Universities and a Research on the Legends in the Kaz Mountain (' Euroethno ' Uluslararası Folklor ve Etnoloji Kongresi) Budapeşte, 19- 23 Eylül 1994 (Metni, Halkbilimi İncelemeleri kitabındadır.) - 1994
 • 7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Diğer yayınlar

 • 11. Ignac Kunoş'un Yaşamı ve Eserleri (Judith Kovacs ile): Balıkesir 1997. - 1997

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 • a) La Nube Enomorada. (N.Hikmet'in Sevdalı Bulut adlı eserinin çevirisi) Ediciones del Oriente y del Mediteraneo, Madrid,1989. - 1989
 • 4. La Nube Enamorada: (Nâzım Hikmet'in Sevdalı Bulut adlı yapıtının çevirisi) Madrid 1989. - 1989

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Düşünürlerin Ufkunda Yürümek Eylemi
Yönetilen Tezler

Yönetilen Doktora Tezleri

 • . Hüseyin Yorulmaz. ' Başlangıçtan Güncele Kıbrıs Türk Tiyatrosunda Halkbilimsel Unsurlar üzerinde Araştırmalar'. (2016 devam etmektedir). - 2016
 • Hülya TAŞ: 'Bursa İli Töresel Gelenek ve Görenekleri Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma' Bursa-1996 - 1996
 • Nevin AKKAYA: 'Yazılı Kaynaklardaki Türk Halk Şiiri Özel Adlar Dizini'-Bursa,1996 - 1996
 • (Derya Yaylı, Fatma Bölükbaş ve İmral Kırman'ın doktora tezlerini son aşamalarına kadar yönetmiştir. Bu tezler, Kıbrıs'a atanma nedeniyle diğer danışmanlarca sonuçlandırılmıştır).

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

 • Sinan Oruçoğlu: Yüksek Lisans 2003 ' İlköğretim ll. kademe anadil eğitiminde lirik türün işlevi üzerinde bir araştırma - 2003
 • Fatma Bölükbaş: İnternet ortamında halk bilimi incelemeleri 2001 ' - 2001
 • Fatma Filiz Vural:Hikmet Dizdaroğlu`nun makale ve araştırmalarının derlenmesi dil-edebiyat ve kuram açılarının değerlendirilmesi Yüksek Lisans 2001 ' - 2001
 • Sevi Maral: Cahit Öztelli`nin makale ve araştırmalarının derlenmesi, dil edebiyat ve kuram açısından değerlendirilmesi 2001 ' - 2001
 • DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:
 • Hikmet Dizdaroğlu`s article and researchs`s compiling evaluate for language-litrature and theory
 • UKÜ de tamamlanan yüksek lisans danışmanlıkları:
 • Harun Korkmaz
 • Mehmet Recep Birsen, Neslihan Şenol,Gülçin Çetin,Gizem Kurt, Yusuf Tatlı,Zeynep Biçer, M.Selman Hamidi, İsmail Atasoy,Aysel Yeşil, Selcan Yılmaz,Abuzer Bektaş.Zeynep
Projeler
 • Kıbrıs Türk Halk Kültürü Genel Bibliyografyası Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi. 2007. Kitap olarak yayımlanmıştır. Ankara 2008.
 • Dursunbey ve Yöresi Halkbilimi Ürünleri, (Balıkesir Üniversitesi Araştırma Fonu’nca desteklenen proje tamamlanmıştır.)
 • Kazdağı ve Yöresi Halkbilimi Ürünlerinin derlenmesi ve değerlendirilmesi, (Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu’nca 1988/2 numara ile desteklenen proje tamamlanmış ve kitap halinde yayımlanmıştır. ( Kitaplar listesinde 9 numaralı künye )
 • Uzay Şairi Osman Türkay Belgeseli. 2018-2019.(UKÜ Rektörlüğü Araştırma Projesi)
Ödüller
 • Türk Folklor Araştırmaları Ödülü- 1995.
Çalışma Alanları
 • Halk Edebiyatı (Halkbilimi)
İdari Görevler
 • 2003'ten beri Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato üyesi. İki dönem YÖDAK üyeliği.
 • TC Dağcılık Federasyonu Teknik Danışma Kurulu üyesi