• UKÜ Online
Akademik

You are here

Eğitim Yönetimi ve Planlaması

Eğitim kurumlarının ihtiyacı olan ve amaca hizmet edebilecek her türlü bilginin nasıl yaratılabileceği, elde edilebileceği, kullanılabileceği ve yönetilebileceğine ilişkin bilgi yönetimi süreçlerinin etkili bir biçimde uygulanması bu kurumlar için ayrı bir önem taşımaktadır. Çevrelerine bağlı yaşayan biyolojik organizmalar gibi eğitim kurumları da birer sosyal sistemler olarak çevrelerindeki gelişimleri sürekli takip ederek yaşamak ve gelişmek durumundadırlar. Bunun için de orgütsel işleyiş ve süreçlerinde de değişiklikler yapmaları gerekmektedir.

Bir eğitim kurumunun etkili bir şekilde yönetilebilmesi için gerekli olan süreçler liderlik, motivasyon, değişim, karar verme, planlama, problem çözme ve iletişimdir. Örgütsel yapıda köklü değişikliklere gidebilecek ve bu süreçleri etkin kullanabilecek dönüşümcü ve girişimci liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu liderler aynı zamanda birlikte çalıştığı öğretmenlerinin ve diğer personelin motivasyonunu da düşünmek durumundadır. Katılımcı karar verme stratejisi uygulayarak onları kararlara katabilmeli ve onların kendilerini kurum için yararlı ve faydalı bireyler olarak görebilmelerini sağlamalıdır. Liderler önceden belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için yapılması gereken işleri saptayarak izlenecek yolları da seçebilmelidir. Uygun bir planlama ile eğitim kurumlarında neyin nasıl ve ne zaman yapılacağının ve bu çalışmalarda kimlerin görev alacağının da belirlenmesi gerekmektedir. Yönetim süreçleri gerçekleşirken ortaya çıkabilecek sorunlarla liderlerin etkin bir biçimde başa çıkabilmesi da ayrıca büyük bir önem taşımaktadır. Bunu da uygun iletişim, karar verme ve problem çözme stratejileri yoluyla başarabilecektir.

Eğitim sürecinin planlanması, denetimi ve değerlendirilmesi de açılması düşünülen programın çalışma alanı kapsamındadır.  Günümüzde önemli bir sektör olarak karşımıza çıkan eğitimin ekonomik boyutu büyük önem arzetmektedir. Programımızdan yetişen uzmanlar eğitim ekonomisi, bütçeleme, maliyet-fayda, maliyet-etkinlik konularında da yetiştirilecektir. Öğretmen ve diğer çalışanların, denetim ve değerlendirme alt boyutu da programımız kapsamı içerisinde bulunmaktadır.