mailto:
Program Hakkında

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamayı; alanla ilgili doktora yapmak isteyenleri gelecek akademik yaşamlarına hazırlamayı hedefler. Tezli yüksek lisans programında, 21 krediden az olmamak koşulu ile 2 zorunlu, 5 seçmeli, toplamda 7 ana ders, bir seminer ve bir tez çalışması mevcuttur. Ders seçimlerinde alanın bilim dallarında (Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili) uzmanlaşma hedef alınır. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Önerilen program için 2008-2009 eğitim – öğretim yılından itibaren: Fen Edebiyat Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Dilbilim; Eğitim Fakültelerinin Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Eğitimi Bölümleri mezunlarından ilgili yönergeler çerçevesinde belirlenecek kontenjan sayısı kadar öğrenci alınmaya başlanmıştır

Eğitim Olanakları

Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı öğrencisi, Halk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Dili alanlarından birinde uzmanlık kazanır. Bu bilim dallarında ilerleyerek doktora öğrenimine devam edebilir. Türk Halk Edebiyatı alanında uzmanlaşan öğrenciye Türk ve dünya halklarının sözel ve basılı kültür malzemesini derleme, inceleme, değerlendirme becerisi kazandırılır. Eski ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarında edebiyat yapıtının hem yaratıcısı hem de yorumcusu olabilecek akademik yetkinlik kazandırılırken çağdaş kuram ve yöntemler uygulatırılır. Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili bilim dallarında uzmanlaşacak öğrencilere Türkçenin gerek tarihî gerekse çağdaş lehçelerine ilişkin bilgiler verilerek modern dilbilimin uygulama yöntemleriyle Türkoloji araştırmaları birleştirilerek disiplinler arası çalışma ilke edindirilir.

Kariyer Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yüksek Lisans programını bitirenlere uzman Türkolog unvanı verilmektedir. Programdan mezun olanlar kütüphanelerde, arşivlerde, Kültür Bakanlığı’nda, radyo ve televizyon gibi çeşitli medya kuruluşlarında görev alabilir; program yapımcılığı, haber redaktörlüğü ve sunuculuk yapabilirler.Yükseköğretim kurumlarında 'okutman' olarak çalışabilirler. Öğretmenlik sertifikası alanlar orta dereceli okullarda 'öğretmen' olabilirler. Özel yetenekleri olanlar, gazete ve dergilerde 'yazmanlık', 'editörlük' yapabilirler. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine yönelerek oralarda çalışabilirler. Akademik yaşamlarını bir üst adıma taşıyarak Doktora öğrenimlerine başlayıp Türk Dili, Halkbilim, Eski ve Yeni Türk Edebiyatı alanlarından birinde kendilerini akademisyen olarak yetiştirebilirler. Disiplinler arası çalışmalara yönelerek sosyal bilimlerin diğer sahalarında kendilerini geliştirerek birçok ilintili sektörde çalışma fırsatı yakalayabilirler.

İletişim

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Araştırma Enstitüsü
Eğitim ve Lisansüstü Bilimler Merkezi, GE106
Tel: +90 392 671 1111 Dahili: 2214-2228
Enstitü E-posta: ciu-institute@ciu.edu.tr

Eğitim Süresi

1-2 Yıl

Derece

MA

Dil

Türkçe