• UKÜ Online
Akademik

Türkçe Öğretmenliği

Türkçe öğretmeni olmak istiyorum çünkü…

Dünyanın en eski ve en zengin dillerinden biri sayılan ve yalnızca Türkiye coğrafyasında değil, aynı zamanda Asya’dan Avrupa’ya uzanan çok geniş bir kullanım alanı bulunan bir dil Türkçe. Bu bölümü tercih ettim.Çünkü çocukların, gençlerin Türkçeyi en doğru şekilde öğrenmesi ve bu dile sahip çıkması son derece önemlidir. Çünkü insanı insan yapan değerlerden biri de kullandığı dildir.

Eğitimin İçeriği

Bölümün programı; YÖK tarafından belirlenmiş; eğitim bilimleri, dilin eğitimi ve öğretimi ile öğrencilerin genel kültürlerini zenginleştirecek seçimlik derslerden oluşmaktadır. Eğitim bilimleri alanındaki dersler, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin hazırlanmalarına zemin oluşturmaktadır.  Bu alandaki bilgiler ve edinilecek deneyimler Türkçe öğretmeni adaylarının eğitimin planlanması ve değerlendirilmesiyle ilgili donanımına katkıda bulunmaktadır. Dil eğitimi alanındaki dersler, dilin eğitim ve öğretimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı olarak verilmektedir. Türkçenin kültürel birikimini ve dilsel işlevlerinin edinilmesi amacıyla alan bilgisi derslerinde çeşitli konular ele alınmaktadır. Genel kültür alanındaki seçimlik derslerle ise, Türkçe öğretmeni adaylarının aydın bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir. Böylece farklı alanlardan aldıkları derslerle Türkçe öğretmeni adayları öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Türkçe Eğitimi Bölümü mezunları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni olarak görev alabilmektedirler. Yine mezun öğrencilerimiz MEB’e bağlı özel ilköğretim okullarında veya dershanelerde öğretmenlik yapabildikleri gibi diğer resmî ve özel kurumlarda, devlet arşivleri ve müzelerde, dünya Türkoloji merkezlerinde, başta TRT olmak üzere diğer medya kuruluşları gibi değişik sektörlerde çalışabilecek ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademisyen olarak görev alabileceklerdir.

Yabancı dil bilen mezunlarımız yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarında Türklerin yaşadığı yerlerde veya Türkiye ile eğitim konusunda değişim ve işbirliği içerisinde olan ülkelerde iş olanağı bulabilmektedirler. Ayrıca Türkçe dersi dışında, Drama, Güzel Konuşma ve Yazma, Hızlı Okuma Teknikleri, Yazı Sanatı vb. derslere girerler.

Kısaca Türkçe Öğretmenliği

Türkçe Eğitimi Bölümü, lisans düzeyinde dört yıllık  eğitim programı uygulayan bir bölümdür. Bölümün temel amacı; çağdaş, millî ve küresel değerleri özümsemiş, Atatürk’ün çizdiği yolda ilerleyen öğretmenler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz çağdaş bilgi ile donanmış, ülkemizin ve Türkçenin sorunlarını özümsemiş bireyler olarak mezun olmaktadır.

Bölümün izlencesinde; temel dil becerilerinin önemi vurgulanmakta, Türkçenin ana dili olarak öğretimi etkileşimli eğitim yoluyla ön planda tutulmaktadır.  Bu yaklaşımı benimsetmek amacıyla kimi kuramsal bilgiler uygulamalarla pekiştirilmekte, Türkçenin öğretimini işlevsel kılacak teknolojik araç gereçlerden yararlanılmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Bölümde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine ek olarak bilimsel araştırmalara da ağırlık verilmektedir.  Bu amaçla, alanında söz sahibi, akademik çalışmalarıyla tanınan ya da görüşleriyle toplumda saygın yeri olan konuşmacılar davet edilip konferanslar verdirilmektedir.  Yine öğrencilerimiz kurmuş oldukları çeşitli kulüplerde sosyal ve kültürel etkinliklerini gerçekleştirebilmektedirler.  Ayrıca bölüm içerisinde yer alan; şiir dinletileri, tiyatro çalışmaları, yaratıcı drama çalışmalarıyla öğrencilerimiz öğretmenlik mesleğine hazırlanmaktadırlar.  Bu çalışmalarla hem öğretmen adaylarının kendilerini daha kolay ifade etmeleri hem de mesleki deneyimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Kısa Sözler…

Yrd.Doç.Dr. Hülya Yeşil, Bölüm Başkanı

Dilin toplumsal kimliğin oluşumundaki rolü inkâr edilemez. İlköğretim kademesindeki öğrenciler arasında  yapılan araştırmaların bulguları, bu konuda çeşitli sorunlar yaşandığını ortaya koymaktadır. Bu konudaki eksikliklerin giderilmesi yolunda öğrencilerimizle birlikte yürümekteyiz. Diğer yandan iyi bir Türkçe öğretmeni, dilimizin hak ettiği değeri görebilmesinde önemli bir görev üstlenmektedir. Toplumların gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak dilin tüm alanlarda kullanılmasını etkin kılacak adaylar, önemli bir misyon yüklenmektedir.

Yrd.Doç.Dr. Elif Emine Balta, Bölüm Öğretim Üyesi

Türkçe öğretmenleri, insan ve toplum için önemli olan dil ve düşünce eğitimini sağlama görevini yüklenirler. Bölümümüzde, Türkçe öğretmeni adaylarına, onların Türkçe öğretmenliğinin değer ve konumuna uygun olarak yetişmeleri, alan bilgisi ve mesleki yeterliklerle donatilması hususunda gerekli özen gösterilmektedir.

Elif Barut, Bölüm Öğrencisi

Günümüz teknolojisiyle beraber yabancı sözcüklerin dilimize girmesi ve özenti sonucu da kullanımının yaygınlaşması beni oldukça rahatsız etmektedir. Bu kötü gidişata müdahale etmek ve daha bilinçli bir nesil yetiştirmek adına lisans dönemim boyunca, alanıma dair tüm bilgi birikimlerini edinerek, yeni nesillere bunu aşılamayı ve ana dilimizin bilinçli olarak kullanımını sağlamayı hedeflemekteyim.

Akademik Program