Bölüm Hakkında

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programında, 21 krediden az olmamak koşulu ile 1 seminer ve 7 seçmeli ders, tez çalışmasına başlamadan önce de uygulanan alan yeterlik sınavı bulunmaktadır. Ders seçimlerinde alanın bilim dallarında (Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili) uzmanlaşma hedef alınır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Doktora programına kabulde ilgili ana bilim dalında Yüksek Lisans yapma koşulu aranmakta, diğer disiplinlerden programa Kabul durumunda Bölüm değerlendirmesine bağlı olarak Bilimsel Hazırlık programı uygulanmaktadır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama, niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı veya Türk Dili alanlarından birinde ülkenin ihtiyacı olan akademisyenler yetiştirmek, üniversitelerin öğretim üyesi ihtiyacını karşılamak üzere eğitim vermektedir. Yetiştirdiği araştırmacı ve akademisyenlerle Türkoloji çalışmalarının gelişmesine ivme kazandırmayı hedefleyen program, Türk Dili ve Edebiyatı sahalarında yeni kuram ve modeller geliştirir. Türk dünyasında karşılaştırmalı incelemeler yaparak dil ve kültür köprüleri kuracak araştırmacıları bilim dünyasına kazandırmayı amaçlar. Türk Dili ve Edebiyatı alt dallarından birinde öğrencinin özgün çalışmaları hem ferdî hem de grup üyesi olarak yürütebilecek uzmanlığı kazanmasını sağlar. Türk dili, kültürü ve edebiyatı alanındaki ulusal, maddi ve manevi değerleri geliştirip gelecek kuşaklara taşıyacak duyarlılıkta bireyleri topluma kazandırır.

Kariyer Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Doktora programını bitirenlere Türkolog unvanı verilmektedir. Programdan mezun olanlar öncelikle üniversitelerde öğretim üyesi ve yönetici; çeşitli enstitü ve merkezlerde araştırmacı olarak çalışabilmektedir. Diğer yandan mezunlarımız, kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, radyo ve televizyon gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev yapabilir; program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk gibi geniş bir yelpazede çalışabilir. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde 'yazmanlık', 'editörlük' yapabilir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yönelerek oralarda çalışabilirler. Disiplinler arası çalışmalara yönelerek sosyal bilimlerin diğer sahalarında kendilerini geliştirerek birçok ilintili sektörde çalışma fırsatı yakalayabilirler. Bireysel olarak saha çalışmalarında bulunabilir, yayınevleri açabilir, araştırma ve eğitim merkezleri kurup çeşitli sektörlerde mesleki gelişimlerini devam ettirebilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Çevik Uraz Merkezi, CU244
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

3-5 Yıl

Derece

PhD

Dil

Türkçe