• UKÜ Online

Müfredat (Tezli)

Ders Kodu Ders Adı Kredi Teorik Lab / Uygulama
Birinci Dönem
MAN513 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 -
MAN5X1 SEÇMELİ 3 3 -
MAN5X2 SEÇMELİ 3 3 -
MAN5X3 SEÇMELİ 3 3 -
MAN590 SEMİNER Kredisiz 3 -
İkinci Dönem
MAN5X4 SEÇMELİ 3 3 -
MAN5X5 SEÇMELİ 3 3 -
MAN532 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 3 -
Üçüncü Dönem
MAN500 TEZ Kredisiz 0 -
Seçmeli Dersler
MAN512 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 3 -
MAN535 TÜKETİCİ DAVRANIŞI 3 3 -
MAN509 STRATEGİC MANAGEMENT 3 3 -
BUSN566 ORGANİZATİON BEHAVİOUR 3 3 -
MAN560 İŞLETME ETİĞİ 3 3 -
MAN521 İŞLETME EKONOMİSİ 3 3 -
MAN556 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 3 3 -
MAN558 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 3 -
MAN515 RESEARCH METHODS 3 3 -
MAN527 YÖNETİM DÜŞÜNCESİ TARİHİ 3 3 -
MAN538 ENTREPRENEURSHİP 3 3 -
MAN508 LEADİNG, TRANSFORMATİON AND CHANGE 3 3 -
MAN540 MÜZAKERE TEKNİKLERİ VE ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ BECERİLERİ 3 3 -
MAN531 İŞLETME YÖNETİMİNDE VERİ ANALİZİ VE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 3 3 -
THM506 DEVELOPMENT OF SUSTAİNABLE TOURİSM POLİCİES AND PLANNİNG 3 3 -
INBA502 MODERN THEORY OF BANKİNG AND FİNANCE 3 3 -
MAN565 COST ACCOUNTİNG FOR BUSİNESS MANAGERS 3 3 -
CMS508 ORGANİZATİONAL COMMUNİCATİON 3 3 -
BUSN101 İŞLETMEYE GİRİŞ Kredisiz 0 -
BUSN511 INTRODUCTİON TO TRANSPORTATİON & LOGİSTİCS 3 3 -
MAN553 ULUSLARARASI EKONİMİ 3 3 -
MAN519 THE LANGUAGE OF SCİENCE AND ARGUMENTATİON 3 3 -
MAN506 OPERATİON MANAGEMENT 3 3 -
INBA507 BANK MANAGEMENT 3 3 -
THM503 TOURİSM ECONOMİCS 3 3 -
MAN532 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3 3 -
BUS310 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT Kredisiz 0 -
MAN595 TECHNİQUES FOR STATİSTİCAL ANALYSİS 3 3 -
THM504 INTERNATİONAL HOTEL MANAGEMENT 3 3 -
INBA503 INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS & BANKİNG 3 3 -
MAN513 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 3 3 -
ACFN514 INVESTMENTS MANAGEMENT 3 3 -
INBA501 MONETARY POLİCY AND ROLE OF CENTRAL BANK 3 3 -
BUSN555 DATA SCİENCE AND MANAGİNG BİG DATA 3 3 -
ACFN512 INTERNATİONAL FİNANCİAL MARKETS 3 3 -
ECN502 ADVANCED MACROECONOMİC THEORY 3 3 -
BUS461 STATISTICAL APPLICATIONS FOR SOCIAL SCIENCES Kredisiz 0 -
ENR527 MODERN ECONOMIC ISSUES IN ENERGY SYSTEMS 3 3 -
HOM504 FİNANCİAL MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS 3 3 -
BUS250 INTRODUCTION TO MANAGEMENT Kredisiz 0 -
ECN501 ADVANCED MİCROECONOMİC THEORY 3 3 -
BNF345 BUSİNESS FİNANCE I Kredisiz 0 -
MIS523 MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS 3 3 -
CMS505 THEORİES OF COMMUNİCATİON 3 3 -
INR511 GLOBAL POLİTİCS 3 3 -
CMS510 NEW COMMUNİCATİON TECHNOLOGİES 3 3 -
CMS513 FILM AESTHETICS 3 3 -
ACFN505 PORTFOLİO THEORY AND EQUİTY ANALYSİS 3 3 -
THM502 TQM İN TOURİSM AND HOSPİTALİTY INDUSTRİES 3 3 -
BUS346 FINANCIAL MANAGEMENT Kredisiz 0 -
MAN590 SEMİNER Kredisiz 3 -
CMS512 MEDİA PLANNİNG FOR BUSİNESS 3 3 -
BUS460 OPERATIONS MANAGEMENT Kredisiz 0 -
INR548 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE KÜRESELLEŞME 3 3 -
CMS503 MESSAGE DESİGN AND MEDİA MANAGEMENT 3 3 -
ACFN504 FİNANCİAL STATEMENT ANALYSİS 3 3 -
ECON503 ECONOMETRİCES 3 3 -
INR546 SİYASET FELSEFESİ 3 3 -
INR506 TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜNCEL KONULAR 3 3 -
BUS421 MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS Kredisiz 0 -
INR501 ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMI 3 3 -
INR502 AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ 3 3 -
CMS531 BİLİM KURGU SİNEMASI VE EDEBİYATI 3 3 -
EMN524 SUPPLY CHAİN MANAGEMENT 3 3 -
INR503 ULUSLARARASI GÜVENLİK SORUNLARI 3 3 -
BUS345 BUSINESS FINANCE Kredisiz 0 -
EMN501 PRODUCTİON PLANNİNG AND SCHEDULİNG 3 3 -
CMS532 MEDYA TARİHİ: METİNLER VE BAĞLAMLAR 3 3 -
ACFN516 FİNANCİAL MANAGEMENTS 3 3 -
INR525 GLOBALLEŞME VE ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİSİ 3 3 -
ACFN507 INTERNATİONAL FİNANCİAL REPORTİNG STANDARDS 3 3 -
ACFN502 SELECTED TOPİCS İN MANAGERİAL ACCOUNTİNG 3 3 -
YBIS550 PROJE AND RİSK YÖNETİMİ 3 3 -
ISM558 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3 3 -
INR504 EVRENSEL TARİH 3 3 -
INR505 TÜRK DIŞ POLİTİKASI 3 3 -
INR556 DÜNYA POLİTİKALARINDA ORTA DOĞU 3 3 -
ACFN509 AUDİTİNG AND ASSURANCE SERVİCES 3 3 -
ACFN508 FİNANCİAL THEORY AND APPLİCATİONS 3 3 -
MIS565 EDUCATİONAL TECHNOLOGY 3 3 -
EMN502 TOTAL QUALİTY MANAGEMENT 3 3 -
EMN503 PROJECT SCHEDULİNG 3 3 -
EMN517 OPERATİONS RESEARCH TECHNİQUES 3 3 -
BUS331 MARKETİNG Kredisiz 0 -
INR562 POLİTİCS OF PEACE AND CONFLİCT İN DEEPLY DİVİDED SOCİETİES 3 3 -
MIS555 MANAGEMENT SCİENCE 3 3 -
HOM521 BUSİNESS ECONOMİCS 3 3 -
BUS604 STRATEGY AND MANAGEMENT İN MARKETİNG SCİENCE 3 3 -
CMS507 COMMUNİCATİON SYSTEMS 3 3 -
HOM511 MANAGEMENT INFORMATİON SYSTEMS İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS 3 3 -
BUS361 ORGANİZATİON THEORY Kredisiz 0 -
HOM514 QUALİTY ACCREDİTATİON AND PATİENT SAFETY İN HEALTH CARE 3 3 -
TUIS503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERI 3 3 -
HOM507 STRATEGİC MANAGEMENT İN HEALTH CARE ORGANİZATİONS 3 3 -
ELL502 LİTERARY AND CULTURAL STUDİES 3 3 -
ENS502 ECOLOGY 3 3 -
ENS523 INDUSTRİAL WASTE TREATMENT 3 3 -
MAN513 ORGANİSATİON UND MANAGEMENT 3 3 -
BNF346 BUSINESS FINANCE II Kredisiz 0 -
ACFN506 COST-BASED MANAGEMENT AND DECİSİON MAKİNG 3 3 -
ILMC503 MESAJ TASARIMI VE MEDYA YÖNETİMİ 3 3 -
Son güncelleme: 06-02-2018