• CIU Online

Academic Staff

Mehmet Yeşiltaş

Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ

E-mail:

Publications

Articles published in peer reviewed international journals (SCI,SSCI,Arts and Humanities)

 • 1. Öztürk, Y, Yayli, A ve Yesiltas, M. Is the Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Market? The Views of Hotel Managers, Tourism Management, 29 (2): 382-389, (2008).
 • 2. Var, T.; Yeşiltaş, M.; Yaylı. A. and Öztürk, Y. A Study on the Travel Patterns of Physically Disabled People, The Asia Pacific Journal of Tourism Research, 16 (6):599-618, (2011).

Articles published in other peer reviewed international journals

 • 1. Tengilimoglu, D; Yesiltas, M; Kisa, A; and Dziegielewski, S. F. The Role Of Public Relations Activities In Hospital Choice, Health Marketing Quarterly, 24, (3 & 4): 19-31, (2008).
 • 2. Yeşiltaş, M. Öztürk, Y. Ve Hemmington, N. Tourism Education in Turkey and Implications for Human Resources, Anatolia An International of Journal of Tourism Research, 21, (1): 55-73, (2010).

Papers delivered in international conferences and printed as proceedings

 • 1. Yeşiltaş, M.; Y. Öztürk, ve M. Aslan The Need for Turkish Tourism: Manpower Planning, First International Tourism Symposium, Dokuz Eylül Üniversitesi 13-14 May 1997.
 • 2. Ünlüönen, K.; Ertürk M.; - Yeşiltaş M. Büyük İpek Yolunun Semerkanttan Başlayan Kısmında Turistik Amaçla Faydalanılması, Zarefşan Vadisi ve Onun Tarihteki Yeri, 18 19 Mayıs 2001, Alişir Nevai Semerkant Devlet Üniversitesi, Konferans Bildirileri, Semerkant (Özbekçe ).
 • 3. Schofield, P, Maccarroni-Eaglen, A, ve Yesiltas, M. Tourism after the Tulip Revolution: Akaevs Bitter Legacy and the Prospects for the Kyrgyz Republic, Tourism in Asia: new trends, new perspectives, Leeds Metropolitan University, UK, 10-12 June 2006

Articles published in National journals

 • 1. Şimşek M. Y ve Yeşiltaş, M. Turizm Sektöründe Entegrasyon ve Ülkemiz Turizm İşletmeleri Açısından Önemi, Anatolia, 3 (25-26):25-27, (1992).
 • 2. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. Governments Role in the Formulation of Tourism Policies, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15 (2):161-170, (1997).
 • 3. Yeşiltaş M. Makro Düzeyde İnsan Gücü Planlamasının Gelişmekte Olan Ülkelerin Turizm Endüstrileri Açısından Gerekliliği: Türk Turizm Endüstrisi Üzerine Bir İnceleme, Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1 (3):41-53, (1997).
 • 4. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. İngiliz Tur Operatörlerinin Türkiyede Seyahat Düzenleme Nedenleri, Pazarlama Dünyası, 11 (65):15-17, (1997).
 • 5. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. Türkiyeye Gelen İngiliz Turistlerin Profilini Belirlemeye Yönelik Bir Uygulama, Pazarlama Dünyası, 11 (66):24-29, (1997).
 • 6. Yaylı, A. ve Yeşiltaş M. Konaklama işletmelerinin uluslar arası pazara giriş stratejilerinden ihracat stratejisinin Türk konaklama sektörü açısından analizi, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 8 (1-2):32-39, (1997).
 • 7. Öztürk, Y. ve Yeşiltaş M. Türkiyeyi Ziyaret Eden İngiliz Turistlerin Tatminini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma, Pazarlama Dünyası, 12 (67):29-32, (1998).
 • 8. Yeşiltaş M. ve Öztürk, Y. Öğretim Elemanlarının Ders Vermelerindeki Başarılarının Değerlendirilmesi Sisteminin Türk Kamu Üniversitelerinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma, H.Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi, 19:156-165, (2000).
 • 9. Yeşiltaş, M. İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından Bir sorun Olarak İşyerinde Cinsel Taciz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 13:147-154, (2005).
 • 10. Yeşiltaş, M. Obstacles to The Tourism Development In Kyrgyzstan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Manas Sosyal Bilimler Dergisi, 22:239-248, (2009).
 • 11. Yeşiltaş, M. ve Demirçivi, B. Yıldırma Eylemlerinin Otel Personelinin Verimliliğine Etkileri, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2:47-63, (2009).
 • 12. Yeşiltaş, M. ve Keleş, Y. İşgörenlerin Eğitim Düzeyleri ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasıdaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir araştırma, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11/2:17-39, (2009).
 • 13. Yeşiltaş, M. ve Demirçivi, B. İşgörenlerin Yıldırma Eylemlerine Maruz Kalma Durumları Üzerine Bir Araştırma: Antalya Örneği, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2:1-19, (2010).
 • 14. Yeşiltaş, M. ve Keleş, Y. Otel İşletmeleri İşgörenlerinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Demografik Özelliklerine Göre Karşılaştırılması. Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 36:1-16, (2010).
 • 15. Yeşiltaş, M. Temizkan, R. ve Temizkan, S. Türkiyedeki Konaklama İşletmelerinin İş Başvurusu Formlarında Ayrımcılık, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 2: 180-197, (2010)
 • 16. Yeşiltaş, M. Cankül, D. ve Temizkan, R. Otel Seçiminde Dini Hayat Tarzlarının Etkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (39):193-217, (2012).
 • 17. Yeşiltaş, M. Arslan, Ö.E ve Temizkan, R. İşgören Seçiminde ve Örgüt İçi İş Yaşamında Siyasi Ayrımcılık: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 4 (1):94-117, (2012)
 • 18. Tuncer, M. ve Yeşiltaş, M. "Çalışma Yaşam Kalitesinin Otel İşletmesi Çalışanları Üzerindeki Etkileri", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(1): 57-78 (2013)
 • 19. Yeşiltaş, M; Temizkan, R; Temizkan, S.P; Arslan, Ö.E. "Discrimination in Job Application Forms of Hospitality Industry", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3):18-36 (2013)
 • 20. Ödemiş, M. ve Yeşiltaş, M. "Arama Konferansının Bir Stratejik Yönetim Aracı Olarak Otel İşletmelerindeki Önemini Belirlemeye Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 1: 13-34, (2016).
 • 21. Kurt, S. ve Yeşiltaş, M. ," Otel İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyinin Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği" (The Effect of Level of Institutionalization on the Usage of Strategic Management Tools at Tourism Management: Case of Ankara) Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/4: 3-19 (2016) .

Papers delivered in National conferences and printed as proceedings

 • 1. Yeşiltaş, M. Ve Temizkan, R. (2009). İş Başvuru Formlarında Ayrımcılık: Akdeniz Bölgesi Otellerinin İş Başvuru Formlarının İçerik Analizi, 10. Ulusal Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, s.1-13. Mersin Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 21-24 Ekim 2009.
 • 2. Yeşiltaş, M., Temizkan, R. Ve Temizkan, P.(2010). Ayrımcılıkla Mücadele Kanunları ve İşgücünde Çeşitlilik: Türkiyedeki Turizm Konaklama İşletmeleri Açısından Bir Değerlendirme, 1. Turizmde İnsan Kaynakları Gelişimi Sempozyumu, 09-11 Nisan 2010, Antalya
 • 3. Yeşiltaş, M. ve Çakır, M. (2011). Turizm sektöründe İş Aile Çatışması: Ankarada 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama, 12. Ulusal Turizm Kongresi, Düzce Üniversitesi Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu, 30 Kasım-4 Aralık 2011.
 • 4. Ödemiş, M. ve Yeşiltaş, M. (2014), "Otel İşletmelerinin Büyüklüklerine Göre Stratejik Yönetim ve Araçlarını Uygulama Anlayışları Üzerine Bir Araştırma", 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara
 • 5. Nalçacı, A. ve Yeşiltaş, M. (2017), "Tourism Preferences and Purchasing Behaviours of Domestic Tourists, International West Asia Congress of Tourism Research", Van, 28 Eylül-1 Ekim .
 • 6. Gökçe, F. ve Yeşiltaş, M. (2017), "Yayla Turizminin Kavramsal Değerlendirilmesi", Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 23-24 Ekim, Trabzon
 • 7. Düzgün, E. ve Yeşiltaş, M (2017), "Çalışanlardaki Prosedür Adaleti Algısının Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkilerini Belirlemeye Yönelik Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", International Congress on Management Economics and Business, 7-9 September, Zonguldak
 • 8. Doğan, S. ve Yeşiltaş, M. (2017), "Garsonun Kişisel Özellikleri ile Mesleki Yetkinliklerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma", 18. Ulusal turizm kongresi, Mardin, 19-22 Ekim.

Other Publications

 • 1. Denizer, D.; Akoğlan, N.; Yeşiltaş, M. ve Kozak, M. (1998), Otel İşletmeciliği Kavramlar, Uygulamalar, Ankara: Turhan Kitapevi. (About Hotel Management)
 • 2. Demirçivi, B.M ve Yeşiltaş, M. (2015), Etik Kodları ve Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara (About Ethic Codes in Tourism)
 • 3. Yeşiltaş, M. (Editör), Destinasyon Yönetimi, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayın No:2761, Eskişehir, (2013) (About Destination Management)
 • 4. Yeşiltaş, M. (Book Chapter), Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Grafiker Yayınları, Ankara (2015). (About Human Resource Management)

Thesis Supervision

Doctoral Thesis

Post Graduate Thesis

Projects

 • 1. Turizm Sektöründeki Ara Kademe İnsan Gücü İhtiyacının Tespiti ve Turizm Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı, METARGEM, Ankara, Proje danışmanı, 2000
 • 2. Tubitak 1002 Hızlı destek No:109k008, İşgören Seçim sürecinde İş başvuru formlarında Ayrımcılık. Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama Proje Yürütücüsü, 2009
 • 3. İKMEP projesi, Kısa Dönemli Uzman, 2009
 • 4. DAKA (Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı) DAKA illeri turizm potansiyeli araştırması. Uzman, 2010

Awards