• UKÜ Online
Akademik

You are here

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapistlik mesleği, hareket bozukluğuna yol açan her türlü yaralanma, hastalık ve yaşlılıkta, ağrı ve fonksiyon bozukluklarında uzman bir hekimin tanısı sonrası fizyoterapiye özgü değerlendirme yöntemlerini kullanarak yine birçoğu dünyada fizyoterapistler tarafından geliştirilmiş olan tedavi yaklaşımlarını planlayıp uygulamaya yönelik bilgi ve beceriyi kazanan, sağlık ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli görevleri olan bir meslektir.

Eğitimin İçeriği:
Sağlıklı, hasta ve engelli bireylerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gereksinimlerini belirleyebilen, bu gereksinimlere mesleki standartlar düzeyinde gerekli Fizyoterapi ve ilişkili Rehabilitasyon programını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen, sağlığın korunması ve geliştirilmesinde mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini her seviyede kullanabilen, yaşam boyu öğrenmeyi benimseyen nitelikte profesyonel fizyoterapist yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programını başarı ile tamamlayan meslek elemanı;

a) Değerlendirme ve müdahale sürecinde ekip anlayışına sahiptir.
b) Fizyoterapistlik kimliği ve bilincini geliştirir, mesleki otonomisini koruyarak çoklu disiplinli ve disiplinler arası işbirliği yapar, sorumluluk alır.
c) Yaşam boyu öğrenme prensiplerini benimser ve uygular.
d) Hizmet alanla ilgili bilgiyi kayıt altına alır, yönetir, Fizyoterapi Rehabilitasyon sürecinde sağlık/rehabilitasyon teknolojilerini kullanır.
e) Fizyoterapi Rehabilitasyonla ilgili bilgiye ulaşır, bilimsel araştırma önerisi geliştirir, sunar ve klinik ortama uyarlar.
f) Hizmet alana, hastalık durumları dışında da sağlığın korunması ve geliştirilmesinde egzersiz programını yapılandırır, uygular ve danışmanlık yapar.
g) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler.
h) Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerini her seviyede kullanır.
I) Fizyoterapi değerlendirme ve müdahaleleri sırasında biyopsikososyal bakış açısıyla etkin iletişim becerilerini kullanır, hizmet alanların gizliliğine saygı gösterir.
i) Sosyal güvenlik kurumunun kriter ve süreçleri doğrultusunda fizyoterapistin yetki ve görevlerine, hasta haklarına, temel sosyal ve yasal ilkelerine uygun davranır.

Programın Kazandırdıkları:
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunları; hizmet alanın genel sağlık durumu ile ilişkin bilgileri toplamak için gerekli süreçleri uygular, kişinin sağlık ve yaşam tarzı profilini oluşturur, işlevselliği ve kısıtlılıklarla ilgili durumları, vücut yapı ve fonksiyonunu, aktivite katılım düzeyini tanımlayarak bu doğrultuda değerlendirme ve tedavi önceliklerini belirler. Elde edilen değerlendirme sonuçlarına uygun Fizyoterapi müdahalesini hizmet alana özgü sistematik bir şekilde planlar ve uygular, düzenli olarak kontrol eder ve günlük yaşama uyarlar. Uygulanan
fizyoterapi müdahalesini belirli aralıklarla kontrol eder, yeniden değerlendirir ve gerektiğinde yeniden düzenler.

Araştırma ve Uygulamalar
Bölümümüz uygulama dersleri son teknoloji ile donatılmış geniş uygulama salonlarında yürütülmektedir. Bölümümüz sağlıklı yaşam stiline ve fiziksel uygunluğun optimal seviyelerini korumaya yönelik egzersiz programlarının çeşitli organizasyonlarla öğretilmesi ve böylece sağlık bilincinin pekiştirilmesine önem veren bir bakış açısıyla yaşam kalitesinin artırılmasını hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları:

Mezuniyetlerini takiben kısa süre içerisinde işe yerleşen mezunlarımız, ülkemizde ve yurt dışında koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmet veren kamuya ve özel sektöre ait hastanelerin değişik klinik, departman ve anabilim dallarında, özel eğitim kurumlarında, spor ve fiziksel uygunluk merkezlerinde, huzurevlerinde, çocuk ve yetişkinler için fizyoterapi rehabilitasyon ve egzersiz merkezlerinde çalışmakta ve üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde öğretim elemanı ve yönetici olarak görev yapabilmektedir.