• UKÜ Online
Akademik

Akademik Kadro

MUHİTTİN TUŞ

Prof. Dr. Muhittin TUŞ

E-posta:

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mevlevihâneler Kongresi, Konya 14-15 Aralık 1993: "Konya Çelebilerinin Şehir Hayatındaki Sosyal Rolü Üzerine Bir Deneme", Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl 2, Sayı 2, (Mayıs 1996), s.297302.
 • Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu 8-11 Haziran 2000: XIX. Yüzyılın Ortalarında Merzifonun Panoraması, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslar arası Sempozyumu 8-11 Haziran 2000, s. 299-317, Ankara 2001.
 • Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi, Konya 7-9 Nisan 1999: Hanyadan Konyaya: Yusuf Ağa ve Kütüphânesi, Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslar Arası Kongresi Konya 7-9 Nisan 1999.
 • Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Uluslar Arası Katılımlı III. Ulusal Nüfusbilim Konferansı, Ankara 2-5 Aralık 1997: Osmanlıda Ailenin Niceliği, Eş Durumu ve Çocuk Sayıları: Konya Örneği, Kafalı Armağanı, Koord. S.Gömeç, Ankara 2002, 269-279.
 • "Küreselleşme ve Osmanlı İmparatorluğu, Globalization and Turkic Civilization, Küreselleşme ve Türk Uygarlığı Bishkek, November 10-11, 2005, Bişkek 2006, s.91-96.
 • Kırgızlarda Kişi Adları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 38.ICANAS(Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-15/09/2007 Ankara/Türkiye

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Konya Şeriye Sicillerine Göre Osmanlılarda Temsil Müessesesi: Vekâlet, Tarih İncelemeleri Dergisi, S.XIV İzmir 1999, s.135155.
 • Osmanlı Şehirlerinin Ticarî Potansiyelleri, Osmanlı, Ed. Halil İnalcık, C.III, Ankara 1999, s. 481489.
 • Osmanlıda Baskı Gruplarının Rolü Üzerine Bir Deneme, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S.VI, (Ocak 1995), s. 319324.
 • Kayseri Tereke Defterleri Üzerine Bir Araştırma (17001730), Sosyal, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (Konya 1999), s.157-191.
 • Osmanlılarda Özel Toprak Mülkiyeti ve Vakıf Münasebeti I, Sosyal, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5 (Konya 2000), s .181-196.
 • XIX. Yüzyılın ve Anadolunun Ortasında Akşehir, Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, Bişkek 2007, s. 109-121.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 • I. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, Manisa 11-13 Eylül 1996: "Osmanlı Ekonomik Hayatına İlişkin Bir Belge: Ticaret Ortaklığı Sözleşmesi", Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, I, (Manisa 1997), s.181-184.
 • III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu, 06-07 Nisan 2000: Kayserinin 223 Numaralı Şeriye Siciline Göre Mülk Satışları, III. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, (06-07 Nisan 2000), Kayseri 2000, 513-526.
 • Bozkırın Dünü ve Bugünü Sempozyumu 12 Kasım 2006, Düzenleyenler: Mustafa Yılmaz, Ahmet Atalay, Osman Doğanay Bozkır: Osmanlılar Dönemi, Bozkırın Dünü ve Bugünü Sempozyumu 12 Kasım 2006, M.Yılmaz, A.Atalay, O.Doğanay, Konya 2007,
 • 10. Alanya Tarih ve Kültür Semineri 2001,Alanya Belediyesi, Alanyalı Kadı Abdurrahman Paşa, Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III, Ed. F.N.Koçak, 2004, s. 606-608.
 • Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi Konferansları 12 Nisan 2003, 1750-1850 Yılları Arasında Konyada Sosyal Hayat, Konyada Kültür ve Hayat, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya 2004, s.27-44.

Diğer yayınlar

 • Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya Konya Ticaret Odasının 23 Numaralı Yayını, Konya 2001, s. 294.
 • Sosyal ve Ekonomik Açıdan Konya, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı, Tablet Yayınevi Ocak 2007
 • Osmanlı Coğrafyası, Tarihî Coğrafya, Memâlik-i Mahrûsa Coğrafyası, Kırgız Bilimler Akademisi Yayını, Bişkek 2006.
 • Osmanlılarda Ailenin Demografik Yapısı Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, C.I, Ankara 1992, s. 97-161. (Ortak ve ikinci yazar)
 • Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim Kuşam (XVI-XIX. Yüzyıllar) Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, C.II Ankara 1992, s.703-755.(Ortak ve ikinci yazar)
 • Osmanlı Ailesi ile İlgili Şeriye Sicillerinden Seçilen Örnek Belgeler Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, C.III Ankara 1992, s. 849-875. (Ortak ve ilk yazar)
 • "Osmanlı'da Kadın ve Aile", Tarih ve Medeniyet, Sayı 26, (Nisan 1996), s.12-18.
 • Konyada Esnaf Teşkilatı, Yeni İpek Yolu, Konya Ticaret Odası Dergisi, Konya I Özel Sayı, (Konya Mayıs 1998), s.41-52. (Doktora Tezinden)
 • "19. Yüzyıl Osmanlı Biyografi Ansiklopedileri", Millî Kültür, Sayı 79, (Aralık 1990), s. 78-80.
 • "Osmanlı Toplumunda Sosyal Güvenliğe İlişkin Bir Belge", (Dergideki başlığı: Haçı Kiryakovun Miras Taksimi) Tarih ve Medeniyet, Sayı 59, (Şubat 1999), s.47-49.
 • XIX. Asır Ortalarına Doğru Sivasın İktisadî Yapısı Prof. Dr. Şerafettin Turan Armağanı, Elazığ 1996, s. 275-284.
 • "Tanzimat Döneminde Sivas'ta Etnik Gruplar Arası Münasebetler (1839-1856)", Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı 40, (Nisan 1990), s.3-9.(Yüksek Lisans Tezinden)
 • "Tanzimat Döneminde Sivas'ın İdarî Yapısı", Tarih ve Medeniyet, Sayı 23, (Ocak 1996), s.29-30.

Yönetilen Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Projeler

 • Karşılıklı Diplomasiye Geçiş Sürecinde Osmanlı Daimi Elçiliklerinin Avrupada Yeniden Tesisi (1832-1841) (BAB Projesi).
 • Osmanlıda Kethüdalık Kurumu, (BAB Projesi).
 • Sosyo-Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi, Özel Firma.
 • Orta Asyada Türk Kültürünü Araştırma Projesi (Manas Üniversitesi-Devam Ediyor)

Ödüller