• UKÜ Online
Akademik

Okul Öncesi Öğretmenliği

Okul öncesi öğretmeni olmak istiyorum çünkü

İnsanları; özellikle de 0-6 yaş arası çocukları çok seviyorum. Yaratıcı, hoşgörülü, sabırlı, özgüveni tam, kendime ve çevreme saygılı biriyim. Bu bölümde okuyarak genel kültür düzeyimi ilerletmeyi, yabancı dilimi geliştirmeyi, teknolojiyi daha iyi kullanabilmeyi, çocukları daha iyi anlayabilmeyi ve onların gelişimine en üst düzeyde katkı sağlayabilmeyi hedefliyorum.

Eğitimin İçeriği

Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünde; öğretmen adaylarına erken çocukluk dönemindeki çocukların yaratıcılığının pekiştirilmesi etkili iletişim becerileri, sağlıklı insan gelişimi ve eğitimi için gerekli bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. İlk yıllarda; genellikle çocuk gelişimi ile ilgili bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelirken, sonraki yıllarda alan ve meslek derslerine ağırlık verilmektedir. Programda ayrıca araştırma becerileri, topluma hizmet uygulamaları gibi dersler, genel kültür dersleriyle birlikte yer almaktadır. Öğretmenlik uygulamasına yönelik dersler kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarında staj kapsamında uygulamalar yapılmaktadır. Böylelikle öğretmen adaylarının mesleki yaşama uyumu ve mesleğe hazırlanması amaçlanır.

Kariyer olanakları nelerdir?

Okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar; resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında (kreş ve gündüz bakım evi, anaokulu, ana sınıfı vb.) öğretmenlik ve yöneticilik yapabilecekleri gibi özel bir anaokulu da açıp işletebilirler. Ayrıca hastane, üniversite ve belediye gibi kurumlara bağlı özel statülü anaokullarında, çocuk ve aileye yönelik hizmetler sunan sivil toplum kuruluşlarında da öğretmenlik ve yöneticilik yapabilirler. Yazılı ve görsel basında özel eğitim alanında okul öncesi eğitim materyal ve yazılımları ile ilgili kuruluşlarda çalışabilirler. Kendi alanlarında lisansüstü çalışmalar yapıp üniversitelerde akademik kadrolarda görev alabilirler. Çalışma hayatına başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayarak okul öncesi eğitim kurumlarının teftiş ve denetlenmesinde görev alabilirler.

Kısaca Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü

Bu bölümde; probleme dayalı öğrenme, işbirlikli öğrenme, yapılandırmacı öğretim yaklaşımları gibi öğrenci merkezli çağdaş öğretim yöntem ve teknikleri kullanılır. Böylece öğrencilerin, alanın tüm kuram, kavram ve olgularına ait bilgiye sahip olarak çocuğun bakım ve eğitim sorumluluğunu üstlenebilecek donanımda yaratıcı aktif ve üretken bireyler olarak mezun olmaları sağlanır. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü lisans düzeyinde eğitim vermekte olup eğitim dili Türkçe’dir. Bölüme YGS-5 puan türü ile öğrenci alınmaktadır.

Araştırma ve Uygulamalar

Okul Öncesi Eğitimi bölümünde, eğitim bilimlerinin çeşitli alt alanları ve sosyal bilimler ile işbirliği içerisinde ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum panel konferans gibi toplantılar düzenlenmektedir. Bölümümüz öğretim üyeleri Avrupa Birliği Leonardo Da Vinci Programları çerçevesinde “Kültürlerarası Okul Öncesi Eğitim Projesi’ni Almanya, İsveç, Hollanda, ve Finlandiya ile partner olarak yürütmeüş ve projeyi tamamlamışlarıdır. EU Education and Culture Life Long Learning Programme Leonardo Da Vinci –Transfer of Innovation Intercultural Education by Means of Partners working with ECVET Transfer (IMPAECT).

Bölümümüz öğretim üyeleri KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı araştırma projeleri kapsamında yürütülen ulusal projelerde de görev almaktadırlar. KKTC Anaokullarına Devam Eden 5 Yaş Öğrencilerinin Kavram Becerileri ve Okul Olgunluğu Düzeylerinin İncelenmesi. KKTC Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı.

Bölümümüzde Sanat Eğitimi, Eğitici Araç Yapımı, Topluma Hizmet Uygulamaları, Matematik Eğitimi, Çocuk Ruh sağlığı, Bilimsel Araştırma Projeleri gibi dersler kapsamında, Sosyal Hizmetler, S.O.S Çocuk Köyü Derneği, Özel Eğitim Vakfı, Kanserli Çocuklar Vakfı, Bedensel Engelliler Vakfı gibi kurum ve kuruluşlarla işbirlikli topluma hizmet projeleri, “Hayvanlar Karnavalı Kıbrıs’ta” isimli müzikli sahne performansı, “Odisseia’nın Yolculuğu” isimli mitolojiden yola çıkılarak hazırlanan yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik performans çalışmaları, Özgün Okul Öncesi Eğitim Araçları Sergisi, Kıbrıs Medyasında Çocuk İmgesi ve Okul Öncesi Eğitim Araştırmaları konulu projeler öğrencilerimizin sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmaların tümünde KKTC’nin kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak içinde yaşadığımız topluma alanımızla ilgili katkı sağlama işlevi de yerine getirilmiştir.

Gelecekte de öğrencilerimizin yürüttükleri kuramsal ve uygulamalı araştırma projelerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece bilimsel çalışma istek ve azmi oluşturulmaktadır. Toplumsal sorumluluklarının bilincinde üretken, yaratıcı ve kişisel düşüncelerini özgürce ifade edebilen öğrenciler yetiştirmek için demokratik ve işbirliğine dayalı uygun öğrenme ortamları oluşturulmuştur. Okul öncesi eğitim ile ilgili son yıllarda çıkmış olan ulusal ve uluslararası yayınlar, üniversitemizin kütüphanesine kazandırılmıştır.

Kısa Sözler…

Yrd. Doç. Dr. Elif BOZCAN, Bölüm Başkanı

Küçük hanımlar, küçük beyler!

Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız.

Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizlersiniz.

Mustafa Kemal ATATÜRK

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde öğrenme, diğer dönemlerden daha hızlıdır ve gelişim özellikleri çocuklarda ortak olsa da her çocuğun bireysel farklılıkları vardır. Yapılan pek çok çalışma, okul öncesi eğitimin, çocukları diğer akranlarından bir adım öne götürdüğüne vurgu yapmaktadır. Bu anlamda, zihinsel yetenekleri ve fiziksel sağlıklarına, çevreleriyle ve akranlarıyla iletişim yeteneklerine, daha yaratıcı ve sorun çözücü olmalarına, güvenlerinin artmasına, ilköğrenime hazır oluşlarına ve okul başarılarına olan katkıları önemlidir. Bu yönüyle bakıldığında okul öncesi eğitimin, çocuğun çok yönlü gelişimine yapılmış en önemli yatırım olduğu söylenebilir.

Yrd. Doç. Dr. Sarem ÖZDEMİR, Öğretim Üyesi

Tolstoy yıllar önce erken çocukluk döneminin önemini şu sözlerle dile getirir:

 Beş yaşındaki çocukla benim aramdaki uzaklık bir adımdır, fakat yeni doğmuş bebekle beş yaşındaki çocuk arasındaki uzaklık korkunçtur.”

Tolstoy’un da sözlerinde belirttiği gibi okulöncesi eğitim bir insanın yaşam sürecindeki en hayati ve kritik dönemdir. Çocuğun fiziksel, entelektüel, duygusal ve sosyal gelişiminin temelleri okulöncesi dönemde atılır. Öyle ki, bilişse ve fiziksel gelişimin hızı hayret verici derecededir. Dolayısıyla çocuk kendini gerçekleştirebilmek için,  0 – 6 yaş arasındaki dönemde yoğun, kaliteli ve profesyonel bakıma gereksinim duyar. Zira okulöncesi dönemde edinilen olumlu öğrenme deneyimleri ve yaşantılar, çocuğu sonraki okul yaşamına ve sosyal yaşama hazırlamada etkilidir. Bu anlamda biz eğitimcilerin sorumluluğu oldukça büyüktür. Bizim amacımız donanımlı öğretim üyesi kadromuzla, yarının okulöncesi öğretmenlerinin en iyi şekilde yetişmelerine yardımcı olmak, onlara rehberlik ederek çocuklarımızın daha iyi ve aydınlık bir geleceğe adım atmalarını sağlamaktır.

Öğr. Gör. Nihan KORAN

Okul öncesi eğitim çocukların yaşamında önemli bir yer tutmakla birlikte bu eğitimi veren öğretmenlerin yetiştirilmesi de çok önemli bir konu olma niteliği taşımaktadır. Bölümümüzün amacı çağdaş, yaratıcı, bilimsel düşünebilme becerisine sahip, çocuk merkezli uygulamalar yapabilen ve kendini geliştirmeye açık öğretmen adayları yetişirmektir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz öğrencileri teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslere de katılmaktadır. Geleceğin öğretmenleri çocukların gelişim özelliklerini ve bireysel özelliklerini dikkate alarak, çocuklar arasında ayrım yapmadan çocukları maksimum düzeyde desteklemeyi öğrenmektedirler.

Dr. Ferda Öztürk, Öğretim Üyesi

Sanat ve sanatlar eğitiminin okul öncesi dönemden başlayarak verilmesi, çocuğun erken  yaşlarda sanatsal uyaranlarla karşılaşması, yaşamı anlamlandırması ve doğru algılaması bakımından önem taşımaktadır. Bu nedenle okul öncesi öğretmenliği bölümünde eğitim alan öğrencilerimizin, öğretmen olduklarında çocuğu sanatla buluşturma sorumluluğunu almış olarak mezun olmalarını hedeflemekteyiz.

Gizem Dal,  Bölüm Öğrencisi

0-6 yaş arası, çocuğun hızla yönlendiği kritik yıllardır  Bu yıllarda temeli atılan beden sağlığı ve kişilik yapısının ileri yaşlarda yön değiştirmekten daha çok aynı yönde gelişmesi şansı çok yüksektir Çocukluk yıllarında kazanılan bilişsel süreçlerin büyük kısmının yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını tavır alışkanlık inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği görülmüştür Bu yüzden okul öncesi eğitiminin önemi yadsınamaz.  Ben, böylesine kutsal ve değerli bir bölüm olan okul öncesi eğitimi bölümünü UKÜ’de okumaktan ve ileriki yaşamımda bilgi ve deneyimlerimi ustaca kullanarak her açıdan donanımlı bir öğretmen olacağıma inanmaktayım.

Sedef Gürsoy,  Bölüm Öğrencisi

Okul öncesi eğitim kurumları; toplumun temel yapısını oluşturan saygı, sevgi, paylaşma, iş bölümü, sorumluluk sosyal çevre oluşturma açısından çocuğu geleceğe hazırlayan en güvenli ortamlardır. Çocukların, zihinsel, duygusal, sosyal, bedensel gelişiminin %70’i 0–6 yaş arasında tamamlanmaktadır. Bu yüzden çağdaş bir toplum olabilmek için okul öncesi eğitim şarttır. Ben de bunun için buradayım. UKÜ’de bu eğitimi fazlasıyla donanımlı bir şekilde almanın gururunu yaşıyorum. İleride mesleğimi hakkıyla yerine getireceğime inanıyorum. Unutulmamalıdır ki “Gelecek, okul öncesi eğitimle gelecek! 

Akademik Program