• UKÜ Online

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler okumak istiyorum çünkü …

Disiplinlerarası bir yaklaşım ile yerel, bölgesel ve uluslararası düzeylerde meydana gelen olayları ve uyuşmazlıkları çözümleyebilen ve bu olaylara tarihsel ve çok boyutlu analizler üretebilmeyi ve dünya sistemi içerisinde hareket eden devletlerin ve devlet-dışı aktörlerin küresel düzeyde edindikleri rolleri ve konumlarını analiz ederek, yerel, bölgesel ve uluslararası sorunların çözümlenmesinde öneriler üretmeyi istiyorum.

Eğitim İçeriği

Uluslararası İlişkiler Bölümü, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde meydana gelen sorunları ve olayları çözümleyebilen ve bu gelişmeleri kuramsal bir çerçevede yorumlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. Bu kapsamda, küreselleşen dünyada devletlerarası ilişkilerin ve işbirliği alanlarının geçirdiği evreler güncel tartışmalar ile zenginleştirerek, uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri çok boyutlu bir anlayış ile irdelenmektedir. Devletler arasındaki ilişki biçimlerini ve devletlerarası uyuşmazlıkların kökenlerini saptayabilmek ve bu uyuşmazlıkları yerel, bölgesel ve küresel düzeylerde analitik bir yaklaşım ile tartışabilmek amacı ile güncellenen ders programımız; Uluslararası Örgütler, Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Kuramı başta olmak üzere gerek küresel gerekse bölge ve alan çalışmaları konusunda yürütülen dersler ile desteklenmektedir.

Bu derslerin yanı sıra dördüncü sınıfta Uluslararası Çatışma, Türk Dış Politikası ve Seminer dersleri de öğrencilerin günümüz uluslararası sistemindeki sorunlara ve çozümlenememiş meselelere farklı bakış açılarıyla çözüm üretme üzerine çalışmalar yapmalarına yardımcı olmaktadır. Ayrıca öğrencilere üçüncü sınıftan itibaren ileriki yıllarda çalışma yapmak istedikleri alanlara yönelik beş farklı seçmeli ders alabilme olanağı tanınmaktadır. Öğrencilerin alabileceği seçmeli dersler arasında, Ortadoğu Politikaları, Küreselleşme, Medya ve Uluslararası Çatışma ve Avrupa Birliği Hukuku gibi alan odaklı konuların ağırlıkta olduğu dersler yer almaktadır. İngilizce dışındaki diğer yabancı dillerin öğretilebilmesine katkıda bulunmak amacıyla Bölüm öğrencileri İtalyanca, Fransızca ve Almanca başta olmak üzere diğer fakültelerden seçmeli ders alabilme olanağına sahiptirler.

Kariyer olanakları nelerdir?

UKÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü, Uluslararası İlişkiler alanında uzman ya da Dış İşleri Bakanlıklarında görev almakla sınırlı kalmayıp, Uluslararası İlişkilerin çekim alanı olan diğer alanlarda da öğrencilerin altyapı kazanacağı uluslararası bir vizyon kazandırmayı hedef edinmiştir. Özetle, kuramsal ve mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürebilecekleri altyapı sayesinde Bölüm mezunlarımız,

a)      Uluslararası ve bölgesel Örgütler (Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, IMF, Dünya Bankası başta olmak üzere)

b)      Kamu Kuruluşları

c)      Çokuluslu Şirketler

d)      Görsel ve Yazılı Basın Kuruluşları

e)      Sivil Toplum Kuruluşları ve

f)        Üniversitelerde istihdam edilebilmektedirler.

Bölüm mezunlarımız, yerel, bölgesel ve küresel düzeyde faaliyet gösteren özel ve kamu kuruluşlarının dış ilişkiler departmanlarında istihdam alanı bulabilmektedirler.

Araştırma ve Uygulamalar

Öğrencilerin analitik bilgi üretme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğretim kadrosu ve öğrencileri ile kolektif çalışma grupları ve araştırma konuları oluşturarak, gelişen ve değişmekte olan uluslararası ilişkiler sistemini derinlemesine incelemeyi amaç olarak edinmiştir. Özellikle öğrencilerin güncel ve bölgesel meseleri takip edebilmelerine olanak sağlamak amacı ile birçok araştırmacıyı ve dış politika uzmanını ve politika yapıcılarını bünyesinde konuk eden Bölümümüz, geleneksel olarak Diplomasi Günleri etkinlikleri kapsamında küresel ve bölgesel konferanslar ve çalıştaylar düzenlenmektedir.

Bölümde yürütülen akademik çalışmaların kurumsallaşmasına imkan sağlamak amacı ile de Üniversitemiz bünyesinde Sosyal ve Stratejik Politikalar Araştırma Merkezi (SOSPAM) kurulmuştur.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Sinan EVCAN , Bölüm Başkanı

Uluslararası İlişkiler Bölümü dünya siyasetini ve sistemini çok yönlü analiz edip anlayabilme, ona felsefi ve bilimsel bir şekilde bakabilme, çok disiplinli ve eleştirel bir metodla onu çözümleyebilme yeteneğini öğrencilere kazandırma amacını taşımaktadır.

Büşra ÇELİK, Bölüm Öğrencisi

Uluslararası İlişkiler Bölümü eğitim almaya başladığım ilk günden itibaren, dünya görüşümü tam anlamı ile genişletmiş ve mesleki gelişimim konusunda yol gösterici olmuştur .

Gökhan SİPAHİ, Bölüm Öğrencisi

Bu bölümde eğitim almak dünyada meydana gelen olaylara çok boyutlu ve analitik bir çerçeveden bakabilmemi sağlamıştır.

Ebru KÜÇÜKŞENER, Mezun

Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olmak; gerek içerisinde yaşadığım toplum gerekse küresel dünyada meydana gelen gelişmelere ilişkin farkındalık kazandırırken aynı zamanda kuramsal ve yöntemsel altyapı oluşturarak Uluslararası İlişkiler özelindeki analiz yeteneğimi geliştirmiştir.

Akademik Program