• UKÜ Online

Enerji Sistemleri Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği okumak istiyorum çünkü…

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin, özellikle fosil yakıtların tükenmesi, enerjiden kaynaklanan çevre problemleri ve enerji kaynaklarındaki maliyet artışından dolayı hem yurt içinde hem de yurt dışında ihtiyaç duyulacak en önemli mesleklerden biri olduğunu biliyorum. Hayatımızı çeşitli enerji kaynaklarının varlığı üzerine kurguladığımız göz önüne alındığında, bu bölümün önemini daha iyi anlamak mümkündür. Bende bir Enerji Sistemleri Mühendisi adayı olarak, enerjide dışa bağımlılığın en aza indirilmesi, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji kaynaklarının verimli şekilde üretilmesi ve kullanılması için gerekli stratejilerin belirlenmesi ve devlet politikası haline getirilmesi gibi konularda başarılı çalışmalar yapmayı hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

Enerji Sistemleri Mühendisliği, enerji kaynak ve formlarını en verimli ve temiz şekilde kullanabilen, enerji üretimi, iletimi ve kullanımı konularını planlayabilen, yönetebilen, enerji ile ilgili yasalara hâkim olan ve de en önemlisi kritik düşünme yeteneğine sahip kaliteli mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca etik ve sosyal değerleri özümsemiş Enerji Sistemleri mühendislerinin sadece mevcut teknolojileri kullanıp, yönetmenin yanı sıra, yeni teknolojiler üretebilen kişiler olması çok önemlidir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümünde, ilk yılda temel bilimler ağırlıklı bir eğitim programı uygulanmaktadır. İkinci yıldan itibaren enerji kaynakları ve sistemleri, termodinamik, ısı ve kütle transferi, reaksiyon kinetikleri gibi Enerji Sistemleri mühendislerinin araç olarak kullanacakları bilgileri içeren teknik dersler okutulmaktadır. Bölümün, enerji sistemleri ile ilgili derslerinde yenilenebilir enerji kullanan elektrik santralleri, nükleer reaksiyonlar ve reaktörler, yakıt özellikleri, yanma, enerji üretimi ve kullanımı, enerji kaynaklarının coğrafik dağılımı, dünyadaki enerji problemleri, fosil yakıt üretimi, enerji kontrolü gibi önemli konular işlenmektedir. Ayrıca dersler kapsamında dünyadaki enerji tüketimi, enerji ile ilgili uluslararası yasalar, yanma odalarından kaynaklanan hava kirliliği ve kontrolü, enerji sistemlerinin küresel çevreye etkileri (iklim değişiklikleri, asit yağmurları ve ozon tabakasının seyrelmesi) ve enerji sistemleri tasarımı ve modellenmesi konuları çeşitli projeler halinde öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretilmektedir.

Kariyer olanakları nelerdir?

Enerji Sistemleri Mühendisleri, gerek kamuda gerekse özel sektörde oldukça geniş bir alanda kariyer yapabilmektedirler. Son dönemlerde iyice artan enerji yatırımları enerji sektöründeki mühendis talebini artırmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisleri enerji üretimi, iletimi, dağıtımı ve kullanılması alanlarında tasarımcı ya da uygulayıcı olarak çalışabilmektedirler. Bunlara ek olarak, enerji verimliliği ve tasarrufu ve de enerji yasaları konularında da bölüm mezunlarının çalışması mümkündür. Günümüzde temiz enerji talebine cevap vermek üzere güneş, rüzgâr, biyoenerji, jeotermal ve hidrolik enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji konusunda yatırımlar ivmelenerek artmaktadır. Ayrıca yatırımı söz konusu olan Termik santraller ve Nükleer enerji santralleri mevcuttur. Bu gelişmeler de ciddi bir istihdam kaynağı yaratmaktadır.

Kısaca Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü

Enerji üreten tüm sistemlerinin ve enerji kaynaklarının incelenmesi, enerji sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu, optimizasyonu, analizi, tasarımı, enerji depolama ve enerji verimliliği gibi konularda çalışmalar yapan mühendislik dalıdır. Ayrıca günümüzde çok önem kazanan enerji mevzuatları, enerji yönetimi ve enerji politikaları da Enerji Sistemleri Mühendisliği’nin önemli ve vazgeçilmez parçalarıdır.

Araştırma ve Uygulamalar

Bütün mühendislik dallarında olduğu gibi Enerji Sistemleri Mühendisliği de uygulama ağırlıklı bir bölümdür. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin araştırma ve uygulama çalışmaları için Mühendislik Fakültesinin tam donanımlı laboratuvarları kullanılmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünde Termodinamik ve Isı Transferi laboratuvarı, Yenilenebilir Enerji Sistemleri laboratuvarı, Enerji Verimliliği laboratuvarı ve Elektrik ve Güç Sistemleri laboratuvarı bulunmaktadır. Özellikle üçüncü ve dördüncü yıllarda verilen bölüm derslerinin birçoğu laboratuvarlarda uygulama ağırlıklı işlenip öğrencilerin almış oldukları eğitim pekiştirilmektedir. Alınan eğitimin gerçek hayattaki uygulamaları staj yapılarak takip edilebilmektedir. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarda enerji ile ilgili sektörlerde yapılan çalışmaları yakından izleyebilme imkanı bulabilmektedir. Ayrıca, eğitimin son yılında her öğrenciye bir mezuniyet projesi verilmektedir. Mezuniyet projelerindeki temel amaç, öğrencilerin dört yıl boyunca aldıkları bilgileri uygulayabilecekleri, güncel problemlere çözüm üretebilecekleri çalışmalar gerçekleştirebilmelerini sağlamaktır.

Kısa Sözler…

Doç. Dr. Serkan ABBASOĞLU, Öğretim Üyesi

Gerek enerji kaynaklarında yaşanan sorunlar gerekse ülkemizin dışa bağımlı enerji profili, enerji kaynakları konusunda çeşitlilik yaratabilecek, sürdürülebilir ve çevre dostu enerji sistemleri tasarlayan ve geliştiren mühendislere olan ihtiyacı artırmaktadır. Bu noktada, Enerji Sistemlerinde artan kamu ve özel sektör yatırımları da, ciddi oranda bir Enerji Sistemleri Mühendisi ihtiyacı doğurmaktadır. Bölümümüz, problem çözme formasyonu almış, yaşam boyu öğrenme prensibini edinmiş,  tasarım yeteneği kazanmış ve teknoloji üretme altyapısına sahip mezunlarıyla, ülkemizin bu ihtiyacına yanıt vermeyi hedeflemektedir. Bu noktada Enerji konusuna ilgi duyan tüm öğrencilerimizi, sürdürülebilir ve temiz bir gelecek yaratmak için bölümümüze davet ediyoruz.

Bilal Gürkan, Bölüm Öğrencisi

Her geçen gün tükenen ve maliyeti artan fosil yakıtlar, alternatif enerji sistemlerinin bulunması, mevcut enerji sistemlerinin verimli hale getirilmesi ve üretilen enerjinin etkin kullanılması gibi konuları ön plana çıkarmakta ve ciddi yatırımlara sebebiyet vermektedir. Bu yatırımlarda her geçen gün artan bir Enerji Sistemleri mühendisi ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır. Enerji Sistemleri Mühendisliğini tercih etmemin nedeni, bu mesleğin günümüzün ve geleceğin meslekleri arasında yer aldığını bilmemdir.

Akademik Program