• UKÜ Online
Duyurular

You are here

Duyurular

2018-2019 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi

 

Üniversitemizde 2018-19 Bahar döneminde KKTC vatandaşları için Pedagojik Formasyon Eğitimi verilecektir.

Programa katılmak isteyen öğrenci adaylarının KKTC vatandaşı olması, Eğitim Fakültesi’ne bağlı olmayan 4 yıllık bölümlerden mezun olması ve diploma ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir.

Öğretmen adaylarına öğretmenlik formasyonu kazandırmak için toplamda 10 ders verilecektir.

UKÜ Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nda derslere %70 devam mecburiyeti bulunur.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

•    Formasyon Sertifika Programı Öğrenci Kayıt Formu 
•    Lisans Diplomasının veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi
•    Onaylı Lisans Not Transkriptinin fotokopisi
•    2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf
•    KKTC Kimlik Kartı fotokopisi
•    Banka Dekontu 
 

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2019

Eğitim Programı

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi
Birinci Dönem

EGIT101

Eğitim Bilimine Giriş

Bu dersi alan öğrenciler eğitimin temel kavramları, eğitimin diğer bilimlerle ilişkisi ve işlevleri (eğitimin felsefi, sosyal, hukuki, psikolojik, ekonomik, politik temelleri), eğitim biliminin tarihsel gelişimi, 21.yüzyılda eğitim biliminde yönelimler, eğitim biliminde araştırma yöntemleri, Türk Milli Eğitim Sisteminin yapısı ve özellikleri, eğitim sisteminde öğretmenin rolü, öğretmenlik mesleğinin özellikleri, iyi bir öğretmenin özellikleri, öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamalar ve gelişmeleri açıklayabilirler. Ayrıca ders sonunda bir öğretmende bulunması gereken kişisel ve mesleki özellikleri tanımlayıp bunlara uygun davranış sergileme yönünde tutum geliştirebilirler. Dersin hedeflerinden biri olan öğretmen yetiştirme konusundaki olumlu ve olumsuz uygulamalar yönünde de bilgi sahibi olacak öğretmen adayları bu konuda da tutum geliştirebileceklerdir.

2

EGIT201 

Öğretim İlke ve Yöntemleri

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, hedefler ve hedeflerin belirlenmesi (bilişsel, duyuşsal ve devinişsel hedefler), öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), içerik ve içerik düzenlemesi, belirtke tablosu hazırlama, öğretme ve öğrenme stratejileri, öğrenme-öğretme kuram ve yaklaşımları (sunuş yoluyla öğretme, buluş yoluyla öğrenme, araştırma soruşturma yoluyla öğrenme, programlı öğretim, proje tabanlı öğrenim, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacılık gibi yaklaşımlar), öğrenme-öğretme yöntem ve teknikleri (düz anlatım, güdümlü tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma gibi yöntemler), bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri öğrencilerinin eğitim ve öğretime yönelik temel bilişsel kavramlara hakim olarak, öğretim planı tasarımına uyarlayabilmesi, öğretme ortamının fiziksel özellikleri.

2

EGIT304

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar ve olgular , iyi bir ölçme aracında bulunması istenen özellikler ve nitelikler (güvenilirlik, geçerlilik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan sonuç ve süreç odaklı ölçme araçlarının özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan ölçme araçlar (çoktan seçmeli testler, yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru-yanlış tipi testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası , proje ve performans ödevleri, akran değerlendirmesi, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor davranışların ölçülmesi , ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, ölçme çıktılarını değerlendirme ve not verme.

2

EGIT102

Eğitim Psikolojisi

Bu dersi alan öğrenciler; Gelişim ve öğrenme ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklayabilir; Günlük yaşam süreçlerinde gelişim ve öğrenme olaylarını bu kavram ve kuramlarla analiz edebilir. Eğitim-Psikoloji ilişkisi, eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). Ders sonunda öğretmen adayları öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun davranış ve tutum sergileme, öğrenme kuramlarını seçme ve uygulama davranışlarına sahip olabileceklerdir. Ayrıca öğrencilerin bir bütün olarak gelişmelerine katkı koyabileceklerdir.

2

EGIT301

Sınıf Yönetimi

Bu dersi alan öğrenciler sınıf yönetiminde temel kavramlar ve yaklaşımlar, yeni akademik yıla hazırlık, Sınıf yönetiminin temelleri, Sınıf yönetimini ve öğrenci davranışını etkileyen faktörler, Sınıf içi iletişim ve etkileşim, iyi bir sınıf iklimi yaratmak, Sosyal bir sistem olarak sınıf, Sınıf yönetimi modelleri ve sınıfın fiziksel düzeni Sınıfta istenmeyen davranışlar ve baş etme stratejileri, Sınıf kuralları, geliştirme, yapılandırma ve uygulama süreci, Sınıfta motivasyon ve öğrenme, Sınıfta zaman yönetimi, Sınıfta öğrenme-öğretme sürecinin yönetimi, Sınıfta sorunlu ve özel öğrencilerin yönetimi, Sınıfta lider olarak öğretmen, Okul-çevre ilişkileri ve öğretmen-veli görüşmeleri, okullarda rehberlik hizmetleri ve sorunları, çok kültürlü sınıfların yönetimi, engelli öğrencilerin olduğu sınıfların yönetimi, eğitim teknolojilerinin etkin kullanımı ve yönetimi konularında bilgi sahibi olacaklardır.

2

EGITXXX1

Seçmeli I

2

EGITXXX2

Seçmeli II

2

İkinci Dönem

EGIT402

Öğretmenlik Uygulaması

Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama), hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama. Öğretmenlerin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi (Sınıf yönetimi, ders planı, araç gereç, materyaller, yöntem, teknikler, konu alanı bilgisi, alan eğitimi bilgisi, iletişim, ölçme ve değerlendirme). Öğrencilerin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi, okulun fiziksel özelliklerinin değerlendirilmesi, okul yöneticilerinin yeterlilikleri ve değerlendirilmesi. Öğretmen adayının yeterlilikleri ve değerlendirilmesi (ders planı, konu alanı yeterliliği, genel kültür, etkili öğretmen özellikleri).

5

BOTE203

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı

Temel kavramlar ve tarihsel süreç. Teknoloji, eğitim ve öğretim teknolojisi kavramları. Eğitim teknolojisinin yararları. “Neden eğitimde teknoloji?” sorusunun tartışılması. Öğretim analizi, öğretim araçlarına giriş: Yazı tahtası, akıllı tahta, tepegöz, opak projektör (episkop), slayt makinesi, elmo, radyo-teyp, televizyon, video, Analiz ve içerik tasarımı (öğrenci analizi, teknoloji analizi, görev ve içerik analizi, kazanımların belirlenmesi) - ASSURE modeli, amaçların sınıflandırılması, amaç analizi, öğrenen analizi, içeriği planlama, alıştırmaları ve geribildirimi planlama, değerlendirmeyi planlama, iki boyutlu görsel öğrenme-öğretme araçları, klasik eğitim teknolojileri, modern eğitim teknolojileri, öğretim materyali seçim prosedürü, materyallerin tasarım ve geliştirme ilkeleri, tasarım öğeleri, ders materyali geliştirme yönetimleri, alanla ilgili geliştirilen materyaller, görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyallerin geliştirilmesi, öğretim materyallerinin ders ortamında kullanım örnekleri.

3

EGIT315

Özel Öğretim Yöntemleri

Alana özgü temel kavramlar ve bu kavramların alan öğretimiyle ilişkisi, alanının başta Anayasa ve Milli Eğitim Temel Yasası olmak üzere yasal dayanakları, alan öğretiminin genel amaçları, kullanılan yöntem, teknik, araç-gereç ve materyaller, Alanla ilgili programının incelenmesi (amaç, kazanım, tema, ünite, etkinlik, vb). Öğretim ilkelerinin yöntem ve tekniklerin dinleme, okuma, konuşma ve yazma becerilerine yönelik etkinliklerde uygulanması, ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabı örneklerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi, üst düzey düşünme becerilerine (eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme) yönelik etkinliklerin ilgili derslerde uygulanabilirliği üzerine çalışmalar yapılması, Problem çözme ve edebi metinler arasındaki ilişkinin kavranması.

3

 

Son güncelleme: 18-03-2019