Curriculum

Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ISAG601 YANGIN VE YANGINDAN KORUNMA 3 3 0
Bu ders kapsamında öncelikle yangının tanımı yapılacak ve yangının meydana gelmesinde etkin olan değişik parametreler üzerinde durulacaktır. Bu parametrelerin her birisi de kendi içerisinde kapsamlı olarak incelenecektir. Daha sonra, yangının nedenleri işlenecek ve hangi koşullar altında yangın olasılığının arttığı üzerinde durulacaktır. Bu olasılık artışına neden olacak koşulların ortadan kaldırılması bağlamındaki yangın güvenliği uygulamaları detaylı biçimde tartışılacak ve örnek uygulamalar ile pekiştirilecektir. Ülkede geçerli olan Yangın Yönetmeliği detaylı olarak incelenecek, dış ülkelerdeki örnekleri ile karşılaştırılacak ve olumlu / olumsuz ile yeterli / yetersiz bölümlerine karşılık revize maddeler önerilecektir. Yangınların meydana gelmesi durumunda yapılması gereken organizasyonlar ve haberleşme teknikleri üzerinde durulacaktır. Yangından korunma yöntemleri, üç dakikanın önemi, patlamalar ve nedenleri de işlenecektir.
ISAG6X1 AREA ELECTIVE 3 3 0
ISAG6X2 AREA ELECTIVE 3 3 0
SABL601 ADVANCED RESEARCH METHODS 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
FELS601 PHILOSOPHY OF SCIENCE 3 3 0 7
This course will follow three main paths: Firstly it will introduce philosophy to doctoral students. The meaning of philosophy, its scope, its sub-branches and its different schools will be the subject topic of the first weeks. Then the course will focus on the relation of philosophy with the sources of knowledge and different sciences. Here, Rationalism, Empiricism and Intuitionism will be covered during the following weeks. In the remaining weeks the course will concentrate on philosophy of science and scientific ethics. Logical positivism, paradigm changes, falsificationism, the questions of “what is science”, “what is pseudo-science?”, “what is the relation between theory and reality?” are amongst topics that will be covered. Finally, the course will concentrate on ethical theories and will particularly cover scientific ethics.
ISAG602 TEHLİKELİ MADDE VE ATIK MADDE YÖNETİMİ 3 3 0
ISAG690 SEMINAR 0 0 0 0
Preparation process for the thesis and publication studies and determination of the presentation process are evaluated.
ISAG6X3 AREA ELECTIVE 3 3 0
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ISAG600 THESIS 0 0 0
Öğrencinin ders aşamasını başarıyla tamamlamasını takip eden dönemlerde alacağı bu ders, tezle ilgili araştırma ve sonucunda yazma faaliyetlerine yönelik bir derstir. İş Sağlığı ve Güvenliği konuları arasından seçilen bu tezin yalnızca teorik değil aynı zamanda uygulamayı da kapsamasına ve yöntem geliştirme ve iyileştirme içermesine ve ortaya atılan fikrin ve önerinin kullanılabilir olmasına ve test edilebilmesine itina gösterilir. Doktora tezi, yeterlilik sınavından başarılı olmayı gerektirmektedir ve tez çalışması süresince Danışmanın belirleyeceği sıklıkta (en az 4 adet) gelişim raporları hazırlanacak ve görüşmeler yapılacaktır. Gelişim raporları, tezin hangi aşamada olduğunu, varsa gecikmelerin nedenlerini ve yine kaybedilen zamanın nasıl telafi edileceği gibi bilgileri içerecektir.
ISAG695 QUALIFICATION EXAM 0 0 0
Tüm zorunlu ve seçmeli derslerin ve seminerin başarılı bir biçimde tamamlanması ertesinde, öğrencinin Doktora tezine başlama yeterliliğine ulaşıp ulaşmadıkları konusunda bir karar üretilmelidir. Bu kararın üretilebilmesi için, öncelikle ikisi Üniversite dışından olmak üzere konunun uzmanlarından oluşan beş kişilik bir jüri kurulmaktadır. Bu jüri üyelerince hazırlanan yazılı bir sınav hazırlanarak yapılmakta ve sınavda öğrencinin başarı düzeyi ölçülmektedir. Yazılı sınavda jüri tarafından başarılı bulunmaları halinde, öğrenciler sözlü sınava alınmaktadır. Bu sınav kapsamında, gerek genel iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekse planladıkları çalışma konularında yöneltilen sorulara cevap vermeleri beklenmektedir. Sözlü mülakatta da başarılı bulunmaları ertesinde, öğrencilerin doktora tezine resmi olarak başlamalarına onay verilmektedir.
Course Code Course Name Credit Theoretical Lab/Practical ECTS
ISAG624 RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT 3 3 0
Description of the risk,and risk management, history and future of the risk analyses, qualitative and quantitative risk assessment techniques, risk analysis, importance of risk assessment, decision making under uncertainty and risk assessment, business risk factors in busiess life, risk control techniques, work accident, definition of occupational disease and other emergencies, concepts of danger and risk, legal regulations, supervision and control, interpretation risk analysis, risk analysis methods decision matrix method, error tree analysis method, error type impact analysis method, check list method, if any method, event tree analysis method cause and effect analysis, preparation of risk analysis reports, solution proposals, planning, budgeting, preparation of audit and control forms, establishment of risk managing boards, reporting of work accidents , expertise.
ISAG603 TAŞIMA, İLETİM VE DEPOLAMA SİSTEMLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ 3 3 0
ISAG609 İŞ ETÜDÜ VE ERGONOMİ 3 3 0
Bu ders kapsamında, endüstriyel toplum konusu ana tema olarak işlenecektir. Öncelikle iş etüdü ve ergonomi konusu masaya yatırılacaktır. Bu kapsamda, insan ve makine sistemleri detaylı olarak incelenecek, insan merkezli bir yaklaşımın sergilenmesine ise özel önem gösterilecektir. Özellikle insan çalışması ve özellikleri üzerinde kapsamlı biçimde durulacaktır. Bunların yanı sıra, iş organizasyonu, fiziksel ergonomi, çalışma yeri tasarımı ve yerleşim düzenlemesi gibi konular öğrencilere aktarılacaktır. Bunların her biri için de ayrı ayrı örnekler yapılarak öğrencilerin benzer çalışmalara adapte olmaları temin edilecektir. Yine öğrencilerle uygulamalı olarak yapılacak çalışmalardan birisi de ergonomik değerlendirme kontrol listesinin özellikleri ve uygulanmasıdır. İş etüdü ve ergonominin iş sağlığı ve güvenliği ilişkisi her aşamada ortaya konacaktır.
ISAG607 MESLEK HASTALIKLARI 3 3 0
Ders kapsamında, meslek hastalıkları detaylı biçimde incelenecektir. Bu bağlamda en çok rastlanan meslek hastalık türlerinden olan akciğer hastalıkları, kas ve iskelet sistemi hastalıkları, şiddetli travmalara neden olan hastalıklar, kalp hastalıkları, sinir hastalıkları, gürültüye bağlı işitme kayıplarına ilişkin hastalıklar, dermatolojik hastalıklar ve psikolojik hastalıklar detaylı biçimde tartışılacaktır. Bu hastalıkların işyerlerinde nasıl süreç içerisinde gelişerek kalıcılaştığı, tam olarak ne şekilde meydana geldiği ve yine işyerlerinde meslek hastalıklarını oluşturan faktörler ayrı ayrı ve detaylı olarak İncelenecektir. Aynı zamanda meslek bağlantılı bu hastalıkların her birinin ayrı ayrı önem dereceleri de tartışılacaktır. Yine ders kapsamında, işyerlerinde rastlanan farklı meslek hastalıklarını önlemek için alınacak tüm tedbirler ayrı ayrı irdelenecektir.
ISAG614 İŞ GÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİĞİNDE İLERİ YAKLAŞIMLAR 3 3 0
Bu ders kapsamında iş sağlığı ve güvenliği üzerine mühendislik yönüyle yaklaşımlarda bulunulacaktır. Bu bağlamda, temel iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin yanı sıra bu konudaki tüm yaklaşımlar da paylaşılacaktır. Öğrenciler iş güvenliği mühendisliğini derinlemesine öğrendikten sonra, ileri yaklaşımlar üzerine fikirlerini belirteceklerdir. İş sağlığı ve güvenliğinin üç temel tarafı konumundaki çalışanlar, işletmeler ve kamu yönetiminin ayrı ayrı ve süreç içinde değişen algıları kapsamlı olarak irdelenecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kapsamındaki kayıplar, bu amaçla yapılan yatırımlar ve bu kapsamdaki sürekli artan kamu harcamalarının her h üç tarafça önem kazanması ve bunun sonuçları kapsamlı biçimde irdelenecektir.. Diğer yandan işçi sağlığı ve güvenliğinin uygulama boyutunda etkililik ve etkinliğin sağlanabilmesi için çalışanların konuya ilişkin algılarının doğru yönlendirilmesi üzerinde durulacaktır.
ISAG626 WORK SAFETY AND WORKER’S HEALTH 3 3 0
The topics of this course is to provide information about the purpose, scope of the occupational health and safety law, to provide information about the task, responsibilities of occupational health and safety in collective nutrition systems. The students will have information about the rights and obligations in the workplace and provide information to the workers, will be able to 0interpret the legislation on occupational health and safety, will have information about the occupational safety and social security legislation. In this course, models of occupational accidents and types of occupational diseases, social and economic dimension of occupational health and safety, legal dimension, occupational hygiene and personal protective equipment will be discussed. Fundamentals of the occupational safety and health and safety culture will be discussed.
ISAG602 TEHLİKELİ MADDE VE ATIK MADDE YÖNETİMİ 3 3 0
ISAG620 OCCUPATIONAL CANCERS 3 3 0
Definition of cancer, causes of cancer, history of occupational cancers, occupational exposure and cancer relationships. Determining the chemical, physical and biological factors that may cause cancer, and the works accepted as having a carcinogenic risk, substances with carcinogenic or carcinogenic potential, prevention methods, early detection methods in cancer, occupational cancers according to factors, cancers according to organs, cancers according to profession. Concept of the occupational cancer, global research and statistics about the occupational cancer, situation in Turkey and TRNC. Health inspection of the employees about occupational cancer, regulations and legal process about the workers who are disable because of cancer, occupational cancer risk during transportation.