• UKÜ Online
Duyurular

You are here

Duyurular

7143 Sayılı Kanun ve Öğrenci Affı Başvuruları Hakkında Duyuru

18.05.2018 tarih 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan 7143 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Geçici 78 inci madde hükümlerine göre, “Üniversitemizden ilişiği kesilenlerin yeniden öğrenime devamlarının sağlanmasına ve af başvurularına ilişkin “usul ve esaslar” aşağıda belirtilmiştir. 

1. Terör suçundan hüküm giyenler hariç olmak üzere;

  1. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar Hazırlık Sınıfı ve Dikey Geçiş sürecinde iken kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilen intibak öğrencileri,
  2. Önlisans, Lisans Tamamlama, Lisans ve Lisansüstü düzeyde öğrenim görmekte iken Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteği ile veya her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler,
  3. Üniversitemizin herhangi bir programına ÖSYM tarafından yerleştirildiği halde kayıt yaptırmayanlardan bu durumu belgelendirenler,

Kanun'dan yararlanmak üzere başvuru yapabilecektir.

2.  18.05.2018 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler bu kanun hükümlerinden faydalanır.

3. Geçici 78. maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işi veya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları ve ikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygun görmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yatay geçiş yapabilirler. Bu tarihten sonra Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans Ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1’ine ilişkin usul ve esaslarda yer alan şartlar uygulanacaktır.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

   1. Başvuru Dilekçesi

   2. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi (arkalı-önlü),

   3. Sabıka Kaydı,

4. Bir adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel).

2. Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

    1. Başvuru Dilekçesi

    2. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi (arkalı-önlü),

    3. Lise Diploması Aslı,

    4. ÖSYM yerleştirme belgesi,

    5. Sabıka Kaydı,

    6. Üç adet Vesikalık Fotoğraf (Güncel).

   7. DGS ile yerleşen öğrenciler için, Önlisans Diploması Onaylı(Noter/Mezun Olduğu Üniversite) Fotokopisi- (arkalı-önlü)

ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilmeleri için öğrenci adaylarının başvurularını İlgili akademik birimlere müracaat şahsen ya da noter vekaleti ile yapılır, diğer usullerle müracaat kabul edilmez.
  • Evrakları tam olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınır. Başvurular; başvuru koşullarının sağlanıp sağlanmadığı, istenen evrakların tamam olup olmadığı, öğrencinin sorumlu olacağı dersler ve dönemleri gibi hususlar dikkate alınarak ilgili akademik birimlerde değerlendirilir. Değerlendirme akademik birim yönetim kurullarında on gün içerisinde görüşülerek, intibak ve diğer işlemleri karara bağlanır. Alınan karar öğrenciye bildirilir ve kayıt hakkı kazanan öğrenciler Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne yönlendirilir.
  • Kesin kayıt için istenen belgelerin asıllarını teslim etmeyen öğrencilerin işlemleri geçersiz kabul edilerek, kişi kayıt hakkından feragat etmiş sayılır. Daha sonra hiçbir hak talebinde bulunamaz.
  • Anadal lisans programından mezun olan ancak, çift anadal ya da yan dal programlarından ilişiği kesilen öğrenciler aftan yararlanamayacaktır.
  • Anadal lisans programından ilişiği kesildiği için çift anadal lisans programından ilişiği kesilen öğrenciler, çift anadal programına yeniden kayıt yaptıramayacaktır.
  • Kapatılan eğitim programına yerleşen ancak kayıt yaptırmayan öğrenciler, üniversitemizin ilgili kurulları tarafından belirlenecek eşdeğer bir programa kayıt yaptırabileceklerdir.
  • Bir lisans programından ön lisans diploması alarak ayrılanlar, söz konusu af kapsamında lisans programına kayıt yaptırabilecekler veya istemeleri halinde Meslek Yüksekokullarında ön lisans programına intibak ettirilebileceklerdir.
Son güncelleme: 21-09-2018